Idea Cloud

Najlepsza platforma
do zarządzania firmą

Idea Cloud to stały dostęp do finansów,
produktów i usług dla Twojej firmy.

Teraz możesz zarządzać swoim przedsiębiorstwem z dowolnego miejsca na Ziemi. W Idea Cloud szybko wystawisz fakturę, sprawdzisz płynność finansową i bezpiecznie przechowasz ważne dokumenty. Przenieś swój biznes do Idea Cloud i przekonaj się, jak wygodne może być prowadzenie firmy. Idea Cloud został uznany najbardziej innowacyjnym projektem bankowym na świecie.

Załóż Idea Cloud online!

DLA INDYWIDUALNYCH

0
Za otwarcie i prowadzenie
  • Bankowość
  • Wirtualny doradca
  • Szybkie płatności
  • Aplikacja mobilna
  • Wysoko oprocentowane lokaty

DLA FIRM

0
Za prowadzenie dla aktywnych Klientów
  • Funkcje konta indywidualnego plus:
  • Fakturowanie
  • Kredyt dla firm
  • Sejf
  • Zarządzanie płynnością

Idea Cloud to system transakcyjny Bankowości Internetowej Idea Bank S.A.

Usługa „Chmura Faktur” świadczona jest przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303939, REGON 141315705, NIP 5213480707, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 6 000 000 zł i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Korzystanie z usługi „Chmura Faktur” odbywa na warunkach zawartych w Regulaminie Chmury Faktur. Szczegóły dotyczące usługi oraz warunki korzystania z „Chmury Faktur” dostępne są w oddziałach Idea Bank S.A. oraz na stronie www.chmurafaktur.pl. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Obrotomierz to serwis internetowy Idea Bank S.A., który umożliwia Klientowi wnioskowanie online o kredyt, skierowany do przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców tj. osób fizycznych – wykonujących działalność gospodarczą. W ramach Obrotomierza Bank może zaoferować: Kredyt Obrotowy Ratalny do 400 000 zł w wariancie bez zabezpieczenia, Limit w Rachunku do 500 000 zł w wariancie bez zabezpieczenia oraz Kartę Kredytową z limitem do 50 000 zł również bez zabezpieczeń. W ramach Obrotomierza dostępne są również kredyty „Obrotowy Fair” do 400 000 zł w wariancie bez odsetek oraz bez zabezpieczenia, w którym Klient w całym okresie kredytowania spłaca raty kapitałowe oraz ponosi koszty prowizji (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota tych kredytów, zawierająca wszystkie koszty okołokredytowe, nie może przekroczyć 400 000 zł). Dodatkowo nowi i aktualni klienci za pośrednictwem Obrotomierza mogą skorzystać z oferty „Kredytu Fair” stanowiącego kredyt w formie linii kredytowej w rachunku do 500 000 zł. Kredyt z decyzją online rozumiany jest jako proces, w którym przygotowywana jest wstępna oferta produktowa online. W ramach oferty produktowej Bank proponuje możliwą kwotę finansowania z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania w wariancie bez zabezpieczeń nie może przekroczyć 500 000 zł. W ramach tej kwoty, Klient może rozdysponować proponowaną kwotę finansowania na wybrane przez siebie produkty. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, uwzględniając zdolność kredytową do obsługi zobowiązania. Warunkiem uruchomienia przez Bank każdego kredytu oferowanego w ramach Obrotomierza jest zawarcie umowy kredytowej. Środki mogą zostać przekazane przez Bank po podpisaniu umowy przez wszystkie strony i pozytywnej jej weryfikacji, nawet tego samego dnia. Szczegółowe warunki uzyskania każdego z produktów dostępnych w ramach Obrotomierza, w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji, dostępne są na stronie internetowej www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.

"Sejf” to narzędzie informatyczne Idea Bank S.A., udostępnione w Bankowości Internetowej Posiadaczowi Rachunku, będącemu osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, z którą Bank zawarł Umowę o Bankowość Elektroniczną oraz Umowę o Rachunek Rozliczeniowy. Za pomocą Sejfu Bank udostępniania zasoby systemu informatycznego, w celu przechowywania przez Posiadaczowi Rachunku niektórych danych, w tym dokumentów elektronicznych wygenerowanych w Bankowości Internetowej. Limit danych, które mogą być przechowywane w Sejfie, określa Tabela Opłat i Prowizji. Zasady korzystania z Sejfu określa „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i użytkowania debetowych kart płatniczych dla osób prowadzących działalność gospodarczą” dostępnym na www.ideabank.pl

© 2015 Google Inc. All rights reserved. Google and the Google Logo are registered trademarks of Google Inc. 

Appstore: Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.