Konto CREDIT i Konto Spółka plus Kredyt
- produkt wycofany z oferty

dla firm korzystających z kredytu w Idea Bank

 • Konto do obsługi kredytu
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe, w tym do ZUS i US
 • 0 zł za otwarcie konta i za wydanie karty
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach
 • Rachunek Konto CREDIT przeznaczony jest do obsługi produktów kredytowych w Idea Banku dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • Rachunek Konto Spółka plus Kredyt przeznaczony jest do obsługi produktów kredytowych w Idea Banku dla spółek
 • Otworzenie rachunku możliwe jest tylko w Oddziale Banku lub w Bankowości telefonicznej
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

Konto CREDIT:
0 zł jeśli w danym miesiącu wykonano transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do rachunku na kwotę minimum 400 zł. Niespełnienie warunku będzie skutkowało naliczeniem opłaty za prowadzenie rachunku w wysokości 30 zł.

Konto Spółka plus Kredyt:
0 zł jeśli w danym miesiącu wykonano transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do rachunku na kwotę minimum 500 zł. Niespełnienie warunku będzie skutkowało naliczeniem opłaty za prowadzenie rachunku w wysokości 30 zl.

 • Miesięczna opłata za obsługę karty debetowej

Konto CREDIT:
0 zł pod warunkiem wykonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonania wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach na kwotę nie niższą niż 1 000 zł. W przeciwnym razie opłata wyniesie w danym miesiącu 8 zł.

Konto Spółka plus Kredyt:
0 zł pod warunkiem wykonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę nie niższą niż 500 zł. W przeciwnym razie opłata wyniesie w danym miesiącu 8 zł.

 • Opłata za standardowe przelewy przez internet, w tym do ZUS i US: 0 zł
 • Opłata za przelewy SEPA przez internet: 0 zł
 • Wypłata gotówki ze wszystkich ATM w Polsce i innych krajach EOG: 0 zł za pierwsze 5 wypłat w danym miesiącu
 • Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku: 0 zł od każdej karty
 • Wpłaty do wpłatomatów: 0 zł do 100 tys. zł


Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek rozliczeniowy „Konto CREDIT” (dalej „Konto”) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata miesięczna za prowadzenie Konta w danym miesiącu wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania bezgotówkowych transakcji kartą na kwotę min. 400 zł w tym miesiącu. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie Konta wyniesie 30 zł. Opłata miesięczna za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonania wpłat gotówki w bankomatach lub we wpłatomatach wskazanych na stronie internetowej Banku www.ideabank.pl. i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat, na łączną kwotę nie niższą niż 1 000 zł. W przeciwnym wypadku opłata za obsługę karty w danym miesiącu wyniesie 8 zł. W razie wydania do Rachunku drugiej i kolejnych kart debetowych, warunki wskazane w zdaniach poprzednich mają zastosowanie do każdej wydanej karty debetowej odrębnie. Szczegóły dotyczące Konta CREDIT zawarte są w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcząTabeli Opłat i Prowizji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz Tabeli Oprocentowania Rachunków dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na www.ideabank.pl.

Rachunek rozliczeniowy „Konto Spółka plus Kredyt” (dalej „Konto”) przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lub wspólników spółki cywilnej. Opłata miesięczna za prowadzenie Konta w danym miesiącu wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania bezgotówkowych transakcji kartą na kwotę min. 500 zł w tym miesiącu. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie Konta wyniesie 30 zł. Opłata miesięczna za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 500 zł. W przeciwnym wypadku opłata za obsługę karty w danym miesiącu wyniesie 8 zł. W razie wydania do Rachunku drugiej i kolejnych kart debetowych, warunki wskazane w zdaniach poprzednich mają zastosowanie do każdej wydanej karty debetowej odrębnie. Szczegóły dotyczące Konta Spółka Plus Kredyt zawarte są w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla jednostek organizacyjnych, Tabeli Opłat i Prowizji dla jednostek organizacyjnych oraz Tabeli Oprocentowania Rachunków dla jednostek organizacyjnych na www.ideabank.pl.