Oprocentowanie do2,65%

Lokata CLOUD

 • wysokie oprocentowanie do 2,65% w skali roku przy utrzymaniu 10% kwoty lokaty na Koncie Idealnym
 • okres lokaty to 3, 5, 7, 10, 14 dni lub 1, 3, 4, 6, 12 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • lokata otwierana wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Możliwość założenia lokaty na różne okresy

 • Oprocentowanie lokaty w skali roku zależne jest od jej okresu:
  • 2,05% w przypadku lokaty na 3 lub 5 dni
  • 2,00% w przypadku lokaty na 7, 10 lub 14 dni
  • 2,30% w przypadku lokaty na 1 miesiąc
  • 2,55% w przypadku lokaty na 3 miesiące
  • 2,35% w przypadku lokaty na 4 miesiące
  • 2,65% w wariancie na 6 miesięcy
  • 2,40% w wariancie na 12 miesięcy
 • Warunek uzyskania oprocentowania: utrzymanie 10% salda lokaty na Koncie Idealnym przez cały okres lokaty - czyli np. jeśli założysz lokatę na 10 000 zł, to każdego dnia na Twoim koncie powinno znajdować się co najmniej 1 000 zł
 • Lokata dostępna od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Lokata Cloud jest dostępna z Kontem Idealnym
 • 0 zł za założenie i prowadzenie Konta Idealnego
 • Lokatę Cloud można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej
Wniosek o Konto Idealne z Lokatą Cloud składasz wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej. W przypadku ścieżki online sam wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

 • podpisanie umowy w obecności kuriera
 • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
 • jeżeli potrzebna będzie Nasza pomoc, zapraszamy do kontaktu z Infolinią Banku pod numerem telefonu: 22 276 22 76 (koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata Cloud (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 5, 7, 10 lub 14 dni bądź na 1, 3, 4, 6 lub 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi: 2,05% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 lub 5 dni, 2,00% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 7, 10 lub 14 dni, 2,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, 2,55% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy, 2,35% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 4 miesięcy, 2,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 6 miesięcy oraz 2,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 12 miesięcy, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym prowadzonym w złotych polskich przez Idea Bank S.A. (dalej „Rachunek”), z którego będzie zasilał rachunek Lokaty, środków co najmniej w wysokości 10 % kwoty wskazanej we wniosku o założenie Lokaty oraz utrzymania ich do momentu założenia blokady. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim na Rachunku następnego dnia kalendarzowego po opłaceniu Lokaty, zostanie założona blokada na środki, w wysokości 10% kwoty tej Lokaty. Blokada zostanie utrzymana przez cały Okres Umowny Lokaty. Klient w każdym czasie trwania Okresu Umownego Lokaty może za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Telefonicznej, Bankowości Mobilnej bądź w Oddziale zdjąć z Rachunku blokadę założoną na środki stanowiące 10% kwoty Lokaty. Zdjęta blokada nie może ponownie zostać założona dla tej samej Lokaty. Oprocentowanie Lokaty zostanie obniżone do wysokości 0,50% w skali roku, z zastrzeżeniem, że taka wysokość oprocentowania będzie przysługiwać Klientowi za cały Okres Umowny, w przypadku: i) braku zapewnienia przez Klienta najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku środków w wysokości 10 % kwoty Lokaty oraz braku utrzymania ich do momentu założenia blokady ii) rozwiązania w trakcie trwania Okresu Umownego Lokaty Umowy o Rachunek; iii) zdjęcia przez Klienta blokady założonej na środki stanowiące 10% kwoty Lokaty. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku o założenie Lokaty, Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) dokonuje weryfikacji zapewnienia na Rachunku środków w wysokości 10% dla każdej Lokaty, według kolejności złożenia poszczególnych Wniosków. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.