materiał marketingowy

Obligacje Korporacyjne
Plus III

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III”

 • Ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną,
 • Składka jednorazowa pomniejszona o Opłatę wstępną alokowana w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Open Life Obligacji Korporacyjnych6,
 • Strategia UFK oparta o inwestycję w zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych emitowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie Polski,
 • Produkt inwestuje w aktywa zarządzane przez wysokiej klasy ekspertów ds. analizy rynku obligacji, w tym m.in. doświadczonego doradcę inwestycyjnego Rafała Lisa (nr licencji 2),
 • Potencjalna możliwość uzyskania wyższego zysku od tradycyjnej lokaty bankowej, obligacji skarbowych lub komunalnych,
 • Możliwość wyznaczenia osób Uposażonych, które nie musza być z Ubezpieczonym spokrewnione,
 • Brak podatku od spadków i darowizn,
 • Kwartalne kupony – wypłacane w przypadku naliczenia zysku , o ile taki zysk wystąpi.

Co otrzymujesz w pakiecie?

Ochrona
ubezpieczeniowa

Dostęp do zdywersyfikowanego
portfela obligacji korporacyjnych

Kwartalny Kupon

Możliwość uzyskania
atrakcyjnej stopy zwrotu

Nazwa Ubezpieczenia Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III”
Towarzystwo Ubezpieczeń Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Rola Idea Bank S.A. Agent ubezpieczeniowy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Forma prawna Ubezpieczenie indywidualne na życie i do życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
Wiek Ubezpieczającego i Ubezpieczonego ukończony 18 rok życia i nieprzekroczony 70 rok życia
Cel Osiągnięcie zysku z tytułu inwestowania środków Klienta pochodzących ze Składki jednorazowej w Fundusz UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6, którego polityka inwestycyjna oparta jest w szczególności na alokacji w Polskie obligacje korporacyjne.
Cel ten może nie zostać osiągnięty ponieważ zysk nie jest gwarantowany. Klient może ponieść stratę: (Szczegółowy opis w zakładce: Ryzyka)
Minimalna wysokość Składki jednorazowej 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych)
Minimalny rekomendowany okres trwania umowy ubezpieczenia Minimalny rekomendowany okres trwania umowy ubezpieczenia wynosi 5 lat i uwzględnia sugerowany horyzont inwestycyjny Funduszu oraz okres trwania umowy ubezpieczenia, w którym wartość wypłaty z umowy ubezpieczenia wiąże się z kosztem wyjścia, tj. wypłata jest niższa niż Wartość rachunku udziałów.

Poniżej przedstawiamy koszty jakie może ponieść Klient:

Maksymalny koszt ponoszony z tytułu wypowiedzenia umowy (naliczany od wartości rachunku)
w pierwszym roku 1,93%1
w 2 roku 1,55%1
w 3 roku 1,16%1
w 4 roku 0,77%1
w 5 roku 0,39%1
Od 6 roku 0,00%1


1 Stawki procentowe(wartości rachunku udziałów) z tytułu wypowiedzenia umowy są określone w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, stanowiącej załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Fundusze Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III”.

Pobierane opłaty służą pokryciu kosztów Towarzystwa Ubezpieczeń.
Fundusz UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6 (dalej: UFK, Fundusz) Kod funduszu: FOLOB016
Strategia inwestycyjna UFK Strategia UFK opiera się w szczególności na inwestycji w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Polski lub w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy obligacji, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Do 100% środków Funduszu może być lokowane w certyfikaty inwestycyjne Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Pełna charakterystyka strategii inwestycyjnej Funduszu jest zapisana w Regulaminie lokowania środków Funduszu UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6.

PAMIĘTAJ, ŻE: Obligacji korporacyjnych nie można utożsamiać z obligacjami skarbowymi albo komunalnymi.
Kwartalny kupon i jego naliczanie Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje naliczenia Kwartalnego kuponu w co 3 miesięcznych cyklach. Wysokość Kwartalnego kuponu obliczana jest jako procentowy wzrost Wartości udziału jednostkowego Funduszu na ostatni Dzień roboczy w danym kwartale kalendarzowym w stosunku do ostatniego Dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, pomniejszony o współczynnik 0,5%.

Wypłata środków z tytułu Kwartalnego kuponu nie spowoduje wzrostu Wartości rachunku udziałów na koniec Okresu ubezpieczenia, ale pomniejszy Wartość rachunku udziałów Ubezpieczającego, ponieważ jest dokonywana poprzez umorzenie z Rachunku odpowiedniej liczby Udziałów jednostkowych Funduszu z tego tytułu.

Wysokość Kwartalnego kuponu nie jest gwarantowana i jest zmienna w czasie. Może zdarzyć się tak, że wartość Kwartalnego kuponu wynosić będzie 0 zł.
Historyczne wartości wypłaconych Kuponów kwartalnych
UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6
Kwartał Stopa kwartalnej wypłaty (%)
I 2016 0,83
II 2016 1,09
III 2016 1,19
IV 2016 0,81
I 2017 1,26
II 2017 0,74
III 2017 0,96
IV 2017 0,63
I 2018 0,93
II 2018 0,16
III 2018 0,97
IV 2018 0,95
I 2019 1,39


Prezentowane wysokości Kwartalnych kuponów dotyczą Funduszu UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6, w który inwestowane są środki pochodzące ze Składki Jednorazowej. Prezentowane wyniki maja charakter jedynie informacyjny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Zycie S.A. (stan na Kwiecień 2019 r.).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia
 • śmierć Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej
Dożycie przez Ubezpieczonego Ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane Ubezpieczonemu stanowić będzie: Wartość rachunku udziałów
Śmierć Ubezpieczonego Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane osobom wskazanym przez Ubezpieczonego (Uposażonym lub Uprawnionym) stanowić będzie: Wartość rachunku udziałów + 100 PLN.

Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
Okres ubezpieczenia Rozpoczyna się od Daty początku ubezpieczenia i kończy w Rocznice polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony kończy 85. rok życia. Obie daty wskazane są w Polisie.
Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w wysokości wartości rachunku udziałów, w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej będącej wynikiem samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 2 lat od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.
Opłata wstępna 1,49% Składki Jednorazowej, pobierana jednorazowo przed przekazaniem środków do Funduszu (UFK).
Opłata za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia Naliczana miesięcznie, w wysokości 1,99% w skali roku od wartości Udziałów jednostkowych Funduszu, nie mniej niż 1,83 PLN miesięcznie. Naliczana na podstawie dziennych wartości Udziałów jednostkowych w Funduszu. Pobierana poprzez umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów.
Opłata za ryzyko W wysokości 0,08 PLN w skali miesiąca, pobierana miesięcznie poprzez umorzenie Udziałów jednostkowych z Rachunku udziałów.
Podatek od zysków kapitałowych Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane pobrać i odprowadzić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych.
Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia Za datę wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia przyjmuje się datę otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu. W okresie pierwszych 5 lat wartość wypłaty z umowy ubezpieczenia wiąże się z kosztem wyjścia, tj. wypłata jest niższa niż Wartość rachunku udziałów.

Maksymalny koszt ponoszony z tytułu wypowiedzenia umowy (naliczany od wartości rachunku)
w pierwszym roku 1,93%1
w 2 roku 1,55%1
w 3 roku 1,16%1
w 4 roku 0,77%1
w 5 roku 0,39%1
Od 6 roku 0,00%1


1 Stawki procentowe (wartości rachunku udziałów) z tytułu wypowiedzenia umowy są określone w Tabeli Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia, stanowiącej załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Fundusze Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III”.

Pobierane opłaty służą pokryciu kosztów Towarzystwa Ubezpieczeń.
Inwestowanie w Fundusz UFK jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Wartość aktywów netto Funduszu może ulec zmniejszeniu, w związku z tym Wartość rachunku udziałów, a w ślad za nią kwota uzyskana w wyniku wypłaty Wartości wykupu może być dużo niższa niż wartość Składki Jednorazowej. W takim przypadku Ubezpieczający może ponieść stratę równą nawet całości zaalokowanej do Funduszu Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną.

Należy również zwrócić uwagę na ryzyko niewypłacalności emitenta. Zgodnie z polityką inwestycyjną FIZ, jedną z jego podstawowych kategorii lokat są dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (tzw. obligacje korporacyjne). Inwestując w obligacje korporacyjne należy mieć świadomość możliwości poniesienia straty. Oznacza to, że emitent papierów wartościowych, które stanowią lokaty FIZ, może zaprzestać regulowania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych lub regulować je nieterminowo. Może to negatywnie wpłynąć na wartość zainwestowanych środków. W celu minimalizacja tego ryzyka FIZ dokonuje w szczególności analizy wiarygodności kredytowej emitentów oraz dywersyfikacji portfela obligacji korporacyjnych w ramach FIZ, w którego certyfikaty inwestycyjne lokowane są środki UFK.

Inwestycja w Fundusz wiąże się w szczególności z:
 • Ryzykiem kredytowym - ryzyko niewypłacalności podmiotów z którymi Towarzystwo zawiera umowy lub od których nabywa instrumenty finansowe.
 • Ryzykiem rynkowym - ryzyko zmiany wartości instrumentów finansowych wchodzących w skład Funduszu UFK.
 • Ryzykiem podatkowym - ryzyko zmiany obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni.
 • Ryzykiem ograniczonej płynności - ryzyko związane z realizacją trzy razy w danym miesiącu kalendarzowym dyspozycji lub oświadczeń skutkujących umorzeniem Udziałów jednostkowych.
 • Ryzykiem politycznym - ryzyko zmiany sytuacji politycznej na świecie.
 • Ryzykiem makroekonomicznym - ryzyko zmiany koniunktury gospodarczej w kraju oraz na świecie.
 • Ryzykiem utraty części Składki Jednorazowej – ryzyko związane z koniecznością uwzględnienia w wartości wypłaty z Umowy ubezpieczenia części kosztów, poniesionych przez Towarzystwo, a nierozliczonych do dnia rozwiązania Umowy ubezpieczenia, przed upływem 5 Lat polisowych.

Produkt nie posiada ochrony kapitału na koniec Okresu ubezpieczenia. Wartość rachunku udziałów Ubezpieczającego może być znacząco niższa, niż wpłacona Składka Jednorazowa, co wynika ze wskazanych powyżej ryzyk.
1. W jakim terminie należy opłacić Składkę Jednorazową?

Do 20 dni roboczych po podpisaniu i złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia.

2. W jaki sposób naliczany jest Kwartalny kupon?

Wysokość Kwartalnego kuponu obliczana jest jako procentowy wzrost Wartości udziału jednostkowego Funduszu na ostatni dzień roboczy w danym kwartale kalendarzowym w stosunku do ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, pomniejszony o współczynnik 0,5%. Wypłata nastąpi tylko wtedy gdy tak obliczona wysokość Kwartalnego kuponu przyjmie wartość większą od zera.

3. Kiedy mogę zrezygnować z Umowy Ubezpieczenia bez kosztów?

Ubezpieczający ma prawo do bez kosztowej rezygnacji z Umowy ubezpieczenia do dnia poprzedzającego Datę początku ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji Ubezpieczającego z zawarcia Umowy ubezpieczenia – w takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą kwotę na poczet Składki jednorazowej.

4 Czy mogę odstąpić od Umowy ubezpieczenia, a jeśli tak to na jakich warunkach i kiedy?

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń (TU) pisemnego oświadczenia w terminie:

 1. 30 dni od dnia jej zawarcia - w takim przypadku TU wypłaca Ubezpieczającemu Wartość rachunku udziałów według Wartości udziału jednostkowego Funduszu z 2. najbliższego Dnia wyceny następującego po dacie otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia, powiększoną o pobraną: Opłatę wstępną w całości, Opłatę za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia w całości oraz Opłatę za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
 2. 2. 60 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego po raz pierwszy informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, w tym o Wartości wykupu oraz o Wartości rachunku udziałów - w takim przypadku TU wypłaca Ubezpieczającemu co najmniej 98,07% Wartości rachunku udziałów, powiększoną o pobraną opłatę za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

5. A jak wygląda możliwość wypowiedzenia umowy Ubezpieczenia?

Ubezpieczający ma prawo w każdym czasie do wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, poprzez złożenie Towarzystwu Ubezpieczeń pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia lub poprzez złożenie dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu ze skutkiem na drugi najbliższy Dzień wyceny następujący po dacie otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia, albo dyspozycji całkowitej wypłaty Wartości wykupu. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń dokona wypłaty Wartości wykupu na zasadach określonych w §18 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III”.

6. Gdzie mogę śledzić notowania UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6?

Na bieżąco można weryfikować wyniki UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6 na stronie ubezpieczyciela Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., poniżej link.

Sprawdź tutaj

7. Czy mogę mieć dostęp do swojego Rachunku udziałów za pośrednictwem Internetu?

Tak, każdy Klient który otrzymał Polisę od Towarzystwa Ubezpieczeń może dzięki umieszczonym tam informacjom zalogować się na stronie:

Sprawdź tutaj

8. Jak działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

W przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), w tym w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości.
Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Klientowi przekazywany jest Dokument zawierający kluczowe informacje. Aktualna wersja Dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń, z oznaczeniem daty początku i końca obowiązywania.

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z otrzymaną dokumentacją ubezpieczeniową: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, kod OWU: UB_OLIJ162, Regulaminem lokowania środków Funduszu „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6”, Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia. Dokumentacja ta dostępna jest w oddziałach Idea Bank oraz na stronie internetowej: www.openlife.pl.

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje (dokument PDF).

Ogólne Warunki Ubezpieczenie indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III” (dokument PDF)

Regulamin lokowania środków Funduszu UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH6 (dokument PDF)

Wykaz Funduszy (dokument PDF)

Tabela Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia (dokument PDF )

Karta Informacyjna (dokument PDF)

Informacja dotycząca działalności agencyjnej Banku (dokument PDF)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Materiał marketingowy.

Zaprezentowane informacje lub dane dotyczące Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III” mają charakter informacyjny. Nie stanowią rekomendacji do złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, ani oferty w rozumienia przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te nie stanowią oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. Jakakolwiek decyzja o złożeniu Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w dokumentacji ubezpieczeniowej (tj. w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Obligacje Korporacyjne Plus III” wraz z załącznikami tj. Tabelą Parametrów, Opłat i Limitów Ubezpieczenia oraz Regulaminem, Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje oraz we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia), a nie zawartego w niniejszej charakterystyce skróconego opisu ubezpieczenia.

Przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia z UFK Klient zostanie poproszony o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb Klienta (zaznaczenie odpowiedzi na każde pytanie lub podpisanie odmowy wypełnienia ankiety).

Wypełnienie ankiety jest bardzo ważne bowiem na jej podstawie będziemy mogli dopasować ofertę do potrzeb Klienta. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Idea Bank S.A. oferując ubezpieczenie UFK „Obligacje Korporacyjne Plus III” nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, ani nie udziela porad prawnych.

Ubezpieczenie NIE podlega ochronie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.