startup1startup2
Finanse na rozruch – dotacje dla start-upów

Początek nowego roku to czas podsumowań. Bilans zysków i strat, sukcesów i porażek skłania nas do uważnego przyjrzenia się możliwościom i celom, które możemy osiągnąć w rozpoczynającym się 2017 roku. Wielu przedsiębiorców, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, zastanawia się, w jaki sposób osiągnąć kolejny poziom w rozwoju swojej firmy i jak sprawić, by budowana marka, niczym świąteczna ciężarówka coca-coli, stała się rozpoznawalna na całym świecie. Kluczem do sukcesu, obok dobrego pomysłu, kadry oraz szczęścia, jest przede wszystkim kapitał. I tu z pomocą młodym przedsiębiorstwom przychodzą fundusze unijne dla start-upów.

 

Czym jest przedsiębiorstwo start-upowe?

Najprościej rzecz ujmując, jest to przedsiębiorstwo w początkowej fazie rozwoju, zwykle związane z branżą nowych technologii (choć nie jest to regułą), poszukujące opłacalnego i uszytego na miarę modelu biznesowego. W terminologii dotacji unijnych za przedsiębiorstwo start-upowe uważa się podmiot istniejący na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. Przyjrzyjmy się zatem bliżej dostępnym źródłom finansowania nowych firm.

 

Gdzie ubiegać się o dotacje dla start-upów?

Ciekawym, choć ograniczonym regionalnie programem jest program operacyjny Polska Wschodnia, który w ramach działania 1.1.2. Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej dofinansowuje projekty realizowane na terytorium wschodnich województw naszego kraju, polegające na rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu start-up. Młode start-upy powinny zainteresować się również możliwościami związanymi z finansowaniem dotacyjnym w ramach działania 3.1.2. POIR Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest. Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.1.5. wspiera MŚP w wejściu na rynki giełdowe. Warto wspomnieć, że regionalne programy operacyjne poszczególnych województw także pomagają młodym przedsiębiorstwom w rozwijaniu usług, produktów czy technologii (np. Działanie 1.16. Zwiększenie dostępu do usług instytucji otoczenia biznesu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego).

 

Wsparcie dla Polski Wschodniej

W ramach działania 1.1.2. Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej POPW z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1. POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora platformy startowej. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (tzn. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). Ponadto firma musi być mikro- lub małym przedsiębiorstwem nienotowanym na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji. Wykluczone z dofinansowania zostały przedsiębiorstwa powstające w wyniku połączenia oraz te, które dokonały podziału zysków. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 85% kwoty kosztów kwalifikowalnych i nie przekracza 800 tysięcy złotych.

 

Punktem wyjścia do opisanego wyżej działania jest poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów POPW. Celem tego poddziałania jest przekształcanie pomysłów biznesowych w produkty, przygotowanie ich pod kątem rynkowym według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych i stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw. Działanie pozwoli na zapewnienie indywidualnego wsparcia dla innowacyjnych start-upów utworzonych na bazie wyselekcjonowanych pomysłów biznesowych.

 

Za animację, tj. przygotowanie, a następnie realizację działań w ramach platform, odpowiedzialne są ośrodki innowacji. Obecnie funkcjonują 3 platformy: Hub of talents, TechnoparkBiznesHub i Connect. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.platformystartowe.gov.pl/.

 

 

Jakie koszty można finansować dotacyjnie?

Dotacją można sfinansować:

  • koszty związane z zakupem usług informatycznych, doradczych i eksperckich na potrzeby rozwoju modelu biznesowego oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych,
  • koszty nabycia np. patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • koszty udziału w krajowych i zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych,
  • koszty organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, a także zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji, zakup środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, zakup usług zewnętrznych,
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji projektu.

 

 

Sandra Kucaba

Łukasz Langowski

Data: 20.01.2017 r.

Źródła: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w serwisach www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.poir.parp.gov.pl, www.platformystartowe.gov.pl, www.dotacje.pl, www.pi.gov.pl.

Udostępnij ten artykuł znajomym!