Oprocentowanie do 1,00%

Lokata CLOUD-BIZNES

 • wysokie oprocentowanie – nawet do 1,00% w skali roku przy utrzymaniu 10% salda lokaty na Koncie Idealna Firma
 • okres lokaty to 3, 4, 6 lub 12 miesięcy
 • kwota lokaty już od 500 zł do 1 000 000 zł

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Możliwość założenia
lokaty online

Inwestycja nawet do 1 mln zł

Różne warianty okresu lokaty

 • Oprocentowanie lokaty w skali roku zależne jest od jej okresu:
  • 1,00% w przypadku założenia lokaty na 3 miesiące
  • 1,00% w wariancie na 4 miesiące
  • 1,00% w wariancie na 6 miesięcy
  • 1,00% w wariancie na 12 miesięcy
 • Warunek uzyskania oprocentowania: utrzymanie 10% salda lokaty na Koncie Idealna Firma przez cały okres lokaty - czyli np. jeśli założysz lokatę na 10 000 zł, to każdego dnia na Twoim koncie powinno znajdować się co najmniej 1 000 zł
 • Lokata Cloud-Biznes jest dostępna z Kontem Idealna Firma

Klienci posiadający konto dla spółek w Idea Bank mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami.

Jeśli nie posiadasz dostępu do bankowości elektronicznej wystarczy:

 • wypełnić prosty wniosek online dotyczący założenia konta
 • po aktywacji konta możliwe będzie założenie lokaty z poziomu bankowości elektronicznej.


Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata CLOUD-BIZNES (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 4, 6 lub 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Otwarcie Lokaty jest możliwe pod warunkiem prowadzenia przez Idea Bank S.A. („Bank”) Rachunku Rozliczeniowego dla jednostek organizacyjnych w złotych polskich („Rachunek”) na rzecz Posiadacza Rachunku. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania Wniosku, Posiadacz Rachunku powinien zapewnić na Rachunku, z którego będzie zasilał rachunek Lokaty, środki co najmniej w wysokości wskazanej we Wniosku o założenie Lokaty. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 1,00%* w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, 4 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, pod warunkiem utrzymania przez Klienta na Rachunku, salda środków w kwocie nie mniejszej niż 10 % kwoty środków zdeponowanych na rachunku Lokaty w każdym dniu Okresu Umownego Lokaty. Środki na Rachunku w wysokości nie mniejszej niż 10% kwoty środków zdeponowanych na rachunku Lokaty, o których mowa powyżej nie mogą być w trakcie Okresu Umownego jednocześnie wykorzystywane w związku z innym produktem Banku. W przypadku niespełnienia tego warunku Bank obniży oprocentowanie Lokaty do wysokości 0,50% w skali roku z zastrzeżeniem, że taka wysokość oprocentowania będzie przysługiwać Klientowi za cały Okres Umowny. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla jednostek organizacyjnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.

 

*W przypadku Lokat zakładanych przez podmioty, o których mowa poniżej, stopa oprocentowania Lokaty jest niższa o 2 punkty procentowe w skali roku od oprocentowania prezentowanego w Tabeli Oprocentowania lub regulaminie Lokaty. Wykaz podmiotów: 1) Banki, przedstawicielstwa banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, 2) Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, 3) Fundusze rynku pieniężnego - fundusze utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, 4) Instytucje ubezpieczeniowe - instytucje oferujące ochronę ubezpieczeniową (produkty ubezpieczeniowe) i realizujące swoje cele i zadania poprzez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń), funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzące działalność na podstawie ustawy z 22 maja,2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: (i) Fundusze emerytalne - instytucje, których przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, działające w oparciu o ustawę z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (ii) Fundusze inwestycyjne - osoby prawne, określone w Ustawie z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych, 5) Inne instytucje pośrednictwa finansowego, w szczególności:(i) przedsiębiorstwa leasingu finansowego, (ii) przedsiębiorstwa factoringowe, (iii) domy maklerskie, (iv) instytucje typu Private Equity/Venture Capital, (v) firmy utworzone w celu sekurytyzacji aktywów, (vi) banki w stanie upadłości, w likwidacji oraz w organizacji, 6) Pomocnicze instytucje finansowe, w szczególności: (i) giełdy papierów wartościowych, (ii) giełdy towarowe, (iii) instytucje tworzące infrastrukturę dla funkcjonowania rynków finansowych, np. izby lub centra rozliczeniowe (np. Polcard), (iv) depozyty papierów wartościowych (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), (v) instytucje gwarancyjne (np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny), (vi) fundusze i fundacje finansowe (w tym: Fundusz Współpracy), (vii) towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, (viii) instytucje zajmujące się sprzedażą ratalną, (ix) firmy zarządzające aktywami (typu „assetmanagement”), oraz (x) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, (xi) brokerzy, agenci i doradcy ubezpieczeniowi oraz emerytalni, (xii) doradcy inwestycyjni, (xiv) kantory, (xv) Związek Banków Polskich.