Filtry

Kontakt dla mediów:
biuro.prasowe@ideabank.pl

Do kontaktu zapraszamy dziennikarzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z infolinią.

Biuro prasowe

2018-11-28

Idea Bank adopts a new business model

 • In 3Q 2018, Idea Bank reported a consolidated loss of PLN 32.6 million. This is related, among other things, to a change in the scale and structure of sales of both credit and investment products. This was reflected in lower current commission income, but greater future repeatability and lower fluctuation amplitude. This very important and positive change of business model is related temporarily to net costs, as a fall in commission income is not compensated by a reduction in commission costs in the initial phase. Current credit facility sales are dominated by our own products, with relatively high margins and an acceptable cost risk. The new sales activities are supported by a new behavioural model recently introduced, which enables better risk control. The Bank is also paying great attention to controlling costs, which rose slightly by 2% on a y/y and Q3/Q2 basis.
 • Within the measures taken to strengthen capital ratios, the Bank started a process to optimise the balance sheet total, which will continue into subsequent quarters. These measures, combined with a planned increase in equity, should help strengthen the Bank’s capital position, which – in addition to the change of business model – is the current priority of the Bank’s Management Board.
 • Idea Bank is continuing its analysis of a potential merger with Getin Noble Bank.
 • As regards the current media situation, Jerzy Pruski, acting president of the Idea Bank Management Board, said:

  “The public debate with which we have been dealing since 13 November has no connection whatsoever with Idea Bank’s current activities. Despite this, the media hype – understandable in the context of the events that initiated it – has hit our Bank, and its image and brand. I wish to assure our clients and shareholders that we have taken all the required steps to protect Idea Bank against the effects of the turmoil on the Polish financial market and that all client transactions have been and are carried out without any disruption.”

2018-11-28

Idea Bank stawia na nowy model biznesowy

 • W 3Q 2018 r. Idea Bank odnotował stratę na poziomie skonsolidowanym wynoszącą 32,6 mln PLN. Jest to związane m.in. ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. To znalazło odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań. Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych. W bieżącej sprzedaży kredytowej dominują produkty własne, o stosunkowo wysokich marżach i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jednocześnie Bank przywiązuje dużą uwagę do kontroli kosztów, które w ujęciu r/r i Q3/Q2 zanotowały niewielki, 2% wzrost.
 • W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, Bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku, co – poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem Zarządu Banku.
 • Idea Bank kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bank.
 • W nawiązaniu do bieżącej sytuacji medialnej, p.o. prezesa Zarządu Idea Banku Jerzy Pruski powiedział:

  „Publiczna debata, z którą mamy do czynienia od 13 listopada, nie jest w żaden sposób związana z obecnymi działaniami Idea Banku. Mimo to, w sposób oczywisty medialny szum – zrozumiały w kontekście wydarzeń, jakie go zainicjowały – uderzył rykoszetem w nasz Bank, jego wizerunek i markę. Pragnę zapewnić naszych klientów oraz akcjonariuszy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronić Idea Bank przed skutkami zamieszania na polskim rynku finansowym, a wszystkie transakcje klientowskie były i są realizowane bez żadnych zakłóceń” – podkreślił prezes J. Pruski

2018-09-21

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

 • Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania. Skonsolidowana strata w I półroczu jest jednorazowym efektem procesu oczyszczania bilansu. Wynik banku i grupy - z pominięciem jednorazowych odpisów i korekt - jest pozytywny. Skonsolidowany zysk netto, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu + 13,2 mln zł.
 • Plan naprawy i plan ochrony kapitału są bezpośrednią konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Plany zakładają stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne.
 • W I półroczu 2018 r. Idea Bank otworzył 60 tys. rachunków bieżących, tj. o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Grupa Idea Bank zachowała wysoką sprzedaż produktów kredytowych (kredyt, leasing, faktoring). Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa grupy zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W 1Q’18 wyniosła ona 2,3 mld zł, a w 2Q’18 - 2,4 mld zł.
 • Idea Bank i Getin Noble Bank prowadzą zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm.

2018-08-31

Idea Bank wzmacnia kapitały

 • Dodatkowe 73,7 mln zł zasili jednostkowy wynik brutto Idea Banku w 3Q’18 w wyniku sprzedaży 15-procentowego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Idea Getin Leasing. Wpływ transakcji na wynik brutto Grupy Idea Bank, na poziomie skonsolidowanym, wyniesie w trzecim kwartale +16,8 mln zł.
 • Transakcja z Leszkiem Czarneckim odbywa się na warunkach rynkowych, po cenie wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależną międzynarodową firmę audytorską. Idea Bank realizuje zysk, a jednocześnie Idea Getin Leasing będzie nadal jego spółką stowarzyszoną.
 • Wygasła opcja LC Corp. B.V. na zakup 25 proc. akcji Idea Getin Leasing od banku.  
 • Oba zdarzenia korzystnie wpływają na sytuację Idea Banku.
- Chcemy jak najszybciej przystąpić do konkretnych działań optymalizujących kapitał banku.- mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. - Planujemy również sekurytyzację części portfela kredytowego, która zmniejszy wymogi kapitałowe. Kapitał uzupełnią też zyski banku w kolejnych okresach i emisja obligacji podporządkowanych planowana na rok 2019. Wzmacniamy kapitały, działamy bezzwłocznie, żeby skupić się na realizacji pomysłów biznesowych w nowym składzie zarządu.

2018-08-23

Piotr Miałkowski w zarządzie Idea Banku

 • Zgodnie z decyzją rady nadzorczej, z dniem 23 sierpnia 2018 r. do zarządu Idea Banku dołączył doświadczony menedżer zajmujący się finansami banków od 23 lat.
 • Piotr Miałkowski będzie zarządzał obszarem finansowym w Idea Banku.
- Jesteśmy świadomi ile pracy jest do wykonania, aby utrzymać zaufanie naszych klientów. Zmiany, które nastąpiły w ostatnim czasie w zarządzie pozwoliły na zbudowanie mocnego zespołu doświadczonych menedżerów. Mamy jako zarząd plan działania i wspólne cele, podejmujemy wyzwanie. - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

2018-08-17

Idea Bank zawiązuje rezerwy i idzie do przodu

 • Rezerwy i odpisy aktualizujące są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego Tax Care.  
 • Rezerwy i odpisy mają charakter jednorazowy oraz stanowią 1,3 proc. sumy bilansowej Grupy Idea Bank, która na koniec I kwartału wynosiła 23,8 mld zł.

- Porządkujemy stare sprawy wynikające z wcześniejszego modelu zarządzania bankiem. Skupiamy się na budowie zdrowej oferty usług dla małych firm - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. - Pracujemy nad pierwszym na rynku kredytem on-line dla mikro firm będących nowymi klientami banku. Integrujemy ofertę bankową z usługami księgowymi. W najbliższym czasie uruchomimy w Gdańsku nowe Centrum Przedsiębiorczości Idea, z pełną paletą usług grupy oraz strefą pracy, spotkań i szkoleń dla małych firm. Finalizujemy również dostosowanie oferty on-line do sprofilowanych potrzeb klienta - podsumowuje T.Bury.

2018-08-01

Artur Kubiński i Rafał Grodzicki w zarządzie Idea Banku

 • Zgodnie z decyzją rady nadzorczej, do zarządu Idea Banku dołączają dwaj doświadczeni menedżerowie.
 • Artur Kubiński od 1 sierpnia zarządza obszarem sprzedaży, a w zakresie kompetencji Rafała Grodzickiego od 1 września znajdzie się m.in. bancassurance i zarządzanie ryzykiem operacyjnym.
- Bogate doświadczenie zawodowe i wiedza nowych członków zarządu idealnie uzupełniają obecny skład zarządu i będą wsparciem realizacji strategii banku. - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

2018-07-13

Ponad 671 mln zł w Mobilnych Wpłatomatach w I połowie 2018 r.

 • Unikalna usługa Idea Banku dla przedsiębiorców bije kolejne rekordy.
 • W pierwszym półroczu 2018 roku za pośrednictwem Mobilnych Wpłatomatów zdeponowano 671,8 mln złotych, tj. o 141 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2017 roku, kiedy wpłaty wyniosły 278,9 mln złotych.
 • Rekordowym miesiącem był maj, kiedy poprzez Mobilne Wpłatomaty zebrano od klientów 125 mln złotych.
W pierwszym kwartale 2018 roku zanotowano wpłaty o wartości 308,5 mln złotych (wzrost o 156 proc. r/r), a w drugim kwartale 2018 roku – 363,3 mln złotych (zwyżka o 130 proc. r/r). Zainteresowanie usługą rośnie nieprzerwanie od jej uruchomienia w 2015 roku.

2018-05-15

2,3 mld zł sprzedaży kredytowej i 30 tys. nowych rachunków bieżących w Idea Banku w I kwartale 2018 r.

 • Zysk netto Grupy Idea Bank, bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG, wzrósł w I kwartale 2018 roku do poziomu 21,2 mln zł, co stanowi o 15% więcej w porównaniu do IV kwartału 2017 roku (18,5 mln zł).
 • Dochody netto z działalności bankowej były wyższe o 8% niż w ostatnim kwartale 2017 roku. Koszty działania grupy, bez podatku od aktywów oraz składek i wpłat na rzecz BFG i KNF, pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Obciążenia regulacyjne w I kwartale 2018 roku wzrosły do 31,8 mln zł (vs. 15,9 mln zł w IV kwartale 2017 roku).
 • Całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł. Bank pozyskał ponad 30 tysięcy nowych klientów z aktywnymi rachunkami bieżącymi. Liczba nowych rachunków firmowych wzrosła do 10 tys. (+17% kw./kw.), a rachunków osób fizycznych do 20 tys. (+55% kw./kw.)
 • Wśród spółek najbardziej dynamiczny wzrost zanotowała sprzedaż usług księgowych, która była o 15% wyższa niż w IV kwartale 2017 roku, sprzedaż faktoringu i leasingu ukształtowała się na poziomie zbliżonym do ostatniego kwartału 2017 roku.