Oprocentowanie3,60%

Lokata HIT PLUS

  • wysokie oprocentowanie 3,60% w skali roku
  • możliwość zerwania bez utraty odsetek
  • okres lokaty 3 miesiące
  • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
  • lokata tylko dla nowych środków

Gwarancja BFG bezpieczeństwa depozytu wraz z odsetkami
do równowartości 100 tys. euro w złotych


Co otrzymujesz w pakiecie?

  • Oprocentowanie w wysokości 3,60% w skali roku dla nowych środków na 3 miesiące
  • Minimalna kwota lokaty już od 500 zł
  • Maksymalna kwota lokaty to 1 000 000 zł
  • Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
  • Lokatę HIT PLUS można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud.

Jeżeli posiadasz już konto indywidualne w Idea Bank, lokatę założysz poprzez bankowość internetową lub mobilną.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata HIT PLUS z oprocentowaniem stałym 3,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Klienta stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku przez Klienta ponad łączne saldo wszystkich środków pieniężnych Posiadacza Rachunku w Banku liczone na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek Lokaty HIT PLUS. Jako łączne saldo środków pieniężnych w złotych polskich zgromadzonych w Banku uznaje się wszystkie środki gromadzone na Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, Rachunkach Oszczędnościowych, Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych, Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych oraz Innych Rachunkach. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty oraz wypłatą odsetek naliczonych za rzeczywisty czas przechowywania środków pieniężnych na rachunku Lokaty.

Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące oferty zawarte są w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.