OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

 • Inwestycja w UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6*
 • Wypłata kwartalnego kuponu
 • Brak opłat za wyjście z produktu przez cały okres trwania Umowy Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną

MULTIASSET INVEST

 • Produkt ubezpieczeniowy z istotną częścią inwestycyjną
 • Inwestycja w UFK VL Multi Strategia* albo w wybrane UFK** i Portfele Modelowe
 • UFK VL Multi Strategia inwestuje w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym decyzje inwestycyjne są podejmowane przez zarządzającego - Altus TFI
 • FIZ Multi Strategia może mieć ekspozycję na różne klasy aktywów np.: akcje, obligacje, wierzytelności, nieruchomości
 • Wartość wykupu równa 100% sumy Wartości Rachunku oraz Wartości Rachunku Lokacyjnego Stałego

EQUITY INVESTOR

 • Produkt ubezpieczeniowy z istotną częścią inwestycyjną
 • Inwestycja w UFK Equity Investor*
 • Możliwość osiągania zysków w każdych warunkach rynkowych
 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wyselekcjonowany przez ekspertów z Trigon TFI
 • Znacznie łatwiejszy dostęp do inwestowania w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w porównaniu z produktami oferowanymi przez TFI


GOLD INVEST

 • Produkt ubezpieczeniowy łączący ochronę ubezpieczeniową z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • Możliwość dokonywania Częściowego Wykupu
 • Ekspozycja na rynek złota poprzez inwestycję w UFK Europa GI QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)


Filtry

Inwestycje z UFK

Idea Bank S.A. we współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeń przygotował ofertę produktów ubezpieczeniowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Produkty te umożliwiają uzyskanie potencjalnie wyższego zysku niż zysk z tradycyjnych lokat bankowych, ale wiążą się także zazwyczaj z wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy („UFK”) to wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowanych w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Podstawową funkcją UFK jest pomnażanie gromadzonych środków. Produkty ubezpieczeniowe z UFK mają charakter inwestycyjno-ochronny. Z części ochronnej, która stanowi z reguły niewielką część składki, wypłacane jest świadczenie w sytuacji zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie objętym ubezpieczeniem (np. śmierć ubezpieczonego bądź doznanie przez niego częściowego lub całkowitego inwalidztwa). Składka wpłacona w ramach ubezpieczenia z UFK, przeznaczona jest przede wszystkim na inwestycję w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zakup jednostek uczestnictwa).

Przygotowujemy produkty z myślą o indywidualnych potrzebach naszych Klientów. W swojej ofercie posiadamy produkty ze składką jednorazową oraz regularną, z możliwością dostosowania wysokości wpłacanej składki, zróżnicowane długością rekomendowanego okresu trwania inwestycji i dające wybór inwestowania w jeden Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy lub w szerokie spektrum Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych i Portfeli Modelowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.