FATCA

Regulacja FATCA jest Umową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Analogiczne rozwiązanie, zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami, zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pod nazwą Common Reporting Standard („CRS”). Na terytorium Unii Europejskiej CRS został wdrożony dyrektywą 2014/107 Implementowanie CRS do krajowego porządku prawnego ma zostać dokonane ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (UC17). Uprzejmie informujemy, że w dniu 09 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez Idea Bank S.A. Ze względu na ramy czasowe obowiązywania regulacji FATCA wyróżnia się trzy rodzaje rachunków.

Pierwszy z nich to rachunki które zostały otworzone do dnia 30 czerwca 2014 r. (tzw. rachunki stare), w stosunku do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych Klienta posiadanych przez Idea Bank S.A. W odniesieniu do rachunków starych Idea Bank S.A. jest upoważniony do żądania oświadczenia FATCA lub dokumentów potwierdzających status podatkowy Klienta.

Drugi rodzaj to rachunki otwarte od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r., (tzw. rachunki z okresu przejściowego). W ich przypadku Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia FATCA, a Idea Bank S.A.  może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dodatkowych dokumentów. Idea Bank S.A. w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed 1 grudnia 2016 r. jest zobowiązany do zablokowania rachunków finansowych Klienta (otwartych w okresie, o którym mowa powyżej), co będzie oznaczało całkowity brak możliwości korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunkach środków. W przypadku zastosowania blokady, Idea Bank S.A. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia jest zobowiązany do odblokowania rachunków.

Trzeci rodzaj to rachunki otwarte od 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe) w przypadku których oświadczenie na potrzeby FATCA należy złożyć każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku.

Klienci którzy otworzyli rachunki w tzw. „okresie przejściowym” mogą złożyć oświadczenie poprzez:

1) wypełnienie oświadczenia dostępnego w formie ankiety w Bankowości Internetowej, o ile Idea Bank S.A. udostępni taką funkcjonalność;

2) przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia do Centrali Banku:

        a) pisemnie na adres korespondencyjny:

            Idea Bank S.A.
            Departament Operacji
            ul. Przyokopowa 33
            01-208 Warszawa
            z dopiskiem "FATCA"

        b) drogą elektroniczną na adres e-mail:

            fatca@ideabank.pl

3) udanie się do najbliższego Oddziału Idea Bank S.A.;

4) telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111  (Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00*). *Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora

Jeśli zajdą zmiany powodujące nieaktualność złożonego oświadczenia, informujemy, iż Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć w Oddziale Idea Bank S.A. aktualne oświadczenie w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że Klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej w której posiada rachunek finansowy, ponieważ te instytucje muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązującymi przepisami.

Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/obowiazek_zlozenia_oswiadczenia_fatca.html

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i zawiera opisy uproszczone. Szczegółowe informacje i definicje można znaleźć w szczególności w Umowie z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych  Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1647) oraz ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712).

Idea Bank S.A. nie oferuje usług doradztwa podatkowego. Niniejszy komunikat nie ma charakteru porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek  wątpliwości związanych z ustaleniem Państwa statusu podatnika w zakresie regulacji FATCA zalecamy skorzystanie z usług doradcy  podatkowego lub zasięgnięcie porady prawnej.

Oświadczenie FATCA (dla osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych będących osobami fizycznymi) obowiązuje od dnia 01/05/2017 

Oświadczenie FATCA (dla osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych będących osobami fizycznymi) obowiązuje do dnia 30/04/2017 

Informacja dodatkowa (dla osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych będących osobami fizycznymi)

Oświadczenie FATCA (dla klienta instytucjonalnego) obowiązuje od dnia 01/05/2017

Oświadczenie FATCA (dla klienta instytucjonalnego) obowiązuje do dnia 30/04/2017

Informacja dodatkowa (dla klienta instytucjonalnego)