dotacja do80%

Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe

 • możliwość realizacji prac badawczo-rozwojowych
 • podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa
 • powstanie innowacji produktowej lub procesowej

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Działanie jest skierowane do MŚP, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu jej pozycji wśród konkurencji.

Celem działania jest zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Projekty muszą przewidywać powstanie innowacji produktowej lub procesowej (co najmniej w skali polskiego rynku).

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się::
 • koszty operacyjne i ogólne (w tym adaptacji pomieszczeń, zakupu sprzętu, wynagrodzeń) oraz szkoleniowe dot. realizacji projektu
 • koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych
 • koszty usług badawczych i doradczych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • Do 80% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2016 r.
 • Nabór wniosków: 4 kwietnia 2016 r. – 29 lipca 2016 r.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Poddziałanie POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
flaga UE

Przykład dotacji

Jan jest przedsiębiorcą, który zamierza przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe w zakresie możliwości niższego zużycia energii w procesie produkcji dachówek, jak również materiałów, z których są wytwarzane. Jan postanowił sfinansować swoje przedsięwzięcie za pomocą funduszy europejskich. W ramach projektu będzie finansował wynagrodzenia i szkolenia swoich pracowników, koszty związane ze zlecaniem usług badawczych jednostkom naukowym oraz zakup sprzętu.

Na opłacenie wymienionych kosztów firma może uzyskać dotację z funduszy europejskich w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.