Oprocentowanie do 2,40%

Lokata CLOUD-BIZNES

  • wysokie oprocentowanie – nawet do 2,40% w skali roku przy utrzymaniu 10% salda lokaty na Koncie Firma To Ja
  • okres lokaty to 3, 4, 6 lub 12 miesięcy
  • kwota lokaty już od 500 zł do 1 000 000 zł
  • Wysokie oprocentowanie 2,40% w skali roku w przypadku założenia lokaty na 6 lub 12 miesięcy, oprocentowanie 2,35% w skali roku w przypadku założenia lokaty na 4 miesiące, oprocentowanie 2,30% w skali roku w przypadku założenia lokaty na 3 miesiące
  • Warunek uzyskania oprocentowania: utrzymanie 10% salda lokaty na Koncie Firma To Ja przez cały okres lokaty - czyli np. jeśli założysz lokatę na 10 000 zł, to każdego dnia na Twoim koncie powinno znajdować się co najmniej 1000 zł
  • Lokata Cloud-Biznes jest dostępna z prowadzonym bezpłatnie kontem Kontem Firma To Ja
Jeżeli posiadasz już konto firmowe w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, wniosek o Konto Firma To Ja z lokatą składasz w oddziale lub online. W przypadku ścieżki online sam wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

  • podpisanie umowy w obecności kuriera
  • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
  • wizyta w oddziale

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata Cloud - Biznes (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 4, 6 lub 12 miesięcy z kapitalizacją odsetek na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 2,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, 2,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 4 miesiące albo 2,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 6 lub 12 miesięcy, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku Rozliczeniowym prowadzonym w złotych polskich przez Idea Bank S.A. (dalej „Rachunek”) środków w wysokości 10 % kwoty tej Lokaty oraz utrzymania ich do momentu założenia blokady. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim na Rachunku następnego dnia kalendarzowego po opłaceniu Lokaty, zostanie założona blokada na środki, w wysokości 10% kwoty tej Lokaty. Blokada zostanie utrzymana przez cały Okres Umowny Lokaty, z zastrzeżeniem, iż Klient w każdym czasie trwania Okresu Umownego Lokaty może za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Telefonicznej, Bankowości Mobilnej bądź w Oddziale zdjąć z Rachunku blokadę założoną na środki stanowiące 10% kwoty Lokaty. Zdjęta blokada nie może ponownie zostać założona dla tej samej Lokaty. Oprocentowanie Lokaty zostanie obniżone do wysokości 0,50% w skali roku, z zastrzeżeniem, że taka wysokość oprocentowania będzie przysługiwać Klientowi za cały Okres Umowny, w przypadku: i) braku zapewnienia przez Klienta najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku środków w wysokości 10 % kwoty Lokaty oraz braku utrzymania ich do momentu założenia blokady ii) rozwiązania w trakcie trwania Okresu Umownego Lokaty Umowy o Rachunek; iii) zdjęcia przez Klienta blokady. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku o założenie Lokaty, Bank dokonuje weryfikacji zapewnienia na Rachunku środków w wysokości 10% dla każdej Lokaty, według kolejności złożenia poszczególnych Wniosków. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.