Idea Cloud

Najlepsza platforma
do zarządzania firmą

Idea Cloud to stały dostęp do finansów,
produktów i usług dla Twojej firmy.

Teraz możesz zarządzać swoim przedsiębiorstwem z dowolnego miejsca na Ziemi. W Idea Cloud szybko wystawisz fakturę, sprawdzisz płynność finansową i bezpiecznie przechowasz ważne dokumenty. Przenieś swój biznes do Idea Cloud i przekonaj się, jak wygodne może być prowadzenie firmy. Idea Cloud został uznany najbardziej innowacyjnym projektem bankowym na świecie.

Załóż Idea Cloud online!

DLA INDYWIDUALNYCH

0
Za otwarcie i prowadzenie
  • Bankowość
  • Wirtualny doradca
  • Szybkie płatności
  • Idea Hub
  •  

DLA FIRM

0
Za prowadzenie dla aktywnych Klientów
  • Funkcje konta indywidualnego plus:
  • Fakturowanie
  • Kredyt online
  • Sejf
  • Zarządzanie płynnością

Idea Cloud to system transakcyjny Bankowości Internetowej Idea Bank S.A.

Aplikacja „Program do faktur” (dalej „Aplikacja”) to usługa świadczona przez Idea Bank S.A. udostępniana Użytkownikom będącym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, za pośrednictwem bankowości internetowej Idea Cloud, która w ramach zamieszczonej tam Aplikacji i jej funkcjonalności umożliwia samodzielne wykonywanie przez Użytkownika czynności księgowych polegających na wystawianiu faktur. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na zasadach ujętych w Regulaminie. Szczegóły w Regulaminie Usługi Program do faktur Idea Bank S.A. dostępnym na stronie www.ideacloud.pl

Obrotomierz to serwis internetowy Idea Bank S.A., który umożliwia Klientowi wnioskowanie o kredyt online, skierowany do przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.), tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą, jak również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W ramach Obrotomierza Bank może zaoferować: Kredyt Obrotowy Ratalny do 400 000 zł, Limit w Rachunku do 500 000 zł, Kredyt Inwestycyjny do 500 000 zł oraz Kartę Kredytową z limitem do 50 000 zł. W ramach Obrotomierza dostępne są również kredyty „Obrotowy Fair” do 400 000 zł i „Inwestycyjny Fair” do 500 000 zł w wariancie bez odsetek, w którym Klient w całym okresie kredytowania spłaca raty kapitałowe oraz ponosi koszty prowizji (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota tych kredytów, zawierająca wszystkie koszty okołokredytowe, nie może przekroczyć 500 000 zł). Dodatkowo klienci, którzy w momencie wnioskowania nie posiadają spłaconego lub aktywnego kredytu w Idea Bank S.A. za pośrednictwem Obrotomierza mogą skorzystać z oferty „Kredytu Fair” stanowiącego kredyt w formie linii kredytowej w rachunku do 50 000 zł. Kredyt z decyzją online rozumiany jest jako proces, w którym przygotowywana jest wstępna oferta produktowa online. W ramach oferty produktowej Bank proponuje możliwą kwotę finansowania z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania nie może przekroczyć 500 000 zł. W ramach tej kwoty, Klient może rozdysponować proponowaną kwotę finansowania na wybrane przez siebie produkty. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania. Warunkiem uruchomienia przez Bank każdego kredytu oferowanego w ramach Obrotomierza jest zawarcie umowy kredytowej. Środki mogą zostać przekazane przez Bank po podpisaniu umowy przez wszystkie strony i pozytywnej jej weryfikacji, nawet tego samego dnia. Szczegółowe warunki uzyskania każdego z produktów dostępnych w ramach Obrotomierza, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji, dostępne są na stronie internetowej www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.

"Sejf” to narzędzie informatyczne Idea Bank S.A., udostępnione w Bankowości Internetowej Posiadaczowi Rachunku, będącemu osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, z którą Bank zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną oraz Umowę o Rachunek Rozliczeniowy. Za pomocą Sejfu Bank udostępniania zasoby systemu informatycznego, w celu przechowywania przez Posiadaczowi Rachunku niektórych danych, w tym dokumentów elektronicznych wygenerowanych w Bankowości Internetowej. Limit danych, które mogą być przechowywane w Sejfie, określa Tabela Opłat i Prowizji. Zasady korzystania z Sejfu określa „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i użytkowania debetowych kart płatniczych dla osób prowadzących działalność gospodarczą” dostępnym na www.ideabank.pl

IdeaHub to model innowacyjnej placówki coworkingowej, stanowiącej powierzchnię biurową z przygotowanymi do udostępnienia Miejscami pracy oraz Salą konferencyjną. Z pełnego zakresu usług świadczonych przez IdeaHub mogą skorzystać Użytkownicy, będący Klientami Idea Bank S.A. Placówka w godzinach otwarcia może oferować Użytkownikom m.in.: udostępnianie sprzętu biurowego (skaner, drukarka, kopiarka), dostęp do ładowarek telefonicznych, słuchawek, stanowisko z kawą, herbatą, wodą, dostęp do zasobu publikacji prasowych i książek, dostęp do sieci Internet za pomocą łącza bezprzewodowego, możliwość korzystania z usług bankowych oraz kontaktu z doradcą oraz udostępnienie profesjonalnego sprzętu fotograficznego. Korzystnie z Miejsc pracy odbywa się bez konieczności wcześniejszej rezerwacji przez wszystkich Użytkowników. Sala konferencyjna natomiast udostępniana jest Użytkownikom maksymalnie 3 godziny dziennie, po wcześniejszej jej rezerwacji za pomocą wysłania wiadomości drogą mailową na jeden z podanych na stronie internetowej https://www.ideabank.pl/idea-hub adresów w zależności, w której lokalizacji ma zostać dokonana rezerwacja, telefonicznie pod numerem 22 101 10 10 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką Operatora) lub przez bezpośrednią obsługę obecną w IdeaHub. Zakres, szczegóły i warunki promocji związanej ze świadczeniem usługi IdeaHub zawarte są w Regulaminie promocyjnego świadczenia usługi IdeaHub dostępnym na www.ideabank.pl

© 2015 Google Inc. All rights reserved. Google and the Google Logo are registered trademarks of Google Inc. 

Appstore: Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.