Bonus za ZUS10%

Konto FIRMA+
z bonusem za ZUS
- produkt wycofany z oferty

 • 0 zł za prowadzenie konta przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia
 • zwracamy 10% wartości ZUS przez 6 miesięcy od otwarcia konta (maksymalna kwota zwrotu wynosi 50 zł miesięcznie)
 • 0 zł za standardowe przelewy przez Internet
 • 0 zł za pierwsze 5 wypłat w miesiącu z bankomatów (w Polsce i innych krajach EOG)
 • 0 zł za wpłaty do wpłatomatów (do 100 tys. zł)
 • 0 zł za obsługę karty 
 • kasoterminal 3 w 1 na preferencyjnych warunkach

Rachunek rozliczeniowy Konto FIRMA+ przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 • Przystąpienie do Sprzedaży premiowej „Plus na ZUS - edycja nr 2” nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 • Zaproszenie do aktywacji bonusu będzie ważne przez 14 dni od zawarcia umowy rachunku.
 • Gdy już otrzymasz kartę debetową pamiętaj o jej aktywowaniu.
 • Miesięczna wartość bonusu za dany miesiąc stanowi 10% sumy składek ZUS, maksymalnie 50 zł, co daje nawet 300 zł za cały okres sprzedaży premiowej!
 • Bonus dostaniesz do 15 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, za który bonus został naliczony.
 • Warunki wypłaty bonusu: aktywne zgody marketingowe, aktywna karta debetowa, opłacony ZUS z konta FIRMA+.
 • Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży premiowej znajdziesz w zakładce Regulaminy i dokumenty.
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia. Po upływie 24 miesięcy konto jest bezpłatne jeśli do konta jest wydana co najmniej jedna aktywna karta debetowa oraz został z niego opłacony ZUS, w przeciwnym razie opłata wynosi 10 zł.
 • Opłata za standardowe przelewy przez internet: 0 zł
 • Opłata za przelewy SEPA przez internet: 0 zł
 • Wypłata gotówki ze wszystkich z ATM (w Polsce i innych krajach EOG): 0 zł za 5 wypłat
 • Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku: 0 zł (od każdej karty)
 • Wpłaty do wpłatomatów: 0 zł do 100 tys. zł
 • Opłata za obsługę karty debetowej: 0 zł (pod warunkiem wykonania wydawaną do rachunku debetową kartą płatniczą co miesiąc transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonać wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach na kwotę nie niższą niż 1000 zł. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł miesięcznie)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM TrusteerRachunek Rozliczeniowy „Konto Firma+” (dalej: „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 zł. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku. Po upływie tego okresu miesięczna opłata wynosi 0 zł pod warunkiem posiadania aktywnej karty debetowej oraz wykonania przelewu do ZUS z tego Rachunku w danym miesiącu. W przeciwnym razie miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosić będzie 10 zł. W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5 zł od każdego Rachunku.
Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 zł (od każdej karty). Miesięczna opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 0 zł (od każdej karty), pod warunkiem wykonania w danym miesiącu: transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą wydawaną do Rachunku na łączną kwotę min. 400 zł lub dokonania wpłat gotówki we wskazanych przez Bank wpłatomatach lub bankomatach z funkcją obsługi wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000 zł. W przeciwnym razie miesięczna opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosić będzie 8 zł.
Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.

Sprzedaż Premiowa „Plus na ZUS - edycja nr 2” przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Do Sprzedaży Premiowej może przystąpić osoba fizyczna, która w okresie od 5 października 2020 r. do
31 stycznia 2021 r. (dalej: „Okres Sprzedaży Premiowej”) spełni łącznie następujące warunki: a) nie posiadała rachunku firmowego lub nieaktywowanego wniosku o rachunek firmowy w Idea Bank w ostatnich 6 miesiącach, b) zawrze z Bankiem Umowę o Rachunek, Umowę o Kartę i Umowę o Bankowość Elektroniczną c) w trakcie składania wniosku o Umowy wymienione w pkt. b wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, zgodę na marketing elektroniczny i zgodę na marketing telefoniczny d) w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umów wymienionych w pkt b. przystąpi na podstawie formularza udostępnionego w Bankowości Internetowej do Sprzedaży Premiowej i zaakceptuje Regulamin Sprzedaży Premiowej „Plus na ZUS - edycja nr 2” (dalej „Regulamin”) .
Przystąpienie danej osoby do Sprzedaży Premiowej wraz z akceptacją Regulaminu, nastąpić może wyłącznie po zalogowaniu w Bankowości Internetowej, najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia z Bankiem Umów wymienionych w pkt. b) powyżej, na podstawie udostępnionego formularza. Do Sprzedaży Premiowej może przystąpić maksymalnie 1 000 (słownie: jeden tysiąc) Klientów. W takim przypadku Okres Sprzedaży Premiowej zakończy się z momentem przystąpienia tysięcznej osoby do Sprzedaży Premiowej. Bank poinformuje o tym fakcie na swojej stronie internetowej.
Premia jest naliczana w cyklach miesięcznych, przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia przystąpienia do Sprzedaży Premiowej (dalej: „Okres Wypłaty Premii”), po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie. Warunkiem otrzymania Premii za dany miesiąc obowiązywania Okresu Wypłaty Premii jest łączne spełnienie następujących wymagań: a) utrzymanie zgód marketingowych wskazanych w Regulaminie do końca miesiąca, za który naliczana jest Premia, b) posiadanie Rachunku, do dnia wypłaty Premii, c) posiadanie co najmniej jednej aktywnej karty debetowej wydanej do Rachunku, do końca miesiąca, za który naliczana jest Premia oraz d) opłacenie Składek ZUS za pośrednictwem Rachunku w miesiącu, za który naliczana jest Premia.
Jednorazowa miesięczna wartość Premii wypłacona za dany miesiąc stanowi równowartość 10% jednak nie więcej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) z sumy Składek ZUS opłaconych i zaksięgowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Maksymalna wartość wypłaconej Premii w całym Okresie Wypłaty Premii wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych).
Rezygnacja z którejkolwiek ze zgód marketingowych w trakcie Okresu Wypłaty Premii, jest równoznaczna z całkowitym zakończeniem uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.
Brak spełnienia warunku w postaci aktywnej karty debetowej lub brak opłacenia Składki ZUS w dowolnym miesiącu w trakcie Okresu Wypłaty Premii, oznacza utratę premii za dany miesiąc. Utrata Premii za dany miesiąc jest bezpowrotna, ale nie rzutuje na możliwość uzyskania Premii w następnych cyklach miesięcznych Okresu Wypłaty Premii, o ile spełnione będą warunki uzyskania Premii.
Szczegóły dotyczące Sprzedaży Premiowej „Plus na ZUS - edycja nr 2” zawarte są w Regulaminie dostępnym na www.ideabank.pl.