Czym jest internacjonalizacja?

Internacjonalizacja jest procesem umiędzynarodowienia działalności firmy, polegającym na rozszerzeniu krajowego działania podmiotu na rynki zagraniczne. Rozpoczęcie takiej działalności ma miejsce już w momencie, gdy co najmniej jeden produkt (usługa) w portfelu przedsiębiorstwa jest powiązany z rynkiem zagranicznym. Internacjonalizacja to nie tylko ekspansja zagraniczna przedsiębiorstwa, lecz również networking biznesowy z podmiotami spoza kraju.

Eksport nie tylko dla dużych firm!

Działalność eksportowa do niedawna była zarezerwowana wyłącznie dla dużych firm, które w kraju pochodzenia osiągnęły już znaczące udziały w rynku. Sytuacja zmieniła się dzięki rozwojowi technologicznemu oraz handlowi elektronicznemu. Według raportu Polskie start-upy 2016 prawie połowa polskich start-upów eksportuje, a znacząca część pozyskuje klientów zagranicznych praktycznie od początku działalności. Tacy klienci ge­nerują ponad połowę ich przychodów. Dodatkowo badania pokazują, że tylko działania w skali globalnej pozwalają skutecznie funkcjonować w sektorze gospodarki cyfrowej oraz dają gwarancję, że zakładany szybki rozwój przedsiębiorstwa nie zostanie w przyszłości zastopowany ograniczoną chłonnością rynku krajowego.

Internacjonalizacja a dotacje unijne

Perspektywa unijna 2014-2020 pozwala na pozyskanie dotacji zarówno na rozwój działalności eksportowej, jak i na jej rozpoczęcie. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z krajowych programów operacyjnych – w ramach działania 3.3.3. Go to Brand z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Warto dodać, że województwa w swoich programach regionalnych również oferują możliwości wsparcia dla przedsiębiorców (np. działanie 1.4.4. Internacjonalizacja MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub działanie 2.2.1. Modele biznesowe MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego).

Polskie marki górą, czyli Go to Brand!

Działanie 3.3.3. Go to Brand jest ukierunkowane na projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach przewidzianych w programach promocji w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz marki polskiej gospodarki. Działanie obejmuje 12 branż: moda polska, maszyny i urządzenia, biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, IT / ICT, polskie specjalności żywnościowe, kosmetyki, meble, sprzęt medyczny, jachty i łodzie, sektor usług prozdrowotnych.

Jeżeli wnioskodawca stara się o dofinansowanie w ramach Branżowego Programu Promocji, jest zobligowany do wybrania przynajmniej jednego rynku perspektywicznego ze wskazanych w danym programie. W zależności od wybranego programu promocji wnioskodawca ma również obowiązek wziąć udział w określonych przez dany program działaniach wystawienniczo-targowych, przy czym w wypadku Branżowych Programów Promocji jest także wskazana określona liczba obligatoryjnych imprez targowych, na których będzie narodowe stoisko informacyjne. Obowiązek ten nie istnieje w Ogólnych Programach Branżowych na wskazanych rynkach perspektywicznych.

Ekspansja na rynki zagraniczne dla firm z Polski Wschodniej? Oczywiście!

W ramach Programu Polska Wschodnia pomoc skierowana jest do przedsiębiorstw z 5 wschodnich województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wsparcie będzie obejmować kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP dotyczącego internacjonalizacji działalności. W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem. I etap będą stanowić usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, zaś w II etapie wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z wdrożeniem opracowanego  modelu biznesowego. Ponadto w ramach II etapu przewiduje się wsparcie dla MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych.

Jakie działania mogą zostać sfinansowane z dotacji?

Zakres możliwości dotacyjnych w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw jest szeroki. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie kosztów:

  • opracowania koncepcji wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynki docelowe,
  • udziału w targach i wystawach zagranicznych,
  • podróży służbowych przedstawicieli przedsiębiorstwa na targi i wystawy zagraniczne,
  • przygotowania produkcji do wejścia produktów bądź usług na nowe rynki,
  • usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych,
  • szkoleń w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.

Na jaki poziom dofinansowania można liczyć?

Poziom dofinansowania internacjonalizacji przedsiębiorstw może sięgnąć nawet 85%. Poziom ten jest zależny od rodzaju kosztów, wielkości przedsiębiorstwa, województwa oraz programu operacyjnego.

Łukasz Langowski

30.01.2017 r.

Źródła:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Raport Polskie start-upy 2016

Udostępnij ten artykuł znajomym!