MIFID

Celem wprowadzenia przepisów MIFID II jest zapewnienie większej ochrony klientom korzystającym z usług inwestycyjnych. W związku z tym MIFID II nakłada na firmy inwestycyjne szereg nowych obowiązków, nowe zasady dotyczące komunikacji z klientem, rozszerza wymogi organizacyjne oraz zapewnia większą przejrzystość kosztów ponoszonych przez Klientów w zakresie usług inwestycyjnych.

W przypadku jakichkolwiek Państwa pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Bankiem:

 • w placówkach Banku,
 • za pośrednictwem infolinii 801 999 111 lub 22 101 10 10 (opłata zgodna z taryfą operatora)
 • 1. MIFID II – co to jest?
  • MIFID II jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Do pakietu MIFID II zaliczane są również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie rynku instrumentów finansowych MIFIR oraz rozporządzenie delegowane Komisji UE 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r. uzupełniające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej Dyrektywy ("Rozporządzenie 2017/565"). W Polskim prawie przepisy powyższych aktów unijnych zostały zaimplementowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U.2017.1768 t.j.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876 t.j.) wraz z aktami wykonawczymi do powyższych ustaw.

   Celem wprowadzenia nowych regulacji jest zwiększenie ochrony klientów, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka podejmowanego przez nich i spotęgowanie transparentności kosztów związanych ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

   Przepisy MIFID II regulują zasady świadczenia usług inwestycyjnych i obejmują one instytucje świadczące usługi inwestycyjne są to m.in. firmy inwestycyjne takie jak domy maklerskie, banki świadczące usługi maklerskie oraz banki wskazane w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").

   Zgodnie z przepisami MIFID II, każdy podmiot świadczący usługi inwestycyjne, zobowiązany jest do:

   • działania w sposób rzetelny i profesjonalnie z najlepiej pojętym interesem klienta,
   • dostarczania rzetelnych, jasnych i niewprowadzających w błąd informacji,
   • przekazywania w odpowiednim czasie adekwatnych i odpowiednich informacji dotyczących firmy inwestycyjnej oraz świadczonych usług, kosztów, opłat i prowizji,
   • wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią wybór odpowiedniego produktu inwestycyjnego dla odpowiedniej grupy docelowej klientów.

   MIFID II wskazuje również obowiązek przeprowadzenia testu odpowiedniości, który ma na celu sprawdzenie wiedzy oraz doświadczenia klienta w inwestowaniu w produkty finansowe. Proces ten umożliwia podjęcie świadomej decyzji przez Klienta.

 • 2. Obowiązek informacyjny Klientów
  • Klient, który ma zamiar zainwestować w instrument finansowy przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych otrzymuje informacje umożliwiające mu podjęcie decyzji. Zostają mu przedstawione wszelkie wymagane prawem regulaminy, procedury, polityki oraz umowy. Klient jest informowany o prawach i obowiązkach ciążących na Kliencie oraz Banku w zakresie świadczenia odpowiedniej usługi inwestycyjnej.

   Dodatkowo, w świetle przepisów MIFID II, Klient zostaje poinformowany m.in. o:

   • kategorii, do której został zaklasyfikowany klient oraz sposobie dokonania klasyfikacji jak również w jaki sposób może zostać zmieniona dana kategoria,
   • wszelkich ważnych informacji dotyczących Banku i prowadzonej przez niego działalności inwestycyjnej w tym dotyczących produktów i usług inwestycyjnych,
   • sposobie zarządzania i identyfikacji konfliktów interesów oraz rozwiązaniach zastosowanych przez Bank w przypadku ich stwierdzenia,
   • informacjach na temat produktów inwestycyjnych wraz z ponoszonym ryzykiem związanym z inwestowaniem w dane produkty inwestycyjne,
   • kosztach, prowizjach oraz innych opłatach związanych ze świadczeniem określonej usługi inwestycyjnej,
   • f. postanowieniach wskazanych w Polityce Wykonywania Zleceń i Działania w Najlepszym interesie Klienta – dostępnej na stronie internetowej Banku, sposobie i trybie składania reklamacji,
   • rejestrowaniu rozmów telefonicznych i utrwalaniu korespondencji.

   W przypadku zmian treści niniejszej broszury Bank poinformuje o tym Klienta poprzez zamieszczenie aktualnego brzmienia broszury na stronie internetowej Banku oraz poinformuje o tym fakcie Klienta w sposób przewidziany w umowie zawartej z Klientem.

 • 3. Klasyfikacja klientów
  • Bank w celu sprostania wymogom MIFID II sklasyfikował Klientów w trzech kategoriach, co ma na celu dostosowanie odpowiedniego poziomu ochrony do indywidualnych cech klienta oraz poziomu jego wiedzy odnośnie produktu lub usługi inwestycyjnej.

   Najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientowi detalicznemu. Niższy poziom ochrony przysługuje Klientowi profesjonalnemu, a najniższy poziom ochrony przysługuje Uprawnionemu Kontrahentowi. Klient ma prawo wystąpić do Banku o zmianę przypisanej kategorii. Możliwa jest również zmiana klienta Profesjonalnego na klienta detalicznego. W takiej sytuacji Bank dokonuje zmiany kategorii zgodnie z przepisami MIFID II i Ustawy. Poniżej przedstawiona została charakterystyka każdej z kategorii.

   1) Klienci Detaliczni

   są to Klienci, którzy nie są Klientami Profesjonalnymi, dzięki czemu przysługuje im najwyższy poziom ochrony. Nie ma znaczenia tutaj wiedza oraz doświadczenie Klientów czy wartość posiadanych aktywów.

   Zakres informacji

   Bank wykonując zlecenie na rachunek Klienta lub uzyskując i przekazując zlecenie Klienta Detalicznego:

   • a) przekazuje Klientowi kompleksowy zakres informacji na temat świadczonej usługi i o instrumentach finansowych objętych odpowiednią usługą;
   • b) dokonuje oceny odpowiedniości instrumentu finansowego lub usługi;
   • c) stosuje Politykę Wykonywania Zleceń i Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta;
   • d) przekazuje Klientowi Dokument zawierający kluczowe informacje dotyczący danego produktu inwestycyjnego (tzw. KID).

   Informacje dotyczące Banku oraz usług świadczonych na rzecz Klienta przez Bank:

   • a) informacje dotyczące instrumentów finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank,
   • b) informacje o realizowanej w Banku polityce zarządzania konfliktem interesów,
   • c) informacje w zakresie kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług,
   • d) kompleksowe informacje w zakresie sprawozdawczości ze świadczonych usług,
   • e) raport o odpowiedniości produktu inwestycyjnego.

   2) Klienci Profesjonalni

   MIFID II wyróżnił dwie kategorie klientów profesjonalnych, jedną z nich są Klienci Profesjonalni określeni w katalogu zamkniętym przez MIFID II, natomiast drugą Klienci, którzy mogą być traktowani jak Klienci Profesjonalni, jeśli mają taką wolę oraz spełniają określone wymagania. Przy czym taka zmiana wiąże się ze zmniejszeniem poziomu ochrony. Klienci Profesjonalni z mocy prawa, są to ci którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tej kategorii mieszczą się:

   • a) instytucje kredytowe;
   • b) firmy inwestycyjne;
   • c) inne uprawnione lub regulowane instytucje finansowe;
   • d) zakłady ubezpieczeń;
   • e) plany zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi planami;
   • f) fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami;
   • g) pośrednicy zawierający transakcje dotyczące towarów oraz towarowych instrumentów pochodnych;
   • h) podmioty lokalne;
   • i) inni inwestorzy instytucjonalni;
   • j) duże przedsiębiorstwa spełniające dwa z podanych poniżej wymogów dotyczących wielkości aktywów: — suma bilansowa: 20 000 000 EUR, — obrót netto: 40 000 000 EUR, — środki własne: 2 000 000 EUR.
   • k) władze krajowe i regionalne
   • l) inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym zakresem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju transakcjami finansowymi.

   Klient Detaliczny może zostać zaklasyfikowany jako Klient Profesjonalny, na swój wniosek jeżeli spełnia co najmniej dwa z poniżej wymienionych warunków:

   • a) w okresie poprzedzających czterech kwartałów, klient zawierał transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku i z przeciętną częstotliwością 10 razy na kwartał,
   • b) wielkość pakietu instrumento w finansowych klienta, określonego jako obejmującego depozyty środków pieniężnych i instrumenty finansowe, przekracza kwotę 500 000 EUR (równowartość w złotych)
   • c) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok, prowadząc działalność profesjonalną, która wymaga wiedzy dotyczącej planowanych transakcji lub usług.

   W odniesieniu do Lokat Strukturyzowanych Klient Detaliczny może zostać zaklasyfikowany jako Klient Profesjonalny, na swój wniosek jeżeli spełnia co najmniej dwa z poniżej wymienionych warunków:

   • a) zawierał umowy lokat strukturyzowanych o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 umów na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów;
   • b) wartość portfela lokat strukturyzowanych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro;
   • c) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej umów lokat strukturyzowanych, jakie miałyby być zawarte z nim przez bank, lub dotyczącej usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych, które miałyby być świadczone przez bank na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

   Za znaczną wartość Lokaty Strukturyzowanej uznaje się kwotę nie mniejszą niż 10 krotność średniej kwoty umów lokat strukturyzowanych zawieranych przez wszystkich klientów Banku w okresie roku poprzedzającego wniosek Klienta o zmianę kategorii.

   Wartość wskazana w euro musi być ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu poprzedzającym datę złożenia dyspozycji Klienta o zmianę kategorii.

   Zakres informacji

   Bank wykonując zlecenie na rachunek Klienta lub otrzymując i przekazując zlecenie Klienta Profesjonalnego:

   • a) przekazuje Klientowi kompleksowy zakres informacji na temat świadczonej usługi i o instrumentach finansowych objętych odpowiednią usługą,
   • b) stosuje Politykę Wykonywania Zleceń i Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta.

   Informacje dotyczące Banku oraz usług świadczonych na rzecz Klienta przez Bank:

   • a) informacje na temat instrumentów finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank, rekomendacji i strategii działania,
   • b) informacje na temat kosztów i opłat związanych ze świadczeniem usług, przy czym dopuszczalne jest ze względu na kategorię w porozumieniu z Klientem przekazanie węższego zakresu tych informacji w odniesieniu do niektórych usług i instrumentów finansowych biorąc pod uwagę profesjonalność Klienta,
   • c) informacje o realizowanej w Banku polityce zarządzania konfliktem interesów,
   • d) kompleksowe informacje w zakresie sprawozdawczości ze świadczonych usług.

   3) Uprawnieni Kontrahenci

   Do tej kategorii zaliczane są instytucje finansowe oraz Klienci Profesjonalni, którzy wyrazili pisemną zgodę na zmianę kategorii.

   Warunkiem przydzielenia do tej kategorii jest zawarcie z Bankiem transakcji lub pośredniczenia w ich zawieraniu w zakresie poniżej wymienionych usług:

   • a) świadczenie usługi wykonywania zleceń,
   • b) wykonywanie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,
   • c) nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek.

   Zakres informacji

   Bank wykonując zlecenie na rachunek Klienta lub otrzymując i przekazując zlecenie Uprawnionego Kontrahenta:

   • a) przekazuje mu ograniczony zakres informacji na temat świadczonej usługi i o instrumentach finansowych objętych tą usługą,
   • b) nie dokonuje oceny adekwatności instrumentu finansowego lub usługi,
   • c) nie stosuje Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta.

   Informacje dotyczące Banku oraz usług świadczonych na rzecz Klienta przez Bank:

   • a) informacje na temat instrumentów finansowych będących przedmiotem usług świadczonych przez Bank, rekomendacji i strategii działania,
   • b) przy czym dopuszczalne jest ze względu na kategorię w porozumieniu z Klientem przekazanie węższego zakresu tych informacji w odniesieniu do niektórych usług i instrumentów finansowych biorąc pod uwagę profesjonalność Klienta,
   • c) informacje o realizowanej w Banku polityce zarządzania konfliktem interesów,
   • d) pełne wymogi w zakresie sprawozdawczości ze świadczonych usług tylko jeśli Bank i Uprawniony Kontrahent uzgodnią ich treść i terminarz.
 • 4. Identyfikacja profilu klienta wraz z oceną wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego klienta
  • Ocena odpowiedniości ma na celu spersonalizowany dobór instrumentów finansowych do potrzeb danego Klienta, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego wiedzy oraz doświadczenia związanego z instrumentami finansowymi. Ocena odpowiedniości następuje przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych dla danego Klienta, jak również w każdym czasie na wniosek Klienta. Z uwagi na możliwość dezaktualizacji informacji w odniesieniu do danego Klienta, Bank rekomenduje przeprowadzenie oceny odpowiedniości w sytuacji, w której Klient składa zlecenie po upływie 12 miesięcy od ostatniej oceny odpowiedniości.

   Ze wskazanych wyżej trzech odrębnych kategorii Klientów, to Klienci Detaliczni są objęci najwyższym poziomem ochrony, w sposób szczególny nakładając obowiązek na Bank do przeprowadzenia oceny wiedzy oraz doświadczenia Klientów Detalicznych, w celu określenia czy dany instrument finansowy jest adekwatny do ich wiedzy oraz doświadczenia. Mając na uwadze powyższe, Bank przeprowadza ankietę MIFID, co umożliwia ocenę odpowiedniości określonego produktu inwestycyjnego po uzyskaniu określonej liczby punktów świadczącej o poziomie posiadanej przez Klienta wiedzy oraz doświadczenia. Ankieta MIFID wskazuje do której grupy docelowej jest zaliczany Klient, a zgodnie z tym jakie produkty inwestycyjne są dla niego odpowiednie. Jeżeli na podstawie otrzymanych informacji Bank wywnioskuje, że dana usługa lub produkt jest nieodpowiedni dla Klienta biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie, wtedy Bank ma obowiązek poinformowania o tym Klienta i ostrzeżenia Klienta o nieodpowiedniości produktu lub usługi. Jednak w przypadku Klienta Profesjonalnego Bank zakłada, że taki Klient ma wystarczającą wiedzę i doświadczenie oraz zdaje sobie sprawę z ponoszonego ryzyka.

 • 5. Zarządzanie konfliktami interesów
  • W świetle wskazanych przepisów MIFID II, Bank ma obowiązek rozpoznawania potencjalnych i bieżących konfliktów interesów oraz wdrożenia działań mających na celu zarządzanie konfliktami interesów w zakresie świadczonych usług inwestycyjnych, które są związane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych lub świadczenia usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.

   Konflikt interesów jest rozumiany jako okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku a osoby zaangażowanej bądź też osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Bankiem stosunkiem kontroli i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta Banku, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku.

   Adekwatnie do tej definicji Bank wskazał okoliczności, które powodują lub mogą powodować konflikt interesów, opisał środki zarządzania konfliktami interesów, rozwiązania w przypadku ich zaistnienia oraz opracował stosowne procedury w tym zakresie. Bank opracowując procedury miał na celu ochronę interesów Klientów przed szkodliwym wpływem potencjalnych i bieżących konfliktów interesów, jakie mogą się pojawić.

   Przykłady konfliktu interesów:

   • zawieranie transakcji z Klientami lub rekomendowanie transakcji z wykorzystaniem pozycji instrumentów i produktów finansowych, które Bank utrzymuje w swoim portfelu,
   • uczestniczenie w procesie obsługi i podejmowania decyzji w stosunku do Klienta, na rzecz którego pracownik Banku świadczy pracę lub podejmuje prace zlecone,
   • realizacja na rachunek Klienta transakcji, w odniesieniu do których Bank zajmuje pozycję przeciwstawną.

   Jeżeli rozwiązania organizacyjne lub administracyjne, które zostały przyjęte przez Bank okażą się niewystarczające, Bank przekazuje Klientowi informację, że przyjęte rozwiązania organizacyjne lub administracyjne okazały się niewystarczające do uniknięcia ryzyka wystąpienia szkody dla interesów Klienta. Dodatkowo informacja zawiera szczegółowy opis konfliktu interesów z uwzględnieniem kategorii Klienta, którego to dotyczy, źródło konfliktu oraz ryzyko grążące Klientowi w związku z zaistnieniem konfliktu. W następnej kolejności zostają wskazane kroki jakie Bank podjął w celu ograniczenia tego ryzyka.

   W zależności od tego jaką decyzje podejmie Klient, Bank świadczy dalej usługę pomimo zaistnienia konfliktu interesów lub przestaje ją świadczyć, jeżeli Klient nie wyraża na to zgody. Dodatkowo Klient może zawnioskować o dodatkowe informacje dotyczące procedur wskazanych w Polityce Zarządzania Konfliktami Interesów w Idea Bank S.A. - w takiej sytuacji Bank przekazuje informacje przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej Banku.

   Jeżeli Klient nie potwierdzi otrzymania powyższych informacji lub nie udzieli zgody na korzystanie z usług Banku w związku z zaistniałym konfliktem interesów:

   • przed zawarciem Umowy – Umowa nie może zostać zawarta,
   • w trakcie obowiązywania Umowy – brak potwierdzenia przez Klienta woli kontynuowania Umowy o świadczenie usług w zakresie instrumentów finansowych oraz produktów inwestycyjnych skutkuje wyłączeniem możliwości przyjmowania zleceń i wykonywania transakcji przez Bank w zakresie usług, których dotyczy konflikt interesów.
 • 6. Bezpieczeństwo depozytów klienta
  • Bank jest uczestnikiem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

   Depozyty znajdujące się w Banku, w szczególności na:

   • rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych;
   • rachunkach rozliczeniowych;
   • rachunkach oszczędnościowych;
   • rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych;
   • rachunkach lokat terminowych;
   • rachunkach lokat strukturyzowanych;
   • indywidualnych kontach emerytalnych;
   • mieszkaniowych rachunkach powierniczych;
   • rachunkach wyodrębnionych wpływów;

   są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Deponentami, których depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, są m.in. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki handlowe i cywilne, stowarzyszenia i fundacje. Środki deponenta/klienta zgromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych dla niego w Banku są sumowane, a sumowa gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla jednego deponenta podlega limitowi do równowartości w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na temat uczestnictwa Banku w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zasadach funkcjonowania tego funduszu, zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony, tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego znajdują się na stronie internetowej Banku.

   Rachunek lokaty strukturyzowanej zazwyczaj składa się z dwóch elementów: z kapitału początkowego podlegającego ochronie w trakcie trwania lokaty i z części opcyjnej umożliwiającej osiągnięcie dodatkowego zysku w zależności od kształtowania się ceny instrumentu bazowego.

   Ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są objęte środki znajdujące się na rachunku w Banku od dnia ich wniesienia, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a także należności wynikające z czynności bankowych, o ile czynności te zostały dokonane przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości 100 000 euro (art. 24 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji). Mając to na uwadze, w przypadku lokaty strukturyzowanej ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są środki pieniężne w części zdeponowanej jako kapitał. Natomiast odsetki będą objęte ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tylko w przypadku, gdy są one należne zgodnie z umową zawartą z Bankiem, a data albo okres ustalenia wysokości odsetek od lokaty strukturyzowanej przypada przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

 • 7. Usługi Banku wchodzące w zakres MIFID II
  • Bank świadczy na rzecz Klienta usługi w zakresie instrumentów finansowych i produktów inwestycyjnych (objętych zakresem MIFID II) w formie:

   • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia w zakresie Tytułów Uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, lub
   • otwierania, prowadzenia i rozliczania rachunków lokat strukturyzowanych.

   Produktem inwestycyjnym jest produkt o charakterze oszczędnościowo - inwestycyjnym, z wyłączeniem produktów w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 • 8. Lokaty Strukturyzowane
  • Lokata Strukturyzowana to produkt bankowy zawierany na określony czas, gwarantujący zainwestowany kapitał na koniec okresu inwestycji, a także dający szansę na osiągnięcie wyższego zysku niż na tradycyjnej lokacie bankowej, który uzależniony jest od notowań Aktywa Bazowego. Lokaty Strukturyzowane Idea Bank S.A. oparte są o wyselekcjonowane Aktywa Bazowe, którymi są np. akcje spółek giełdowych z całego świata, globalne fundusze inwestycyjne oraz indeksy.

   Korzystanie z Lokat Strukturyzowanych wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które szczegółowo wskazane zostało w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej.

   Wszystkie Lokaty Strukturyzowane Idea Bank S.A. podlegają ochronie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Informacje dotyczące zasad gwarantowania środków z Lokaty Strukturyzowanej w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określone zostały szczegółowo w Arkuszu Informacyjnym dla deponentów.

   W Lokaty Strukturyzowane Idea Bank S.A. można inwestować już od kwoty 1 000 zł.

   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Lokat Strukturyzowanych dostępnych w Idea Bank S.A.

 • 9. Zasady przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
  • Przyjęcie lub udzielenie prowizji nie może stać w sprzeczności z należytym wykonaniem usługi w interesie Klienta, a sam fakt jej przyjęcia lub udzielenia, jej rodzaj i wielkość muszą zostać podane do wiadomości Klienta przed rozpoczęciem świadczenia usługi w sposób kompletny, przystępny i zrozumiały. Świadcząc usługi inwestycyjne, Bank nie przyjmuje od osób trzecich innych niż Klient ani nie udziela osobom trzecim innym niż Klient żadnych korzyści innych niż standardowa prowizja lub opłata za daną usługę, chyba że służą one zwiększeniu jakości usługi świadczonej na rzecz Klienta. Tryb postępowania Banku w opisanych powyżej sytuacjach reguluje Polityka zarządzania konfliktami interesów w Idea Bank S.A. dostępna na stronie internetowe Banku.

 • 10. Koszty i opłaty powiązane z usługą
  • Bank podczas świadczenia usług ujawnia Klientom wszystkie koszty i opłaty za świadczone Usługi oraz wszystkie koszty i opłaty związane z instrumentem finansowym objętym tymi Usługami. Wszelkie informacje dotyczące kosztów i opłat związanych z dana usługą, Bank przekazuje Klientowi przed zawarciem umowy. Wszelkie szczegóły dotyczące opłat i kosztów związane z oferowanymi przez Bank produktami i usługami dostępne są na stronie internetowej Banku.

   W przypadku ujawniania Klientom ex ante i ex post informacji o kosztach i opłatach, Bank zestawia zbiorczo: wszystkie koszty i powiązane opłaty naliczane przez Bank lub inne osoby, w przypadku gdy Klient został skierowany do takich innych osób, z tytułu usługi inwestycyjnej lub usług dodatkowych świadczonych na rzecz Klienta oraz wszystkie koszty i powiązane opłaty związane z wystawieniem instrumentów finansowych i zarządzaniem nimi. Jeśli dowolna część łącznych kosztów i opłat jest płatna w walucie obcej lub stanowi kwotę w walucie obcej, firmy inwestycyjne wskazują, o jaką walutę chodzi oraz obowiązujące kursy i koszty wymiany. Bank informuje także o uzgodnieniach dotyczących sposobu płatności lub innych aspektów wykonania. Bank przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi, przekazuje Klientom Informacje o kosztach ex ante w formie ogólnych Informacji o kosztach Ex Ante zawartych w niniejszej broszurze. Ogólne informacje o kosztach ex ante obejmują:

   • informacje dotyczące kosztów i opłat związanych ze świadczeniem danej usługi,
   • informacje dotyczące kosztów i opłat związanych z danym rodzajem instrumentów finansowych objętych usługą, oraz
   • informacje dotyczące świadczeń przyjmowanych przez Bank od podmiotów trzecich

   Jeżeli Bank nie ma możliwości podania konkretnych wysokości opłat i prowizji ze względu na ich charakter w takiej sytuacji Bank wskazuje wartości maksymalne oraz procentowe, jeżeli to również nie jest możliwe to sposób ich wyliczenia.

   W związku ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi Bank przekazuje Klientowi roczny raport o kosztach obejmujący wszystkie przyjęte świadczenia niepieniężne niesklasyfikowane jako dopuszczalne drobne świadczenia niepieniężne oraz kosztach i opłatach związanych zarówno z instrumentem finansowym jak i świadczoną usługą, w przypadku gdy Bank rekomendował lub sprzedawał dany instrument finansowy lub gdy przekazał Klientowi dokument zawierający kluczowe informacje dla Klientów w odniesieniu do instrumentu finansowego i w ciągu roku Bank pozostawał w stałym stosunku z danym Klientem. Informacje zawarte w raporcie są oparte o poniesione koszty i przekazywane w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta. Bank przekazuje powyższe informacje po zakończeniu danego roku kalendarzowego. Wraz z powyższymi informacjami Bank przekazuje również zestawienie łącznego wpływu kosztów i opłat na zwrot z inwestycji Klienta.

 • 11. Polityka Wykonywania Zleceń Oraz Działania w Najlepszym Interesie Klientów Produktów Inwestycyjnych
  • Bank w związku ze świadczeniem usług wykonywania Zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń, wdrożył i stosuje zasady działania w najlepiej pojętym interesie klienta, w celu uzyskania dla niego możliwie najlepszych wyników. Zasady te określone są w Polityce Wykonywania Zleceń i Działania w Najlepszym Interesie Klienta, dostępnej na stronie Banku.

   Bank wykonuje transakcje, dla których źródłem są warunki transakcji ustalone z Klientem. Jeżeli stroną wykonującą zlecenie jest podmiot inny niż Bank, za prawidłowe wykonanie zlecenia odpowiedzialny jest ten podmiot. Działanie w najlepszym interesie Klienta powoduje, że Bank przekazuje zlecenia Klienta do miejsca ich wykonania zgodnie z czasem przewidzianym dla danego zlecenia.

 • 12. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
  • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących usług świadczonych przez Bank, Klient może złożyć Reklamację, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących jego zastrzeżenia. Klient może dokonać zgłoszenia Reklamacji: osobiście w dowolnym oddziale Banku poprzez złożenie pisma lub wypełnienie formularza reklamacyjnego albo do protokołu podczas wizyty w oddziale Banku; pisemnie na adres siedziby głównej Banku: Idea Bank S.A. Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa; telefonicznie poprzez Infolinię tel. 22 101 10 10 lub 801 999 111; drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacji zamieszczony na stronie internetowej www.ideabank.pl lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej;. Reklamacje, które nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Klienta, Bank pozostawi bez rozpoznania, a zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Banku. Reklamacja może być również złożona przez pełnomocnika. W takim przypadku wymagane jest udzielenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Banku lub w formie z podpisem urzędowo poświadczonym albo w formie aktu notarialnego.

   Odpowiedzi na reklamację Bank udziela w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta Bank udziela odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

   Reklamacje Bank rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 – dniowym, o którym mowa w ust. 1, Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z Reklamacją: 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

   Skarżącemu przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na Reklamację. Skarżący może:

   • skierować odwołanie od stanowiska Banku bezpośrednio do Banku do Rzecznika Klienta Idea Banku w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
   • wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

   Skarżący, będący osobą fizyczną, poza uprawnieniami, o których mowa wyżej może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, unormowanego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015, poz. 1348). 4. Skarżący, będący konsumentem, poza uprawnieniami, o których mowa wyżej, może:

   • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dla roszczeń do 8.000 złotych), w przypadku umów zawartych z Bankiem niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz gdy nastąpiło wyczerpanie postępowania reklamacyjnego lub Bank nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni;
   • zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

   Szczegółowe postanowienia odnośnie procedury składania reklamacji zawiera Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w Idea Bank S.A., dostępny na stronie internetowej Banku.

 • 13. Informacje o Banku
  • Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości). Organem nadzorującym prowadzenie działalności bankowej przez Idea Bank SA jest Komisja Nadzoru Finansowego (Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa tel.: +48 22 332 66 00). Bank posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej objęte Decyzją z dnia 29 listopada 1991 roku, nr 67, wydane przez Narodowy Bank Polski. Pozostałe aktualne informacje dot. Banku są dostępne na stronie internetowej Banku.

   Klienci Banku kontaktują się z Bankiem w języku polskim. Dokumenty podpisywane z Klientami oraz informacje przekazywane Klientom są przygotowywane również w języku polskim. Komunikowanie się z Klientem w języku innym niż język polski wymaga porozumienia Klienta z Bankiem.

   Klienci Banku mogą składać zlecenia w zakresie produktów i usług oferowanych przez Bank w sieci placówek Banku, których lista jest dostępna na stronie internetowej Banku jak również przez Bankowość Elektroniczną.

   Idea Bank został stworzony, by wspomagać osoby przedsiębiorcze w realizacji ich marzeń o własnym biznesie. Chcemy służyć pomocą przy rozwijaniu działalności małym podmiotom gospodarczym: mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. W odróżnieniu od innych banków my ufamy naszym Klientom, oferujemy im więc łatwiejszy i szybszy dostęp do większej liczby różnorodnych produktów bankowych. Wieloletnie doświadczenie w branży finansowej pozwoliło naszym specjalistom stworzyć idealny pakiet produktów kredytowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych umożliwiający start i prężny rozwój Państwa firmy. Jesteśmy bankiem przyjaznym dla przedsiębiorcy, dlatego naszym głównym celem jest tworzenie długookresowych rozwiązań dla Państwa biznesu.

   Polityka Idea Banku zakłada ścisłą współpracę z każdym Klientem, który pozostaje pod opieką wysoko wykwalifikowanych doradców. Wychodzimy poza ustalone schematy. Pragniemy zapewnić Państwu profesjonalną opiekę na każdym etapie zakładania i prowadzenia własnej firmy. U nas mogą Państwo liczyć na kompleksową pomoc osobistych doradców w zakresie finansowania działalności, obsługi księgowej i pomnażania kapitału. Będą oni służyć stałym wsparciem - od momentu gdy Klient po raz pierwszy pojawi się w oddziale z pomysłem na własną firmę, poprzez opracowanie i sfinansowanie planu rozwoju firmy, prowadzenia księgowości i kadr do przekształcenia jej w spółkę. Tworzymy nowe znaczenie słowa Przedsiębiorca. Stawiamy na innowacyjność. Wierzymy w nowe idee i pragniemy je rozwijać.

   Dane Kontaktowe Banku
   Idea Bank S.A.
   Rondo Daszyńskiego 2c,
   00-843 Warszawa
   Infolinia: 801 999 111 lub 22 101 10 10
   (opłata zgodna z taryfą operatora)
   E-mail: kontakt@ideabank.pl
   Strona internetowa: www.ideabank.pl

Umowa o świadczenie usług w zakresie instrumentów finansowych oraz produktów inwestycyjnych.

Regulamin świadczenia przez Idea Bank S.A. usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w jednostkach wspólnego inwestowania.

Regulamin otwierania, prowadzenia i rozliczania rachunków lokat strukturyzowanych

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Idea Bank S.A.

MIFID II - Broszura informacyjna dla klientów Idea Bank S.A.

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych i ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Idea Bank S.A.

Informacja o dostępności usług świadczonych przez Bank