Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

  • Idea Bank realizuje działania naprawy bilansu stosując konserwatywne podejście, aby rozwijać bank bez obciążeń związanych z poprzednim modelem zarządzania. Skonsolidowana strata w I półroczu jest jednorazowym efektem procesu oczyszczania bilansu. Wynik banku i grupy - z pominięciem jednorazowych odpisów i korekt - jest pozytywny. Skonsolidowany zysk netto, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu + 13,2 mln zł.
  • Plan naprawy i plan ochrony kapitału są bezpośrednią konsekwencją odpisów i rezerw zaraportowanych 17 sierpnia 2018 r. Plany zakładają stabilny rozwój biznesu Idea Banku. Dla klientów plany są neutralne.
  • W I półroczu 2018 r. Idea Bank otworzył 60 tys. rachunków bieżących, tj. o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Grupa Idea Bank zachowała wysoką sprzedaż produktów kredytowych (kredyt, leasing, faktoring). Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa grupy zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W 1Q’18 wyniosła ona 2,3 mld zł, a w 2Q’18 - 2,4 mld zł.
  • Idea Bank i Getin Noble Bank prowadzą zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm.
- Uważamy, że po jednorazowym efekcie w drugim kwartale 2018 r., bank w kolejnych okresach będzie notował zyski, tak jak dotychczas. - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. - Działamy standardowo, zgodnie z przyjętymi procedurami. Mamy konkretne pomysły na biznes i poparcie głównego akcjonariusza. - podsumowuje Tobiasz Bury.

Wymogi formalne

Zarówno plan ochrony kapitału, jak i plan naprawy ma ściśle określone ramy formalne. Oba dokumenty przygotowywane przez banki są zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z prawem bankowym, plany naprawy sporządzają  wszystkie banki, a ich automatyczne uruchomienie wynika z zajścia przesłanek z góry wskazanych w planach. Typową przesłanką wdrożenia planu naprawy jest strata bilansowa w danym okresie.   

Plany Idea Banku zakładają stabilny i zrównoważony rozwój biznesu. Nie są planowane istotne zmiany zatrudnienia ani ponadstandardowe działania restrukturyzacyjne. Realizacja planów jest monitorowana przez KNF.
W ramach planu naprawy bank podejmuje działania w obszarze poprawy rentowności, tj.: zbycie wybranych udziałów w spółkach stowarzyszonych (Idea Getin Leasing), przegląd i redukcja kosztów działania banku, stopniowa modyfikacja struktury bilansu, prowadząca do wzrostu realizowanej marży odsetkowej netto oraz reorganizacja modelu sprzedaży pozwalająca na wzrost sprzedaży produktów rozliczeniowych oraz prowizji związanych z bieżącą obsługą klientów.

Konsekwencją wdrożenia planu jest zawieszenie płatności podatku od aktywów, który w 2017 r. wyniósł dla Grupy Idea Bank 60,2 mln zł.

Wzmocnienie kapitałów

Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe banku są powyżej europejskich wymogów  regulacyjnych. Bank realizuje działania zmierzające do osiągnięcia poziomów współczynników kapitałowych oczekiwanych przez KNF, w tym:
  • zmniejszenie wartości udziałów w spółce stowarzyszonej Idea Getin Leasing,
  • sekurytyzację części portfela kredytowego.
Kapitał uzupełnią też zyski banku w kolejnych okresach. Dla budowy kapitału regulacyjnego w długim okresie istotna może być także emisja obligacji podporządkowanych.
Po konsultacjach dodatkowym elementem zaproponowanego planu ochrony kapitału stała się emisja akcji w kwocie 50 mln zł gwarantowana przez Leszka Czarneckiego. Emisja akcji jest wstępnie planowana w I półroczu 2019 r.

Rezerwy i odpisy

Zarząd Idea Banku, w nowym składzie, podjął na początku sierpnia decyzję o przeprowadzeniu pełnego badania sprawozdania finansowego grupy przez biegłego rewidenta. 23 sierpnia do zarządu Idea Banku dołączył nowy CFO - Piotr Miałkowski, zajmujący się finansami banków od 23 lat. Wyniki zakończonego audytu i świeże, konserwatywne spojrzenie na zarządzanie obszarem finansowym przełożyły się na ostateczny kształt sprawozdania. To ciąg dalszy oczyszczania sprawozdania po poprzednim modelu zarządzania.

Zgodnie z  najwyższymi standardami rynkowymi i dążeniem zarządu do pełnej transparentności, rezerwa związana z aktualizacją wartości bilansowej należności z tytułu dystrybucji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) obciąży wynik jednostkowy i skonsolidowany brutto w kwocie 55 mln zł. W związku z rezygnacją niektórych klientów z UFK, bank zdecydował o spisaniu części przychodów z pośrednictwa. Dodatkowo, odpis na utratę wartości należności faktoringowych w spółce zależnej, który obciąża wynik skonsolidowany brutto kwotą 26 mln zł, wynika z bardziej konserwatywnych założeń poziomu odzysku tych należności.  

Rozwój biznesu

Grupa Idea Bank koncentruje się na podstawowej działalności wspierania małych przedsiębiorstw. Wynik banku i grupy - z pominięciem jednorazowych odpisów i korekt - jest pozytywny. Skonsolidowany zysk netto, z pominięciem korekt, wyniósł w I półroczu + 13,2 mln zł.

W I półroczu 2018 r. Idea Bank otworzył dla nowych klientów 60 tys. rachunków, tj. o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Grupa Idea Bank zachowała wysoką sprzedaż produktów kredytowych (kredyt,  leasing, faktoring). Zgodnie z założeniami, całkowita sprzedaż kredytowa grupy zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale wyniosła powyżej 2 mld zł. W 1Q’18 wyniosła ona 2,3 mld, a w 2Q’18 - 2,4 mld zł.

W leasingu zanotowano najwyższą sprzedaż w historii. Sprzedaż leasingu wyniosła w I półroczu 2018 r. 4 mld zł., tj. o 7% więcej niż w I półroczu 2017 r. Grupa Idea Bank odnotowała najwyższy udział w rynku leasingu dla MSP.  

- Zmieniamy podejście do obsługi klienta MSP i mikro, oferując nie tylko usługi bankowe, ale również pełny pakiet usług okołobiznesowych: leasingowych, faktoringowych, księgowych, wsparcia HR i zarządzania. Pierwszym miejscem w Polsce, w którym przedsiębiorca otrzyma możliwość skorzystania z pełnego pakietu tych usług będzie Idea Spot w Gdańsku, którego otwarcie planowane jest w listopadzie. - podsumowuje Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

Przyszłość grupy

Idea Bank i Getin Noble Bank prowadzą zaawansowane prace analityczne dotyczące ewentualnego połączenia, które może przynieść istotne synergie i pozwolić zbudować silny bank uniwersalny z rozwiniętym modelem bankowości dla małych i średnich firm.

- Oceniamy, że dla Idea Banku potencjalna fuzja mogłaby być korzystna, w szczególności zwiększyłaby możliwość pozyskiwania nowych klientów firmowych. - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

Trendy rynkowe wskazują na większą efektywność dużych podmiotów finansowych, które wykorzystują synergie i są w stanie zmierzyć się z wyzwaniem inwestowania w nowe technologie i z rosnącymi wymogami regulacyjnymi.

Publikacja sprawozdania finansowego Grupy Idea Bank za III kwartał jest zaplanowana na 20 listopada.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Więcej informacji:
Biuro Prasowe Idea Banku
biuro.prasowe@ideabank.pl