MULTIASSET INVEST

 • Produkt ubezpieczeniowy ze składką jednorazową
 • Inwestuje w UFK VL Multi Strategia* albo w wybrane UFK** i Portfele Modelowe
 • Brak opłat za wyjście przez cały okres trwania Umowy Ubezpieczenia
 • UFK VL Multi Strategia inwestuje w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w którym decyzje inwestycyjne są podejmowane przez zarządzającego - Altus TFI
 • Altus FIZ Multi Strategia może mieć ekspozycję na różne klasy aktywów np.: akcje, obligacje, wierzytelności, nieruchomości
Forma prawna Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze składką jednorazową
Charakterystyka Produktu produkt ubezpieczeniowy z istotną częścią inwestycyjną
Warianty inwestycyjne

dwa Warianty Inwestycyjne określające zakres oferty inwestycyjnej w ramach Rachunku Jednostek Funduszy:

 1. Wariant Inwestycyjny Zamknięty – inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Multi Strategia
 2. Wariant Inwestycyjny Otwarty – szeroki wybór ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i Portfeli Modelowych

Wybór danego Wariantu Inwestycyjnego dokonywany jest przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.

Wybór Wariantu Inwestycyjnego Zamkniętego nie jest jednak ostateczny. W każdym czasie trwania Umowy ubezpieczenia, ale nie wcześniej niż po 1 roku trwania Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo do złożenia wniosku o przeniesienie środków z Wariantu Inwestycyjnego Zamkniętego do Wariantu Inwestycyjnego Otwartego. W takim przypadku środki zostaną zapisane w postaci Jednostek Funduszu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy.
Zmiana Wariantu Inwestycyjnego Otwartego na Wariant Inwestycyjny Zamknięty nie jest możliwa.

Minimalny rekomendowany okres trwania umowy ubezpieczenia rekomendowany minimalny okres utrzymania Umowy ubezpieczenia wynosi 5 lat. Rekomendowana długość trwania horyzontu inwestycyjnego Umowy ubezpieczenia wynika z celu i charakterystyki funduszu VL Multi Strategia.
Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000056463, NIP 951-19-33-418, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 82.000.000 PLN
Rola Idea Bank S.A. Agent ubezpieczeniowy Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Ubezpieczony osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem Umowy ubezpieczenia
Ubezpieczający osoba fizyczna, zawierająca Umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem i zobowiązana do zapłaty Składki Początkowej. Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym
Cel Produktu celem Umowy ubezpieczenia jest ochrona życia Ubezpieczonego oraz inwestowanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w sposób wskazany przez Ubezpieczającego i na ryzyko Ubezpieczającego środków pochodzących ze składek w całym okresie trwania Umowy ubezpieczenia. Celem umowy ubezpieczenia nie jest realizacja zysków w krótkim horyzoncie czasowym.
Zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową
 • dożycie przez Ubezpieczonego Daty Dożycia (tj. dnia poprzedzającego Rocznicę Polisy, następującą po dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 85 roku życia)
 • śmierć Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia
Profil Ryzyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego rynek akcji/typowy dla akcji, wysoki poziom ryzyka
Wykaz oferowanych Funduszy Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ
Wiek Ubezpieczającego i Ubezpieczonego minimum 18 lat i nieprzekroczone 70 lat
Minimalna wysokość składki początkowej 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych)
Maksymalna wysokość składki początkowej 4 000 000 PLN (cztery miliony złotych)
Minimalna wysokość składki lokacyjnej 1 000 PLN (tysiąc złotych)
Termin płatności składki początkowej ważność wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia wygasa z upływem 90 dni od daty jego sporządzenia, w przypadku niewpłynięcia składki początkowej na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy lub braku dostarczenia przez Ubezpieczającego dodatkowych dokumentów i informacji, o które zwróciło się do Ubezpieczającego Towarzystwo Ubezpieczeń.
Data początku ubezpieczenia okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie (tj. dokumencie potwierdzającym zawarcie Umowy ubezpieczenia między Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeń), jako początek Okresu Ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu następującym po dniu zapłaty Składki Początkowej.
Okres Ubezpieczenia okres, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność z tytułu Umowy ubezpieczenia. Początek i koniec Okresu Ubezpieczenia wskazany jest w Polisie.
Koniec Okresu Ubezpieczenia

odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń w ramach danej Umowy ubezpieczenia wygasa w następstwie:

 1. Odstąpienia od Umowy ubezpieczenia,
 2. Rozwiązania Umowy ubezpieczenia,
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wskutek:
 1. śmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia – z dniem doręczenia Ubezpieczycielowi aktu zgonu Ubezpieczonego albo odpisu aktu zgonu;
 2. dożycia przez Ubezpieczonego Daty Dożycia – z dniem Daty Dożycia;
 3. rozwiązania Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego – z dniem doręczenia Ubezpieczycielowi oświadczenia Ubezpieczającego o rozwiązaniu;
 4. wypłaty Świadczenia Wykupu – z dniem doręczenia wniosku o całkowitą wypłatę Świadczenia Wykupu;
 5. spadku Wartości Rachunku poniżej wartości należnych opłat za dany Miesiąc Polisy, w dniu ich odpisania – z ostatnim dniem Miesiąca Polisy poprzedzającego Miesiąc Polisy, w którym Wartość Rachunku nie wystarcza na pokrycie opłat
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia

Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń pisemnego oświadczenia w terminie:

 1. 30 dni od dnia jej zawarcia – w takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczającemu kwotę odstąpienia równą zapłaconej Składce Początkowej oraz Składce Lokacyjnej (o ile została zapłacona):
 • pomniejszoną o opłatę za ryzyko należną za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej, oraz
 • pomniejszoną lub powiększoną o kwotę wynikającą ze zmian Cen Jednostek Funduszy, powstałą w związku z alokacją Składki Początkowej na Rachunku Jednostek Funduszy oraz Składki Lokacyjnej na Rachunku Lokacyjnym Stałym (o ile została zapłacona) w okresie, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej oraz
 • w przypadku Wariantu Inwestycyjnego Zamkniętego również pomniejszoną lub powiększoną o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy Ceną Emisyjną a Ceną Jednostki Funduszu VL Multi Strategia, powstałej w związku z alokacją Składki Początkowej na Rachunku Jednostek Funduszy.
2. 60 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń, w tym również Świadczenia Wykupu, przysługujących z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia – w takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Ubezpieczającemu kwotę równą kwocie Świadczenia Wykupu. Kwota Świadczenia Wykupu zostanie ustalona według stanu Jednostek Funduszy na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu
Automatyczne wypłaty częściowe

automatyczne częściowe wypłaty środków z Rachunku Jednostek Funduszy są realizowane wyłącznie w Wariancie Inwestycyjnym Zamkniętym, na podstawie wniosku o dokonywanie tych wypłat, złożonego przed zawarciem Umowy lub w każdym czasie jej trwania. Początek realizacji wypłat następuje w najbliższą Półrocznicę Polisy (tj. w dniu odpowiadającym dniowi wskazanemu w Polisie jako dzień początku Okresu Ubezpieczenia, który następuje po upływie każdych kolejnych 6 Miesięcy Polisy, a w przypadku, gdy brak takiego dnia w danym miesiącu – w ostatnim dniu miesiąca), następującą po dniu złożenia wniosku, o ile zostanie on doręczony Ubezpieczycielowi w terminie do 3 dni roboczych przed Półrocznicą Polisy, od której zmiana ma obowiązywać.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby Towarzystwo Ubezpieczeń mogło zrealizować częściową wypłatę środków z Rachunku Jednostek Funduszy, opisane zostały w § 15 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „MultiAsset Invest”.
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia

z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wypłaca Uposażonemu lub innej osobie uprawnionej Świadczenie z tytułu Śmierci w wysokości:

 1. kwoty równej 105% Wartości Rachunku powiększonej o Wartość Rachunku Lokacyjnego Stałego - w przypadku, gdy śmierć nastąpi przed dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia,
 2. kwoty równej 101% Wartości Rachunku powiększonej o Wartość Rachunku Lokacyjnego Stałego - w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpi w okresie pomiędzy dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 75 roku życia, a Datą Dożycia.
Szczegółowe warunki wypłaty Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego zostały opisane w § 19 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „MultiAsset Invest”.
Opłata wstępna naliczana procentowo, w zależności od wysokości Składki Początkowej w wysokości od 0,00% do 3,00%. Pobierana jednorazowo.
Opłata podstawowa
 1. stawka opłaty odnosząca się do Rachunku Jednostek Funduszy:
 • od 1 do 5 Roku Polisy – 1,95% (w skali roku)
 • od 6 Roku Polisy - 1,95% (w skali roku), ale nie mniej niż minimalna wysokość opłaty, tj. 15,60 PLN (opłata indeksowana jest w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 23 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „MultiAsset Invest”)

 2. stawka opłaty odnosząca się do Rachunku Lokacyjnego Stałego – 1,25%(w skali roku)

Opłata za ofertę inwestycyjną 0,7% w skali roku
Opłata za ryzyko

ustalana jest kwotowo na podstawie Wartości Rachunku, wieku Ubezpieczonego i jego stanu zdrowia.
Minimalna wysokość opłaty wynosi 0,00109 (w skali roku), maksymalna natomiast  0,15535 (w skali roku).

Opłata likwidacyjna

(za rozwiązanie Umowy ubezpieczenia w trakcie trwania Okresu Ubezpieczenia)

brak

Ryzyka i korzyści związane z Ubezpieczeniem na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „MultiAsset Invest”:

Korzyści:
 • Dwa warianty inwestycyjne do wyboru: inwestycja w UFK VL Multi Strategia (Wariant Inwestycyjny Zamknięty) oraz lista UFK i Portfeli Modelowych (Wariant Inwestycyjny Otwarty),
 • Potencjalna możliwość uzyskania wyższego zysku od tradycyjnej lokaty bankowej lub obligacji skarbowych,
 • Wartość wykupu równa 100% sumy Wartości Rachunku oraz Wartości Rachunku Lokacyjnego Stałego
Ryzyka:
 1. Podejmując decyzję o zawarciu Umowy ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 • w okresie trwania Umowy ubezpieczenia Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy;
 • Umowa ubezpieczenia nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconej składki i nie gwarantuje osiągnięcia zysku - należy liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału;
 • w związku ze zmianą sytuacji na rynkach, ryzykiem zmian stóp procentowych, ryzykiem kredytowym kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji należy liczyć się z ryzykiem utraty części, a w skrajnych przypadkach całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości Jednostek UFK;
 • w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Ubezpieczyciela zawieszenia notowań instrumentu finansowego lub wstrzymania umorzeń jednostek uczestnictwa lub odkupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne, nastąpi ograniczenie dostępu do Rachunku;
 1. Dodatkowo Umowa ubezpieczenia w Wariancie Inwestycyjnym Zamkniętym, w ramach którego Składka Początkowa jest inwestowana w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Multi Strategia, którego przedmiotem lokat są Certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wiąże się z szeregiem ryzyk inwestycyjnych, w szczególności z:
 • ryzykiem kredytowym polegającym na możliwości wystąpienia trwałej lub czasowej niewypłacalności emitenta Certyfikatów czyli Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
 • ryzykiem związanym z koncentracją Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia w jeden rodzaj instrumentu finansowego czyli Certyfikaty emitowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
 • ryzykiem związanym z charakterystyką Aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VLMulti Strategia, które stanowią Certyfikaty emitowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty mogący lokować swoje środki w ryzykowne instrumenty finansowe,
 • ryzykiem nieosiągnięcia celu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Multi Strategia związanym z nieosiągnięciem celu przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Certyfikaty stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia;
 1. W związku z dokonywaniem przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz towarowe instrumenty pochodne, należy się liczyć z:
 • ryzykiem rynkowym, tj. ryzykiem  poniesienia  przez  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty straty  wynikającej  z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na  skutek  fluktuacji  zmiennych  rynkowych,  takich  jak  stopy  procentowe, kursy  walutowe,  ceny  akcji  lub  zdolność  kredytowa  emitenta,  przy  czym  w celu  pomiaru  tego  ryzyka  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oblicza  sumę  wartości  wszystkich  kwot zaangażowania w instrumenty pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej  ekspozycji  w  sposób  określony  w  przepisach  wydanych  na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,  o ile Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dopuszcza stosowanie takich technik;
 • ryzykiem niedopasowania  wyceny  instrumentu  pochodnego  do  wyceny  bazy instrumentu  pochodnego,  przy  czym  w  celu  pomiaru  tego  ryzyka  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dokonuje pomiaru zmienności bazy instrumentu pochodnego;
 • ryzykiem rozliczenia  transakcji  –    ryzykiem  związanym  z  możliwością występowania  błędów  lub  opóźnień  w  rozliczeniach  transakcji  mających za przedmiot instrumenty pochodne,  przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty dokonuje  pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym instrumencie pochodnym;
 • ryzykiem kontrahenta, tj. wartości ustalonego przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są instrumenty pochodne, bez uwzględniania opłat i świadczeń ponoszonych przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przy zawarciu transakcji, w szczególności premii zapłaconej przy zakupie opcji, przy czym wartość ryzyka  kontrahenta  stanowi  wartość  ustalonego  przez  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty niezrealizowanego  zysku  na  transakcjach  z  tym  kontrahentem,  których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
 • ryzykiem płynności, tj. ryzykiem  braku  możliwości  –  w  odpowiednio  krótkim okresie  czasu  –  sprzedaży,  likwidacji  lub  zamknięcia  pozycji  na instrumentach  pochodnych  bez  znaczącego  negatywnego  wpływu  na wartość  aktywów  netto  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,  przy  czym  w  celu  pomiaru  tego  ryzyka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w  odniesieniu  do  instrumentów  pochodnych  dokonuje  pomiaru stosunku  wielkości  pozycji  w  danym  instrumencie  pochodnym  do  średnich dziennych  obrotów  rynkowych  na  tym  instrumencie, a  w  przypadku niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych ryzyko płynności będzie mierzone poprzez analizę umów w  zakresie możliwości realizacji transakcji zamykającej  przed  terminem  realizacji  transakcji  wskazanym  w  umowie dotyczącej niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego;
 • ryzykiem modelu, tj. ryzykiem wystąpienia różnicy pomiędzy wyceną rynkową a wyceną teoretyczną  opartą  na  prawidłowo  skonstruowanym  modelu,  przy czym  w  celu  pomiaru  tego  ryzyka  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będzie  monitorował  różnice wyceny według modelu do rzeczywistej ceny zamknięcia;
 • ryzykiem operacyjnym, tj. ryzykiem poniesienia  przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty straty wynikającej z nieodpowiednich  procesów  wewnętrznych  i  nieprawidłowości  dotyczących systemów  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,  zasobów  ludzkich  lub  wynikającej  ze  zdarzeń zewnętrznych,  obejmujące  ryzyko  prawne  i  dokumentacyjne  oraz  ryzyko wynikające  ze  stosowanych  w  imieniu  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego procedur  zawierania transakcji, rozliczania  i  wyceny,  przy  czym  w  celu  pomiaru  tego  ryzyka Fundusz  Inwestycyjny Zamknięty dokonuje  pomiaru  ilości  zdarzeń  związanych  z  wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym;
 • ryzykiem związanym  z  instrumentami  bazowymi, tj. ryzykiem  związanym z możliwością niekorzystnego kształtowania się wartości (cen) instrumentów bazowych,  przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty określa wartość pozycji w bazie instrumentów pochodnych w sposób określony w  przepisach wydanych na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • ryzykiem dźwigni  finansowej, tj. ryzykiem,  że  w  przypadku  nietrafnych  decyzji inwestycyjnych  stosowanie  instrumentów  pochodnych  może  prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, przy czym  w  celu  pomiaru  ryzyka  dźwigni  finansowej  Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oblicza  sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w instrumenty pochodne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych
4. Profil ryzyka Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia - 5 (rynek akcji lub typowy dla akcji, wysokie ryzyko).

Jeśli jesteś zainteresowany Ubezpieczeniem na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „MultiAsset Invest”:

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


* Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia stanowią wyłącznie Certyfikaty ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia denomi­nowane w PLN. Realizując cel inwestycyjny, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może dokonywać lokat w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, w tym zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

** Szeroka oferta Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, z wyłączeniem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia.

Zarówno (i)  Idea Bank Spółka Akcyjna (dalej jako „Idea Bank”) działająca jako agent ubezpieczeniowy Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life” lub „Towarzystwo Ubezpieczeń”) z siedzibą w Warszawie 02-677,  ul. Cybernetyki 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000056463, NIP 951-19-33-418, jak i (ii) Vienna Life w zakresie Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „MultiAsset Invest” stosują się do obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz aktów wydawanych przez stosowne organy nadzorcze w tym do: Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance i Wytycznych dla Zakładów Ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń (dostępnych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl)

Zawarcie umowy ubezpieczenia dotyczące niniejszego produktu powinno być poprzedzone przeprowadzeniem ankiety, o której mowa w treści art. 21 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku, dotyczącej badania potrzeb, wiedzy i doświadczenia ubezpieczającego w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej. Wynik ankiety pozwoli ocenić czy ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym MultiAsset Invest jest adekwatne do potrzeb i możliwości klienta.

Produkt nie posiada ochrony kapitału na koniec Okresu Ubezpieczenia. Wartość Rachunku Ubezpieczającego może być znacząco niższa, niż wpłacona składka początkowa, co wynika z ryzyka inwestycyjnego wskazanego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group oraz w Dodatkowym Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia. Ubezpieczający powinien być świadomy możliwości utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Vienna Life oraz Idea Bank informują, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych, a Vienna Life ani Idea Bank nie zapewniają osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych. Ubezpieczający (tj. osoba zawierająca umowę ubezpieczenia) powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, w szczególności jeżeli rozwiąże umowę przed terminem na jaki została zawarta.

Wyniki, które osiągnął Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy w przeszłości, mogą różnić się od wyników osiąganych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy obecnie lub w przyszłości.

W przypadku Wariantu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia stanowią wyłącznie Certyfikaty ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia denominowane w PLN. Certyfikaty są papierami wartościowymi emitowanymi przez ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia niebędącymi zdematerializowanymi certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, reprezentującymi określone prawa majątkowe Uczestników, w szczególności prawo do udziału w Aktywach Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego i inne prawa związane z tym funduszem. Przedmiotowy materiał nie stanowi propozycji nabycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego ani promocji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Szczegółowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego określone są w Załączniku do Dodatkowego Regulaminu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia.

Towarzystwo Ubezpieczeń ani Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wartość Aktywów Netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający powinien, rozważyć ryzyko związane z lokowaniem środków pochodzących ze składek początkowych w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, potencjalne korzyści oraz ryzyka z tym związane, konsekwencje finansowe, prawne i podatkowe.

Zaprezentowane informacje lub dane dotyczące Umowy ubezpieczenia MultiAsset Invest mają charakter informacyjny. Dokument nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa ubezpieczenia, kosztach, ryzykach i ofercie zawarte są w dokumentach związanych z Umową, dostępnych w Idea Bank bądź Vienna Life. Vienna Life oraz Idea Bank zalecają zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem Umowy. Jakakolwiek decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w dokumentacji ubezpieczeniowej (tj. w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową MultiAsset Invest, w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową MultiAsset Invest, w Karcie Produktu Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową MultiAsset Invest, w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, w Dodatkowym Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego VL Multi Strategia oraz we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia), a nie zawartego w niniejszej charakterystyce produktu ubezpieczeniowego.   

Adresat tych informacji powinien wziąć pod uwagę fakt, że Idea Bank jest agentem ubezpieczeniowym i otrzymuje prowizje z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego.