Oprocentowanie do5,00%1

Lokata Strukturyzowana
US Blue Chips II

 • możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 5% w skali roku1,
  w zależności od notowań pięciu największych spółek amerykańskich
 • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
 • Okres Lokaty to 6 miesięcy
 • subskrypcja do 31.05.2019 r.2

Co otrzymujesz w pakiecie?

Możliwość uzyskania atrakcyjnego oprocentowania

Lokata już od 1 000 zł

Gwarancja 100% Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty

Krótki okres lokaty

Lokata Strukturyzowana „US Blue Chips II” to szansa na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, przy jednoczesnym zapewnieniu 100% gwarancji wpłaconych na Lokatę Strukturyzowaną środków w Dniu Zamknięcia Lokaty.
 • Dzięki Lokacie Strukturyzowanej „US Blue Chips II” masz możliwość zainwestowania swoich środków w pięć spółek będących liderami na amerykańskich giełdach: Boeing Co/The, Exxon Mobil Corp, Microsoft Corp, Pfizer Inc, Walt Disney Co/The
 • Inwestuj ze 100% Gwarancją Kapitału na koniec Okresu Lokaty - inwestując w Lokatę Strukturyzowaną „US Blue Chips II” masz pewność, że po dniu zakończenia inwestycji otrzymasz co najmniej 100% zainwestowanego kapitału (środki, wraz z ewentualnymi odsetkami pomniejszonymi o należny podatek w wysokości przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa, będą wypłacone w ciągu 7 Dni Roboczych od Dnia Zamknięcia Lokaty6)
 • Lokata Strukturyzowana „US Blue Chips II” to szansa na osiągnięcie zysku w wysokości 2,5% Kwoty Lokaty na koniec Okresu Lokaty1:
  • w przypadku, gdy w Dniu Zamknięcia Lokaty spełniony będzie warunek, że kursy zamknięcia wszystkich wymienionych powyżej akcji będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w Dniu Otwarcia Lokaty (Bariera 100%), zysk wyniesie 2,5%;
  • w przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, zysk wyniesie 0%.
 • Minimalna kwota, jaka potrzebna jest do założenia Lokaty, to tylko 1 000 zł
 • Krótki okres trwania Lokaty – 6 miesięcy
 • Okres Subskrypcji trwa do 31.05.2019 r.2
Historyczne notowania spółek, na akcjach których opiera się Lokata Strukturyzowana „US BLUE CHIPS II”3, 5 (dane za okres 12.04.2014 – 12.04.2019; źródło: bloomberg.com).

wykres

Gwarancja Kapitału 100% Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty
Rachunek do wpłaty środków w Okresie Subskrypcji Numer rachunku podany w Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej „US Blue Chips II”
Wiek Klienta W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi (osoba fizyczna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych) minimum 18 lat i nieukończone 72 lata w momencie złożenia Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej „US Blue Chips II”
Minimalna Kwota Lokaty 1.000 PLN (jeden tysiąc zlotych)
Minimalny Wolumen Subskrypcji 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych)
Okres Subskrypcji 2 maja 2019 – 31 maja 2019 1
Dzień Otwarcia Lokaty 6 czerwca 2019 1
Dzień Zamknięcia Lokaty 6 grudnia 2019 1
Opłata Administracyjna 0,5% - 2,5% Kwoty Lokaty
Opłata pobierana w Dniu Otwarcia Lokaty, ostateczna wartość Opłaty podana zostanie w Potwierdzeniu Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej.
Pobrana Opłata Administracyjna nie wpływa na Gwarancję Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
Oprocentowanie Kwoty Lokaty w Okresie Subskrypcji 0%
Aktywo Bazowe Akcje spółek, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Spółka Kod Bloomberg
1 Boeing Co/The BA UN
2 Exxon Mobil Corp XOM UN
3 Microsoft Corp MSFT UQ
4 Pfizer Inc PFE UN
5 Walt Disney Co/The DIS UN
Formuła Naliczania Odsetek Od Lokaty
Wysokość odsetek obliczona zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

Kwota Lokaty x K

Gdzie:

K = 2,5% jeżeli w Dniu Zamknięcia Lokaty spełniony będzie warunek, że kursy zamknięcia wszystkich wymienionych powyżej akcji będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w Dniu Otwarcia Lokaty (Bariera 100%).

K = 0% jeżeli w Dniu Zamknięcia Lokaty nie zostanie spełniony warunek, że kursy zamknięcia wszystkich wymienionych powyżej akcji będą wyższe lub równe od ich kursów zamknięcia w Dniu Otwarcia Lokaty (Bariera 100%).

Wypłata odsetek wraz z Kwotą Lokaty nastąpi do 7 Dni Roboczych po Dniu Zamknięcia Lokaty.
Dzień Wyceny Każdy 10. Dzień Roboczy miesiąca kalendarzowego Okresu Lokaty

W przypadku rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej przed Dniem Zamknięcia Lokaty, Klient otrzymuje Kwotę Wykupu najpóźniej w terminie 7 Dni Roboczych po Dniu Wyceny następującym po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej.
Kwota Wykupu Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej przypadająca na najbliższy Dzień Wyceny następujący po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej.
Podatek od Odsetek Na moment subskrypcji podatek od osób fizycznych, które otworzyły Lokatę w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynosi 19%. Wysokość opodatkowania może ulec zmianie w przyszłości.6
SCENARIUSZE

Poniżej podane zostały przykładowe scenariusze dla Lokaty Strukturyzowanej „US BLUE CHIPS II”. Przykładowe scenariusze podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych, aby w pełni objaśnić konstrukcję produktu finansowego. Prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.3

 Data obserwacji Czy wszystkie kursy
zamknięcia akcji wyższe lub
równe wartości Bariery?
Wysokość
odsetek w skali
roku
Wysokość zwrotu Kwoty Lokaty w Dniu Zamknięcia Lokaty
Dzień Zamknięcia Lokaty TAK 5% 100%
 Dzień Zamknięcia Lokaty NIE 0% 100%

Scenariusz rezygnacji w Okresie Lokaty

W przypadku złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej przed Dniem Zamknięcia Lokaty wypłacana jest Kwota Wykupu stanowiąca Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej przypadającą na najbliższy Dzień Wyceny (każdy 10. Dzień Roboczy miesiąca kalendarzowego Okresu Lokaty) następujący po dniu złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej. Środki wypłacane są w ciągu 7 Dni Roboczych od Dnia Wyceny.

Zgodnie z Regulaminem otwierania, prowadzenia i rozliczania rachunków lokat strukturyzowanych Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej to wartość Lokaty ustalana na Dzień Wyceny, pozostająca w relacji do pobranej Opłaty Administracyjnej, warunków rynkowych na pieniężnym rynku międzybankowym oraz bieżącej wyceny Aktywa Bazowego i ustalonego Współczynnika Partycypacji.

Opłata Administracyjna w wypadku Lokaty Strukturyzowanej „US Blue Chips II” mieścić się będzie w przedziale od 0,5% do 2,5% Kwoty Lokaty. Opłata pobierana jest w Dniu Otwarcia Lokaty, a jej ostateczna wartość zostanie podana w Potwierdzeniu Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej. Pobrana Opłata Administracyjna nie wpływa na Gwarancję Kapitału.

Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej w Dniu Wyceny:

WB=WAB+WID

gdzie:

WB - Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej

WAB - Wartość Aktywa Bazowego

WID - Wartość Instrumentu Dłużnego

 Zalecany okres utrzymywania produktu:

Zalecany okres utrzymania produktu odpowiada okresowi obowiązywania lokaty (6 miesięcy). Przysługuje Ci 100% gwarancji Kwoty Lokaty, jeżeli utrzymasz produkt do końca zalecanego okresu utrzymania produktu.

Przykłady
(podane wyłącznie w celach informacyjnych, aby w pełni objaśnić konstrukcję produktu finansowego, prezentowane wyniki nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości):

Scenariusz 1

Kwota Lokaty 100 000 PLN
Dzień Otwarcia Lokaty 6 czerwca 2019 r.
Data rezygnacji 5 września 2019 r.
Dzień wyceny 13 września 2019
Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej z Dnia Wyceny 99 911,57 zł
Wartość Aktywa Bazowego 780,00 zł
Wartość Instrumentu Dłużnego 99 131,57 zł
Kwota do wypłaty dla Klienta 99 911,57 zł

Scenariusz 1 zakłada wzrost cen akcji spółek stanowiących Aktywo Bazowe w wysokości 5% w skali roku oraz brak zmian pozostałych czynników, w stosunku do zaobserwowanych w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie Okresu Subskrypcji, mających wpływ na Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej (w szczególności poziom stóp procentowych na rynku międzybankowym).


Scenariusz 2

Kwota Lokaty 100 000 PLN
Dzień Otwarcia Lokaty 6 czerwca 2019 r.
Data rezygnacji 5 września 2019 Nie dotyczy
Dzień wyceny 13 września 2019 Nie dotyczy
Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej z Dnia Wyceny 99 229,52 zł Nie dotyczy
Wartość Aktywa Bazowego 780,00 zł Nie dotyczy
Wartość Instrumentu Dłużnego 98 449,52 zł Nie dotyczy
Kwota do wypłaty dla Klienta 99 229,52 zł 100 000 zł
Scenariusz 2 zakłada spadek cen akcji spółek stanowiących Aktywo Bazowe w wysokości 5% w skali roku, wzrost stóp procentowych na rynku międzybankowym o 3 pkt. procentowe w stosunku do stóp procentowych z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie Okresu Subskrypcji, a także brak zmian pozostałych czynników, mających wpływ na Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej. W przypadku utrzymania inwestycji do końca zalecanego okresu utrzymania (6 miesięcy) Klient otrzymuje zwrot 100% Kwoty Lokaty Strukturyzowanej w Dniu Zamknięcia Lokaty.

Należy podkreślić, że na Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej w trakcie Okresu Lokaty będzie miał wpływ szereg czynników, w szczególności bieżąca wycena Aktywa Bazowego, czas pozostający do Dnia Zamknięcia Lokaty, bieżąca sytuacja rynkowa, zmienność ceny Aktywa Bazowego oraz poziom bieżących stóp procentowych na rynku międzybankowym.

W związku z powyższym Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej może ulegać okresowym wahaniom i może być zarówno wyższa, jak i niższa od Kwoty Lokaty, w zależności od Dnia Wyceny. W szczególności należy pamiętać, że w początkowym okresie Wartość Bieżąca Lokaty Strukturyzowanej, może być znacznie niższa od Kwoty Lokaty.
Korzyści związane z korzystaniem z Lokaty Strukturyzowanej:

 • możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 5% w skali roku1, w zależności od notowań pięciu amerykańskich spółek będących liderami na amerykańskich giełdach,
 • 100% Gwarancja Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty
 • krótki Okres Lokaty
 • minimalna Kwota Lokaty to jedynie 1 000 zł
Ryzyka związane z korzystaniem z Lokaty Strukturyzowanej:

 • ryzyko rynkowe związane z zachowaniem się Aktywa Bazowego. Wysokość osiągniętego zysku z Lokaty Strukturyzowanej uzależniona jest od zachowania Aktywa Bazowego. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki wskazane w Formule Naliczania Odsetek Od Lokaty, to Klient nie osiągnie zysku lub zysk ten może być niższy niż zakładany;
 • ryzyko utraty części Kwoty Lokaty i nieosiągnięcia zysku, w przypadku złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej przed końcem Okresu Lokaty ze względu na zmiany Wartości Bieżącej Lokaty Strukturyzowanej związane z zachowaniem Aktywa Bazowego;
 • ryzyko przedłużenia Okresu Subskrypcji lub nieotwarcia Lokaty Strukturyzowanej oraz zwrotu Kwoty Lokaty;
 • ryzyko kredytowe Banku rozumiane jako możliwość wystąpienia czasowej lub trwałej niezdolności Banku do realizacji swoich zobowiązań. Klient może jednak skorzystać z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z Lokaty w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu informacyjnym dla Deponentów;
 • ryzyko złożoności Lokaty Strukturyzowanej, dotyczące ryzyka związanego z charakterem takiego produktu oraz związaną z nim dokumentacją. Im bardziej złożona i niestandardowa będzie dana Lokata Strukturyzowana, tym bardziej złożona będzie dotycząca jej dokumentacja oraz zawarte w niej zapisy. W efekcie, zrozumienie zasad działania danej Lokaty Strukturyzowanej może być utrudnione w przypadku skomplikowanej struktury produktu oraz jego dokumentacji (dotyczy to w szczególności zasad dotyczących Gwarancji Kapitału, sposobu obliczania Odsetek Od Lokaty oraz zasad ustalania Wartości Bieżącej Lokaty Strukturyzowanej).

Najprostszym sposobem założenia Lokaty Strukturyzowanej jest:

 • kontakt z Bankiem za pomocą infolinii czynnej codziennie w godzinach 8-20 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką Operatora)
 • lub wizyta w jednym z oddziałów Idea Bank S.A.
Czym jest Lokata Strukturyzowana?
Lokata Strukturyzowana Idea Bank to rodzaj rachunku bankowego gwarantujący zwrot 100% środków w dniu zakończenia inwestycji (w Dniu Zamknięcia Lokaty) oraz umożliwiający uzyskanie zysku wyższego niż na tradycyjnych lokatach bankowych.
 
Ile mogę zarobić?
Odsetki z Lokaty Strukturyzowanej naliczane są w oparciu o wybrane Aktywa Bazowe (na przykład fundusze inwestycyjne, akcje wybranych spółek, indeksy giełdowe i inne) umożliwiające osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Często odsetki wyrażone są w postaci stałego „kuponu” np. 4%, 6%, możliwego do uzyskania w przypadku spełnienia przez wybrane Aktywo Bazowe określonego warunku.
 
Czy mogę stracić w dniu zakończenia inwestycji?
Wszystkie Lokaty Strukturyzowane Idea Bank S.A. gwarantują zwrot 100% zainwestowanych środków w dniu zakończenia inwestycji (w Dniu Zamknięcia Lokaty).
 
Czy ponoszę opłaty?
W Dniu Otwarcia Lokaty pobierana jest Opłata Administracyjna, której wysokość określona jest w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej. Pobrana Opłata Administracyjna nie ma jednak wpływu na Gwarancję Kapitału w Dniu Zamknięcia Lokaty – jeśli doczekasz do końca okresu inwestycji otrzymasz z powrotem 100% zainwestowanych środków wraz z możliwymi odsetkami. W przypadku rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej może zostać pobrana Opłata Manipulacyjna.
 
Czy podczas trwania lokaty mam dostęp do pieniędzy?
Lokata Strukturyzowana zakładana jest na ustalony czas – np. 4 miesiące, 3 lata itd. 100% kapitału gwarantowane jest zawsze na zakończenie tego okresu, dlatego sugerowane jest dotrzymanie Lokaty do terminu zapadalności. W razie potrzeby w każdej chwili możesz z niej zrezygnować, pamiętaj jednak, że w razie wcześniejszej rezygnacji z Lokaty wypłacana jest Wartość Bieżącą Lokaty Strukturyzowanej, która może być niższa od zainwestowanej kwoty (m. in. ze względu na pobraną Opłatę Administracyjną), pomniejszona o Opłatę Manipulacyjną.
 
W jaki sposób mogę otworzyć Lokatę Strukturyzowaną?
Najprostszym sposobem założenia Lokaty Strukturyzowanej jest wypełnienie formularza online. W przypadku dodatkowych pytań związanych z Lokatą Strukturyzowaną lub chęci założenia jej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub w oddziale banku możesz:
skontaktować się z nami za pomocą infolinii 801 999 111 lub 22 276 22 76 czynnej codziennie w godzinach 8-20 (koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora)
wypełnić formularz kontaktowy
odwiedzić jeden z oddziałów Idea Bank
 
Jaką kwotę mogę zainwestować w Lokatę Strukturyzowaną?
Lokaty Strukturyzowane dostępne są już od 1.000 zł.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


1 Możliwe do uzyskania odsetki w wysokości 5% w skali roku zostaną wypłacone, jeżeli spełniony zostanie warunek, o którym mowa w Formule Naliczania Odsetek Od Lokaty znajdującej się w części „SZCZEGÓŁY LOKATY STRUKTURYZOWANEJ”.

2 Bank zastrzega sobie możliwość przedłużenia Okresu Subskrypcji o nie więcej niż dwa miesiące od planowanego ostatniego dnia Okresu Subskrypcji, w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w § 3 ust. 20 Regulaminu. Informacja o przedłużeniu Okresu Subskrypcji zostanie podana na stronie internetowej Idea Bank S.A. www.ideabank.pl oraz zostanie przesłana Klientowi na jego adres e-mail lub adres korespondencyjny lub za pośrednictwem Kanału Dostępu (tj. Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej). W wypadku przedłużenia Okresu Subskrypcji terminy podane na niniejszej stronie internetowej www.ideabank.pl oraz w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej ulegają odpowiedniemu przesunięciu, zgodnie z § 3 ust. 22 i 24 Regulaminu.

3 Przedstawione scenariusze i informacje dotyczące prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego. Materiał nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. Dane przedstawione w tabeli prezentującej możliwe scenariusze zostały zaprezentowane wyłącznie w celach informacyjnych jako istotne dla jasności przekazu i dla pełnego zrozumienia przez Klienta konstrukcji produktu finansowego.

4 Klienci zainteresowani otwarciem Lokaty Strukturyzowanej „US BLUE CHIPS II”, mają możliwość jej otwarcia w oddziale Banku bądź za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej, kontaktując się z nami za pomocą infolinii czynnej codziennie w godzinach 8-20 (koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora).

5 Przedstawione wyniki w przyszłości mogą ulec zmianie i nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego w przyszłości przy założeniu wskazanych parametrów finansowych.

6 Na moment subskrypcji podatek od osób fizycznych, które otworzyły Lokatę w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynosi 19%. Wysokość opodatkowania może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób prawnych, wartość odsetek powiększa przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W okresie od Dnia Zamknięcia Lokaty do dnia wpływu środków na Rachunek Klienta środki te nie są oprocentowane.

Wszystkie określenia pisane wielkimi literami maja znaczenie nadane im w „Regulaminie otwierania, prowadzenia i rozliczania rachunków lokat strukturyzowanych”.

Idea Bank S.A. oferując lokatę strukturyzowaną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad prawnych.

Wysokość zysku z Lokaty Strukturyzowanej wynika ze spełnienia warunku określonego w Formule Naliczania Odsetek Od Lokaty.

Lokata podlega ochronie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach ogólnych. Gwarancja ta obejmuje wszystkie depozyty do równowartości w złotych polskich 100 000 euro. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z Lokaty Strukturyzowanej w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu informacyjnym dla deponentów.

Korzystanie z Lokat Strukturyzowanych wiąże się z:

 • ryzykiem rynkowym związanym z zachowaniem się Aktywa Bazowego. Wysokość osiągniętego zysku z Lokaty Strukturyzowanej uzależniona jest od zachowania Aktywa Bazowego. Jeżeli nie zostaną spełnione warunki wskazane w Formule Naliczania Odsetek Od Lokaty, to Klient nie osiągnie zysku lub zysk ten może być niższy niż zakładany;
 • ryzykiem utraty części Kwoty Lokaty i nieosiągnięcia zysku, w przypadku złożenia Dyspozycji Rezygnacji z Lokaty Strukturyzowanej przed końcem Okresu Lokaty ze względu na zmiany Wartości Bieżącej Lokaty Strukturyzowanej związane z zachowaniem Aktywa Bazowego;
 • ryzykiem przedłużenia Okresu Subskrypcji lub nieotwarcia Lokaty Strukturyzowanej oraz zwrotu Kwoty Lokaty;
 • ryzykiem kredytowym Banku rozumianym jako możliwość wystąpienia czasowej lub trwałej niezdolności Banku do realizacji swoich zobowiązań. Klient może jednak skorzystać z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z Lokaty w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu informacyjnym dla Deponentów;
 • ryzykiem złożoności Lokaty Strukturyzowanej, dotyczącym ryzyka związanego z charakterem takiego produktu oraz związaną z nim dokumentacją. Im bardziej złożona i niestandardowa będzie dana Lokata Strukturyzowana, tym bardziej złożona będzie dotycząca jej dokumentacja oraz zawarte w niej zapisy. W efekcie, zrozumienie zasad działania danej Lokaty Strukturyzowanej może być utrudnione w przypadku skomplikowanej struktury produktu oraz jego dokumentacji (dotyczy to w szczególności zasad dotyczących Gwarancji Kapitału, sposobu obliczania Odsetek Od Lokaty oraz zasad ustalania Wartości Bieżącej Lokaty Strukturyzowanej).

Bank umożliwia Klientowi ocenę swojego profilu inwestycyjnego za pomocą formularza ankiety MIFID. Historyczne wyniki Aktywa Bazowego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Strona zawiera jedynie podstawowe informacje na temat Lokaty Strukturyzowanej „US Blue Chips II”. Przed złożeniem Dyspozycji Otwarcia Lokaty Strukturyzowanej „US Blue Chips II” konieczne jest zapoznanie się z Warunkami Lokaty Strukturyzowanej „US Blue Chips II”, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz Regulaminem otwierania, prowadzenia i rozliczania rachunków lokat strukturyzowanych.