GOLD INVEST

 • Produkt ubezpieczeniowy ze składką jednorazową
 • Inwestuje w UFK Europa GI QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) oraz UFK Europa GI QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
 • Maksymalna opłata za wyjście: 4%
 • Produkt ubezpieczeniowy łączący ochronę ubezpieczeniową z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • Możliwość dokonywania Częściowego Wykupu
Forma prawna Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Charakterystyka Produktu produkt ubezpieczeniowy łączący ochronę ubezpieczeniową z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Minimalny rekomendowany okres trwania Umowy Ubezpieczenia

rekomendowany minimalny okres trwania Umowy Ubezpieczenia to okres od 6 miesięcy (dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa GI QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)) do 5 lat (dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego UFK Europa GI QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO))

Rekomendowany minimalny okres trwania Umowy Ubezpieczenia zależny jest od poszczególnego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oferowanego w ramach Umowy Ubezpieczenia ze względu na klasę i rodzaj aktywów Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Towarzystwo Ubezpieczeń Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092396, NIP 895-17-65-137kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości 307 200 000 zł.
Rola Idea Bank S.A. Agent ubezpieczeniowy Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna
Ubezpieczający / Ubezpieczony osoba fizyczna zawierająca z Towarzystwem Ubezpieczeń Umowę Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”, Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym
Cel Produktu przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczającego. Dodatkowym celem ubezpieczenia jest inwestowanie na ryzyko Ubezpieczającego oraz gromadzenie środków pieniężnych przy wykorzystaniu wybranych przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych znajdujących się w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • zgon Ubezpieczającego albo
 • zgon Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego
Profil Ryzyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego wysokie
Wykaz oferowanych Funduszy
Lp. Nazwa Funduszu
1 UFK Europa GI QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
2 UFK Europa GI QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
Wiek Ubezpieczającego i Ubezpieczonego minimum 18 lat i nieprzekroczone 62 lata
Minimalna wysokość składki początkowej

10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych)

Składka Zainwestowana (kwota zapłacona przez Ubezpieczającego jednorazowo w wysokości zadeklarowanej we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, pomniejszona o opłatę wstępną) w całości alokowana jest w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wskazane przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.

Alokacja Składki Jednorazowej jest określana z dokładnością do 1% z zastrzeżeniem, iż udział każdego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w kwocie Składki Zainwestowanej powinien wynosić co najmniej 10%, ale nie mniej niż minimalna wysokość jednorazowej kwoty nabycia Jednostek Uczestnictwa UFK danego UFK określona w Tabeli Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”. Suma udziałów poszczególnych UFK w kwocie Składki Zainwestowanej musi wynosić 100%.
Termin płatności składki do 7 dni od dnia złożenia podpisanego wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia
Data początku ubezpieczenia dniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest Dzień Zapłaty Składki (dzień uznania rachunku bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń wpłatą kwoty składki), natomiast Okres Odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczyna się z pierwszym Dniem Wyceny (tj. dniem, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) po Dniu Zapłaty Składki.
Okres Odpowiedzialności okres, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (zdarzenia w życiu Ubezpieczającego zaistniałego w Okresie Odpowiedzialności: zgon Ubezpieczającego albo zgon Ubezpieczającego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego)
Ostatni dzień Okresu Ubezpieczenia

Okres Odpowiedzialności w ramach danej Umowy Ubezpieczenia w stosunku do danego Ubezpieczającego kończy się, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze:

 • z dniem zgonu Ubezpieczającego lub
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy Ubezpieczenia lub
 • z dniem wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub
 • z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który nie można pobrać opłaty administracyjnej oraz opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe ze względu na niską Wartość Rachunku

lub

 • z dniem likwidacji ostatniego z Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”
Możliwość odstąpienia od Umowy ubezpieczenia

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń pisemnego oświadczenia lub za pośrednictwem jego serwisu internetowego, w terminie:

 1. 30 dni od dnia jej zawarcia – w takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 5 dni roboczych od daty zrealizowania Dyspozycji Całkowitego Wykupu w związku z odstąpieniem od Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem §6 ust. 9 oraz §20 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”, wypłaca Ubezpieczającemu kwotę Całkowitego Wykupu, która wynosi 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanej na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK), powiększoną o pobraną opłatę wstępną i powiększoną o pobraną opłatę administracyjną oraz pomniejszoną o opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe.
 1. 60 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń przysługujących z Umowy Ubezpieczenia a także o wartości wykupu ubezpieczenia. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 5 dni roboczych, od daty zrealizowania Dyspozycji Całkowitego Wykupu w związku z odstąpieniem od Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem §6 ust. 9 oraz §20 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”, wypłaca Ubezpieczającemu kwotę Całkowitego Wykupu, równą różnicy pomiędzy:
  • 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanej na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK), a
  • Kwotą stanowiącą wartość określonego procentu (Yi%) Składki Zainwestowanej wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”, uzależnioną od Miesiąca Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, pomniejszoną o opłatę administracyjną oraz pomniejszoną o opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe.
Kwota Całkowitego Wykupu w związku z odstąpieniem od Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego w terminie, o którym mowa w pkt 2, wynosi nie mniej niż 96% * Wartość Rachunku według stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia
Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia Ubezpieczający może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub za pośrednictwem jego serwisu internetowego.  W razie wypowiedzenia Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel w terminie 5 dni roboczych od daty zrealizowania Dyspozycji Całkowitego Wykupu w związku z wypowiedzeniem Umowy Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem §12 ust. 6 oraz §20 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”, wypłaca Ubezpieczającemu Świadczenie Wykupu.
Świadczenie Wykupu w związku z wypowiedzeniem Umowy Ubezpieczenia przez Ubezpieczającego jest równe różnicy pomiędzy:
 • 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK), a
 • Kwotą stanowiącą wartość określonego procentu (Yi%) Składki Zainwestowanej wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”, uzależnioną od Miesiąca Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia
Częściowy Wykup

Ubezpieczający w każdym czasie może złożyć wniosek o Częściowy Wykup pisemnie albo za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa Ubezpieczeń. We wniosku o Częściowy Wykup Ubezpieczający powinien określić:

 1. co najmniej jeden Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, z którego ma nastąpić Częściowy Wykup;
 2. od 1% do 100% (z dokładnością do 1%) bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK danego UFK z zastrzeżeniem, że iloczyn wskazanej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK danego UFK na dzień złożenia wniosku o Częściowy Wykup oraz Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK tego UFK aktualnej na dzień złożenia wniosku o Częściowy Wykup, nie może być niższy niż minimalna wysokość jednorazowej kwoty otrzymywanej poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa UFK dotyczącej danego UFK określonej w Tabeli Opłat i Limitów, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz §13 ust. 11 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”. Jeżeli iloczyn wszystkich Jednostek Uczestnictwa UFK danego UFK na dzień złożenia wniosku o Częściowy Wykup oraz Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK tego UFK aktualnej na dzień złożenia wniosku o Częściowy Wykup jest niższy niż minimalna wysokość jednorazowej kwoty otrzymywanej poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa UFK dotyczącej danego UFK określonej w Tabeli Opłat i Limitów, Częściowemu Wykupowi podlega 100% bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK danego UFK.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie 5 dni roboczych, od daty zrealizowania Dyspozycji Częściowego Wykupu, z zastrzeżeniem 13 ust. 4 oraz §20 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”, wypłaca Ubezpieczającemu Świadczenie Wykupu, które jest równe różnicy pomiędzy:
  • 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK)
   a
  • kwotą stanowiącą wartość iloczynu określonego przez Ubezpieczającego we wniosku o Częściowy Wykup procentu i określonego procentu (Yi%) Składki Zainwestowanej wskazanego w Tabeli Opłat i Limitów, uzależnionego od Miesiąca Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający złożył wniosek o Częściowy Wykup.
 4. Wartość Częściowego Wykupu wskazana we wniosku o Częściowy Wykup, nie może na dzień złożenia wniosku o Częściowy Wykup powodować obniżenia Wartości Rachunku poniżej minimalnej Wartości Rachunku wskazanej w Tabeli Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST” pod rygorem odmowy realizacji Dyspozycji Częściowego Wykupu.
Świadczenie z tytułu zgonu

Z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, świadczenie z tytułu zgonu:

 1. do 10. Roku Odpowiedzialności włącznie równe jest:
  1% * MAX [0;(Składka Zainwestowana pomniejszona o kwotę otrzymaną w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu)]
 2. + 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszane są o opłatę administracyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe);
 3. począwszy od 11. Roku Odpowiedzialności równe jest:
  0,1% * MAX [0;(Składka Zainwestowana pomniejszona o kwotę otrzymaną w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK  z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu)]
  + 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszane są o opłatę administracyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe).

Ubezpieczyciel ogranicza wysokość wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu w przypadkach opisanych w §14 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”.

Zasady ustalania wysokości Świadczenia z tytułu zgonu są opisane w §11 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”
Świadczenie z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego

Z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, świadczenie z tytułu zgonu w wyniku Wypadku Komunikacyjnego:

 1. do 10. Roku Odpowiedzialności włącznie równe jest:
  (20% * MAX [0; (Składka Zainwestowana pomniejszona o kwotę otrzymaną w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK  z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu)] + 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszane są o opłatę administracyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe),
  ale nie więcej niż: 100 000 zł + 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszane są o opłatę administracyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe);
 2. począwszy od 11. Roku Odpowiedzialności równe jest:
  0,1% * MAX [0; (Składka Zainwestowana pomniejszona o kwotę otrzymaną w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK  z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu)] + 100% * (suma kwot otrzymanych w wyniku umorzenia bieżącej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych UFK zapisanych na Rachunku oraz kwoty środków pieniężnych, za które nie zostało dokonane nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK; kwoty pomniejszane są o opłatę administracyjną oraz opłatę za ryzyko ubezpieczeniowe)

Ubezpieczyciel ogranicza wysokość wypłaconego świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego w przypadkach opisanych w §14 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”.

Zasady ustalania wysokości Świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego są opisane w §11 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”.
Opłata wstępna naliczana procentowo, w zależności od wysokości składki, w wysokości od 0,00% do 3,00%. Pobierana jednorazowo.
Wartość danej opłaty wstępnej, która uzależniona jest od wysokości składki,  podana jest w Tabeli Opłat i Limitów do Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”
Opłata administracyjna naliczana procentowo od Wartości Rachunku określonej za każdy dzień, od dnia rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności do dnia rozwiązania Umowy Ubezpieczenia w wysokości 1,99% w skali roku. Pobierana miesięcznie.
Opłata za ryzyko

naliczana procentowo od Składki Zainwestowanej pomniejszonej o sumę wypłacanych kwot z tytułu zrealizowanych Dyspozycji Częściowego Wykupu w wysokości 0,014% w skali roku ale nie mniej niż 1 gr.

Opłaty za wyjście

naliczana procentowo od Składki Zainwestowanej w wysokości zależnej od Miesiąca Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ubezpieczenia, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia lub wniosek o Częściowy Wykup. Pobierana jest przez 60 miesięcy od początku Okresu Odpowiedzialności,  w wysokości od 4,00% (od 1 do 30 Miesiąca Odpowiedzialności) do 0,2% (w 60. Miesiącu Odpowiedzialności).

Wypadek Komunikacyjny

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną niezależne od woli Ubezpieczającego, które miało miejsce w Okresie Odpowiedzialności, w którym Ubezpieczający uczestniczył w charakterze pieszego albo pasażera bądź kierowcy, podczas jazdy rowerem, motorowerem lub pojazdem samochodowym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, z wyłączeniem jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika powyżej 50 cm3

Korzyści:

 • potencjalna możliwość uzyskania wysokich zysków, przy uwzględnieniu wysokiego ryzyka inwestycyjnego
 • ekspozycja na rynek złota poprzez inwestycję w UFK Europa GI QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
 • ubezpieczenie umożliwia dokonywanie Częściowego Wykupu


Inwestycja w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy wiąże się z ryzykiem, a w szczególności z:

 1. ryzykiem zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego,
 2. ryzykiem nie osiągnięcia zysku lub utraty części zapłaconej Składki Zainwestowanej w momencie likwidacji Rachunku, ponieważ wynik Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest zależny od zmiany wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego,
 3. ryzykiem wyboru przez Ubezpieczającego Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych niezgodnie z profilem Ubezpieczającego,
 4. ryzykiem rynkowym, przez które rozumie się możliwość spadku wartości Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w wyniku niekorzystnego kształtowania się wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, które stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego,
 5. ryzykiem kredytowym, związanym z kondycją finansową emitentów dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Ryzyko związane jest z niewywiązywaniem się z regulowania zobowiązań dotyczących płatności odsetkowych oraz wykupu określonych instrumentów dłużnych. Ryzyko kredytowe dotyczy również sytuacji, w której Fundusz Inwestycyjny zaprzestał, zawiesił lub ograniczył odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego z przyczyn wskazanych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.) w tym w szczególności ze względu na proces likwidacji Funduszu Inwestycyjnego,
 6. ryzykiem stopy procentowej – ryzykiem spadku wartości portfela inwestycyjnego spowodowanego wzrostem stóp procentowych,
 7. ryzykiem kontrahenta - w transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, co może wpłynąć na spadek wartości jednostki portfela inwestycyjnego,
 8. ryzykiem płynności, w związku z przejściowym niewykupieniem Jednostek Uczestnictwa UFK w terminach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST” na skutek braku możliwości zbycia Aktywów UFK. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku niskich obrotów na giełdzie lub rynku międzybankowym uniemożliwiających kupno lub sprzedaż w krótkim czasie dużej liczby Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych bez istotnych zmian cen. Ryzyko dotyczy również sytuacji, w której Fundusz Inwestycyjny zaprzestał, zawiesił lub ograniczył odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego z przyczyn wskazanych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.), w tym w szczególności ze względu na zawieszenie wycen Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego,
 9. ryzykiem walutowym związanym z tym, że część aktywów danego Funduszu Inwestycyjnego inwestowana  jest w instrumenty finansowe wyrażone w walucie obcej i niekorzystna zmiana kursu tej waluty  może negatywnie wpływać na wartość Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego denominowaną w złotych polskich i wchodzących w Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego,
 10. ryzykiem niedopasowania zabezpieczenia walutowego, działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka kursowego mogą okazać się nieskuteczne lub niewystarczające i wpłynąć na notowania Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK,
 11. ryzykiem stosowania dźwigni finansowej - w Towarowe Instrumenty Pochodne często wkomponowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz Inwestycyjny wnosi depozyt zabezpieczający w wysokości niższej niż wartość instrumentu bazowego, istnieje w związku z tym możliwość poniesienia przez Fundusz Inwestycyjny straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji – Fundusz inwestycji może być narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem mechanizmu dźwigni finansowej,
 12. ryzykiem zmienności przez które rozumie się duże wahania kursu instrumentu finansowego w danym okresie, którego cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota, która to w przeszłości podlegała znacznym wahaniom procentowym,
 13. ryzykiem makroekonomicznym, przez które rozumie się zmianę koniunktury gospodarczej skutkującą wahaniami Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, a tym samym skutkującą wahaniami Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK,
 14. ryzykiem sytuacji politycznej, przez które rozumie się takie kształtowanie otoczenia geopolitycznego, które nie będzie sprzyjać inwestowaniu w aktywa takie jak złoto.

Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Ryzyko to jest zróżnicowane w zależności od Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny, znajduje się w prospekcie informacyjnym danego Funduszu Inwestycyjnego

Jeśli jesteś zainteresowany Ubezpieczeniem indywidualnym na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”:

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Idea Bank Spółka Akcyjna (działająca jako Agent Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa Spółka Akcyjna zwanego dalej „Towarzystwem Ubezpieczeń”) i Towarzystwo Ubezpieczeń w zakresie Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST” stosują się do Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance i Wytycznych dla Zakładów Ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń (dostępnych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl)

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GOLD INVEST przeznaczone jest dla klientów, których środki pieniężne inwestowane w ten produkt nie stanowią  całości oszczędności przeznaczonych do opłacenia składki, a których wartość na dzień zawierania wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST“ wynosi co najmniej 50 000 zł lub dla klientów, którzy osiągają średniomiesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym na poziomie co najmniej 5 000 zł.

Zawarcie Umowy Ubezpieczenia dotyczące niniejszego produktu powinno być poprzedzone przeprowadzeniem ankiety, o której mowa w treści art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.), dotyczącej badania potrzeb, wiedzy i doświadczenia ubezpieczającego w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej. Wynik ankiety pozwoli ocenić czy ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym GOLD INVEST jest adekwatne do potrzeb i możliwości klienta

Notowania danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego począwszy od jego utworzenia dostępne są na stronie internetowej Ubezpieczyciela.

Produkt nie posiada gwarancji ochrony wpłaconego kapitału i wiąże się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia zysku z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia, przez co należy się liczyć z możliwością utraty części, a w skrajnych przypadkach całości zainwestowanych środków pieniężnych pochodzących z wpłaconej składki, w wyniku spadku Wartości Jednostek Uczestnictwa UFK poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, w związku z ryzykiem dużej zmienności aktywów poszczególnych Funduszy Inwestycyjnych, których Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa danych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Szczegółowe cele i zasady Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych określa Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

Przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczający powinien, rozważyć ryzyko związane z lokowaniem środków pochodzących ze składek w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe.

Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa danego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, pobiera opłaty, w tym opłatę za zarzadzanie zgodnie z obowiązującym prospektem informacyjnym lub statutem Funduszu Inwestycyjnego, która jest uwzględniona w wycenie Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego.

Ubezpieczyciel udostępnia na stronie internetowej www.tueuropa.pl informację o miejscu, w którym dostępny jest prospekt informacyjny oraz statut danego Funduszu Inwestycyjnego.

Zaprezentowane informacje lub dane dotyczące Umowy Ubezpieczenia „GOLD INVEST” mają charakter informacyjny. Nie stanowią rekomendacji do złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia ani oferty w rozumienia przepisu art. 66. Kodeksu Cywilnego. Informacje te nie stanowią oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. Jakakolwiek decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w dokumentacji ubezpieczeniowej (tj. w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GOLD INVEST, w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, w Tabeli Opłat i Limitów do Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST”, w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „GOLD INVEST” oraz we Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia), a nie zawartego w niniejszej charakterystyce skróconego opisu ubezpieczenia.

Adresat tych informacji powinien wziąć pod uwagę fakt, że Idea Bank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2077) i otrzymuje prowizje z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego.