Prowadzenie0 zł

Konto WALUTOWE
dla spółek
- produkt wycofany z oferty

 • rachunek w euro
 • przelewy zagraniczne online
 • atrakcyjny kurs wymiany waluty (wymagana odrębna umowa)
 • Konto WALUTOWE przeznaczone jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej
 • Wniosek można złożyć przez internet, telefon - poprzez kontakt z infolinią banku pod numerem 22 101 51 70 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • *Warunkiem założenia konta WALUTOWEGO jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. Opłata miesięczna za prowadzenie konta w PLN wynosi 0 zł pod warunkiem miesięcznych wpływach 1 000 zł lub utrzymaniu średniego salda na poziomie minimum 1 500 zł.
 • Wszelkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na Koncie Walutowym można składać za pośrednictwem bankowości telefonicznej bądź w oddziale Idea Banku.
 • W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut w Idea Bank S.A.
 • Opłaty i prowizje zgodnie z „Tabelą Opłat i Prowizji Rachunek Walutowy” pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunek Walutowy” dostępnej na ideabank.pl.
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł
 • Opłata za wpłaty gotówkowe w oddziałach Idea Banku: 0 zł
 • Opłata za wypłatę gotówkową dokonaną w oddziałach Idea Banku: 0zł (bank nie realizuje wpłat i wypłat gotówkowych w walutach obcych. W przypadku wpłaty i wypłat gotówkowych dokonywanych na lub z rachunku prowadzonego w walucie innej niż PLN do przewalutowania dyspozycji bank stosuje kursy walut, o których mowa w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla jednostek organizacyjnych)
IBAN – (ang. International Bank Account Number), to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. Składa się z ciągu znaków ustalonych zgodnie z międzynarodowym standardem numeracji rachunków bankowych.

Przelewając środki na rachunek zagraniczny lub rachunek walutowy w kraju, należy wpisać numer rachunku, który zgodny jest ze standardem IBAN oraz posiada kod BIC banku odbiorcy. Nie należy kopiować, żadnych gotowych numerów IBAN ze stron internetowych. Numer IBAN tworzymy każdorazowo dla danego rachunku dodając do niego dwie litery symbolizujące kraj - np. PL.
iban
IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków. Tworzy się go poprzez dodanie dwóch dużych liter identyfikujących kraj umiejscowienia rachunku bankowego do standardowego numeru rachunku, charakterystycznego dla danego kraju. W Polsce numer rachunku bankowego zmienia się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL. Pozostałe cyfry (26 liczb), składają się z liczby kontrolnej, oznaczenia banku prowadzącego rachunek oraz indywidualnego numeru rachunku bankowego danego klienta.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Konto WALUTOWE przeznaczone jest dla  osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej. Warunkiem założenia Konta WALUTOWEGO jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. Wszelkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na Walutowym Rachunku Rozliczeniowym Klienta można składać za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej bądź w oddziale Idea Bank S.A. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut w Idea Bank S.A. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Konta WALUTOWEGO zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunków Walutowych dostępnej na www.ideabank.pl.