Oprocentowanie do 2,80%

Konto ZYSKOWNE – BIZNES
oszczędzaj do 2,80% rocznie

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • oprocentowanie jak na lokacie – do 2,80% rocznie
 • możliwość bezpłatnego założenia trzech takich kont
Konto ZYSKOWNE BIZNES powstało z myślą o przedsiębiorcach, którzy cenią sobie nie tylko wygodę, bezpieczeństwo i szybki dostęp do konta, lecz także bardzo atrakcyjne oprocentowanie.

Zakładając Konto ZYSKOWNE BIZNES w Idea Banku zarabiasz aż do 2,80% w skali roku - to tyle, co na dobrej lokacie! Pieniądze możesz wypłacić w każdej chwili, za każdy pierwszy przelew na inny rachunek w Idea Bank z konta w danym miesiącu nie pobierzemy opłaty - podobnie jak za pierwszy przelew krajowy w systemie Elixir.


Wolisz uporządkować finanse i podzielić oszczędności? U nas nie zapłacisz za założenie nawet trzech takich kont.

Uzupełnieniem oferty Konta ZYSKOWNEGO jest rachunek rozliczeniowy. W Idea Banku możesz wybierać spośród wielu propozycji - w zależności od swoich potrzeb:  
 • mając Konto FIRMA TO JA, nie będziesz już płacić za prowadzenie rachunku i standardowe przelewy internetowe. Możesz skorzystać także z usługi terminali płatniczych lub darmowego debetu do 5 tys. zł przez 3 miesiące
 • Konto BRANŻOWE pozwoli Ci uzyskać nawet 10 procent zwrotu za wybrane zakupy do 40 zł miesięcznie. Rachunek rozliczeniowy uzupełnisz debetową kartą płatniczą, która także będzie prowadzona bezpłatnie jeśli w danym miesiącu dokonasz za jej pomocą transakcji bezgotówkowych o wartości minimum 400 zł

 

 

Niezależnie, które konto rozliczeniowe wybierzesz, będziesz miał do dyspozycji system do zarządzania firmą Idea Cloud, w którym bezpłatnie wystawisz fakturę i przechowasz firmowe dokumenty. Poza Idea Cloud wesprzemy Twój biznes darmową przestrzenią coworkingową Idea Hub oraz funkcją odbioru gotówki z Twojej firmy realizowaną przez nasz Mobilny Wpłatomat. • Konto ZYSKOWNE – BIZNES przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Można założyć konto przez internet, telefon poprzez kontakt z infolinią Banku pod numerem 801 999 111 lub 22 101 10 10 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) albo podczas wizyty w oddziale banku
 • Oprocentowanie zmienne na koncie w skali roku wynosi dla kwoty:
  • do 10 000 zł - 1,30%
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 1,35%
  • powyżej 50 000 zł do 100 000 zł - 1,40%
  • powyżej 100 000 zł – 1,45%
 • Oprocentowanie może być podwyższone w przypadku spełnienia w danym miesiącu na rachunku rozliczeniowym dwóch warunków:
  • dokonania przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organu podatkowego
  • dokonania wpływu na rachunek w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 2000 zł.
 • Po spełnieniu ww. warunków oprocentowanie zmienne na Koncie ZYSKOWNYM BIZNES w skali roku wynosi dla kwoty:
  • do 10 000 zł – 2,80%
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2,00%
  • powyżej 50 000 zł do 100 000 zł – 2,20%
  • powyżej 100 000 zł – 2,30%
 • Wypełnij wniosek o konto na stronie ideabank.pl, zadzwoń pod numer infolinii 801 999 111 lub 22 101 10 10 (koszt połączenia zgodny ze stawką operatora) albo odwiedź nasz oddział i uzyskaj dostęp do swojego konta
 • Na stronie ideabank.pl zaloguj się do bankowości internetowej i korzystaj aktywnie ze swojego nowego konta
 • Założenie i prowadzenie Konta ZYSKOWNEGO – BIZNES: 0 zł
 • 0 zł za pierwszy przelew krajowy w systemie Elixir oraz przelew wewnętrzny, 5 zł za każdy kolejny przelew w miesiącu

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 101 10 10 (koszt połączenia według taryfy operatora).

Rachunek rozliczeniowy „Konto ZYSKOWNE BIZNES” (dalej „Konto”) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oprocentowanie środków na Koncie jest zmienne i wynosi od 1,30% w skali roku do 1,45% w skali roku w zależności od zdeponowanej kwoty na Koncie. W wypadku dokonania przez klienta na Rachunku Rozliczeniowym (dalej „Rachunek”) w danym miesiącu kalendarzowym przelewu do ZUS lub US oraz wpływu na rachunek w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 2000,00 PLN oprocentowanie na Koncie wynosi od 2,30% w skali roku do 2,80% w skali roku w zależności od zdeponowanej kwoty na Koncie. Maksymalne oprocentowanie środków na Koncie wynosi 2,80% w skali roku w przypadku dokonania przez klienta na Rachunku w danym miesiącu kalendarzowym przelewu do ZUS lub US oraz wpływu na rachunek w formie wpłaty gotówkowej lub przelewu (w tym wpłaty we wpłatomacie) na łączną kwotę nie niższą niż 2000,00 PLN dla zdeponowanej kwoty poniżej 10 000 PLN. Bank będzie dokonywał analizy transakcji, o których mowa powyżej oraz zmieniał na jego podstawie wysokość oprocentowania w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Kapitalizacja odsetek na Koncie następuje ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania Rachunków Dla Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą oraz Tabeli Opłat i Prowizji „Konto Zyskowne Biznes” Dla Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą dostępnych na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.

Rachunek Rozliczeniowy „Konto Firma to ja” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 PLN. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 PLN. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 PLN (od każdej karty). Opłata za prowadzenie debetowej karty płatniczej wynosi 0 PLN (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż: (i) 300,00 PLN dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej do dnia 4 stycznia 2013 r. lub (ii) 400,00 PLN dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej od dnia 5 stycznia 2013 r. lub (iii) dokonania Wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 PLN. Transakcje bezgotówkowe oraz Wpłaty gotówki przy użyciu karty płatniczej, o których mowa w zdaniu poprzednim  muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 4,99 PLN. Przez przelew standardowy należy rozumieć przelew między rachunkami prowadzonymi w Idea Bank S.A. oraz przelew krajowy dokonany na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.

Nagrodą w Promocji, pod warunkiem wykonania w danym miesiącu (Cyklu Rozliczeniowym) co najmniej jednego przelewu do ZUS lub US oraz dokonania transakcji bezgotówkowej, jest Premia stanowiąca kwotę pieniężną w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP (wskazanych w Regulaminie) przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta z zastrzeżeniem, że łączna wartość Nagrody wypłaconej na Rachunek za każdy miesiąc Promocji nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto. Szczegóły dotyczące wartości Premii dla wyodrębnionych Kodów MCC zawarte są w Tabeli Pakietów Branżowych dostępnej w Regulaminie Promocji "Konto Branżowe".

Promocja "Konto Branżowe" (dalej Promocja) organizowana przez Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) jest skierowania do osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą. Do Promocji może przystąpić osoba, która spełni łącznie następujące warunki: złoży wniosek promocyjny o przystąpienie do Promocji oraz zawrze z Bankiem w Okresie Promocji: Umowę o Rachunek, Umowę o Kartę oraz Umowę o Korzystanie z Usług Bankowości Elektronicznej. W przypadku, gdy Uczestnik na dzień obowiązywania Promocji jest stroną w/w Umów, warunkiem przystąpienia do Promocji jest złożenie w okresie Promocji wniosku promocyjnego o przystąpienie do Promocji oraz akceptacja obowiązującej w Promocji Tabeli Opłat i Prowizji Konto Branżowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Szczegółowe warunki promocji "Konto Branżowe", w tym wysokość pobieranych opłat i prowizji dostępne są w oddziałach Banku. Miesięczna opłata za prowadzenie Konta Branżowego wynosi 9,99 zł. Opłata nie jest pobierana pod warunkiem wykonania kartą debetową transakcji bezgotówkowych o wartości min. 400 zł miesięcznie. Szczegóły zawarte w TOiP.