Prowadzenie0 zł

Konto IDEALNA FIRMA
dla spółek
- produkt wycofany z oferty

 • 0 zł za otwarcie konta i za wydanie karty
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe, w tym do ZUS i US
 • 0 zł za prowadzenie konta przy miesięcznych wpływach 1 000 zł lub utrzymaniu średniego salda na poziomie minimum 1 500 zł
 • darmowe wpłaty w prawie 3 000 wpłatomatach
Konto IDEALNA FIRMA przeznaczone jest dla:
 • przedsiębiorstw państwowych
 • spółek komandytowo-akcyjnych
 • spółek komandytowych
 • spółek akcyjnych
 • spółek jawnych,
 • spółek z o.o.
 • spółek partnerskich
 • spółek cywilnych
 • spółdzielni
 • związków zawodowych
 • stowarzyszeń
 • wspólnot mieszkaniowych
 • instytucji samorządowych
 • fundacji
tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej.
 • Opłata za założenie Konta IDEALNA FIRMA: 0 zł
 • Opłata miesięczna za prowadzenie Konta IDEALNA FIRMA: 0 zł pod warunkiem comiesięcznego wpływu na rachunek środków w wysokości 1 000 zł lub utrzymywania średniomiesięcznego salda w wysokości co najmniej 1 500 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie konta wyniesie 10 zł

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek rozliczeniowy „Konto IDEALNA FIRMA” (dalej „Konto”) przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej. Opłata miesięczna za prowadzenie Konta wynosi 0 zł pod warunkiem comiesięcznego wpływu na Konto w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) środków w wysokości 1 000 zł lub w przypadku utrzymania w danym miesiącu na Koncie średniego miesięcznego salda na poziomie minimalnym 1500 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie Konta wyniesie 10,00 zł. W wypadku wykonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą, wydawaną do rachunku rozliczeniowego, na łączną kwotę nie niższą niż 500,00 PLN opłata za obsługę karty wynosi 0,00 PLN. Niespełnienie warunku będzie skutkowało naliczeniem opłaty za obsługę karty w wysokości 8,00 PLN. W razie wydania do Rachunku drugiej i kolejnych kart debetowych, warunki wskazane w zdaniach poprzednich mają zastosowanie do każdej wydanej karty debetowej odrębnie. Szczegóły dotyczące Konta IDEALNA FIRMA zawarte są w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla jednostek organizacyjnych, Tabeli Opłat i Prowizji dla jednostek organizacyjnych oraz Tabeli Oprocentowania Rachunków dla jednostek organizacyjnych na www.ideabank.pl.