Filtry

Kontakt dla mediów:
biuro.prasowe@ideabank.pl

Do kontaktu zapraszamy dziennikarzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z infolinią.

Biuro prasowe

2019-01-21

Oferta depozytowa Idea Banku doceniona przez ekspertów

Idea Bank został doceniony w Rankingu Roku, czyli zestawieniu banków najczęściej zajmujących pierwsze miejsce w rankingach Bankier.pl w 2018 r., przygotowanym przez ekspertów rynku finansowego i dziennikarzy. Idea Bank wygrał w aż trzech kategoriach: najtańsze konta osobiste, najlepsze lokaty miesięczne oraz najlepsze lokaty półroczne.

2019-01-17

Podpisanie planu połączenia Getin Noble Banku i Idea Banku

W rezultacie zakończonych analiz związanych z możliwością połączenia Getin Noble Banku i Idea Banku, Zarządy obu banków uzgodniły, a Rady Nadzorcze obu instytucji zaakceptowały Plan Połączenia i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank S.A., jednak podmiotem przejmującym – pod względem formalnym – będzie Idea Bank S.A. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Banki szacują, iż synergie operacyjne i kosztowe wynikające z fuzji wyniosą docelowo ok. 180 mln zł w skali roku i będą miały charakter powtarzalny. Według danych na koniec września 2018 roku, w wyniku połączenia powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce, dysponujący sumą bilansową blisko 80 mld zł i świadczący usługi dla ponad 2 mln Klientów. Jednocześnie banki prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

2018-11-28

Idea Bank adopts a new business model

 • In 3Q 2018, Idea Bank reported a consolidated loss of PLN 32.6 million. This is related, among other things, to a change in the scale and structure of sales of both credit and investment products. This was reflected in lower current commission income, but greater future repeatability and lower fluctuation amplitude. This very important and positive change of business model is related temporarily to net costs, as a fall in commission income is not compensated by a reduction in commission costs in the initial phase. Current credit facility sales are dominated by our own products, with relatively high margins and an acceptable cost risk. The new sales activities are supported by a new behavioural model recently introduced, which enables better risk control. The Bank is also paying great attention to controlling costs, which rose slightly by 2% on a y/y and Q3/Q2 basis.
 • Within the measures taken to strengthen capital ratios, the Bank started a process to optimise the balance sheet total, which will continue into subsequent quarters. These measures, combined with a planned increase in equity, should help strengthen the Bank’s capital position, which – in addition to the change of business model – is the current priority of the Bank’s Management Board.
 • Idea Bank is continuing its analysis of a potential merger with Getin Noble Bank.
 • As regards the current media situation, Jerzy Pruski, acting president of the Idea Bank Management Board, said:

  “The public debate with which we have been dealing since 13 November has no connection whatsoever with Idea Bank’s current activities. Despite this, the media hype – understandable in the context of the events that initiated it – has hit our Bank, and its image and brand. I wish to assure our clients and shareholders that we have taken all the required steps to protect Idea Bank against the effects of the turmoil on the Polish financial market and that all client transactions have been and are carried out without any disruption.”

2018-11-28

Idea Bank stawia na nowy model biznesowy

 • W 3Q 2018 r. Idea Bank odnotował stratę na poziomie skonsolidowanym wynoszącą 32,6 mln PLN. Jest to związane m.in. ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. To znalazło odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań. Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych. W bieżącej sprzedaży kredytowej dominują produkty własne, o stosunkowo wysokich marżach i akceptowalnym koszcie ryzyka. Nowe działania sprzedażowe wsparte są wprowadzonym niedawno nowym modelem behawioralnym, który umożliwia lepszą kontrolę ryzyka. Jednocześnie Bank przywiązuje dużą uwagę do kontroli kosztów, które w ujęciu r/r i Q3/Q2 zanotowały niewielki, 2% wzrost.
 • W ramach podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, Bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia pozycji kapitałowej Banku, co – poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym priorytetem Zarządu Banku.
 • Idea Bank kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego połączenia z Getin Noble Bank.
 • W nawiązaniu do bieżącej sytuacji medialnej, p.o. prezesa Zarządu Idea Banku Jerzy Pruski powiedział:

  „Publiczna debata, z którą mamy do czynienia od 13 listopada, nie jest w żaden sposób związana z obecnymi działaniami Idea Banku. Mimo to, w sposób oczywisty medialny szum – zrozumiały w kontekście wydarzeń, jakie go zainicjowały – uderzył rykoszetem w nasz Bank, jego wizerunek i markę. Pragnę zapewnić naszych klientów oraz akcjonariuszy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne działania, mające na celu ochronić Idea Bank przed skutkami zamieszania na polskim rynku finansowym, a wszystkie transakcje klientowskie były i są realizowane bez żadnych zakłóceń” – podkreślił prezes J. Pruski

2018-09-21

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

 • Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania. Skonsolidowana strata w I półroczu jest jednorazowym efektem procesu oczyszczania bilansu. Wynik banku i grupy - z pominięciem jednorazowych odpisów i korekt - jest pozytywny. Skonsolidowany zysk netto, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu + 13,2 mln zł.
 • Plan naprawy i plan ochrony kapitału są bezpośrednią konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Plany zakładają stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne.
 • W I półroczu 2018 r. Idea Bank otworzył 60 tys. rachunków bieżących, tj. o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Grupa Idea Bank zachowała wysoką sprzedaż produktów kredytowych (kredyt, leasing, faktoring). Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa grupy zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W 1Q’18 wyniosła ona 2,3 mld zł, a w 2Q’18 - 2,4 mld zł.
 • Idea Bank i Getin Noble Bank prowadzą zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm.

2018-08-31

Idea Bank wzmacnia kapitały

 • Dodatkowe 73,7 mln zł zasili jednostkowy wynik brutto Idea Banku w 3Q’18 w wyniku sprzedaży 15-procentowego pakietu akcji spółki stowarzyszonej Idea Getin Leasing. Wpływ transakcji na wynik brutto Grupy Idea Bank, na poziomie skonsolidowanym, wyniesie w trzecim kwartale +16,8 mln zł.
 • Transakcja z Leszkiem Czarneckim odbywa się na warunkach rynkowych, po cenie wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależną międzynarodową firmę audytorską. Idea Bank realizuje zysk, a jednocześnie Idea Getin Leasing będzie nadal jego spółką stowarzyszoną.
 • Wygasła opcja LC Corp. B.V. na zakup 25 proc. akcji Idea Getin Leasing od banku.  
 • Oba zdarzenia korzystnie wpływają na sytuację Idea Banku.
- Chcemy jak najszybciej przystąpić do konkretnych działań optymalizujących kapitał banku.- mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. - Planujemy również sekurytyzację części portfela kredytowego, która zmniejszy wymogi kapitałowe. Kapitał uzupełnią też zyski banku w kolejnych okresach i emisja obligacji podporządkowanych planowana na rok 2019. Wzmacniamy kapitały, działamy bezzwłocznie, żeby skupić się na realizacji pomysłów biznesowych w nowym składzie zarządu.

2018-08-23

Piotr Miałkowski w zarządzie Idea Banku

 • Zgodnie z decyzją rady nadzorczej, z dniem 23 sierpnia 2018 r. do zarządu Idea Banku dołączył doświadczony menedżer zajmujący się finansami banków od 23 lat.
 • Piotr Miałkowski będzie zarządzał obszarem finansowym w Idea Banku.
- Jesteśmy świadomi ile pracy jest do wykonania, aby utrzymać zaufanie naszych klientów. Zmiany, które nastąpiły w ostatnim czasie w zarządzie pozwoliły na zbudowanie mocnego zespołu doświadczonych menedżerów. Mamy jako zarząd plan działania i wspólne cele, podejmujemy wyzwanie. - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

2018-08-17

Idea Bank zawiązuje rezerwy i idzie do przodu

 • Rezerwy i odpisy aktualizujące są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego Tax Care.  
 • Rezerwy i odpisy mają charakter jednorazowy oraz stanowią 1,3 proc. sumy bilansowej Grupy Idea Bank, która na koniec I kwartału wynosiła 23,8 mld zł.

- Porządkujemy stare sprawy wynikające z wcześniejszego modelu zarządzania bankiem. Skupiamy się na budowie zdrowej oferty usług dla małych firm - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. - Pracujemy nad pierwszym na rynku kredytem on-line dla mikro firm będących nowymi klientami banku. Integrujemy ofertę bankową z usługami księgowymi. W najbliższym czasie uruchomimy w Gdańsku nowe Centrum Przedsiębiorczości Idea, z pełną paletą usług grupy oraz strefą pracy, spotkań i szkoleń dla małych firm. Finalizujemy również dostosowanie oferty on-line do sprofilowanych potrzeb klienta - podsumowuje T.Bury.

2018-08-01

Artur Kubiński i Rafał Grodzicki w zarządzie Idea Banku

 • Zgodnie z decyzją rady nadzorczej, do zarządu Idea Banku dołączają dwaj doświadczeni menedżerowie.
 • Artur Kubiński od 1 sierpnia zarządza obszarem sprzedaży, a w zakresie kompetencji Rafała Grodzickiego od 1 września znajdzie się m.in. bancassurance i zarządzanie ryzykiem operacyjnym.
- Bogate doświadczenie zawodowe i wiedza nowych członków zarządu idealnie uzupełniają obecny skład zarządu i będą wsparciem realizacji strategii banku. - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.