Oprocentowanie do4,00%1

Lokata Strukturyzowana
AAA 12M

z Kontem Idealnym5

 • załóż online w Idea Cloud
 • możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 4% w skali roku1, w zależności od notowań trzech amerykańskich spółek
 • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
 • Okres Lokaty to 12 miesięcy
 • subskrypcja do 31.03.2018 r.2

Co otrzymujesz w pakiecie?

Możliwość uzyskania atrakcyjnego oprocentowania

Inwestycja już od 1 000 zł

Gwarancja 100% Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

Krótki okres Lokaty

Lokata strukturyzowana „AAA 12M” to szansa na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, przy jednoczesnym zapewnieniu 100% gwarancji wpłaconych na Lokatę Strukturyzowaną środków w Dniu Zamknięcia Lokaty.

 • Dzięki Lokacie Strukturyzowanej „AAA 12M” masz możliwość zainwestowania swoich środków w znane amerykańskie spółki: Alphabet Inc, Amazon.com Inc oraz Apple Inc
 • Inwestuj ze 100% Gwarancją Kapitału na koniec Okresu Lokaty – inwestując w Lokatę Strukturyzowaną „AAA 12M” masz pewność, że po dniu zakończenia inwestycji, otrzymasz co najmniej zwrot wpłaconych na Lokatę Strukturyzowaną „AAA 12M” środków (wpłacone na Lokatę Strukturyzowaną „AAA 12M” środki wraz z ewentualnymi odsetkami, pomniejszonymi o należny podatek w wysokości przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa, zostaną wypłacone w ciągu 14 Dni Roboczych od Dnia Zamknięcia Lokaty)
 • Lokata strukturyzowana „AAA 12M” to szansa na osiągnięcie zysku w wysokości 4% w skali roku1. Zysk w wysokości 4% zostanie wypłacony, jeżeli w Dniu Zamknięcia Lokaty kursy zamknięcia akcji wszystkich wymienionych powyżej spółek będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w Dniu Otwarcia Lokaty
 • Minimalna kwota, jaka potrzeba jest do założenia Lokaty, to tylko 1 000 zł
 • Krótki okres trwania Lokaty – 12 miesięcy
 • Okres Subskrypcji trwa od 1 do 31 marca 2018 r.2
 • Lokata strukturyzowana „AAA 12M” dostępna jest dla posiadaczy Konta IDEALNEGO5

Historyczne notowania spółek, na akcjach których opiera się Lokata Strukturyzowana „AAA 12M”3, 6 (dane za okres 19.08.2004 – 19.02.2018; źródło: bloomberg.com).Lokata Promocyjna
Wraz z Lokatą Strukturyzowaną „AAA 12M” w ramach Promocji „Lokata Strukturyzowana z Lokatą Promocyjną” możesz założyć standardową lokatę bankową o promocyjnym oprocentowaniu do 2,2% w skali roku4, z okresem umownym wynoszącym 3 miesiące (wysokość oprocentowania Lokaty Promocyjnej, uzależniona jest od wybranego w ramach Promocji „Lokata Strukturyzowana z Lokatą Promocyjną” wariantu Lokaty Strukturyzowanej „AAA 12M” oraz od proporcji środków przeznaczonych na Lokatę Strukturyzowaną w stosunku do środków przeznaczonych na Lokatę Promocyjną).
Okres Lokaty 12 miesięcy (10 kwietnia 2018 – 10 kwietnia 20192)
Gwarancja Kapitału 100% Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty
Okres Subskrypcji 1 marca 2018 – 31 marca 20182
Wiek Klienta Minimalnie 18 lat (osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych)
Maksymalnie nieukończone 72 lata w momencie złożenia Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej „AAA 12M”
Aktywo Bazowe Akcje spółek, zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. Spółka Kod Bloomberg
1 Alphabet Inc GOOGL UW
2 Amazon.com Inc AMZN UW
3 Apple Inc AAPL UW
Formuła Naliczania Odsetek Od Lokaty W Dniu Zamknięcia Lokaty wysokość odsetek obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Kwota Lokaty x K

Gdzie:
K = 4% jeżeli w Dniu Zamknięcia Lokaty spełniony będzie warunek, że kursy zamknięcia wszystkich wymienionych powyżej akcji będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w Dniu Otwarcia Lokaty.
K = 0% jeżeli w Dniu Zamknięcia Lokaty nie zostanie spełniony warunek, że kursy zamknięcia wszystkich wymienionych powyżej akcji będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w Dniu Otwarcia Lokaty.
Wypłata odsetek wraz z Kwotą Lokaty nastąpi do 14 Dni Roboczych po Dniu Zamknięcia Lokaty.
Współczynnik Partycypacji 100%
Dzień Otwarcia Lokaty 10 kwietnia 20182
Dzień Zamknięcia Lokaty 10 kwietnia 20192
Minimalna Kwota Lokaty 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych)
Maksymalna Kwota Lokaty Brak
Minimalny Wolumen Subskrypcji 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych)
Opłata Administracyjna 1,5% - 2,5% Kwoty Lokaty
Opłata pobierana w Dniu Otwarcia Lokaty, ostateczna wartość Opłaty podana zostanie w Potwierdzeniu Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej
Pobrana Opłata Administracyjna nie wpływa na Gwarancję Kapitału
Opłata Manipulacyjna 0% Kwoty Lokaty
Opłata Subskrypcyjna 0% Kwoty Lokaty
Oprocentowanie Kwoty Lokaty w Okresie Subskrypcji 0%
Forma prawna Rachunek bankowy prowadzony na rzecz Klienta przez Idea Bank S.A., który łączy elementy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bądź rachunku lokaty terminowej z transakcją w Aktywo Bazowe.
Dostępny jest jedynie dla Klientów mających status rezydenta podatkowego Polski.
Dzień Wyceny Każdy 10. Dzień Roboczy miesiąca kalendarzowego Okresu Lokaty.
Kwota Wykupu Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej przypadająca na najbliższy Dzień Wyceny następujący po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej

SCENARIUSZE

Przykłady podane wyłącznie w celach informacyjnych, aby w pełni objaśnić konstrukcję produktu finansowego. Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.3

Data obserwacji Czy wszystkie kursy zamknięcia akcji są wyższe lub równe wartości Bariery? Wysokość odsetek
Dzień Zamknięcia Lokaty TAK 4%
Dzień Zamknięcia Lokaty NIE 0%

Scenariusz rezygnacji w Okresie Lokaty

W przypadku złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej przed Dniem Zamknięcia Lokaty wypłacana jest Kwota Wykupu stanowiąca Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej przypadającą na najbliższy Dzień Wyceny (każdy 10. Dzień Roboczy miesiąca kalendarzowego Okresu Lokaty) następujący po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej. Środki wypłacane są w ciągu 7 Dni Roboczych od Dnia Wyceny.

Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej to wartość Lokaty ustalana na Dzień Wyceny, pozostająca w relacji do pobranej Opłaty Administracyjnej, warunków rynkowych na pieniężnym rynku międzybankowym oraz bieżącej wyceny Aktywa Bazowego i ustalonego Współczynnika Partycypacji.

Opłata Administracyjna w wypadku Lokaty Strukturyzowanej „AAA 12M” mieścić się będzie w przedziale od 1,5% do 2,5% Kwoty Lokaty. Opłata pobierana jest w Dniu Otwarcia Lokaty, a jej ostateczna wartość zostanie podana w Potwierdzeniu Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej. Pobrana Opłata Administracyjna nie wpływa na Gwarancję Kapitału.

Przykłady (podane wyłącznie w celach informacyjnych, aby w pełni objaśnić konstrukcję produktu finansowego, prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości):

Scenariusz neutralny

Kwota Lokaty

100 000 zł

Dzień Otwarcia Lokaty

10.04.2018 r.

Data rezygnacji

5 października 2018 r.

5 marca 2019 r.

Dzień Wyceny

12 października 2018 r.

14 marca 2019 r.

Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej
z Dnia Wyceny

99 602,29 zł

103 682,76 zł

Kwota do wypłaty dla Klienta

99 602,29 zł

103 682,76 zł


Scenariusz pesymistyczny

Kwota Lokaty

100 000 zł

Dzień Otwarcia Lokaty

10.04.2018 r.

Data rezygnacji

5 października 2018 r.

5 marca 2019 r.

Dzień Wyceny

12 października 2018 r.

14 marca 2019 r.

Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej
z Dnia Wyceny

97 705,72 zł

99 561,57 zł

Kwota do wypłaty dla Klienta

97 705,72 zł

99 561,57 zł

 

Scenariusz neutralny zakłada wzrost cen akcji spółek stanowiących Aktywo Bazowe w wysokości 5% w skali roku oraz brak zmian pozostałych czynników, w stosunku do zaobserwowanych w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie Okresu Subskrypcji, mających wpływ na Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej (w szczególności poziom stóp procentowych na rynku międzybankowym).

Scenariusz pesymistyczny zakłada spadek cen akcji spółek stanowiących Aktywo Bazowe w wysokości 5% w skali roku, wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym o 3 pkt. procentowe w stosunku do stóp procentowych z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie Okresu Subskrypcji, a także brak zmian pozostałych czynników, mających wpływ na Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej.

 

Należy podkreślić, że na Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej w trakcie Okresu Lokaty będzie miał wpływ szereg czynników, w szczególności bieżąca wycena Aktywa Bazowego, czas pozostający do Dnia Zamknięcia Lokaty, bieżąca sytuacja rynkowa, zmienność ceny Aktywa Bazowego oraz poziom bieżących stóp procentowych na rynku międzybankowym.

W związku z powyższym Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej może ulegać okresowym wahaniom i może być zarówno wyższa, jak i niższa od Kwoty Lokaty, w zależności od Dnia Wyceny. W szczególności należy pamiętać, że w początkowym okresie Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej, może być znacznie niższa od Kwoty Lokaty.

Korzyści związane z korzystaniem z Lokaty Strukturyzowanej:

 • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
 • możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 4% w skali roku1, w zależności od notowań trzech amerykańskich spółek
 • dostęp do światowych rynków

Ryzyka związane z korzystaniem z Lokaty Strukturyzowanej:

 • ryzyko rynkowe związane z zachowaniem się Aktywa Bazowego. Osiągnięcie zysku z Lokaty Strukturyzowanej uzależnione jest od zachowania Aktywa Bazowego. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki wskazane w Formule Naliczania Odsetek Od Lokaty, to Klient nie osiągnie zysku lub zysk ten może być niższy niż zakładany
 • ryzyko utraty części Kwoty Lokaty i nieosiągnięcia zysku, w przypadku złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej przed końcem Okresu Lokaty ze względu na zmiany Wartości Bieżącej Lokaty Strukturyzowanej związane z zachowaniem Aktywa Bazowego
 • ryzyko przedłużenia Okresu Subskrypcji lub nieotwarcia Lokaty Strukturyzowanej oraz zwrotu Kwoty Lokaty
 • ryzyko braku wypłacalności Banku. W takim przypadku Klient może jednak skorzystać z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z Lokaty w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu informacyjnym dla Deponentów

Lokata Strukturyzowana „AAA 12M” dostępna jest dla klientów, którzy nie ukończyli 72 roku życia w dniu złożenia Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej (jeśli wnioskującymi są klienci indywidualni)5 oraz posiadają status rezydenta podatkowego Polski.

Klienci indywidualni posiadający dostęp do Bankowości Internetowej Idea Cloud mogą założyć Lokatę Strukturyzowaną z poziomu tej Bankowości.  Wystarczy zalogować się do systemu i przejść do zakładki z lokatami.

Do otwarcia Lokaty Strukturyzowanej „AAA 12M” wymagane jest posiadanie Konta IDEALNEGO5

Jeśli nie posiadasz Konta IDEALNEGO5, ani dostępu do naszego systemu transakcyjnego Bankowości Internetowej Idea Cloud, a chciałbyś założyć Lokatę Strukturyzowaną „AAA 12M"powinieneś:

 • wypełnić online prosty wniosek o lokatę strukturyzowaną z kontem (wraz z Analizą Finansów Osobistych),
 • jednym przelewem wpłacić na rachunek wskazany przez Bank z rachunku, w którym dane płatnika są w pełni zgodne z danymi podanymi w składanym przez Ciebie wniosku, powiększoną o jeden grosz sumę:
  • zadeklarowanej Kwoty Lokaty Strukturyzowanej oraz
  • kwoty ewentualnej Lokaty Promocyjnej (jeśli chcesz przystąpić do Promocji i spełniłeś warunki, o których mowa w Regulaminie Promocji „Lokata Strukturyzowana z Lokatą Promocyjną”),
 • w takim wypadku:
  • Konto IDEALNE zostanie otwarte, a kwota w wysokości jednego grosza zostanie zwrócona przez Bank na rachunek, z którego został dokonany przelew,
  • środki przeznaczone na Lokatę Strukturyzowaną zostaną zablokowane i oczekiwać będą na otwarcie Lokaty Strukturyzowanej w Dniu Otwarcia Lokaty,
  • środki przeznaczone na otwarcie Lokaty Promocyjnej zostaną przelane na jej rachunek i ją aktywują,
 • równolegle otrzymasz dostęp do Bankowości Elektronicznej, dzięki czemu będziesz mógł kontrolować swoje środki i wnioskować o inne lokaty oraz produkty bankowe.

Najprostszym sposobem założenia Lokaty Strukturyzowanej jest wypełnienie formularza online. W przypadku dodatkowych pytań związanych z Lokatą Strukturyzowaną „AAA 12M” lub chęci założenia jej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub w Oddziale Banku możesz:

 • skontaktować się z nami za pomocą infolinii czynnej codziennie w godzinach 8-20 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką Operatora)
 • wypełnić formularz kontaktowy
 • odwiedzić jeden z oddziałów Idea Bank S.A.

Czym jest Lokata Strukturyzowana?

Lokata Strukturyzowana Idea Bank to rodzaj rachunku bankowego gwarantujący zwrot 100% środków w dniu zakończenia inwestycji (w Dniu Zamknięcia Lokaty) oraz umożliwiający uzyskanie zysku wyższego niż na tradycyjnych lokatach bankowych.

 

Ile mogę zarobić?

Odsetki z Lokaty Strukturyzowanej naliczane są w oparciu o wybrane Aktywa Bazowe (na przykład fundusze inwestycyjne, akcje wybranych spółek, indeksy giełdowe i inne) umożliwiające osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Często odsetki wyrażone są w postaci stałego „kuponu” np. 4%, 6%, możliwego do uzyskania w przypadku spełnienia przez wybrane Aktywo Bazowe określonego warunku.

 

Czy mogę stracić w dniu zakończenia inwestycji?

Wszystkie Lokaty Strukturyzowane Idea Bank S.A. gwarantują zwrot 100% zainwestowanych środków w dniu zakończenia inwestycji (w Dniu Zamknięcia Lokaty).

 

Czy ponoszę opłaty?

W Dniu Otwarcia Lokaty pobierana jest Opłata Administracyjna, której wysokość określona jest w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej. Pobrana Opłata Administracyjna nie ma jednak wpływu na Gwarancję Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty – jeśli doczekasz do końca okresu inwestycji otrzymasz z powrotem 100% zainwestowanych środków wraz z możliwymi odsetkami. W przypadku rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej może zostać pobrana Opłata Manipulacyjna.

 

Czy podczas trwania lokaty mam dostęp do pieniędzy?

Lokata Strukturyzowana zakładana jest na ustalony czas – np. 4 miesiące, 3 lata itd. 100% kapitału gwarantowane jest zawsze na zakończenie tego okresu, dlatego sugerowane jest dotrzymanie Lokaty do terminu zapadalności. W razie potrzeby w każdej chwili możesz z niej zrezygnować, pamiętaj jednak, że w razie wcześniejszej rezygnacji z Lokaty wypłacana jest Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej, która może być niższa od zainwestowanej kwoty (m. in. ze względu na pobraną Opłatę Administracyjną), pomniejszona o Opłatę Manipulacyjną.

 

W jaki sposób mogę otworzyć Lokatę Strukturyzowaną?

Najprostszym sposobem założenia Lokaty Strukturyzowanej jest wypełnienie formularza online. W przypadku dodatkowych pytań związanych z Lokatą Strukturyzowaną lub chęci założenia jej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub w oddziale banku możesz:

skontaktować się z nami za pomocą infolinii 801 999 111 lub 22 276 22 76 czynnej codziennie w godzinach 8-20 (koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora)

wypełnić formularz kontaktowy

odwiedzić jeden z oddziałów Idea Bank

 

Jaką kwotę mogę zainwestować w Lokatę Strukturyzowaną?

Lokaty Strukturyzowane dostępne są już od 1.000 zł.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym

 

Przypominamy, aby o wszelkich zauważonych podejrzanych przypadkach niezwłocznie informować Bank poprzez kontakt@ideabank.pl lub pod numerem tel. 22 276 22 76 (koszt połączenia według taryfy operatora).

1 Maksymalne możliwe do uzyskania odsetki w wysokości 4% w skali roku zostaną wypłacone, jeżeli w Dniu Zamknięcia Lokaty spełniony będzie warunek, że kursy zamknięcia wszystkich akcji wymienionych w części „SZCZEGÓŁY LOKATY STRUKTURYZOWANEJ” będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w Dniu Otwarcia Lokaty

2 Bank zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Subskrypcji o nie więcej niż dwa miesiące od planowanego ostatniego dnia Okresu Subskrypcji. Informacja o przedłużeniu Okresu Subskrypcji zostanie podana na stronie internetowej Idea Bank S.A. www.ideabank.pl oraz zostanie przesłana Klientowi na jego adres e-mail lub adres korespondencyjny lub za pośrednictwem Kanału Dostępu (tj. Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej). W wypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji terminy podane na niniejszej stronie internetowej www.ideabank.pl oraz w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej ulegają odpowiedniemu przesunięciu.

3 Przedstawione scenariusze i informacje dotyczące prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. Materiał nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. Dane przedstawione w tabeli prezentującej możliwe scenariusze zostały zaprezentowane wyłącznie w celach informacyjnych jako istotne dla jasności przekazu i dla pełnego zrozumienia przez Klienta konstrukcji produktu finansowego.

4 Oprocentowanie 2,2% w skali roku dla Lokaty Promocyjnej przysługuje w przypadku wyboru przez Uczestnika Promocji wariantu z Lokatą Strukturyzowaną, w którym udział Kwoty Lokaty Strukturyzowanej w Kwocie Promocji wynosi od 70% ale mniej niż 100%, zgodnie z Listą Wariantów stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Lokata Strukturyzowana z Lokatą Promocyjną”.

Promocja „Lokata Strukturyzowana z Lokatą Promocyjną” (dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta (dalej „Uczestników”). Promocja dotyczy możliwości uzyskania promocyjnego oprocentowania na terminowej lokacie oszczędnościowej (dalej „Lokacie Promocyjnej”) w związku ze złożeniem przez Uczestnika Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej wymienionej w Liście Wariantów, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Lokata Strukturyzowana z Lokatą Promocyjną”. Wysokość oprocentowania Lokaty Promocyjnej uzależniona jest od wybranego przez Uczestnika Wariantu Promocji z Listy Wariantów. Do Promocji może przystąpić Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki: 1) w Okresie Promocyjnym złoży w Oddziale bądź za pośrednictwem Bankowości Internetowej bądź Bankowości Telefonicznej (w trakcie rejestrowanej rozmowy telefonicznej) Wniosek o Promocję, oraz za jego pośrednictwem wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu Promocji a także dokona akceptacji Regulaminu Promocji; 2) złoży Dyspozycję Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej wybranej z Listy Wariantów; 3) w dniu złożenia Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej nie przekroczy maksymalnego wieku przystąpienia do Lokaty Strukturyzowanej wybranej z Listy Wariantów; 4) na wskazany w Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej rachunek bankowy, dokona wpłaty: a) kwoty Lokaty Strukturyzowanej oraz Opłaty Subskrypcyjnej, o ile jest wymagana, w wysokości odpowiadającej wybranemu z Listy Wariantów wariantowi, zgodnie z obowiązującymi w dniu przystąpienia do Promocji Warunkami, właściwymi dla wybranej z Listy Wariantów Lokaty Strukturyzowanej oraz; b) kwoty Lokaty Promocyjnej w wysokości odpowiadającej wybranemu z Listy Wariantów wariantowi; 5) Umowę o Rachunek (o ile w momencie składania Wniosku o Promocję, nie będzie stroną Umowy o Rachunek) oraz aktywuje go najpóźniej do końca Okresu Subskrypcji Lokaty Strukturyzowanej zgodnie z Warunkami wybranej z Listy Wariantów, w przypadku gdy Uczestnik dokona wyboru wariantu Promocji z Rachunkiem. Szczegóły dotyczące Promocji „Lokata Strukturyzowana z Lokatą Promocyjną” znajdują się w Regulaminie Promocji „Lokata Strukturyzowana z Lokatą Promocyjną” dostępnym na stronie www.ideabank.pl.

5 Klienci będący odpowiednio: osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,  jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osobami prawnymi, zainteresowani otwarciem Lokaty Strukturyzowanej „AAA 12M”, mają możliwość jej otwarcia w oddziale Banku bądź za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej, kontaktując się z nami za pomocą infolinii czynnej codziennie w godzinach 8-20 (koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora). Warunkiem wnioskowania o Lokatę Strukturyzowaną „AAA 12M” jest prowadzenie przez Bank rachunku rozliczeniowego w złotych polskich na ich rzecz.

6 Przedstawione wyniki w przyszłości mogą ulec zmianie i nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego w przyszłości przy założeniu wskazanych parametrów finansowych.

Wszystkie określenia pisane wielkimi literami maja znaczenie nadane im w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych”.

Idea Bank S.A. oferując lokatę strukturyzowaną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad prawnych.

Zawarcie umowy o Lokatę Strukturyzowaną nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Ewentualny zysk z Lokaty Strukturyzowanej wynika ze zmiany wyceny Aktywa Bazowego i ustalonego Współczynnika Partycypacji.

Lokata podlega ochronie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z Lokaty Strukturyzowanej w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu informacyjnym dla deponentów.

Korzystanie z Lokat Strukturyzowanych wiąże się z:

- ryzykiem rynkowym związanym z zachowaniem się Aktywa Bazowego. Osiągnięcie zysku z Lokaty Strukturyzowanej uzależnione jest od zachowania Aktywa Bazowego. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki wskazane w Formule Naliczania Odsetek Od Lokaty, to Klient nie osiągnie zysku lub zysk ten może być niższy niż zakładany

- ryzykiem utraty części Kwoty Lokaty i nieosiągnięcia zysku, w przypadku złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej przed końcem Okresu Lokaty ze względu na zmiany Wartości Bieżącej Lokaty Strukturyzowanej związane z zachowaniem Aktywa Bazowego

- ryzykiem przedłużenia Okresu Subskrypcji lub nieotwarcia Lokaty Strukturyzowanej oraz zwrotu Kwoty Lokaty

- ryzykiem braku wypłacalności Banku. W takim przypadku Klient może jednak skorzystać z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z Lokaty w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu informacyjnym dla Deponentów

Bank umożliwia Klientowi ocenę swojego profilu inwestycyjnego za pomocą formularza Analizy Finansów Osobistych. Historyczne wyniki Aktywa Bazowego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Strona zawiera jedynie podstawowe informacje na temat Lokaty Strukturyzowanej „AAA 12M”. Przed złożeniem Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej „AAA 12M” konieczne jest zapoznanie się z Warunkami Lokaty Strukturyzowanej „AAA 12M” oraz Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych.