Podzielona płatność • Podzielona Płatność VAT to nowy mechanizm rozliczeń między przedsiębiorcami, który polega na możliwości podziału zapłaty za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota VAT trafia na specjalne konto przeznaczone do gromadzenia środków VAT, które z dniem 1 lipca 2018 r. zostało udostępnione każdemu klientowi firmowemu, który posiada rachunek rozliczeniowy w PLN.

  Od 1 listopada 2019 r. zostanie rozszerzona możliwość korzystania ze środków zgromadzonych na koncie VAT. Przedsiębiorcy będą mogli z tego konta opłacić należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz przekazać środki tytułem należności celnych i poszczególnych podatków do Urzędu Skarbowego.

 • Podzielona płatność VAT
 • Rachunek VAT
  • 1. Czy muszę mieć konto VAT?
   • Tak. Ustawa dotyczy wszystkich przedsiębiorców posiadających rachunek rozliczeniowy w złotych polskich. Dotyczy to również przedsiębiorców nie będących podatnikami VAT.
  • 2. Czy muszę składać wniosek o konto VAT?
   • Rachunek VAT został otwarty automatycznie przez Bank i udostępniony dotychczasowym klientom z dniem 1 lipca 2018 r. Nowym klientom rachunek VAT jest zakładany razem z rachunkiem rozliczeniowym i nie wymaga oddzielnej umowy ani żadnych działań po stronie klienta. Każdemu klientowi zostanie otwarty jeden rachunek VAT powiązany ze wszystkimi posiadanymi rachunkami rozliczeniowymi w PLN.

    Jeżeli klient chce mieć dodatkowe rachunki VAT, Bank udostępnia możliwość założenia takiego rachunku w bankowości internetowej Idea Cloud, bankowości telefonicznej i w placówkach bankowych
  • 3. Ile kosztuje konto VAT?
   • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne.
  • 4. Czy mogę zamknąć Konto VAT?
   • Rachunek VAT może zostać zamknięty tylko jeżeli:

    a. Klient ma więcej niż jeden rachunek VAT. W takim przypadku należy wskazać, na które z pozostałych kont VAT mają zostać przekazane środki. W takiej sytuacji, jeżeli rachunek VAT ma zostać zamknięty bez zamykania rachunku rozliczeniowego, z którym zamykany rachunek VAT jest powiązany, należy wskazać, który z pozostałych rachunków VAT ma zostać powiązany z tym rachunkiem rozliczeniowym;

    b. Klient chce zamknąć rachunek rozliczeniowy, który jest powiązany z rachunkiem VAT. Środki z rachunku VAT zostaną przekazane na inne konto VAT klienta w Banku lub na rachunek rozliczeniowy powiązany z tym kontem VAT, zgodnie ze stosownym postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, jeżeli takie postanowienie zostanie wydane i Bank otrzyma o nim informację. W przeciwnym wypadku środki zostaną przekazane na prowadzony w Banku wyodrębniony rachunek techniczny, służący do identyfikacji klienta. Środki zgromadzone na rachunku technicznym zostaną wypłacone jedynie zgodnie z informacją o postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego lub w inny sposób, który będzie dopuszczalny przez przepisy prawa.
  • 5. Czy mogę mieć kilka rachunków VAT?
   • Tak. Klient może posiadać maksymalnie po jednym rachunku VAT do rachunku rozliczeniowego. Zatem jeżeli posiada kilka rachunków rozliczeniowych w PLN w danym banku, do każdego z nich może otworzyć oddzielny rachunek VAT. Bank udostępnia taką możliwość w bankowości internetowej Idea Cloud, bankowości telefonicznej i w placówkach bankowych.
  • 6. Dla jakich rachunków muszę mieć powiązany rachunek VAT?
   • Rachunek VAT jest obowiązkowy dla wszystkich klientów posiadających rachunek firmowy dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz rachunek firmowy dla jednostek organizacyjnych. Dotyczy to rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i rachunków oszczędnościowych w naszej ofercie. Nie dotyczy rachunków wirtualnych.
  • 7. Czy mogę zawnioskować o kartę płatniczą do Konta VAT?
   • Mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy płatności kartą. Do konta nie jest wydawana karta płatnicza ani żaden inny instrument płatniczy.
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • 1. W jaki sposób wykonam płatność do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT?
   • Płatności do Urzędu Skarbowego należy wykonywać tak samo jak dotychczas: poprzez bankowość telefoniczną lub odpowiednią formatkę przelewu w bankowości internetowej lub dyspozycję papierową w oddziale Banku. Różnicy ulega jedynie sposób pobierania środków przez Bank: w pierwszej kolejności obciążane jest saldo Konta VAT, a w przypadku niewystarczających środków brakująca kwota jest dobierana z rachunku rozliczeniowego.
  • 2. Czy sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków innych niż VAT ulega zmianie?
   • Od 1 listopada 2019 r. ulega zmianie sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Płatności należy wykonywać tak samo jak dotychczas. W przypadku płatności za poniższe należności zmienia się jedynie sposób pobierania środków przez Bank: w pierwszej kolejności obciążane jest saldo Konta VAT, a w przypadku niewystarczających środków brakująca kwota jest dobierana z rachunku rozliczeniowego:

    – podatek od towarów i usług, w tym podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetki za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetki za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,

    – podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetki od zaliczek na ten podatek,

    – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetki od zaliczek na ten podatek,

    – podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne, a także odsetki za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetki od przedpłat podatku akcyzowego,

    – należności celne oraz odsetki za zwłokę od tych należności.

    W zakresie pozostałych podatków sposób rozliczania nie ulega zmianie.
  • 3. Jak będzie przebiegała zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego a wykorzystaniem Konta VAT?
   • Gdy klient wybierze odpowiedni typ deklaracji wskazujący na rozliczenie z tytułu podatku umożliwiającego zapłatę z konta VAT, Bank automatycznie obciąży kwotą przelewu w pierwszej kolejności rachunek VAT, zaś w przypadku niewystarczających środków nastąpi dobór z rachunku rozliczeniowego. Środki z konta VAT zostaną przeksięgowane na rachunek bieżący i przy jego użyciu wysłane na odpowiedni rachunek bankowy, który został wskazany w formatce przelewu do Urzędu Skarbowego.
  • 4. W jaki sposób wykonam płatność do ZUS z tytułu składek?
   • Płatności do ZUS należy wykonywać tak samo jak dotychczas: poprzez bankowość telefoniczną, odpowiednią formatkę przelewu w bankowości internetowej lub złożenie papierowej dyspozycji w oddziale Banku. Zmienia się jedynie sposób pobierania środków przez Bank: w pierwszej kolejności obciążane jest saldo konta VAT, a w przypadku niewystarczających środków brakująca kwota jest dobierana z rachunku rozliczeniowego.
 • Zmiany w Bankowości Internetowej
 • Podzielona płatność – przewodnik po zmianach dla użytkowników bankowości Idea Cloud
 • Podzielona płatność – przewodnik po zmianach dla użytkowników bankowości Idea Bank