Oprocentowanie do2,75%

Lokata RENTIERSKA IB

 • wysokie oprocentowanie do 2,75% w skali roku
 • okres lokaty to 3, 6, 9, 12, 24 lub 36 miesięcy
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank

Co otrzymujesz w pakiecie?

 • oprocentowanie uzależnione od okresu lokaty:
  • 2,25% w skali roku na okres 3 miesięcy
  • 2,30% w skali roku na okres 6 miesięcy
  • 2,35% w skali roku na okres 9 miesięcy
  • 2,25% w skali roku na okres 12 miesięcy
  • 2,50% w skali roku na okres 24 miesięcy
  • 2,75% w skali roku na okres 36 miesięcy
 • lokata dostępna od 500 zł do 1 000 000 zł
 • produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank
 • Lokatę RENTIERSKĄ IB można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud oraz za pomocą Bankowości Mobilnej Idea Bank

Jeżeli posiadasz już konto indywidualne w Idea Bank, lokatę założysz poprzez Bankowość Internetową Idea Cloud lub Bankowość Mobilną Idea Bank

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata Rentierska IB (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 6, 9, 12, 24 lub 36 miesięcy, z miesięczną kapitalizacją odsetek następującą w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca. Lokatę można otworzyć pod warunkiem prowadzenia przez Idea Bank S.A. ( dalej „Bank”) Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w złotych polskich na rzecz Klienta (dalej „Rachunek”), z którego musi być dokonane zasilenie Lokaty. Odsetki wypłacane będą na Rachunek z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania przez Klienta Umowy o Rachunek w trakcie trwania Okresu Umownego Lokaty, odsetki poczynając od kolejnego okresu ich kapitalizacji, następującego po dniu w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy o Rachunek deponowane będą na Rachunku Lokaty. Wysokość oprocentowania przysługującego Klientowi dla środków zgromadzonych na Lokacie ustalana jest na koniec każdego dnia kalendarzowego według następujących zasad: 1) oprocentowanie Lokaty w wysokości 2,25% w skali roku dla Okresu Umownego 3-miesięcznego, oprocentowanie Lokaty w wysokości 2,30% w skali roku dla Okresu Umownego 6-miesięcznego, oprocentowanie Lokaty w wysokości 2,35% w skali roku dla Okresu Umownego 9-miesięcznego, 2,25% w skali roku dla Okresu Umownego 12-miesięcznego, 2,50% w skali roku dla Okresu Umownego 24-miesięcznego oraz 2,75% w skali roku dla Okresu Umownego 36-miesięcznego będzie naliczane dla środków dostępnych na Lokacie w przypadku prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta Rachunku przez cały Okres Umowny Lokaty; 2) oprocentowanie Lokaty w wysokości 0,50% w skali roku naliczane zostanie dla środków dostępnych na Lokacie w przypadku rozwiązania przez Klienta Umowy o Rachunek w trakcie trwania Okresu Umownego Lokaty (tj. złożenia oświadczenia o odstąpieniu bądź oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o Rachunek); 3) niższa wysokość oprocentowania będzie przysługiwać Klientowi od dnia rozwiązania Umowy o Rachunek. Minimalna kwota Lokaty to 500 PLN, maksymalna 1 000 000 PLN. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego Lokaty w przypadku: 1)prowadzenia przez Bank na rzecz Klienta Rachunku skutkuje zwrotem na ten Rachunek środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta na Rachunek Lokaty, pomniejszonych o sumę odsetek wypłaconych przez Bank w okresach kapitalizacji do momentu zerwania Lokaty, 2) gdy Bank nie prowadzi już na rzecz Klienta, Rachunku, skutkuje zwrotem na Rachunek Lokaty wpłaconych przez Klienta środków pieniężnych w ramach Lokaty, pomniejszonych o sumę odsetek wypłaconych przez Bank w okresach kapitalizacji do momentu zerwania Lokaty oraz utratą odsetek naliczonych i skapitalizowanych na Rachunku Lokaty od momentu zamknięcia Rachunku. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dostępnej na stronie www.ideabank.pl.