Kantor dla firm

Produkt wycofany z oferty

Kantor dla firm
- produkt wycofany z oferty

Kantor dla firm
- produkt wycofany z oferty

Jeśli przeprowadzasz transakcje w euro lub po prostu jesteś zainteresowany ich wymianą, już teraz możesz to zrobić w pełni online. Sprawdź nasz intuicyjny system i ciesz się możliwością wymiany euro na korzystnych warunkach z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

Atrakcyjny kurs wymiany euro

0 zł za otwarcie konta
FIRMA+

Natychmiastowa realizacja transakcji
wymiany między rachunkami w Idea Banku

Korzystne opłaty za
przelewy SEPA/EuroElixir

Poznaj korzyści konta FIRMA TO JA

0
Za prowadzenie dla aktywnych Klientów
  • Chmura Faktur
  • Kredyt dla firm
  • Sejf
  • Zarządzanie płynnością
  • Bankowość
  • Aplikacja mobilna
  • Szybkie płatności
  • Wirtualny doradca

Kantor Walutowy (dalej: Kantor) to usługa dostępna w Bankowości Internetowej Idea Cloud umożliwiająca dokonywanie Transakcji Wymiany Walut, przeznaczona dla klientów będących osobami fizycznymi działającymi w charakterze konsumenta lub będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, niedziałającymi w charakterze konsumenta (dalej: Klient), którzy zawarli z Idea Bank S.A. (dalej: Bank): umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej; (ii) umowę o Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy lub Rachunek Rozliczeniowy (dalej: Rachunek); (iii) umowę o Kantor Walutowy. Do zawarcia Transakcji Wymiany Walut wymagane jest prowadzenie przez Bank na rzecz Klienta Rachunku w PLN, Rachunku w Walucie Wymienianej oraz Walucie Otrzymanej. Kantor umożliwia dokonywanie Transakcji Wymiany Walut na zasadach określonych w „Regulaminie Kantoru Walutowego w Idea Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych” lub „Regulaminie Kantoru Walutowego w Idea Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnych na stronie www.ideabank.pl. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach poszczególnych Rachunków zawarte są w „Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków prowadzonych w złotych polskich dla klientów indywidualnych”, „Tabeli Opłat i Prowizji dla Rachunków prowadzonych w złotych polskich dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR) dla klientów indywidualnych”, „Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” dostępnych na www.ideabank.pl. Reklama ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rachunek Rozliczeniowy „Konto FIRMA+” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 zł. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku, po upływie tego okresu opłata wynosi 0 zł pod warunkiem posiadania aktywnej karty debetowej oraz wykonania przelewu do ZUS z tego rachunku, w przeciwnym razie opłata wynosić będzie 10,00 zł miesięcznie.
W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5,00 PLN od każdego Rachunku. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc: (i) transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę min. 400,00 zł lub (ii) dokonania wpłat gotówki we wskazanych przez Bank wpłatomatach lub bankomatach z funkcją obsługi wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł, w przeciwnym razie opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 8 zł.
Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.

Rachunek Rozliczeniowy „Konto Walutowe” (dalej: Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem założenia Rachunku jest posiadanie konta w PLN w Idea Bank S.A. (dalej: Bank). Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu kursów kupna zawartych w Tabeli Kursów Walut dostępnej w oddziałach Banku oraz na www.ideabank.pl. Opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pobierane są w ciężar rachunku walutowego, z którego dokonywana jest transakcja płatnicza. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji Rachunku Walutowego (prowadzonego w walucie EUR) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępnej na www.ideabank.pl

.