Oprocentowanie do1,90%

Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES

  • okres lokaty – 3, 4, 6 lub 9 miesięcy
  • już od 500 zł do 1 000 000 zł
  • lokata dla nowych środków
  • Lokata tylko dla nowych środków
  • Oprocentowanie w wysokości 1,90% w skali roku w wariancie na 3, 4, 6 lub 9 miesięcy
  • Inwestycja od 500 zł do 1 000 000 zł
  • Lokata dostępna dla osób posiadających konto dla jednoosobowych działalności gospodarczych w Idea Bank
Jeżeli posiadasz już konto firmowe w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, wniosek o Konto Firma To Ja z lokatą składasz online i wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

  • podpisanie umowy w obecności kuriera
  • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
  • wizyta w oddziale

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES (dalej także jako „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 1,90% w skali roku, dla Lokaty zakładanej na okres 3, 4, 6 lub 9 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. W pozostałych przypadkach Lokata oprocentowana jest przez cały Okres Umowny w całości według stawki 0,50% w skali roku. Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Posiadacza Rachunku stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Idea Banku S.A. (dalej „Bank”) przez Klienta ponad: i) wszystkie środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku zgromadzone w Banku na koniec 20. dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI-BIZNES na: Rachunkach Rozliczeniowych, Rachunkach Lokat Terminowych, Rachunkach Lokat Strukturyzowanych oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych, a także innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku; ii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES oraz Lokat POWER-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES; iii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI-BIZNES, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI-BIZNES były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI-BIZNES. Możliwość otwarcia Lokaty pod warunkiem prowadzenia przez Bank Rachunku Rozliczeniowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w złotych polskich (dalej „Rachunek”) na rzecz Posiadacza Rachunku. Zasilenie Lokaty musi być dokonane z tego Rachunku. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł maksymalna to 1 000 000 zł. Zaprezentowana treść ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące oferty zawarte są w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla jednostek organizacyjnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.