TWÓJ WYBÓR:

INVESTMENT PROGRAM

 • Produkt ubezpieczeniowy ze składką regularną
 • Inwestuje w UFK VL Multi Strategia* albo w wybrane UFK** i Portfele Modelowe
 • Brak opłaty za wyjście przez cały okres trwania Umowy Ubezpieczenia

OBLIGACJE CEE

 • Produkt ubezpieczeniowy ze składką jednorazową
 • Składka jednorazowa inwestowana w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej
 • Kwartalny kupon
 • Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną.

OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS III

 • Produkt ubezpieczeniowy z elementem inwestycyjnym ze składką jednorazową
 • Składka jednorazowa inwestowana w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6*
 • Kwartalny kupon

MULTIASSET INVEST

 • Produkt ubezpieczeniowy ze składką jednorazową
 • Inwestuje w UFK VL Multi Strategia* albo w wybrane UFK** i Portfele Modelowe
 • Brak opłat za wyjście przez cały okres trwania Umowy Ubezpieczenia

GOLD INVEST

 • Produkt ubezpieczeniowy ze składką jednorazową
 • Inwestuje w UFK Europa GI QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) oraz UFK Europa GI QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
 • Maksymalna opłata za wyjście: 4%

Filtry

Inwestycje z UFK

Idea Bank S.A. we współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeń przygotował ofertę produktów ubezpieczeniowych z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Produkty te umożliwiają uzyskanie potencjalnie wyższego zysku niż zysk z tradycyjnych lokat bankowych, ale wiążą się także zazwyczaj z wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy („UFK”) to wydzielony fundusz aktywów stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowanych w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Podstawową funkcją UFK jest pomnażanie gromadzonych środków. Produkty ubezpieczeniowe z UFK mają charakter inwestycyjno-ochronny. Z części ochronnej, która stanowi z reguły niewielką część składki, wypłacane jest świadczenie w sytuacji zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie objętym ubezpieczeniem (np. śmierć ubezpieczonego bądź doznanie przez niego częściowego lub całkowitego inwalidztwa). Składka wpłacona w ramach ubezpieczenia z UFK, przeznaczona jest przede wszystkim na inwestycję w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zakup jednostek uczestnictwa).

Przygotowujemy produkty z myślą o indywidualnych potrzebach naszych Klientów. W swojej ofercie posiadamy produkty ze składką jednorazową oraz regularną, z możliwością dostosowania wysokości wpłacanej składki, zróżnicowane długością rekomendowanego okresu trwania inwestycji i dające wybór inwestowania w jeden Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy lub w szerokie spektrum Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych i Portfeli Modelowych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów ubezpieczeniowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.