CRS

 • Co oznacza pojęcie CRS?
  • CRS (ang. Common Reporting Standard) oznacza automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania. Jest ona praktykowana przez coraz więcej krajów na całym świecie, aby przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych Klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

   Zgodnie z CRS Idea Bank S.A. („Bank”) jest zobowiązany zebrać informacje od Klientów, w jakich krajach powinni oni płacić podatki. W tym celu Bank może skorzystać z posiadanych już informacji lub poprosić Klienta o złożenie stosownego oświadczenia.

   Jeśli Klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż Polska, Bank przekaże informację o prowadzonych przez niego rachunkach do właściwego organu podatkowego. Organ ten może przekazać te informację dalej, tj. do jego uprawnionego odpowiednika znajdującego się w tym kraju, na który wskazuje rezydencja podatkowa.

 • CRS w polskich przepisach
  • Aktem prawnym w Polsce regulującym zasady dotyczące wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w zakresie objętym CRS jest ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „Ustawa CRS", „Regulacja CRS”). Postanowienia Ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej weszły w życie 1 maja 2017 roku.

 • Najważniejsze obowiązki wynikające z CRS
  • Obowiązki Banku
   • Bank powinien zachować należytą staranność podczas procedury weryfikacji Klienta, dodatkowo musi przestrzegać procedury dotyczącej raportowania. Bank musi również rejestrować każdą wykonaną czynność w procesie weryfikacji Klienta, w szczególności dzień w którym uzyska od Klienta informację o jego rezydencji podatkowej. Podstawowym obowiązkiem jest właśnie zbieranie oświadczeń od Klientów w celu jej ustalenia.

  • Obowiązki Klientów
   • Klient, który posiada rachunek lub w przypadku niektórych podmiotów jest ich osobą kontrolującą (beneficjent rzeczywisty) są obowiązani złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać niezbędne dokumenty (potwierdzające rezydencję podatkową m.in. paszport, dowód osobisty) wskazane w Ustawie CRS na każde żądanie instytucji finansowej. Ma to miejsce w szczególności podczas: sprzedaży określonych produktów (produkty depozytowe m.in. rachunek osobisty, rachunek bieżący, lokaty) oraz przy aktualizacji danych osobowych Klienta.

    Dodatkowo Klient musi poinformować instytucję finansową, poprzez złożenie aktualizacji swojego oświadczenia, o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową w terminie 30 dni od dnia w którym zmiana nastąpiła.

    W przypadku pytań prosimy o kontakt z Infolinią Banku pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00). Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora.

 • W jaki sposób można złożyć oświadczenie
  • Klienci w celu złożenia oświadczenia mogą udać się do dowolnego Oddziału Banku, lub też mogą przesłać wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenia do Centrali Banku:

   • a) pisemnie na adres korespondencyjny:

    Idea Bank S.A.
    Departament Operacji
    Rondo Daszyńskiego 2c,
    00-843 Warszawa
    z dopiskiem "CRS"

   Klienci mogą również złożyć oświadczenie telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora).

   Oświadczenie może również zostać złożone w formie ankiety w Bankowości Internetowej, o ile Bank. udostępni im taką funkcjonalność;

 • Najczęściej zadawane pytania
  • 1. Kiedy Ustawa CRS wchodzi w życie?
   • Przepisy Ustawy CRS w Polsce weszły w życie 1 maja 2017 r.
  • 2. Czy wszystkie banki podlegają Ustawie CRS?
   • Tak, wszystkie instytucje finansowe w Polsce w tym również IDEA Bank, obowiązane są realizować zadania wynikające z CRS. Każda Instytucja Finansowa, ustala własną procedurę uzyskania od Klientów oświadczeń określających ich status CRS w związku z czym mogą występować różnice w otrzymanej przez Klienta dokumentacji.
  • 3. Kogo dotyczy CRS oraz jakie produkty mu podlegają?
   • Regulacjom CRS podlegają:
    • - Klienci indywidualni tj. osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi,
    • - Klienci instytucjonalni posiadający w Banku produkty takie jak m.in.: rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe, rachunki rozliczeniowe, konta oszczędnościowe, lokaty
  • 4. Czy Bank będzie się ze mną kontaktował?
   • W celu ustalenia prawidłowego statusu CRS, Bank może zwrócić się do Klientów z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Klienci, których będzie to dotyczyło zostaną indywidualnie o tym poinformowani.
  • 5. Czy zbieranie informacji wymaganych przez CRS jest jednorazowe?
   • W znacznej większości przypadków, zebranie informacji będzie jednorazowe, jednak po wystąpieniu odpowiednich okoliczności np. gdy oświadczenie zawiera błędy, lub też gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych lub dokumentów Bank ponownie skontaktuje się z Klientem. Należy jednak pamiętać, iż to Klient który złożył już oświadczenie CRS, jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji oświadczenia, jeśli wystąpią okoliczności wpływające na jego status CRS np. zmiana kraju rezydencji podatkowej
  • 6. Czy otrzymam od Banku wszystkie potrzebne formularze?
  • 7. Czy jestem Beneficjentem Rzeczywistym lub Osobą Kontrolującą i z jakiego formularza mam skorzystać?
   • Beneficjentami Rzeczywistym są:
    • I. osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność;
    • II. osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszowi lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych;
    • III. osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w wypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
   • Pojęcie Beneficjenta Rzeczywistego oznacza to samo co pojęcie Osoby Kontrolującej. W obu przypadkach muszą oni złożyć stosowne oświadczenie w którym określą kraj swojej rezydencji podatkowej.
   • W przypadku zadeklarowania w oświadczeniu CRS statusu Instytucji Finansowej, lub Pasywnego Podmiotu niebędącego Instytucją Finansową złożenie oświadczeń przez Beneficjentów Rzeczywistych jest obowiązkowe.
  • 8. Kiedy Bank przekaże informacje o moich rachunkach do organu podatkowego?
   • Bank będzie corocznie przekazywać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacje dotyczące rachunków, posiadanych przez osoby podlegające obowiązkowi podatkowemu w poszczególnych krajach. Zostaną również przekazane informacje o Klientach dla których nie jest możliwe, ustalenie ich rezydencji podatkowej.
  • 9. Jakie informacje będą przekazywane do organów podatkowych innych państw?
   • Zakres informacji jakie będą przekazywane do organów podatkowych innych państw dotyczy danych osobowych Klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).
  • 10. Jakie są przesłanki wskazujące na zagraniczną rezydencję podatkową CRS?
   • Dla Klientów Indywidualnych, w tym Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przesłankami są m.in: adres zamieszkania lub adres do korespondencji w kraju innym niż Polska, zadeklarowany przez Klienta kraj jego rezydencji podatkowej, zagraniczny numer telefonu w przypadku gdy Klient nie posiada polskiego numeru, adres zamieszkania lub adres do korespondencji Pełnomocnika lub Osoby upoważnionej do rachunku inny niż Polska.
   • Dla Klientów Instytucjonalnych, w tym Spółek Cywilnych, przesłankami są m.in.: kraj uzyskania zdolności prawnej (inny niż Polska), miejsce rejestracji dla celów podatkowych (inne niż Polska), adres siedziby znajdujący się w poza Polską, kraj rezydencji podatkowej Beneficjentów Rzeczywistych . Status CRS Klienta Instytucjonalnego
  • 11. Czy będę mógł złożyć oświadczenie na potrzeby CRS na tym samym dokumencie, co dla FATCA?
   • Nowi Klienci będą mogli złożyć oświadczenia CRS i FATCA za pomocą tego samego formularzu – KIK.
   • Dla pozostałych Klientów w celu złożenia oświadczenia FATCA zostały przygotowane odrębne formularze
  • 12. Podobne informacje należy przekazać w związku z przepisami FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - akt prawny uchwalony w celu przeciwdziałania uchylaniu się od płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych), jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma regulacjami?
   • FATCA jest aktem prawa amerykańskiego, na podstawie którego Bank jest zobowiązany do identyfikacji rachunków osób fizycznych i podmiotów podlegających opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. CRS wymaga natomiast, aby Bank zidentyfikował rezydencję podatkową Klientów oraz przekazywał informacje o tych Klientach, których rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki.
 • Statusy CRS Klientów Instytucjonalnych
  • LP Status CRS Klienta instytucjonalnego Definicja Przykładowe Podmioty
   1 Instytucja Finansowa – Podmiot inwestujący będący rezydentem podatkowym w państwie nieuczestniczącym i zarządzany przez inną instytucję finansową Do tej kategorii zaliczają się podmioty inwestycyjne (np. fundusze, trusty) z krajów, które nie przystąpiły do CRS (np. USA). • Fundusz inwestycyjny lub trust z USA.
   2 Instytucja finansowa - podmiot inwestujący inny niż w pkt. 1 powyżej, instytucja depozytowa, powiernicza lub zakład ubezpieczeń

   Bank, SKOK, zakład ubezpieczeń na życie, dom maklerski, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub inny podmiot prowadzący analogiczną działalność, tj. działalność w zakresie:

   • - przyjmowania depozytów,
   • - oferowania ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym,
   • - przechowywania aktywów na rzecz innych osób,
   • - inwestowania, zarządzania lub administrowania środkami finansowymi innych osób.

   Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty:

   • • Bank (w tym bank spółdzielczy),
   • • SKOK,
   • • Zakład ubezpieczeń na życie,
   • • Dom maklerski,
   • • Fundusz inwestycyjny,
   • • Fundusz emerytalny,
   • • Trust.
   3 Aktywny podmiot niebędący instytucją finansową, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych lub jest podmiotem powiązanym podmiotu, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na uznanym rynku papierów wartościowych. Podmiot niebędący instytucją finansową, który jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu CRS (50% udział bezpośredni lub pośredni w podmiocie składającym oświadczenie ma podmiot notowany na giełdzie, podmiot składający oświadczenie posiada taki udział w podmiocie notowanym na giełdzie lub też jeden podmiot posiada taki udział w podmiocie składającym oświadczenie i podmiocie notowanym na giełdzie).

   Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty:

   • • Spółka notowana na giełdzie w Polsce lub w innym kraju,
   • • Podmiot należący do grupy kapitałowej, w której podmiot dominujący jest notowany na giełdzie w Polsce lub innym kraju.
   4 Aktywny podmiot niebędący instytucją finansową – instytucja rządowa

   Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający jeden z poniższych statusów:

   • - instytucji rządowej,
   • - banku centralnego,
   • - organizacji międzynarodowej.

   Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty:

   • • Organy administracji rządowej, agencje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
   • • Narodowy Bank Polski lub bank centralny innego kraju,
   • • ONZ, NATO.
   5 Aktywny podmiot niebędący instytucją finansową inny niż w punkcie 3 i 4 powyżej

   Podmiot niebędący instytucją finansową, u którego ponad 50% dochodów brutto w poprzednim roku kalendarzowym miało charakter aktywny (tj. inny niż dochody o charakterze inwestycyjnym takie jak odsetki, dywidendy, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, z instrumentów pochodnych, z funduszy inwestycyjnych etc.) oraz ponad 50% aktywów posiadanych przez ten podmiot w poprzednim roku kalendarzowym stanowiły aktywa, które generują dochód aktywny.

   Do tej kategorii zaliczają się również podmioty wykonujące działalność charytatywną, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.

   Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty:

   • • Spółka prowadząca działalność handlową, produkcyjną lub świadcząca usługi z siedzibą w Polsce lub w innym kraju.
   • • Organizacje charytatywne.
   6 Pasywny Podmiot niebędący instytucją finansową Podmiot niebędący instytucją finansową, posiadający siedzibę w Polsce lub innym kraju, nie zaliczający się do żadnej z kategorii Aktywnego Podmiotu Niefinansowego wskazanych powyżej.

   Wskazane obok warunki spełniają m.in. następujące podmioty:

   • • Spółka (istniejąca dłużej niż 24 miesiące), nieprowadząca rzeczywistej działalności gospodarczej, osiągająca jedynie dochody inwestycyjno-oszczędnościowe,
   • • Spółka działająca na zasadach holdingu, która jest właścicielem instytucji finansowych,

Idea Bank S.A. nie oferuje usług doradztwa podatkowego ani prawnego. Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i zawiera opisy uproszczone. Komunikat nie ma charakteru porady prawnej, W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ustaleniem Państwa statusu podatnika w zakresie regulacji CRS zalecamy skorzystanie z usług doradcy podatkowego lub zasięgnięcie porady prawnej.