OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

  • Inwestycja w UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6*
  • Wypłata kwartalnego kuponu
  • Brak opłat za wyjście z produktu przez cały okres trwania Umowy Ubezpieczenia
  • Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną

MULTIASSET INVEST

  • Produkt ubezpieczeniowy z istotną częścią inwestycyjną
  • Inwestycja w UFK VL Multi Strategia* albo w wybrane UFK** i Portfele Modelowe
  • UFK VL Multi Strategia inwestuje w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym decyzje inwestycyjne są podejmowane przez zarządzającego - Altus TFI
  • FIZ Multi Strategia może mieć ekspozycję na różne klasy aktywów np.: akcje, obligacje, wierzytelności, nieruchomości
  • Wartość wykupu równa 100% sumy Wartości Rachunku oraz Wartości Rachunku Lokacyjnego Stałego

Filtry

Inwestycje z UFK

Idea Bank S.A. we współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeń przygotował ofertę produktów ubezpieczeniowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Produkty te umożliwiają uzyskanie potencjalnie wyższego zysku niż zysk z tradycyjnych lokat bankowych, ale wiążą się także zazwyczaj z wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy („UFK”) to wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowanych w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Podstawową funkcją UFK jest pomnażanie gromadzonych środków. Produkty ubezpieczeniowe z UFK mają charakter inwestycyjno-ochronny. Z części ochronnej, która stanowi z reguły niewielką część składki, wypłacane jest świadczenie w sytuacji zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie objętym ubezpieczeniem (np. śmierć ubezpieczonego bądź doznanie przez niego częściowego lub całkowitego inwalidztwa). Składka wpłacona w ramach ubezpieczenia z UFK, przeznaczona jest przede wszystkim na inwestycję w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zakup jednostek uczestnictwa).

Przygotowujemy produkty z myślą o indywidualnych potrzebach naszych Klientów. W swojej ofercie posiadamy produkty ze składką jednorazową oraz regularną, z możliwością dostosowania wysokości wpłacanej składki, zróżnicowane długością rekomendowanego okresu trwania inwestycji i dające wybór inwestowania w jeden Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy lub w szerokie spektrum Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych i Portfeli Modelowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.