dotacja do80%

Prace badawcze i rozwojowe w sektorze gier komputerowych

 • dofinansowanie dla sektora gier komputerowych
 • możliwość sfinansowania prac badawczo-rozwojowych
 • dla projektów wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Działanie skierowane do przedsięwzięć badawczo-rozwojowych istotnych dla rozwoju sektora gier komputerowych. W programie sektorowym inicjatorem przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży, np. z inicjatywy klastrowej czy w formie stowarzyszenia. Dofinansowanie przyznawane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wsparcie kierowane jest do projektów wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym do nowych specjalizacji wynikających z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
 • Do 80% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2016 r.
 • Nabór wniosków: 1 czerwca 2016 r. – 16 sierpnia 2016 r.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
flaga UE

Przykład dotacji

Jacek od lat prowadzi firmę działającą w branży tworzenia gier komputerowych. W ostatnim czasie brał udział w międzynarodowych targach branżowych. Jego zainteresowanie wzbudziło stanowisko, na którym prezentowano nową, innowacyjną technologię zastosowaną w tworzeniu gier komputerowych. Zainspirowany zauważonymi na targach rozwiązaniami, Jacek postanowił skontaktować się z jednostką naukową, która zajmuje się badaniami gier komputerowych. Po odbyciu rozmów Jacek zdecydował się na przeprowadzenie prac badawczych oraz późniejsze wdrożenie ich wyników we współpracy z tą jednostką naukową.

W ramach opisywanego projektu Jacek zamierza sfinansować prace badawcze, wszelkie koszty operacyjne, jak również korzystanie z nowoczesnej aparatury badawczej. Na opłacenie wymienionych kosztów firma może uzyskać dotację z funduszy europejskich w ramach poddziałania 1.2 PO IR.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.