TWÓJ WYBÓR:

LISTA DOTACJI

RPO świętokrzyskie 10.4.2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów bezzwrotnych – ZIT (projekty konkursowe)


Założenie własnej firmy

 • wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej.

do 95%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – OSI


Stworzenie żłobka lub klubu malucha

 • rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej
 • prowadzenie i rozwój podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3
 • możliwość stworzenia żłobka lub klubu malucha dla swoich pracowników

do 88%

Dotacje unijne

RPO Podkarpackie 1.2.1 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie


Opracowanie nowych produktów i usług

 • projekty obejmujące realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej
 • uruchomienie pierwszej produkcji

do 85%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych ZIT


Zakładanie działalności gospodarczej

 • szkolenia i doradztwo biznesowe
 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • finansowanie zakupu niezbędnych narzędzi i sprzętu do prowadzenia firmy

do 40 000 zł

Dotacje unijne

RPO Wielkopolskie 6.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego


Tworzenie żłobków i klubów malucha

 • tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • finansowanie powrotu do pracy rodziców dzieci do lat 3
 • zakładanie żłobków i klubów dziecięcych

do 85%

Dotacje unijne

RPO zachodniopomorskie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji


Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

 • tworzenie nowych lub ulepszonych produktów i usług
 • zwiększenie efektywności produkcji przedsiębiorstwa
 • inwestycje w sprzęt i wartości niematerialne i prawne

do 55%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT


Roboty budowlane w obiektach poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich

 • dofinansowanie na zagospodarowanie przestrzeni miejskich
 • możliwość pokrycia kosztów robót budowlanych oraz zagospodarowania otoczenia
 • obiekty poprzemysłowe, powojskowe, popegeerowskie, pokolejowe

do 85%

Dotacje unijne

Dotacje na założenie firmy z Powiatowego Urzędu Pracy


Założenie firmy

 • pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności
 • dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
 • inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

do 24 000 zł

Dotacje unijne

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP


Rozwój i promocja eksportu oraz zakup usług doradczych

 • doradztwo w zakresie działań eksportowych
 • wprowadzenie produktów i usług na rynki zagraniczne
 • udział w targach i konferencjach zagranicznych

do 80%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 3.2 Innowacje w MŚP


Wdrożenie i wprowadzenie na rynek innowacji

 • maksymalna wartość dotacji: 2 mln zł
 • dofinansowanie na wprowadzenie innowacji na rynek
 • zakup maszyn i urządzeń do przedsiębiorstwa

do 50%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 7.4.1 Outplacement – ZIT


Wsparcie pracowników zagrożonych zwolnieniem

 • dofinansowanie na doradztwo zawodowe
 • dotacje na szkolenia, kursy i studia podyplomowe
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności

do 100%

Dotacje unijne

POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap


Rozwój i promocja eksportu oraz zakup usług doradczych

 • analiza możliwości eksportowych firmy
 • wprowadzenie produktów i usług na rynki zagraniczne
 • przygotowanie strategii rozwoju eksportu

do 80%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 7.4.2 Outplacement


Wsparcie pracowników zagrożonych zwolnieniem

 • dofinansowanie na doradztwo zawodowe
 • dotacje na szkolenia, kursy i studia podyplomowe
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie działalności

do 100%

DOTACJE UNIJNE

RPO Małopolskie 1.2.2 Zakup sprzętu badawczego i stworzenie działu badawczo-rozwojowego


Zakup sprzętu badawczego i rozwój

 • dofinansowanie na aparaturę badawczą
 • dotacje dla centrów badawczo-rozwojowych
 • wyposażenie laboratoriów

do 55%

DOTACJE UNIJNE

RPO Opolskie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników


Szkolenia pracowników

 • dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw
 • maksymalna wartość dotacji dla pracownika: 5000 zł
 • również wsparcie dla zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem

do 50%

Dotacje unijne

POPW 1.4 Wzór na konkurencję I Etap


Projekty wzornicze

 • przeprowadzenie audytu wzorniczego
 • przygotowanie strategii wzorniczej
 • analiza potencjału rynkowego

do 85%

DOTACJE UNIJNE

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa


Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe

 • możliwość realizacji prac badawczo-rozwojowych
 • podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa
 • powstanie innowacji produktowej lub procesowej

do 80%

RPO Łódzkie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3


Powrót do pracy po opiece nad dzieckiem

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych,
 • zatrudnienie opiekunów dziennych czy niań,
 • aktywizację zawodową opiekunów dzieci w wieku do lat 3, m.in. poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia.

do 91%

Dotacje unijne

RPO Opolskie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach


Nowe produkty i usługi

 • pokrycie kosztów prac badawczo-rozwojowych
 • opracowanie nowych produktów lub usług
 • środki na uruchomienie pierwszej produkcji

do 80%

POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne


Wdrażanie innowacji

 • wdrożenie innowacji technologicznych będących wynikiem prac B+R
 • wytwarzanie nowych (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski) towarów, procesów lub usług
 • udoskonalenie dotychczasowych towarów, procesów lub usług

do 6 mln zł

Dotacje unijne

POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


Wprowadzenie na rynek zagraniczny swoich produktów i usług

 • zakup usług doradczych
 • opracowanie nowych produktów i usług
 • zakup patentów i wzorów przemysłowych

do 80%

Dotacje unijne

RPO Warmińsko-mazurskie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników


Szkolenia pracowników

 • usługi szkoleniowe i doradcze
 • szkolenia finansowane w 80%
 • podnoszenie kompetencji pracowników

do 80%

Dotacje unijne

RPO Warmińsko-mazurskie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych


Inwestycje w placówkach medycznych

 • doposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną
 • budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia
 • inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

do 85%

RPO Małopolskie 1.1. Infrastruktura badawcza sektora nauki


Przeprowadzanie prac badawczych i rozwojowych

 • zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej
 • infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych
 • wdrażanie innowacji

do 80%

Dotacje unijne

POPW 1.4 Wzór na konkurencję II Etap


Projekty wzornicze

 • wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu
 • wprowadzanie nowych produktów o indywidualnym charakterze
 • usługi doradcze oraz zakup maszyn, urządzeń, patentów

do 70%

Dotacje unijne

RPO warmińsko-mazurskie 10.3 Rozwój samozatrudnienia


Założenie firmy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • doradztwo związane z prowadzeniem firmy

do 24 000 zł

Dotacje unijne

RPO Śląskie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia


Zakładanie działalności gospodarczej

 • szkolenia i doradztwo biznesowe
 • dotacja NA START
 • możliwość sfinansowania zakupu narzędzi oraz wszelkiego sprzętu do prowadzenia działalności gospodarczej

do 40 000 zł

Dotacje unijne

RPO Dolnośląskie 1.5 Wsparcie innowacyjności MŚP


Promocja i wsparcie innowacyjności MŚP

 • zmiana profilu produkcji
 • inwestycje umożliwiające wprowadzenie innowacji
 • zakup środków trwałych, patentów i licencji

do 45%

DOTACJE UNIJNE

RPO Łódzkie II.3.1 Innowacje w MŚP


Innowacyjne produkty lub usługi

 • wdrożenie nowych produktów lub usług
 • wsparcie tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach
 • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

do 55%

Dotacje unijne

POIR 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych


Usługi doradcze, wspierające wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastrów

 • wsparcie dla koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych
 • środki na świadczenie usług w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych
 • szczególne uwzględnienie produktów zaawansowanych technologicznie

do 80%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Północny


Roboty budowlane w obiektach poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich

 • dofinansowanie na zagospodarowanie przestrzeni miejskich
 • możliwość pokrycia kosztów robót budowlanych oraz zagospodarowania otoczenia
 • obiekty poprzemysłowe, powojskowe, popegeerowskie, pokolejowe

do 85%

Dotacje unijne

RPO Mazowieckie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących
opiekę nad dziećmi do lat 3


Tworzenie żłobków i klubów malucha

 • tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • zakładanie żłobków i klubów dziecięcych
 • finansowanie powrotu do pracy rodziców dzieci do lat 3

do 85%

DOTACJE UNIJNE

RPO Łódzkie II.2.1 Modele Biznesowe MŚP


Innowacyjne produkty lub usługi

 • udział w krajowych i międzynarodowych targach
 • dotacje na promocję eksportu
 • ekspansja przedsiębiorstwa na nowe rynki

do 85%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – obszary wiejskie i rybackie


Roboty budowlane w obiektach poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich

 • dofinansowanie na zagospodarowanie przestrzeni miejskich
 • możliwość pokrycia kosztów robót budowlanych oraz zagospodarowania otoczenia
 • obiekty poprzemysłowe, powojskowe, popegeerowskie, pokolejowe

do 85%

Dotacje unijne

RPO Podlaskie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii


Odnawialne źródła energii

 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE
 • produkcja energii na własne potrzeby
 • zwiększenie mocy istniejących jednostek OZE

do 70%

RPO Małopolskie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR


Edukacja przedszkolna

 • tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
 • rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego
 • rozszerzenie zajęć dydakcyjnych

do 85%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja


Budowa nowych instalacji odnawialnych źródeł energii

 • dofinansowanie na odnawialne źródła energii
 • budowa nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji
 • rozwiązania ograniczające emisję dwutlenku węgla

do 85%

Dotacje unijne

POPW 1.3.1 Na tworzenie innowacyjnych produktów


Tworzenie innowacyjnych produktów

 • realizacja procesów innowacyjnych w MŚP
 • dla projektów organizowanych przy współpracy przynajmniej 5 przedsiębiorstw
 • wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych na rynek

do 85%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych


Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

 • inwestycje w maszyny i urządzenia
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • tworzenie nowych produktów i usług

do 55%

DOTACJE UNIJNE

RPO Lubelskie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP


Opracowanie nowych produktów i usług

 • inwestycje w maszyny i urządzenia oraz technologie informatyczne
 • wdrożenie wyników badań naukowych i rozwojowych
 • optymalizacja procesów produkcyjnych

do 70%

RPO lubelskie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach


Dotacje na odnawialne źródła energii

 • produkcja energii ze źródeł odnawialnych
 • przebudowa infrastruktury służącej produkcji energii
 • budowa lokalnych źródeł energii

do 70%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich


Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach

 • inwestycje w maszyny i urządzenia
 • tworzenie nowych produktów lub usług
 • dla przedsiębiorstw typu spin-off, spółek celowych

do 55%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników – ZIT


Wsparcie przedsiębiorców w zakresie dostarczania usług doradczych i szkoleniowych

 • usługi rozwojowe zgodne z potrzebami przedsiębiorstwa
 • możliwość wsparcia rozwoju kwalifikacji pracowników
 • dofinansowanie na doradztwo i szkolenia

do 80%

DOTACJE UNIJNE

RPO Śląskie 3.3 Na wdrożenie systemu/aplikacji informatycznej wewnątrz przedsiębiorstwa


Nowe rozwiązania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

 • maksymalna wartość dofinansowania: 500 000 zł
 • dofinansowanie na wdrożenie aplikacji internetowych
 • wdrożenie aplikacji b2b, b2c, b2e, c2c

do 50%

RPO mazowieckie 3.1.2 Rozwój MŚP. Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez udzielanie bonów na doradztwo


 • prace nad rozwojem dotychczasowej działalności
 • rozwijanie kompetencji
 • wsparcie doradcze

do 60%

Dotacje unijne

RPO Lubuskie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy


Tworzenie żłobków i klubów malucha

 • tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • zakładania żłobków i klubów dziecięcych
 • finansowanie powrotu do pracy rodziców dzieci do lat 3

do 85%

Dotacje unijne

POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP


Tworzenie i rozwój produktów sieciowych

 • środki na wspólne stworzenie produktów sieciowych
 • wykorzystanie potencjału i walorów makroregionu
 • wsparcie dla konsorcjów MŚP

do 70%

RPO warmińsko-mazurskie 1.5.1. Wdrożenie wyników prac B+R


Dotacje na inwestycje

 • zakup maszyn i oprogramowania,
 • pomoc w pracach rozwojowych
 • wdrożenie wyników prac B+R

do 70%

Dotacje unijne

RPO Lubelskie 9.1 Rynek pracy


Aktywizacja zawodowa

 • pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe
 • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • dotacja na zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

do 95%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat


Stworzenie żłobka lub klubu malucha

 • tworzenie podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3
 • rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej
 • możliwość stworzenia żłobka w zakładzie pracy

do 88%

Dotacje unijne

RPO Zachodniopomorskie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach


Tworzenie centrów badawczych i prowadzenie badań nad nowymi produktami

 • stworzenie lub rozwój zaplecza B+R
 • inwestycje w maszyny i urządzenia
 • tworzenie nowych produktów i usług

do 55%

DOTACJE UNIJNE

RPO Pomorskie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne


Nowe produkty i usługi

 • wprowadzenie nowych produktów lub usług
 • możliwość zakupu maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwa
 • poprawa efektywności procesów w firmie

do 55%

Dotacje unijne

RPO Lubelskie 1.5. Bon na patent


Ochrona wynalazków

 • przygotowanie do zgłoszenia patentowego wynalazku
 • dofinansowanie do zgłoszenia patentowego
 • wykorzystanie potencjału przy pracach patentowych

do 70%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP


Innowacje w MŚP

 • zakup maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • wdrażanie nowych produktów lub usług
 • dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa

do 55%

RPO Lubuskie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne


Opracowanie nowych produktów i usług

 • wdrożenie wyników B+R
 • wsparcie inwestycji
 • realizacja produkcji

do 85%

RPO Dolnośląskie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie
nowych miejsc pracy


Rozwój przedsiębiorstwa

 • szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • środki na otwarcie firmy
 • opłacanie składek ZUS

do 40 tys. zł

Dotacje unijne

POWER Lubelskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • pomoc w określeniu ścieżki zawodowej

do 100%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną


Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

 • przedsięwzięcia w sektorze ochrony zdrowia
 • zakup sprzętu medycznego i rozwiązań IT
 • inwestycje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych

do 85%

Dotacje unijne

POWER Mazowieckie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • pomoc w określeniu ścieżki zawodowej

do 100%

Dotacje unijne

POIR 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock


Rozwój przedsiębiorstwa

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez MŚP dostępu do rynków kapitałowych
 • wsparcie w pozyskaniu kapitału na rynkach kapitałowych
 • dofinansowanie do skorzystania z usług doradczych

do 50%

DOTACJE UNIJNE

RPO opolskie 2.1.1 Nowe produkty i usługi


Zakup maszyn i urządzeń

 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny
 • wprowadzenie nowych produktów lub usług
 • innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne

do 55%

DOTACJE UNIJNE

RPO Opolskie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach


Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych

 • możliwość wdrożenia systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
 • dofinansowanie systemów typu B2B / B2C
 • procesy modernizacyjne wspomagające bieżącą działalność

do 55%

Dotacje unijne

RPO Wielkopolskie 6.5.2 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych


Doradztwo zawodowe

 • pośrednictwo pracy i poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia, kursy, staże, praktyki zawodowe
 • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej

do 85%

Dotacje unijne

RPO Dotacje na szkolenia pracowników


Szkolenia pracowników

 • usługi szkoleniowe i doradcze
 • szkolenia dofinansowane do 100%
 • dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

do 100%

RPO mazowieckie 4.2 Efektywność energetyczna. Wysokosprawna kogeneracja


Dotacje na wysokosprawną kogenerację

 • budowa jednostek do wytwarzania energii
 • rozbudowa infrastruktury energetycznej
 • inwestycje kogeneracyjne

do 55%

RPO lubelskie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw


Dotacje na termomodernizację budynków

 • termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwie
 • budowanie infrastruktury odnawialnych źródeł energii
 • systemy zarządzania energią

do 85%

DOTACJE UNIJNE

RPO małopolskie 3.4.4 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne


Nowe produkty i usługi

 • wprowadzenie nowych produktów lub usług
 • możliwość zakupu maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwa w województwie małopolskim
 • również na uruchomienie pierwszej produkcji lub rozpoczęcie świadczenia usług

do 55%

Dotacje unijne

RPO Podlaskie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych


Rozwój przedsiębiorstwa

 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających założenie firmy
 • weryfikacja predyspozycji i doradztwo w zakresie wdrażania inwestycji
 • szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

do 95%

Dotacje unijne

RPO Świętokrzyskie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach


Odnawialne źródła energii

 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
 • energooszczędne technologie produkcji i użytkowania energii
 • modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie

do 70%

Dotacje unijne

RPO Zachodniopomorskie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw


Działalność eksportowa

 • udział w targach, misjach gospodarczych
 • dotacja na wsparcie eksportu
 • opracowanie strategii ekspansji zagranicznej

do 50%

RPO zachodniopomorskie 8.4. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczącyc


Dotacje na założenie i prowadzenie przedszkola

 • zakup maszyn i oprogramowania,
 • pomoc w pracach rozwojowych
 • wdrożenie wyników prac B+R

do 95%

Dotacje unijne

POWER Opolskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • pomoc w określeniu ścieżki zawodowej

do 100%

Dotacje unijne

POWER 2.2 2 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw oraz budowa przewagi konkurencyjnej na rynku


Konkurencyjność przedsiębiorstw

 • opracowanie strategii przedsiębiorstwa
 • budowanie przewagi konkurencyjnej
 • analiza potrzeb rozwojowych firmy

do 90%

Dotacje unijne

POWER Dolnośląskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • aktywizacja zawodowo-edukacyjna

do 24 000 zł

Dotacje unijne

POWER Lubuskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • pomoc w określeniu ścieżki zawodowej

do 100%

Dotacje unijne

POWER Podlaskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • pomoc w określeniu ścieżki zawodowej

do 100%

Dotacje unijne

RPO Małopolskie 3.4.5 Bon na doradztwo


Nowe produkty i usługi

 • specjalistyczne usługi doradcze
 • zakup badań naukowych od jednostki naukowej bądź uczelni
 • opracowanie nowych produktów lub usług

do 90%

DOTACJE UNIJNE

RPO małopolskie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju


Nowe produkty i usługi

 • dofinansowanie do 10 mln zł
 • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm działających krócej niż 24 miesiące
 • w szczególności na uruchomienie pierwszej produkcji lub rozpoczęcie świadczenia usług

do 55%

Dotacje unijne

POWER Pomorskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • aktywizacja zawodowo-edukacyjna

do 24 000 zł

Dotacje unijne

POWER Świętokrzyskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • aktywizacja zawodowo-edukacyjna

do 24 000 zł

Dotacje unijne

POWER Zachodniopomorskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • pomoc w określeniu ścieżki zawodowej

do 100%

Dotacje unijne

RPO Mazowieckie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw


Badania i rozwój

 • zakup aparatury
 • zakup sprzętu i technologii do prac B+R
 • dofinansowanie laboratoriów firmowych

do 80%

Dotacje unijne

RPO Mazowieckie 1.2.4 Działalność badawczo-rozwojowa


Badania i rozwój

 • finansowanie projektów badawczo-rozwojowych
 • pokrycie kosztów tworzenia nowych wyrobów i usług
 • zakup usług specjalistycznych w jednostkach naukowo-badawczych

do 55%

RPO dolnośląskie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 • stworzenie nowych miejsc dla dzieci,
 • wprowadzenie specjalistycznych zajęć,
 • podnoszenie kompetencji wśród kadry nauczycielskiej.

do 95%

DOTACJE UNIJNE

RPO Łódzkie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw


Nowe produkty i usługi

 • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
 • opracowanie nowych produktów lub usług do późniejszego wdrożenia
 • prace badawczo-rozwojowe

do 85%

DOTACJE UNIJNE

POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej


Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej

 • uzyskanie i realizacja ochrony prawa własności przemysłowej
 • rejestracja patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych
 • możliwość uzyskania wsparcia na komercjalizację

do 50%

Dotacje unijne

RPO Podlaskie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian


Rozwój przedsiębiorstwa

 • wdrożenie programów typu outplacement
 • wsparcie dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

do 95%

Dotacje unijne

RPO Opolskie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP


Odnawialne źródła energii

 • budowa lub modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii
 • technologie odzysku energii

do 70%

Dotacje unijne

RPO Łódzkie 4.1.2 Odnawialne źródła energii


Odnawialne źródła energii

 • wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 • budowa lub modernizacja infrastruktury OZE
 • produkcja i dystrybucja energii elektrycznej oraz cieplnej

do 70%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych


Usługi rozwojowe

 • szkolenia i doradztwo dla firm
 • budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • wzmocnienie konkurencyjności

do 80%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe


Wsparcie outplacementowe

 • finansowanie przekwalifikowania pracowników
 • doradztwo i szkolenia, kursy, staże i praktyki
 • bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

do 95%

Dotacje unijne

RPO Lubuskie 6.5 Usługi rozwojowe dla MŚP


Rozwój MŚP

 • kształcenie pracowników
 • diagnoza potrzeb edukacyjnych pracowników
 • doradztwo w zakresie wdrażania programów szkoleniowych

do 85%

Dotacje unijne

RPO Podkarpackie 3.1 Rozwój OZE


Odnawialne źródła energii

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 zł
 • inwestycje w odnawialne źródła energii
 • projekty obejmować mogą roboty budowlane

do 70%

Dotacje unijne

RPO Lubuskie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości


Usługi rozwojowe

 • przeprowadzenie lub zakup prac B+R
 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania oraz internacjonalizacji
 • pomoc przy ochronie własności przemysłowej

do 85%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw


Działalność eksportowa

 • doradztwo w zakresie podejmowania i rozwoju eksportu
 • wyjazdy na targi, misje gospodarcze, wystawy
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym

do 85%

Dotacje unijne

POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


Innowacyjne usługi świadczone dla MŚP

 • wsparcie w procesie opracowania i wdrażania innowacji
 • dofinansowanie na świadczenie usług dla MŚP
 • usługi świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu

do 70%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych


Odnawialne źródła energii

 • maksymalny łączny poziom dofinansowania: 70%
 • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych
 • budowa lub modernizacja infrastruktury OZE

do 70%

DOTACJE UNIJNE

RPO Opolskie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego


Założenie żłobka lub klubu malucha

 • środki na założenie żłobka lub klubu malucha
 • minimalna wartość projektu: 100 000 zł
 • pokrycie kosztów opieki i utrzymania miejsc opieki

do 90%

Dotacje unijne

RPO Podkarpackie 1.4 Wsparcie MŚP. Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezzwrotne. Rozwój MŚP


Opracowanie nowych produktów i usług

 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną
 • modele B2B, B2C, C2C

do 70%

RPO lubuskie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy


Założenie własnej firmy

 • szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności
 • dotacja na rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • finansowanie składek ZUS w pierwszym roku

do 40 tys. zł

DOTACJE UNIJNE

RPO Mazowieckie 1.2.1 Na badania przemysłowe i prace rozwojowe


Nowe produkty i usługi oraz usługi doradcze

 • inwestycje w badania przemysłowe i rozwojowe
 • wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
 • działania w celu komercjalizacji wdrożonej technologii

do 80%

Dotacje unijne

POPW 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej


Rozwój start-upów

 • maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 zł
 • na początkową działalność firmy
 • wprowadzenia produktu bądź usługi na rynek

do 85%

DOTACJE UNIJNE

RPO Opolskie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych


Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych

 • innowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne
 • możliwość dofinansowania zakupu maszyn i urządzeń
 • wdrożenie nowych produktów i usług

do 55%

DOTACJE UNIJNE

RPO Opolskie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej


Założenie firmy

 • środki na założenie firmy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • doradztwo w zakresie planowania i koordynacji biznesu
 • szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

do 40 000 zł

DOTACJE UNIJNE

RPO Małopolskie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców


Przekwalifikowanie pracowników

 • minimalna wartość projektu: 50 000 zł
 • aktywizacja pracowników powyżej 50 roku życia
 • programy przekwalifikowania pracowników

do 85%

RPO lubelskie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP


Usługi rozwojowe

 • opracowanie innowacji
 • szkolenia personelu
 • szkolenia przygotowujące do wprowadzenia innowacji

do 85%

DOTACJE UNIJNE

RPO Małopolskie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP


Podnoszenie kompetencji pracowników

 • minimalna wartość projektu: 100 000 zł
 • szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych
 • narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej

do 85%

Dotacje unijne

RPO Dolnośląskie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Tworzenie żłobków i klubów malucha

 • tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • zakładanie żłobków i klubów dziecięcych
 • finansowanie powrotu do pracy rodziców dzieci do lat 3

do 85%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT


Stworzenie żłobka lub klubu malucha

 • maksymalny poziom dofinansowania: 90%
 • dofinansowanie na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej
 • możliwość stworzenia żłobka lub klubu malucha dla swoich pracowników

do 90%

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


Opieka nad dziećmi do lat 3

 • środki na otwarcie żłobka
 • pokrycie kosztów przeszkolenia opiekuna
 • dostosowanie miejsc opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami

do 85%

Dotacje unijne

RPO Podkarpackie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości


Opracowanie nowych produktów i usług

 • maksymalny łączny poziom dofinansowania: 40 000 zł
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe dla zamierzających rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • finansowanie comiesięcznych kosztów prowadzenia działalności

do 40 000 zł

RPO dolnośląskie 1.4.1 Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych


Promocja przedsiębiorstw

 • - promocję, biznesowe wsparcie MŚP
 • - wprowadzenie nowych metod zarządzania
 • - tworzenie działów eksportu

do 85%

Dotacje unijne

RPO Podkarpackie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku


Opracowanie nowych produktów i usług

 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • staże i praktyki zawodowe, szkolenia

do 22 000 zł

DOTACJE UNIJNE

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R - GAMEINN


Prace badawcze i rozwojowe w sektorze gier komputerowych

 • dofinansowanie dla sektora gier komputerowych
 • możliwość sfinansowania prac badawczo-rozwojowych
 • dla projektów wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację

do 80%

Dotacje unijne

POWER Podkarpackie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • aktywizacja zawodowo-edukacyjna

do 24 000 zł

DOTACJE UNIJNE

PROW 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój


Przetwarzanie produktów rolnych

 • zakup maszyn i urządzeń do produkcji
 • rozbudowa i modernizacja budynków produkcyjnych
 • wdrożenie systemów zarządzania jakością

do 50%

Dotacje unijne

RPO Lubuskie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia


Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych

 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • szkolenia, kursy, staże dla zwalnianych pracowników
 • wsparcie na założenie działalności gospodarczej

do 95%

Dotacje unijne

POWER Śląskie 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • aktywizacja zawodowo-edukacyjna

do 24 000 zł

RPO śląskie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Północny


Rozwój przedsiębiorstwa

 • dostarczanie usług rozwojowych, doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa
 • wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców
 • podnoszenie kwalifikacji personelu

do 85%

Dotacje unijne

POWER Kujawsko-pomorskie 1.2.1
Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy


Wsparcie osób młodych na rynku pracy

 • szkolenia finansowane w 100%
 • płatne staże w przedsiębiorstwach
 • aktywizacja zawodowo-edukacyjna

do 24 000 zł

Dotacje unijne

RPO Kujawsko-pomorskie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw akademickich


Działalność eksportowa

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia i rozwoju eksportu
 • wyjazdy na targi, misje gospodarcze, wystawy
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym

do 85%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników – OSI


Wsparcie przedsiębiorców w zakresie dostarczania usług doradczych i szkoleniowych

 • usługi rozwojowe zgodne z potrzebami przedsiębiorstwa
 • dofinansowanie na doradztwo i szkolenia
 • wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników

do 80%

DOTACJE UNIJNE

RPO Małopolskie 1.2.3 Na opracowanie nowych produktów i usług


Nowe produkty i usługi oraz usługi doradcze

 • zakup usług badawczo-rozwojowych oraz usług z zakresu wzornictwa
 • inwestycje w usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej
 • zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe

do 90%

Dotacje unijne

RPO Wielkopolskie 1.2 Na opracowanie nowych produktów i usług


Nowe produkty i usługi

 • dofinansowanie zakupu prac badawczych od jednostki przemysłowej
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
 • uruchomienie produkcji nowego lub ulepszonego wyrobu

do 45%

Dotacje unijne

RPO Mazowieckie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw


Promocja eksportu

 • finansowanie strategii rozwoju eksportu
 • pokrycie kosztów udziału w targach
 • certyfikacja wyrobów na rynkach zagranicznych

do 50%

Dotacje unijne

RPO Lubuskie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP


Promocja eksportu

 • opracowanie strategii rozwoju eksportu
 • udział w targach, delegacjach, misjach gospodarczych
 • finansowanie wprowadzenia wyrobów na rynki zagraniczne

do 85%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Południowy


Roboty budowlane w obiektach poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich

 • maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 • dofinansowanie na zagospodarowanie przestrzeni miejskich
 • możliwość pokrycia kosztów robót budowlanych oraz zagospodarowania otoczenia

do 85%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni


Roboty budowlane w obiektach poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich

 • dofinansowanie na zagospodarowanie przestrzeni miejskich
 • możliwość pokrycia kosztów robót budowlanych oraz zagospodarowania otoczenia
 • obiekty poprzemysłowe, powojskowe, popegeerowskie, pokolejowe

do 85%

Dotacje unijne

RPO Zachodniopomorskie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw


Opracowanie nowych produktów i usług

 • usługi badawczo-rozwojowe oraz usługi doradcze
 • inwestycje w maszyny i urządzenia
 • tworzenie nowych produktów i usług

do 80%

Dotacje unijne

RPO Podkarpackie 1.2.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie


Opracowanie nowych produktów i usług

 • rozwój istniejącego zaplecza B+R w przedsiębiorstwach
 • finansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej
 • zakup sprzętu, technologii i innego niezbędnego wyposażenia

do 85%

Dotacje unijne

RPO Podkarpackie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie


Otwarcie żłobka w regionie

 • tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 250 000 zł
 • zwiększenie liczby miejsc w istniejących instytucjach opieki

do 95%

Dotacje unijne

RPO Podkarpackie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach


Rozwój przedsiębiorstwa

 • wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym
 • efektywne wykorzystanie zasobów, w tym energii i surowców
 • stosowanie szeroko rozumianych ekoinnowacji

do 70%

Dotacje unijne

RPO Wielkopolskie 6.5.1 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 • kształcenie pracowników
 • diagnoza potrzeb edukacyjnych pracowników
 • doradztwo w zakresie wdrażania programów szkoleniowych

do 85%

Dotacje unijne

RPO Podlaskie 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej


Rozwój przedsiębiorstwa

 • pośrednictwo pracy, warsztaty oraz szkolenia
 • wsparcie psychologiczno-doradcze
 • subsydiowanie zatrudnienia, staże, praktyki zawodowe

do 95%

Dotacje unijne

RPO pomorskie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne


Odnawialne źródła energii

 • wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • budowa lub modernizacja infrastruktury
 • zakup urządzeń do produkcji energii

do 70%

DOTACJE UNIJNE

RPO Łódzkie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT


Założenie firmy

 • dotacja na założenie działalności gospodarczej
 • szkolenia / doradztwo / wsparcie finansowe dla nowych przedsiębiorców
 • wsparcie dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

do 40 000 zł

Dotacje unijne

RPO Świętokrzyskie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych


Odnawialne źródła energii

 • budowa lub modernizacja jednostek
 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE
 • produkcja energii na własne potrzeby

do 70%

RPO podlaskie 1.2.1. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach


Dotacje na prace badawcze

 • stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego
 • prace B+R
 • wdrożenie wyników prac B+R

do 85%

Dotacje unijne

RPO Podlaskie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach Natura 2000


Rozwój przedsiębiorstwa

 • przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie rozwoju
 • inwestycje w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w gminach z obszaru Natura 2000
 • finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa

do 70%

Dotacje unijne

RPO Śląskie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI


Zakładanie działalności gospodarczej

 • szkolenia i doradztwo biznesowe
 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • finansowanie zakupu niezbędnych narzędzi i sprzętu do prowadzenia firmy

do 40 000 zł

RPO Łódzkie VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych


Założenie działalności gospodarczej

 • wsparcie przedsiębiorczości
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • szkolenia związane z zakładaniem działalności gospodarczej

do 95%

RPO Śląskie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni


Dotacje na założenie żłobka

 • opieka na dziećmi
 • nowe miejsca pracy w żłobkach
 • tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi

do 85%

RPO świętokrzyskie 10.4.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)


Wsparcie w założeniu działalności

 • wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie instrumentów finansowych.

do 95%

RPO wielkopolskie 6.3.2. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO


Dotacje na inwestycje

 • zakup maszyn i oprogramowania,
 • pomoc w pracach rozwojowych
 • wdrożenie wyników prac B+R

do 40 tys. zł

RPO wielkopolskie 8.1.1. Edukacja przedszkolna


Dotacje na założenie i prowadzenie przedszkola

 • dofinansowanie na zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
 • utworzenie, modernizacja przedszkola
 • dokształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego

do 85%

Dotacje unijne

POWER 2.2 1 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw oraz budowa przewagi konkurencyjnej na rynku


Konkurencyjność przedsiębiorstw

 • szkolenia i doradztwo z partnerstwa publiczno-prywatnego
 • maksymalny poziom dofinansowania: 90%
 • dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

do 90%

Dotacje unijne

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw


Infrastruktura badawcza

 • tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • dofinansowanie na opracowanie nowych produktów i usług
 • możliwość zakupu aparatury badawczej, sprzętu, technologii

do 70%

DOTACJE UNIJNE

POIR 3.2.1 Na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych


Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych

 • maksymalna wartość dofinansowania: 50 mln euro
 • dofinansowanie na komercjalizację prac badawczych
 • zakup i wdrożenie wyników przeprowadzonych prac

do 70%

DOTACJE UNIJNE

POIR 3.3.3 Na wyjście ze swoim produktem / usługą na rynki zagraniczne


Wprowadzenie na rynek zagraniczny swoich produktów i usług

 • maksymalna wartość dofinansowania: 850 000 zł
 • dofinansowanie na działalność eksportową
 • udział w zagranicznych targach i konferencjach

do 85%

Filtry

Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.