Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 2c (dalej „Bank”). Z Bankiem można skontaktować się także telefonicznie pod nr tel. + 48 22 101 10 10. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – privacy@ideabank.pl lub pisemnie, pod powyższym adresem siedziby Banku z dopiskiem „IOD”.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona.

Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i w formie wiadomości tekstowych SMS oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) oferowania przez Bank produktów podmiotów powiązanych z Bankiem kapitałowo lub umownie; a także 4) archiwalnym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Banku – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 5) badania satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku; 6) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bank: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Bank realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać mailowo, telefonicznie lub listownie. W takim przypadku Bank przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji - przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Banku (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez Bank danych osobowych na podstawie zgody – w każdej chwili przysługuje prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Banku danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ponadto Bank informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny.