Kompetentni pracownicy to kapitał firmy, który decyduje o jej sukcesie rynkowym i dalszym rozwoju. Duża zmienność w gospodarce oraz postęp technologiczny wymuszają na firmach ciągłe inwestycje w podnoszenie kompetencji pracowników.

Dzięki dotacjom unijnym na szkolenia firmy mają możliwość obniżenia kosztów inwestycji w rozwój pracowników oraz realizowania projektów szkoleniowych, na które bez dotacji unijnych nie byłoby ich stać.


Jak ubiegać się o dotację na szkolenia?

W obecnym rozdaniu zmieniły się zasady przyznawania dotacji unijnych na szkolenia. Dotacje będą przyznawane poprzez tzw. system popytowy. Oznacza to, że firma będzie decydować o tym, jakie szkolenia są potrzebne jej pracownikom. Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie usługi szkoleniowej dopasowanej do własnych potrzeb poprzez złożenie wniosku u tzw. operatora wsparcia1. Operatorzy wsparcia będą przyznawać dotacje unijne z regionalnych programów operacyjnych. W takim wniosku przedsiębiorca będzie mógł wskazać temat kursów lub szkoleń, liczbę kierowanych na nie pracowników oraz konkretny podmiot, który miałby tę usługę zrealizować. Podmioty te będą wpisane do tzw. Rejestru Usług Rozwojowych2.


Jaka może być wysokość dotacji?

Na realizację usług szkoleniowych przedsiębiorca może uzyskać od 50% do 80% dofinansowania. Poziom dofinansowania będzie ustalany przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw i będzie związany m.in. z:

  1. branżą i wielkością przedsiębiorstwa – wyższy poziom dofinansowania obejmie mikro- i małe firmy działające w branżach kluczowych dla danego regionu;
  2. poziomem wykształcenia pracowników – wyższy poziom dofinansowania obejmie pracowników z wykształceniem maksymalnie średnim;
  3. wiekiem pracowników – wyższy poziom dofinansowania obejmie pracowników powyżej 50. roku życia.

Maksymalny poziom dofinansowania jednego szkolenia dla pracownika nie może przekroczyć 5000 zł.


Na jakie szkolenia można otrzymać dotację?

Tematyka szkoleń lub studiów podyplomowych może być bardzo szeroka. Ważne, aby była związana ze zdiagnozowanymi potrzebami firmy. Przykładowo:

- biuro rachunkowe może ubiegać się o dotację na szkolenie pracowników w zakresie zmian w przepisach w ustawie o rachunkowości;

- firma planująca sprzedaż towarów na rynku niemieckim może ubiegać się o dotację na realizację kursów języka niemieckiego dla przedstawicieli handlowych;

- firma informatyczna może ubiegać się o dofinansowanie szkolenia dla kierowników projektów informatycznych w zakresie zarządzania projektami wg metodyki SCRUM.

Jak widać, tematyka szkoleń objętych wsparciem unijnym może być bardzo szeroka. Kluczem do uzyskania dotacji na podnoszenie kwalifikacji pracowników jest właściwe określenie potrzeb, tak aby wsparcie pozwoliło zwiększyć umiejętności pracowników, które wpłyną na konkurencyjność przedsiębiorstwa.


Dotacje na szkolenia krok po kroku

  1. Określ swoje potrzeby – wybierz szkolenia dla swoich pracowników.
  2. Złóż wniosek o dotację u operatora wsparcia w swoim regionie.
  3. Podpisz umowę o dotację z operatorem wsparcia.
  4. Wybierz firmę szkoleniową z Rejestru Usług Szkoleniowych lub skorzystaj z pomocy pracowników operatora wsparcia.
  5. Ustal szczegóły szkolenia z wybraną firmą szkoleniową.
  6. Opłać fakturę za usługę i przekaż ją operatorowi wsparcia.
  7. Oczekuj na przelew dotacji.

1 Operator wsparcia – wybrany przez urząd marszałkowski danego województwa podmiot (np. organizacja pozarządowa, instytucja z otoczenia biznesu), który na wniosek przedsiębiorcy przyznaje dotacje na usługi doradczo-szkoleniowe. Informacje o operatorach wsparcia przyznających dotacje unijne na szkolenia znajdziesz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w serwisie programu operacyjnego danego województwa.

2 Rejestr Usług Rozwojowych – ogólnopolska baza usług szkoleniowo-doradczych oferowanych przez zarejestrowane w niej podmioty. Aby podmiot świadczący usługi szkoleniowe uzyskał wpis do rejestru, musi spełnić określone kryteria dotyczące m.in. doświadczenia oraz standardów kształcenia, dzięki czemu zapewniony zostanie jednolity, wysoki standard  świadczonych usług. Więcej informacji o zasadach działania oraz podmiotach wpisanych do rejestru znajduje się na stronie: www.inwestycjawkadry.info.pl.

Udostępnij ten artykuł znajomym!