Podzielona płatność • Podzielona Płatność VAT to nowy mechanizm rozliczeń między przedsiębiorcami, który polega na możliwości podziału zapłaty za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota VAT trafia na specjalne konto przeznaczone do gromadzenia środków VAT, które z dniem 1 lipca 2018 r. zostało udostępnione każdemu klientowi firmowemu, który posiada rachunek rozliczeniowy w PLN.

  Od 1 listopada 2019 r. zostanie rozszerzona możliwość korzystania ze środków zgromadzonych na koncie VAT. Przedsiębiorcy będą mogli z tego konta opłacić należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazać środki tytułem należności celnych i poszczególnych podatków do Urzędu Skarbowego.

 • Podzielona płatność VAT
  • 1. Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
   • Mechanizm podzielonej płatności inaczej zwany podzieloną płatnością lub split payment to sposób realizacji płatności za fakturę. Przedsiębiorca będący nabywcą towarów i usług może zapłacić kwotę z podziałem na:

    • Kwotę netto, która zostanie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym odbiorcy,
    • Kwotę VAT, która zostanie zaksięgowana na rachunku VAT odbiorcy.
  • 2. Czy mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy?
   • Stosowanie podzielonej płatności jest obowiązkowe tylko w przypadku płatności za towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli kwota faktury brutto jest równa lub większa niż 15 000 zł. W innych przypadkach o sposobie płatności decyduje nabywca towaru lub usługi, czyli nadawca przelewu. Odbiorca płatności nie może zdecydować o sposobie księgowania zapłaty. Nie może też nie przyjąć zapłaty w formie płatności podzielonej. Nie da się także zablokować transakcji przychodzących w podzielonej płatności.
  • 3. Jakie są korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności?
   • • Przyspieszony zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług (zwrot nadpłaconej kwoty podatku już w ciągu 25 dni od złożenia deklaracji),
    • Wobec podatnika, który stosuje mechanizm podzielonej płatności, nie stosuje się przepisów dotyczących sankcji podatkowych za rozliczenie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku. Dotyczy to zarówno sankcji podatkowej w wysokości 20%, 30% jak i podwyższonej do wysokości 100%, czyli sankcji wynikających z art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT.,
    • Do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który w złożonej deklaracji podatkowej podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie będzie miał zastosowania przepis art. 56b Ordynacji podatkowej, który ustanawia podwyższoną do wysokości 150% stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku VAT.
    • Stosowanie split payment pomoże przedsiębiorcom uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami w przypadku transakcji z nieuczciwym kontrahentem,
    • Możliwość zmniejszenia należności podatkowej przy wcześniejszym wysłaniu deklaracji i zapłacie VAT z rachunku VAT dla celów podatku od towarów i usług.
  • 4. Co się stanie kiedy wyślę przelew w podzielonej płatności na konto osobiste?
   • Taki przelew zostanie odrzucony przez bank odbiorcy, gdyż mechanizm ten nie dotyczy rachunków osób fizycznych. W takiej sytuacji kwoty netto i VAT zostaną zwrócone odpowiednio na konto rozliczeniowe i konto VAT.
  • 5. Czy w mechanizmie podzielonej płatności można wykonać /otrzymać przelew w obcych walutach?
   • Podzielona płatność dotyczy wyłącznie rozliczeń w polskich złotych.
  • 6. Czy można wykonać przelew w mechanizmie podzielonej płatności nie mając wystarczających środków na rachunku VAT pokrycie kwoty VAT?
   • Przelew w mechanizmie podzielonej płatności można wykonać nie mając wystarczających środków na rachunku VAT. W takiej sytuacji środki zostaną dobrane z powiązanego rachunku rozliczeniowego. Jeżeli jednak na środki rachunku rozliczeniowym nie będą wystarczające, wtedy przelew nie zostanie zrealizowany.
  • 7. Jakie tryby przelewów będą dostępne przy rozliczeniach z użyciem podzielonej płatności?
   • Podzielona płatność będzie dostępna w rozliczeniach w systemie Elixir a także dla przelewów ekspresowych Express Elixir oraz Sorbnet.
  • 8. Jakie dodatkowe informacje trzeba wskazać zlecając przelew w mechanizmie podzielonej płatności?
   • Zlecając przelew w mechanizmie podzielonej płatności należy podać numer rachunku rozliczeniowego odbiorcy, jego Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer faktury, za którą wykonujemy płatność. Poza kwotą brutto całej transakcji należy także podać kwotę VAT wskazaną na fakturze.
  • 9. Czy mogę za pomocą podzielonej płatności zapłacić część faktury lub część kwoty VAT?
   • Tak, podzieloną płatność można stosować do zapłacenia części faktury i korekty faktury. W ramach kwoty VAT można opłacić całość lub część kwoty podatku VAT wskazanej na fakturze.
  • 10. Czy mogę za pomocą podzielonej płatności opłacić kilka faktur jednocześnie?
   • Tak, od 1 listopada w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury.
 • Rachunek VAT
  • 1. Czy muszę mieć konto VAT?
   • Tak. Ustawa dotyczy wszystkich przedsiębiorców posiadających rachunek rozliczeniowy w złotych polskich. Dotyczy to również przedsiębiorców nie będących podatnikami VAT.
  • 2. Czy muszę składać wniosek o konto VAT?
   • Rachunek VAT został otwarty automatycznie przez Bank i udostępniony dotychczasowym klientom z dniem 1 lipca 2018 r. Nowym klientom rachunek VAT jest zakładany razem z rachunkiem rozliczeniowym i nie wymaga oddzielnej umowy ani żadnych działań po stronie klienta. Każdemu klientowi zostanie otwarty jeden rachunek VAT powiązany ze wszystkimi posiadanymi rachunkami rozliczeniowymi w PLN.

    Jeżeli klient chce mieć dodatkowe rachunki VAT, Bank udostępnia możliwość założenia takiego rachunku w bankowości internetowej Idea Cloud, bankowości telefonicznej i w placówkach bankowych
  • 3. Ile kosztuje konto VAT?
   • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne.
  • 4. Czy mogę zamknąć Konto VAT?
   • Rachunek VAT może zostać zamknięty tylko jeżeli:

    a. Klient ma więcej niż jeden rachunek VAT. W takim przypadku należy wskazać, na które z pozostałych kont VAT mają zostać przekazane środki. W takiej sytuacji, jeżeli rachunek VAT ma zostać zamknięty bez zamykania rachunku rozliczeniowego, z którym zamykany rachunek VAT jest powiązany, należy wskazać, który z pozostałych rachunków VAT ma zostać powiązany z tym rachunkiem rozliczeniowym;

    b. Klient chce zamknąć rachunek rozliczeniowy, który jest powiązany z rachunkiem VAT. Środki z rachunku VAT zostaną przekazane na inne konto VAT klienta w Banku lub na rachunek rozliczeniowy powiązany z tym kontem VAT, zgodnie ze stosownym postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, jeżeli takie postanowienie zostanie wydane i Bank otrzyma o nim informację. W przeciwnym wypadku środki zostaną przekazane na prowadzony w Banku wyodrębniony rachunek techniczny, służący do identyfikacji klienta. Środki zgromadzone na rachunku technicznym zostaną wypłacone jedynie zgodnie z informacją o postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego lub w inny sposób, który będzie dopuszczalny przez przepisy prawa.
  • 5. Czy mogę mieć kilka rachunków VAT?
   • Tak. Klient może posiadać maksymalnie po jednym rachunku VAT do rachunku rozliczeniowego. Zatem jeżeli posiada kilka rachunków rozliczeniowych w PLN w danym banku, do każdego z nich może otworzyć oddzielny rachunek VAT. Bank udostępnia taką możliwość w bankowości internetowej Idea Cloud, bankowości telefonicznej i w placówkach bankowych.
  • 6. Dla jakich rachunków muszę mieć powiązany rachunek VAT?
   • Rachunek VAT jest obowiązkowy dla wszystkich klientów posiadających rachunek firmowy dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz rachunek firmowy dla jednostek organizacyjnych. Dotyczy to rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i rachunków oszczędnościowych w naszej ofercie. Nie dotyczy rachunków wirtualnych.
  • 7. Czy mogę zawnioskować o kartę płatniczą do Konta VAT?
   • Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy płatności kartą. Do konta nie jest wydawana karta płatnicza ani żaden inny instrument płatniczy.
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • 1. W jaki sposób wykonam płatność do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT?
   • Płatności do Urzędu Skarbowego należy wykonywać tak samo jak dotychczas: poprzez bankowość telefoniczną lub odpowiednią formatkę przelewu w bankowości internetowej lub dyspozycję papierową w oddziale Banku. Różnicy ulega jedynie sposób pobierania środków przez Bank: w pierwszej kolejności obciążane jest saldo Konta VAT, a w przypadku niewystarczających środków brakująca kwota jest dobierana z rachunku rozliczeniowego.
  • 2. Czy sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków innych niż VAT ulega zmianie?
   • Od 1 listopada 2019 r. ulega zmianie sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Płatności należy wykonywać tak samo jak dotychczas. W przypadku płatności za poniższe należności zmienia się jedynie sposób pobierania środków przez Bank: w pierwszej kolejności obciążane jest saldo Konta VAT, a w przypadku niewystarczających środków brakująca kwota jest dobierana z rachunku rozliczeniowego:

    – podatek od towarów i usług, w tym podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetki za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetki za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,

    – podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetki od zaliczek na ten podatek,

    – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetki od zaliczek na ten podatek,

    – podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne, a także odsetki za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetki od przedpłat podatku akcyzowego,

    – należności celne oraz odsetki za zwłokę od tych należności.

    W zakresie pozostałych podatków sposób rozliczania nie ulega zmianie.
  • 3. Jak będzie przebiegała zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego a wykorzystaniem Konta VAT?
   • Gdy klient wybierze odpowiedni typ deklaracji wskazujący na rozliczenie z tytułu podatku umożliwiającego zapłatę z konta VAT, Bank automatycznie obciąży kwotą przelewu w pierwszej kolejności rachunek VAT, zaś w przypadku niewystarczających środków nastąpi dobór z rachunku rozliczeniowego. Środki z konta VAT zostaną przeksięgowane na rachunek bieżący i przy jego użyciu wysłane na odpowiedni rachunek bankowy, który został wskazany w formatce przelewu do Urzędu Skarbowego.
  • 4. W jaki sposób wykonam płatność do ZUS z tytułu składek?
   • Płatności do ZUS należy wykonywać tak samo jak dotychczas: poprzez bankowość telefoniczną, odpowiednią formatkę przelewu w bankowości internetowej lub złożenie papierowej dyspozycji w oddziale Banku. Zmienia się jedynie sposób pobierania środków przez Bank: w pierwszej kolejności obciążane jest saldo konta VAT, a w przypadku niewystarczających środków brakująca kwota jest dobierana z rachunku rozliczeniowego.
 • Zmiany w Bankowości Internetowej
 • Podzielona płatność – przewodnik po zmianach dla użytkowników bankowości Idea Cloud