O nas

31 grudnia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Bank S.A.

Z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie albo umowie spółki do właściwości organów podmiotu w restrukturyzacji, kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone (z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 i art. 216 ust. 7 ustawy o BFG), zarząd Idea Banku S.A. uległ rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasły.

Z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w Banku ustanawia się Administratora w osobie pana Pawła Małolepszego. Administrator podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG.

Idea Bank S.A. zostanie 3 stycznia 2021 r. przejęty przez Bank Pekao S.A.

Poniżej skład Zarządu Idea Bank do wszczęcia przymusowej restrukturyzacji.


Zarząd Idea Bank

Jerzy Pruski

Jerzy Pruski Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu

Pan Jerzy Pruski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Idea Bank S.A. pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Idea Bank S.A. z dniem 7 listopada 2018 roku. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1983 r.). W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. zatrudniony był w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2016-2017 pełnił funkcję eksperta zewnętrznego Banku Światowego.

Pan Jerzy Pruski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach finansowych. Przed objęciem funkcji w Idea Bank S.A. Pan Jerzy Pruski pełnił od lutego 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w Getin Noble Bank S.A. z odpowiedzialnością za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Departamentem Produktów Skarbowych, Departamentem Finansowania Deweloperów, Departamentem Skarbu, Departamentem Prawnym, Biurem Zarządu, Biurem Zakupów Centralnych oraz Zespołem Walidacji Modeli. W latach 2016-2017 związany z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Towarzystwa.

W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w latach 2013-2016 był Członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w latach 2015-2016 Członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego pełniący nadzór nad podmiotami rynku finansowego. W latach 2008-2009 swoją karierę zawodową związał z Grupą PKO Banku Polskiego SA, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA.
Od 2004 - 2008 Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie reprezentował NBP m.in. w Komisji Nadzoru Bankowego, w Economic and Financial Committee oraz w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Doświadczenie zawodowe:

1991-1997
LG Petro Bank S.A., m.in. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu
1998-2004
Rada Polityki Pieniężnej, Członek Rady Polityki Pieniężnej
2004 - 2008
Narodowy Bank Polski, Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP
2004 - 2005
Członek Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Expert Group of the European Commission (“CESAME”)
2004 - 2007
Zastępca Gubernatora Banku Światowego
2004 - 2008
Zastępca Prezesa NBP w Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego
2004 - 2008
Współprzewodniczący Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym
2005 - 2007
Przedstawiciel NBP w Stałym Komitecie Rady Ministrów
2005 - 2007
Członek Rady Rozwoju Rynku Kapitałowego
2005 - 2008
Członek Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (“EFC”)
2006 - 2007
Członek Komisji Nadzoru Bankowego
2006 - 2008
Członek EFC Ad Hoc Working Group on the EU Financial Stability Arrangements
2008 - 2009
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Prezes Zarządu
2008 - 2009
Powszechna Kasa Oszczędności TFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
2008 - 2009
Bank Pocztowy S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2008 - 2009
Związek Banków Polskich, Członek Zarządu
2010 - 2015
Komisja Nadzoru Finansowego, Członek Komisji Nadzoru Finansowego
2010 - 2015
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Doradca Ekonomiczny Prezydenta
2010 - 2016
Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów ("IADI"), m.in. na stanowisku Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Rady Wykonawczej
2009 - 2016
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Prezes Zarządu
2013 - 2016
Komitet Stabilności Finansowej, Członek Komitetu Stabilności Finansowej
2015 - 2016
Europejski Organ Nadzoru Bankowego, Członek Resolution Committee
2016 - 2017
Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wiceprzewodniczący Towarzystwa
2016 - 2017
Doradztwo Ekonomiczne, Recovery&Resolution Plans Jerzy Pruski
2016 - 2017
Ekspert Zewnętrzny Banku Światowego
2017 - obecnie
Ekspert Zewnętrzny Międzynarodowego Funduszu Walutowego
2017 - 2018
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A., Członek Rady Nadzorczej
2017 - obecnie
Noble Securities S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
2017 - 2018
Getin Noble Bank S.A., Wiceprezes Zarządu

Piotr MiałkowskiWiceprezes Zarządu

Pan Piotr Miałkowski pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 23 sierpnia 2018 roku. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse (1998 r.). Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois, USA (2007 r.) oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD, Francja (2015 r.).

Pan Piotr Miałkowski posiada ponad 23-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w bankach i audycie. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od 2000 r. związany z pionem finansowym Banku Pekao S.A., na początku jako Dyrektor Departamentu Rachunkowości, następnie jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej oraz ostatnio jako Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim S.A. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management S.A.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 1999
KPMG Polska Audyt Sp. z o. o., Financial Institutions Group, Manager
1999 – 2000
BIG Bank Gdański S.A., Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
2000 – 2013
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Departamentu Rachunkowości
2013 – 2017
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar M&A, nadzoru właścicielskiego oraz rachunkowości finansowej
2018
Bank Polska Kasa Opieki S.A., Pion Finansowy, Dyrektor Wykonawczy nadzorujący obszar informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance

Jaromir FrankowiczCzłonek Zarządu

Pan Jaromir Frankowicz pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od czerwca 2017 roku. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, na Wydziale Zarządzania i Informatyki (1999 r.) oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku „Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim.”

Pan Jaromir Frankowicz posiada szerokie doświadczenie zawodowe w obszarze IT zdobyte w instytucjach bankowych. W okresie swojej dotychczasowej kariery zawodowej sprawował nadzór nad strategicznymi projektami z zakresu IT oraz nad implementacją wielu systemów. Zajmował się wdrażaniem nowych produktów i usług oraz utrzymywaniem relacji między IT a biznesem. Odpowiedzialny był za integrację systemów połączonych banków Santander Consumer Polska i AIG Polska, jak również BNP Paribas Poland i Dominet Bank S.A.

Doświadczenie zawodowe:

2004-2008
GE Money Bank S.A., Kierownik Projektu w Biurze Projektów - Departament Informatyki; Kierownik Zespołu Zapewnienia Jakości Rozwiązań Informatycznych – Pion Informatyki
2008-2010
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych
2010-2011
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Integracji IT
2011-2012
Santander Consumer Bank S.A., Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów
2012-2013
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), CSA Global Compliance Director
2014-2015
ISBAN (Ingeniería de Software Bancario, Hiszpania), Director in Consumer Finance Business Unit
2015-2017
Euro Bank S.A., Dyrektor Departamentu Analizy i Rozwiązań Biznesowych
Marek Kempny

Marek KempnyCzłonek Zarządu

Pan Marek Kempny pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. od 5 sierpnia 2019 roku. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na kierunku teoria ekonomii (1990 r.). Jest również uczestnikiem studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dyscyplinie finanse (zarządzanie ryzykiem płynności w bankach). Pan Marek Kempny jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem na różnych szczeblach zarządzania i jednocześnie specjalistą w zakresie zagadnień finansowych i bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zarządzania ryzykiem i skarbu.

Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku od 2013 r. do lipca 2018 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu BPI Banku Polskich Inwestycji S.A., gdzie w okresie styczeń 2016 r. – czerwiec 2017 r. jako Dyrektor Zarządzający nadzorował projekt utworzenia banku hipotecznego w Grupie Getin Noble Bank S.A. W latach 2005-2013 był związany z Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., gdzie zajmował stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzanie ryzykiem, a następnie Prezesa Zarządu. W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny).

Doświadczenie zawodowe:

1995 – 2000
Bank Śląski S.A. (później ING Bank Śląski S.A.) Dyrektor Departamentu Skarbu
2000-2001
Dom Maklerski ING Securities S.A., Wiceprezes Zarządu
2003-2005
ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny), Prezes Zarządu
2001-2003
ING Bank Hipoteczny (poprzednio Śląski Bank Hipoteczny), Członek Zarządu ds. finansowych (CFO&COO)
2005-2013
Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A., 2009 – 2013: Prezes Zarządu (CEO), 2005 – 2009: Członek Zarządu (CRO&CFO)
2013-2018
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. Grupa Getin Noble (wcześniej Dexia Kommunalkredit), Prezes Zarządu