Oprocentowanie do2,65%

Lokata CLOUD

 • wysokie oprocentowanie do 2,65% w skali roku przy utrzymaniu 10% kwoty lokaty na Koncie Idealnym
 • okres lokaty to 3, 5, 7, 10, 14 dni lub 1, 3, 4, 6, 12 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • lokata otwierana wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Możliwość założenia lokaty na różne okresy

 • Oprocentowanie lokaty w skali roku zależne jest od jej okresu:
  • 2,05% w przypadku lokaty na 3 lub 5 dni
  • 2,00% w przypadku lokaty na 7, 10 lub 14 dni
  • 2,30% w przypadku lokaty na 1 miesiąc
  • 2,55% w przypadku lokaty na 3 miesiące
  • 2,35% w przypadku lokaty na 4 miesiące
  • 2,65% w wariancie na 6 miesięcy
  • 2,40% w wariancie na 12 miesięcy
 • Warunek uzyskania oprocentowania: utrzymanie 10% salda lokaty na Koncie Idealnym przez cały okres lokaty - czyli np. jeśli założysz lokatę na 10 000 zł, to każdego dnia na Twoim koncie powinno znajdować się co najmniej 1 000 zł
 • Lokata dostępna od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Lokata Cloud jest dostępna z Kontem Idealnym
 • 0 zł za założenie i prowadzenie Konta Idealnego
 • Lokatę Cloud można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej
Wniosek o Konto Idealne z Lokatą Cloud składasz wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej. W przypadku ścieżki online sam wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

 • podpisanie umowy w obecności kuriera
 • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
 • jeżeli potrzebna będzie Nasza pomoc, zapraszamy do kontaktu z Infolinią Banku pod numerem telefonu: 22 276 22 76 (koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 276 22 76 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Lokata Cloud (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 5, 7, 10 lub 14 dni bądź na 1, 3, 4, 6 lub 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi: 2,05% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 lub 5 dni, 2,00% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 7, 10 lub 14 dni, 2,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, 2,55% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy, 2,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 4 miesięcy, 2,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6 miesięcy oraz 2,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 12 miesięcy, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym prowadzonym w złotych polskich przez Idea Bank S.A. (dalej „Rachunek”), z którego będzie zasilał rachunek Lokaty, środków co najmniej w wysokości 10 % kwoty wskazanej we wniosku o założenie Lokaty oraz utrzymania ich do momentu założenia blokady. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim na Rachunku następnego dnia kalendarzowego po opłaceniu Lokaty, zostanie założona blokada na środki, w wysokości 10% kwoty tej Lokaty. Blokada zostanie utrzymana przez cały Okres Umowny Lokaty. Klient w każdym czasie trwania Okresu Umownego Lokaty może za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Telefonicznej, Bankowości Mobilnej bądź w Oddziale zdjąć z Rachunku blokadę założoną na środki stanowiące 10% kwoty Lokaty. Zdjęta blokada nie może ponownie zostać założona dla tej samej Lokaty. Oprocentowanie Lokaty zostanie obniżone do wysokości 0,50% w skali roku, z zastrzeżeniem, że taka wysokość oprocentowania będzie przysługiwać Klientowi za cały Okres Umowny, w przypadku: i) braku zapewnienia przez Klienta najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku środków w wysokości 10 % kwoty Lokaty oraz braku utrzymania ich do momentu założenia blokady ii) rozwiązania w trakcie trwania Okresu Umownego Lokaty Umowy o Rachunek; iii) zdjęcia przez Klienta blokady założonej na środki stanowiące 10% kwoty Lokaty. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku o założenie Lokaty, Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) dokonuje weryfikacji zapewnienia na Rachunku środków w wysokości 10% dla każdej Lokaty, według kolejności złożenia poszczególnych Wniosków. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.