Czego dotyczy Twoje pytanie?

 • LOKAT
  • Jak sprawdzić status opłacenia lokaty?
   • Po zalogowaniu się do bankowości internetowej znajdź zakładkę Lokaty. W szczegółach wniosku w pozycji Ostatnio wyświetlane znajdziesz ostatnie zmiany dokonywane na lokacie. Pierwszą widoczną pozycją jest Oczekuje na opłacenie. Należy rozwinąć szczegóły lokaty i sprawdzić, jaki jest jej status (aktywna lub nieaktywna).

  • Jak zmienić parametry lokaty (np. odnawialność)?
   • Odnawialność lokaty możesz zmienić, udając się do oddziału banku bądź kontaktując się z infolinią banku pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (infolinia czynna codziennie w godz. 9-17; koszt połączenia zgodny z taryfą).

  • Na jakich warunkach odnowi się założona przeze mnie lokata odnawialna?
   • Lokaty odnawiają się na ten sam okres co kończąca się lokata oraz na warunkach odpowiadających Lokacie Standardowej, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Tabelą Oprocentowania.

  • Przy zakładaniu lokaty pokazywane są przewidywane odsetki. Czy po zakończeniu lokaty otrzymam taką kwotę?
   • Wartość znajdująca się w zakładce 'Planowany zysk' jest wartością prognozowaną oraz dotyczy wyłącznie kwoty odsetek należnych od sumy wszystkich lokat, które klient posiada w Banku. Od tej wartości należy odliczyć należny Podatek Belki, który wynosi 19 %.

  • Jak uzyskać potwierdzenie założenia lokaty?
   • Wygenerowanie potwierdzenia założenia lokaty możliwe jest za pośrednictwem bankowości internetowej.

    Jeśli posiadasz dostęp do nowej wersji bankowości Idea Cloud:

    Po zalogowaniu się przejdź do zakładki Lokaty, wybierz odpowiednią lokatę i przejdź do jej szczegółów. Na ekranie ze szczegółowymi informacjami o produkcie pojawi się zapis „Potwierdzenie założenia lokaty” i obok przycisk Pobierz. Po kliknięciu przycisku możliwe będzie pobranie dokumentu w dogodnej dla siebie formie. Można będzie pobrać plik w formacie PDF do Centrum informacji, a następnie zapisać go na dysku urządzenia. Dokument można będzie przesłać do Sejfu lub na wybrany przez siebie adres e-mail.

    Jeśli posiadasz dostęp do bankowości korporacyjnej:

    Po zalogowaniu się przejdź do zakładki Lokaty, wybierz odpowiednią lokatę, następnie kliknij Szczegóły i Generuj potwierdzenie – wówczas możliwe będzie pobranie dokumentu w formacie PDF. Możesz również wybrać opcję Zamów potwierdzenie. W tym wypadku potwierdzenie zostanie dostarczone listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres korespondencyjny zapisany w systemie informatycznym banku.

  • Jak zerwać lokatę?
   • Pamiętaj, że zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia skutkuje utratą wszystkich naliczonych odsetek (z wyjątkiem lokat, których regulamin stanowi inaczej). Jeśli mimo to jesteś zdecydowany na zerwanie lokaty, skorzystaj ze swojej bankowości internetowej. W zakładce Lokaty wybierz interesującą Cię pozycję, naciśnij przycisk „zerwij”, wprowadź numer rachunku do zwrotu środków i autoryzuj operację kodem SMS wysłanym pod numer zapisany w systemie informatycznym banku. Jeżeli posiadasz konto w Idea Bank – rachunek podstawi się automatycznie.

  • Czy moje środki są bezpieczne?
   • Zsumowanie środki zgromadzone na wszystkich depozytach bankowych w Pekao S.A. podlegają ochronie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000,00 EUR.

    Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się średni kurs z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

  • Czy moje lokaty założone jeszcze w Idea Banku S.A. są objęte oddzielnym limitem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?
   • Nie ma oddzielnego limitu dla lokat założonych w Idea Banku S.A. Limit gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości równowartości 100 tys. euro (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie) dotyczy łącznie środków znajdujących się na wszystkich lokatach i innych rachunkach bankowych prowadzonych obecnie przez Bank Pekao S.A., niezależnie od tego, czy klient otworzył lokatę/rachunek w Idea Banku S.A. czy w Banku Pekao S.A.

  • Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo na wypadek śmierci?
   • W tym celu złóż w dowolnym oddziale Idea Banku dyspozycję, w której polecisz bankowi wypłacenie wskazanym osobom określonej kwoty ze swojego rachunku w razie śmierci. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed Twoją śmiercią. W wypadku złożenia większej liczby poleceń, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Możesz w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu Twoim spadkobiercom.

    Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Tobie, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

  • Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
   •  
 • LOGOWANIA
  • System pokazuje, że hasło i/lub login są nieprawidłowe.
   • Do korzystania z bankowości internetowej Idea Banku zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek: Microsoft Internet Explorer/Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera. Login należy wpisać ręcznie - nie kopiować. Podczas wprowadzania hasła należy podać jedynie elementy wymagane przez system (niezamaskowane) lub wpisać całość hasła w wypadku hasła niemaskowanego. Przed zalogowaniem warto sprawdzić zgodność loginu (z przesłanym drogą mailową), hasła (z przesłanym za pośrednictwem SMS) oraz upewnić się, że nie jest wciśnięty przycisk CAPS LOCK.

  • Zablokowałem dostęp do swojej bankowości.
   • W celu przypomnienia loginu lub wygenerowania nowego hasła do bankowości internetowej wypełnij formularz lub skontaktuj się z Infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 / 22 101 10 10 (Infolinia czynna codziennie w godzinach 9.00-17.00, koszt połączenia zgodny z taryfą). Jeśli wybierzesz kontakt telefoniczny, to w celu weryfikacji tożsamości zostaniesz poproszony o podanie swoich danych (przygotuj dowód osobisty) i wybranych cyfr z hasła telefonicznego, które otrzymałeś SMS-em pod numer podany w systemie informatycznym banku.

  • Zapomniałem loginu lub hasła do bankowości.
   • W celu przypomnienia loginu lub wygenerowania nowego hasła do bankowości internetowej kliknij tutaj.

  • Potrzebuję pomocy przy pierwszym logowaniu do bankowości.
   • Aby po raz pierwszy zalogować się do bankowości internetowej Idea Banku, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

    • 1) Przygotuj login do bankowości internetowej otrzymany drogą e-mailową oraz hasło otrzymane SMS-em po zakończeniu procesu rejestracji.
    • 2) Na stronie www.ideabank.pl kliknij przycisk Zaloguj znajdujący się w prawym górnym rogu lub kliknij tutaj.
    • 3) Po przejściu na kolejną stronę wpisz w wyświetlone pole otrzymany login oraz kliknij przycisk Dalej.
    • 4) Po wpisaniu hasła (należy wpisać hasło w całości) i kliknięciu przycisku Dalej system poprosi Cię o nadanie własnego hasła do logowania w bankowości internetowej - ukaże się miejsce do jego wpisania. Sugerujemy, by ze względów bezpieczeństwa było to hasło zawierające wielkie i małe litery oraz cyfry; hasło musi zawierać co najmniej dziesięć znaków.
    • 5) Po wpisaniu nowego hasła i kliknięciu przycisku Dalej otrzymasz kod autoryzacyjny w wiadomości SMS przesłanej pod numer telefonu podany do kontaktu z bankiem. Po jego wprowadzeniu pojawi się strona bankowości z widocznymi produktami, których jesteś posiadaczem. Oznacza to pomyślną aktywację bankowości internetowej.
  • Jak zmienić login i hasło do bankowości internetowej Idea Cloud?
   • Login jest jednorazowo nadanym numerem. Po zalogowaniu do bankowości internetowej Idea Cloud możliwe jest ustawienie alternatywnego loginu. Aby dokonać zmiany, wejdź w zakładkę Ustawienia, następnie Dane osobowe i wybierz Ustaw. Zmiana zostanie przyjęta po zatwierdzeniu kodem autoryzacyjnym przesłanym pod numer telefonu zapisany w systemie informatycznym banku. Następne logowanie do bankowości internetowej Idea Cloud może odbyć się przy pomocy loginu przypisanego Ci podczas procesu rejestracji bądź przy pomocy loginu alternatywnego.

    Hasło w systemie bankowości korporacyjnej możesz zmienić po zalogowaniu. W zakładce Ustawienia kliknij opcję Kanały dostępu, następnie Internet i wybierz opcję Zmiana hasła. Wprowadzona zmiana zostanie przyjęta po zatwierdzeniu kodem autoryzacyjnym SMS przesłanym pod numer telefonu zapisany w systemie informatycznym banku.

  • Jak zmienić login i hasło w systemie bankowości korporacyjnej?
   • Login jest jednorazowo nadanym numerem, którego nie można zmienić.

    Hasło w systemie bankowości korporacyjnej możesz zmienić po zalogowaniu. W zakładce Ustawienia kliknij opcję Kanały dostępu, następnie Internet i wybierz opcję Zmiana hasła. Wprowadzona zmiana zostanie przyjęta po zatwierdzeniu kodem autoryzacyjnym SMS przesłanym pod numer telefonu zapisany w systemie informatycznym banku.

  • W jaki sposób mogę odblokować telefoniczny kanał dostępu?
  • Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
   •   
 • KONTA LUB BANKOWOŚCI
  • Jak wygenerować historię rachunku?
   • W celu wygenerowania dokumentu zawierającego historię rachunku zaloguj się do bankowości internetowej, przejdź do zakładki Historia, a następnie pobierz całą historię, korzystając z opcji Udostępnij, która znajduje się w lewym górnym rogu pod polem Liczba pozycji (kwadrat ze strzałką). Po kliknięciu otworzy się panel boczny, który umożliwi pobranie załącznika.

    Historia rachunku zostanie udostępniona w Centrum informacji (prawy górny róg). Masz też możliwość wysłania na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomości z załącznikiem. W panelu bocznym należy wybrać w tym celu opcję Pobierz, znajdującą się pod Zestawieniem operacji.

    Druga możliwość to kliknięcie w opcję Zaznacz wiele (prawy górny róg historii). Zaznaczone operacje pojawią się w przygotowanym dokumencie.

  • Gdzie sprawdzić saldo rachunku?
   • Kwota dostępnych środków (liczba zapisana wytłuszczoną czcionką, widoczna po zalogowaniu do bankowości internetowej) stanowi sumę środków, która pozostała do wykorzystania. Liczba widoczna obok niej (mniejszą czcionką) informuje o saldzie. Różnice między tymi kwotami wynikają głównie z opóźnionego księgowania płatności kartą. W chwili realizacji płatności w punkcie obsługowym (sklep, stacja paliw itp.) środki z rachunku są blokowane (znikają z kwoty dostępnych środków), natomiast nadal są uwzględnione w saldzie. Dopiero po rozksięgowaniu przez MasterCard kwota płatności kartą nie będzie uwzględniana w saldzie rachunku i stanie się widoczna w historii transakcji. MasterCard rozlicza autoryzacje płatności kartą do 7 dni od daty zlecenia płatności.

  • Chcę zrezygnować z rachunku.
   • W celu wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku posiadanego w Idea Banku S.A. niezbędne jest złożenie pisemnej dyspozycji. Dokument taki należy dostarczyć do najbliższego oddziału banku lub przesłać listownie na adres: Pekao S.A. ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa z dopiskiem „Departament Operacji”. Dokument powinien zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację – imię i nazwisko, numer PESEL, numer rachunku, którego dotyczy rezygnacja. Ponadto należy wskazać rachunek do zwrotu środków oraz podpis zgodny z tym na Karcie Wzorów Podpisów (w wypadku rachunków założonych w oddziale banku). Istnieje również możliwość złożenia rezygnacji poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią Banku pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (7 dni w tygodniu w godzinach 9.00 – 17.00). Pamiętaj, że obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy o rachunek i w tym czasie należy uregulować wszelkie opłaty naliczone zgodnie z właściwą Tabelą Opłat i Prowizji.

  • Gdzie w bankowości internetowej znajdują się wyciągi?
   • Wyciągi elektroniczne za poprzedni miesiąc udostępniane są w bankowości internetowej do 10. dnia roboczego każdego miesiąca.

    Znajdziesz je, przechodząc do zakładki Centrum informacji (ikona koperty w górnej części ekranu), a następnie klikając w Dokumenty (po lewej stronie). Skorzystaj z filtra w górnej części ekranu i zaznacz wyciągi. Po wykonaniu powyższych czynności poniżej pojawi się lista dostępnych wyciągów.

  • Jak włączyć pakiet powiadomień SMS (np. o przychodzącym przelewie, operacjach na koncie itp.)?
   • Pakiet powiadomień SMS możesz uruchomić w bankowości internetowej. Należy wejść w Ustawienia, a następnie w Powiadomienia. Będziesz miał możliwość wybrania tematów pakietu powiadomień. Zatwierdzenie uruchomienia pakietu będzie wymagać wpisania kodu SMS wysłanego pod Twój numer telefonu zapisany w systemie informatycznym banku. Koszt pakietu jest zgodny z Tabelą Opłat i Prowizji do posiadanego rachunku bankowego. Istnieje możliwość objęcia monitoringiem części lub wszystkich Twoich kont.

  • W jaki sposób mogę zamknąć / usunąć swój profil?
   • Zamknięcie / usunięcie profilu z bankowości internetowej możliwe jest podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią Banku pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (7 dni w tygodniu w godzinach 9.00 – 17.00) oraz na podstawie pisma. Pismo możesz złożyć w oddziale bądź przesłać listownie na adres: Pekao S.A. ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa z dopiskiem „Departament Operacji”. Zamknięcie / usunięcie profilu będzie możliwe dopiero po rezygnacji z aktywnych produktów w Idea Banku.

  • Jak mogę usunąć fakturę z Idea Cloud?
   • Wystawionej faktury nie da się usunąć z systemu. Możesz wystawić korektę do błędnej faktury. W tym celu zaloguj się do bankowości, wejdź w Szczegóły faktury i dokonaj stosownej korekty.

  • Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo na wypadek śmierci?
   • W tym celu złóż w dowolnym oddziale Idea Banku dyspozycję, w której polecisz bankowi wypłacenie wskazanym osobom określonej kwoty ze swojego rachunku w razie śmierci. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed Twoją śmiercią. W wypadku złożenia większej liczby poleceń, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Możesz w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu Twoim spadkobiercom.

    Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Tobie, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

  • Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
   •  
 • KARTY PŁATNICZEJ
  • Chcę zmienić limity transakcji kartą.
   • Dzienny limit wypłat z bankomatów i płatności przy użyciu karty domyślnie ustawiony jest na kwotę 2000,00 PLN. Limit ten możesz zmienić w każdej chwili po zalogowaniu się do bankowości internetowej. W tym celu wejdź w zakładkę Karty i wybierz kartę, dla której chcesz zmienić limit. Następnie w polu Zmień limity wpisz nową kwotę limitu dla danego typu transakcji. W celu akceptacji zmian niezbędne będzie wprowadzenie kodu autoryzacji przesłanego w wiadomości SMS pod numer telefonu zarejestrowany w systemie informatycznym banku. Zmiana limitu z poziomu bankowości internetowej realizowana jest w ciągu dwóch dni roboczych.

  • Jak sprawdzić status zamówienia karty?
   • Aby skorzystać z tej możliwości, udaj się od oddziału lub zadzwoń na infolinię pod numer 22 101 10 10 lub 801 999 111 (infolinia czynna codziennie w godz. 9-17; koszt połączenia zgodny z taryfą).

  • Jak zamówić kartę do konta?
   • Kartę możesz zamówić bezpośrednio w oddziale Idea Banku bądź kontaktując się z infolinią pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (infolinia czynna codziennie w godz. 9-17; koszt połączenia zgodny z taryfą). Zamówienie może odbyć się jedynie w miejsce zastrzeżonej karty. Pamiętaj, że aby korzystać z karty, musisz ją aktywować.

  • Jak mogę aktywować kartę?
   • Zaloguj się do bankowości internetowej, wybierz zakładkę Karty i wciśnij przycisk Aktywuj. Następnie wpisz dane otrzymanej karty w odpowiednie pola oraz zdefiniuj kod PIN. Operację trzeba będzie potwierdzić kodem SMS wysłanym pod numer telefonu zarejestrowany w systemie banku.

    Jeśli chcesz aktywować kartę dodatkową, skontaktuj się z infolinią banku pod numerem telefonu 22 101 10 10 lub 801 999 111 (infolinia czynna codziennie w godz. 9-17; koszt połączenia zgodny z taryfą).

  • Zastrzeżona karta płatnicza odnalazła się. Czy mogę z niej skorzystać?
   • W takiej sytuacji nie będziesz mógł z niej dalej korzystać. Aby zamówić nową kartę w miejsce zastrzeżonej, powinieneś złożyć wniosek o jej wydanie. Możesz zrobić to w oddziale Banku lub na Infolinii pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (infolinia czynna codziennie w godz. 9-17; koszt połączenia zgodny z taryfą).

  • Chcę zmienić kod PIN karty płatniczej.
   • Kod PIN możesz zmienić w każdej chwili za pośrednictwem bankowości internetowej. Należy wejść w zakładkę Karty, a następnie wybrać kartę, dla której chcesz zmienić PIN i wybrać pole Zmień PIN.

  • Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
   •  
 • PRZELEWÓW
  • W jakich godzinach księgowane są przelewy w Idea Banku (sesje Elixir)?
   • Sesje przychodzące to godziny, po których środki pieniężne powinny być dostępne na rachunku odbiorcy. Sesje wychodzące to godziny, w których środki pieniężne zostały przekazane z rachunku nadawcy. Różnice w terminach dostarczenia środków pieniężnych na rachunek zależą od terminów sesji rozliczeń międzybankowych Elixir, które prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Sesje rozliczeń międzybankowych Elixir realizowane są tylko w dni robocze.

    Godziny sesji przelewów przychodzących do Idea Banku S.A.:

    • I sesja: 10.30
    • II sesja: 14.30
    • III sesja: 16.30


    Godziny sesji wychodzących z Idea Banku S.A.:

    • I sesja: 9.30 (dla przelewów zleconych do godziny 7:30)
    • II sesja: 13.30 (dla przelewów zleconych do 12:15)
    • III sesja: 16.00 (dla przelewów zleconych do 15:00)


    Dodatkowe informacje na temat sesji Elixir dostępne są m.in. na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., będącej dostawcą usługi Elixir – www.kir.com.pl.

  • W jaki sposób wykonać przelew walutowy lub zagraniczny?
   • Aby złożyć dyspozycję przelewu, zaloguj się do swojej bankowości internetowej i wybierz opcję Przelew walutowy. W celu złożenia dyspozycji należy przygotować:

    • a) numer rachunku IBAN beneficjenta,
    • b) BIC / SWIFT banku beneficjenta,
    • c) nazwisko i imię / nazwę i adres beneficjenta,
    • d) numer rachunku rozliczeniowego, w ciężar którego ma zostać zrealizowane polecenie wypłaty za granicę.
  • Chciałbym, aby na moje konto wpływały środki z zagranicznego banku. Jakie dane są do tego potrzebne?
   • Aby przelew zagraniczny wykonany na rachunek w Idea Banku został prawidłowo zaksięgowany, należy podać:

    • numer rachunku w formacie IBAN, czyli 26 cyfr stanowiących numer rachunku, poprzedzonych symbolem PL,
    • międzynarodowy wzorcowy kod bankowy SWIFT (zwany również BIC) Idea Banku S.A.: IEEAPLPA.
  • Jak zaakceptować kilka przelewów jednym kodem SMS?
   • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej. W zakładce Płatności i przelewy zleć nowy przelew (możesz też wybrać na pulpicie opcję Wykonaj przelew), wypełnij formularz, a następnie kliknij Dodaj do płatności. Powtórz te same czynności dla każdego przelewu, który chcesz w ten sposób autoryzować. Następnie w zakładce Płatności i przelewy zaznacz wprowadzone przelewy i wciśnij przycisk Zapłać dziś. Pojawi się boczny panel, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny otrzymany SMS-em pod numer, który bank posiada w systemie informatycznym.

    Po zatwierdzeniu kodem SMS wszystkie zaznaczone przelewy zostaną wysłane.

  • Jak ustawić zlecenie stałe?
   • Aby dodać zlecenie stałe w swojej bankowości internetowej, należy wybrać opcję Płatności i przelewy w menu głównym, a następnie z dyspozycji dostępnych obok wyszukiwarki wybrać Zlecenia stałe. Po kliknięciu przycisku Nowe zlecenie stałe pojawi się okno Nowe zlecenie cykliczne. Wybierz rachunek w Idea Banku, z którego chcesz realizować zlecenie, wypełnij wymagane pola i wybierz opcję Zapisz. Operację należy zatwierdzić kodem SMS, który otrzymasz pod numer zapisany w systemie informatycznym banku. Pojawi się komunikat potwierdzający wykonanie operacji. Zlecenie wyświetli się na liście w sekcji Zlecenia stałe.

  • Jak edytować zlecenie stałe?
   • Modyfikacji zlecenia stałego najszybciej dokonasz w bankowości internetowej. W tym celu wejdź w zakładkę Płatności i przelewy, następnie z rozwijającej się listy dyspozycji u góry wybierz Zlecenia stałe. Wyświetli się lista operacji, które zostały zlecone. Kliknij w dane zlecenie, a otworzą się szczegóły i na samym dole będą dostępne trzy opcje: Edytuj, Usuń, Historia.

  • Jak wygenerować potwierdzenie przelewu?
   • Wejdź w zakładkę Historia w swojej bankowości internetowej, znajdź przelew, do którego ma zostać wygenerowane potwierdzenie, a następnie kliknij właściwą operację, co pozwoli wyświetlić szczegóły.

    Na samym dole przy opcji Udostępnij kliknij kwadrat ze strzałką.

    Otworzy się pole boczne, w którym będziesz mógł pobrać załącznik PDF. Zostanie on udostępniony w Centrum informacji (ikona koperty w prawym górnym rogu). Będzie również możliwe wysłanie załącznika na wskazany adres e-mail.

  • Gdzie znajdę przelewy zdefiniowane?
   • Przelewy zdefiniowane znajdują się w zakładce Książka odbiorców w Twojej bankowości internetowej. Po wybraniu odbiorcy należy rozwinąć opcję Pokaż wszystkie dane.

  • Gdzie znajdę przelewy odrzucone?
   • Transakcje odrzucone są widoczne w bankowości internetowej w zakładce Historia. Użyj opcji Filtry dodatkowe, wybierz Status i kliknij Odrzucone.

  • Podczas próby wykonania przelewu pojawia się komunikat 'Nie istnieją reguły przypisane do użytkownika'.
   • Do rachunków spółki może mieć dostęp więcej niż jedna osoba. Niemniej jednak, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, bank wymaga zdefiniowania grup, schematów akceptacji oraz reguł akceptacji przelewów. Definiować i edytować je może każdy użytkownik główny rachunku po zalogowaniu do bankowości internetowej. Te zabezpieczenia powodują, że nie wszyscy użytkownicy będą uprawnieni do dysponowania znajdującymi się na rachunku środkami.

    Ustalenie grup pozwala zdefiniować, którym użytkownikom zostaną nadane uprawnienia do wykonywania przelewów.

    Schematy akceptacji należy ustanowić, aby ustalić, ilu użytkowników danej grupy musi zaakceptować przelew, by został on zrealizowany: jedna osoba, określona liczba członków grupy lub wszyscy z danej grupy.

    Zdefiniowanie reguł akceptacji przelewów ustala kwotę minimalną i maksymalną jednego przelewu.

    Akceptacji przelewów należy dokonywać w zakładce Przelewy, wybierając opcję Przelewy oczekujące.

    Operacje ustanowienia schematów akceptacji, reguł akceptacji oraz potwierdzenia przelewu należy zatwierdzić poprzez wprowadzenie kodu autoryzacji przesłanego w wiadomości SMS.

  • Podczas próby wykonania przelewu wyświetla się komunikat: „Formularz zawiera błędnie wypełnione pola…”
   • Aby sprawdzić, co jest powodem pojawienia się komunikatu, najedź kursorem na pole z czerwoną ramką. Wyświetli się jedna z poniższych informacji o występującym błędzie:

    „Wprowadzona kwota przelewu powoduje przekroczenie limitu dziennego. Zmiany limitów można dokonać w Ustawieniach w sekcji Bezpieczeństwo.” - ta sytuacja jest spowodowana domyślnym limitem transakcji, który można zmienić. W tym celu zaloguj się do swojej bankowości internetowej , wejdź w zakładkę Ustawienia, a następnie Bezpieczeństwo. Po wybraniu opcji Limity transakcyjne można dokonać zmiany. Należy ją autoryzować kodem SMS wysłanym pod numer telefonu zapisany w systemie informatycznym banku.

    „Nie masz wystarczających środków”, „Brak środków” lub „Nieprawidłowa wartość” - sprawdź, czy wprowadzona przez Ciebie kwota odpowiada dostępnym środkom i jest wyższa niż 0 PLN.

    „Pole wymagane” – bez uzupełnienia tego pola przelew nie zostanie zrealizowany.

    „Niepoprawny format numeru konta” – sprawdź numer rachunku i pamiętaj, że w przypadku polskich kont musi to być 26 cyfr.

  • Jak ustawić zaufanego odbiorcę?
   • Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, w zależności od tego, do której wersji bankowości posiadasz dostęp.

    Bankowość Idea Cloud:

    Przejdź do zakładki Książka odbiorców, następnie z listy odbiorców wybierz jednego, klikając Edytuj, a na ekranie edycji znajdź opcję Dodaj do odbiorców zaufanych. Dyspozycja jest wprowadzana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Po kliknięciu przycisku Zapisz niezbędne będzie wprowadzenie kodu autoryzacji przesłanego w wiadomości SMS wysłanej pod numer telefonu zapisany w systemie informatycznym banku.

  • Wykonałem przelew SEPA z Idea Cloud. Dlaczego po kilku godzinach środki nadal nie zostały wysłane z konta?
   • Aby przelew walutowy został zrealizowany jeszcze tego samego dnia, należy go zlecić w określonych godzinach. Szczegółowa tabela określająca graniczne godziny dla poszczególnych przelewów znajduje się na stronie internetowej banku w zakładce Przydatne dokumenty /Konta/ wybór właściwej formy prowadzenia rachunku/ Aktualne dokumenty/ Tabela przelewów.

  • Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo na wypadek śmierci?
   • W tym celu złóż w dowolnym oddziale Idea Banku dyspozycję, w której polecisz bankowi wypłacenie wskazanym osobom określonej kwoty ze swojego rachunku w razie śmierci. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed Twoją śmiercią. W wypadku złożenia większej liczby poleceń, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Możesz w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu Twoim spadkobiercom.

    Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Tobie, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

  • Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
   •  
 • KARTY KREDYTOWEJ
  • Mimo dokonania spłaty karty w tym miesiącu otrzymałem SMS z kwotą do zapłaty. Dlaczego?
   • SMS przypominający o zbliżającym się terminie spłaty jest wysyłany automatycznie. Jeżeli wymagana kwota została uregulowana wcześniej, wiadomość potraktuj jako nieaktualną.

  • Jaka jest zasada naliczania odsetek na karcie kredytowej?
   • Odsetki od transakcji gotówkowej są naliczane od dnia jej zaksięgowania. W wypadku transakcji bezgotówkowych obowiązuje okres bezodsetkowy, liczony od momentu dokonania transakcji do terminu spłaty. Maksymalnie może on wynieść 60 dni. Okres ten obowiązuje w sytuacji, gdy zadłużenie na karcie jest spłacane regularnie i w całości. W przeciwnym wypadku zostaną naliczone odsetki zgodnie z umową.

  • Restrukturyzacja/Ugoda czyli mam problemy ze spłatą zobowiązania.
   • Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu lub Twoja umowa została wypowiedziana, istnieje możliwość ubiegania się o restrukturyzację (modyfikację warunków spłaty Umowy Kredytowej) lub zawarcie ugody (porozumienia w sprawie spłaty wypowiedzianej umowy).

    Restrukturyzacja zobowiązań w Idea Banku pozwoli odzyskać zdolność do obsługi swoich zobowiązań:

    • Jeżeli spóźniasz się ze spłatą rat kredytu,
    • Jeżeli uzyskiwane dochody nie pozwalają Ci na obsługę rat w pełnej wysokości,
    • Jeśli Twoja sytuacja ekonomiczno - finansowa pogorszyła się w stopniu zagrażającym wywiązaniu się z zaciągniętych zobowiązań,
    • Jeżeli prowadzone są przeciwko Tobie postępowania sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, które zagrażają spłacie kredytu,
    • Jeśli wystąpiły inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązania w przyszłości.

    Bank dopuszcza następujące rodzaje rozwiązań restrukturyzacyjnych:

    • zmiana terminów spłaty całości lub części zadłużenia, w tym:
     • wydłużenie terminu spłaty rat kapitałowych i odsetkowych (wydłużenie okresu kredytowania),
     • odroczeniu terminu spłaty rat kapitałowych (karencja w spłacie kapitału)
    • rozłożenie spłaty zadłużenia wymagalnego na raty,
    • zmiana wysokości oprocentowania,
    • zmiana sposobu spłaty,
    • kapitalizacja należności, z wyłączeniem kosztów windykacji,
    • dobrowolna sprzedaż nieruchomości,
    • inne rozwiązania restrukturyzacyjne są również możliwe jednakże ich zastosowanie uzależnione jest od indywidualnej oceny Twojego wniosku przez Bank.

    Konkretne rozwiązanie restrukturyzacyjne zostanie przedstawione po weryfikacji posiadanych produktów oraz dokonaniu indywidualnej oceny aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej.

    W przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej istnieje możliwość zawarcia ugody - rozłożenie wymagalnego zadłużenia na dogodne raty.

    Jakie kroki należy podjąć aby Bank rozważył możliwość restrukturyzacji lub zawarcia ugody:

    Pobierz wniosek:

    Wniosek o restrukturyzację – spółki,
    Wniosek o restrukturyzację – jednoosobowa działalność gospodarcza,
    Wniosek o ugodę – jeśli umowa została wypowiedziana i kredyt stał się wymagalny

    Wydrukuj i prawidłowo wypełnij właściwy wniosek o restrukturyzację lub ugodę (jeśli kredyt był zabezpieczony poręczeniem innej osoby ona również musi wyrazić zgodę na złożenie wniosku) oraz przygotuj poniższą dokumentację:

    • zgodnie z formą prawną prowadzonej działalności gospodarczej, tj.:
     • podpisany przez kredytobiorcę bilans i rachunek wyników za rok ubiegły oraz za ostatni okres sprawozdawczy,
     • deklaracja podatkowa do Urzędu Skarbowego za rok ubiegły,
     • wydruk z Książki Przychodów i Rozchodów narastająco za poprzedni rok oraz bieżący wraz z szczegółową Książką Przychodów i Rozchodów za ostatni rozliczony miesiąc.
    • Jeśli zakończyłeś/ zawiesiłeś prowadzenie działalności gospodarczej udokumentuj uzyskiwanie dochodów z innego źródła ,np.:
     • dochód z tytułu umowy o pracę - zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy na druku Banku,
     • dochód z tytułu innych umów cywilnoprawnych np. umowa zlecenie, umowa najmu,
     • emerytura/ renta - dokument potwierdzający prawo do świadczenia – np. Decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty.
    • dołącz prognozę wyników finansowych na cały okres trwania umowy kredytu, zgodnie z załącznikami właściwymi dla formy prowadzonej działalności gospodarczej.
    • przygotowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami złóż w najbliższym oddziale Idea Banku bądź prześlij listownie na adres:

     Departament Kredytów Nieregularnych
     Bank Pekao S.A.
     ul. Żwirki i Wigury 31
     02-091 Warszawa
     Infolinia 81 454 65 30, +48 800 600 060

     Z dopiskiem: "Wniosek o restrukturyzację (ugodę) kredytu/pożyczki nr...(numer umowy kredytowej, której ma dotyczyć zmiana)".

     lub wyślij w formie elektronicznej na adres:
     restrukturyzacja@ideabank.pl
     windykacja.ugody@ideabank.pl

    Jeśli w trakcie analizy wniosku konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów, będziemy o tym informować na bieżąco.

    Dodatkowo informujemy, iż złożenie wniosku o restrukturyzację lub ugodę nie powoduje wstrzymania działań windykacyjnych oraz nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań zgodnie z warunkami zawartej umowy.

  • Otrzymałem wyciąg z karty kredytowej, w którym kwota całkowita do spłaty jest za wysoka. Nie widzę dokonywanych przeze mnie spłat karty. Dlaczego?
   • Na wyciągu widoczne są jedynie transakcje zaksięgowane w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli spłata została wykonana poza datami, które widnieją w tytule dokumentu, będzie ona widoczna na kolejnym wyciągu.

  • Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo na wypadek śmierci?
   • W tym celu złóż w dowolnym oddziale Idea Banku dyspozycję, w której polecisz bankowi wypłacenie wskazanym osobom określonej kwoty ze swojego rachunku w razie śmierci. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed Twoją śmiercią. W wypadku złożenia większej liczby poleceń, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Możesz w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu Twoim spadkobiercom.

    Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Tobie, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

  • Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
   •  
 • PŁATNOŚCI GOOGLE PAY
  • Jak dodać kartę płatniczą do Google Pay?
   • Aby dodać kartę do Google Pay postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
    • Pobierz aplikację Google Pay ze sklepu Google Play i zaloguj się do niej.
    • Upewnij się że masz aktywne połączenie internetowe.
    • Dodaj kartę: Zrób zdjęcie karty lub wpisz numer karty i datę ważności. Podaj numer CVC widoczny na odwrocie karty.
    • Zaakceptuj regulamin usługi.
    • Zatwierdź kodem SMS, który otrzymasz z Banku lub poprzez kontakt z Infolinią Banku.
    • Ustaw kartę Idea Bank jako domyślną do płatności Google Pay.
    • Upewnij się, że w telefonie jest włączona funkcja NFC.

  • Jak sprawdzić, czy telefon obsługuje płatności zbliżeniowe?
   • Usługa działa w oparciu o aplikację Google Pay do pobrania ze sklepu Google Play dla telefonów z Android w wersji Lollipop (5.0) lub nowszej. Aby można było dokonywać płatności zbliżeniowych za pomocą Google Pay, telefon musi obsługiwać komunikację NFC (Near Field Communication).
    Sprawdź, czy Twój telefon obsługuje komunikację NFC i włącz ją:
    • Otwórz 'Ustawienia'.
    • Wybierz 'Połączone urządzenia'.
    • Jeśli nie widzisz tej opcji, znajdź podobną, np. 'Sieci zwykłe i bezprzewodowe', 'Połączenia' lub 'NFC'. Aby wyświetlić inne ustawienia, być może trzeba będzie kliknąć opcję 'Więcej'. Jeśli znajdziesz opcję 'NFC' lub podobną, oznacza to, że możesz płacić w sklepach za pomocą Google Pay.
    • Włącz komunikację NFC.

  • Konfigurowanie blokady ekranu do płatności w sklepach
   • Jeśli chcesz używać Google Pay w sklepach, ze względów bezpieczeństwa musisz ustawić blokadę ekranu na swoim urządzeniu z Androidem.
    W przypadku Google Pay może to być blokada ekranu za pomocą kodu PIN, wzoru, hasła, odcisku palca lub skanowania tęczówki. Usługa nie będzie działać z rozpoznawaniem twarzy ani takimi blokadami ekranu jak Smart Unlock lub Knock to Unlock. W przypadku większości transakcji musisz odblokować telefon. Nie jest to jednak konieczne, gdy dokonujesz wybranych małych płatności.
    Ważne: możesz dokonać ograniczonej liczby transakcji bez odblokowywania telefonu. Gdy ją wyczerpiesz, telefon będzie wymagać odblokowania.

  • Jak zapłacić telefonem w sklepie?
   • Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
    Krok 1. Upewnij się, że masz włączoną komunikację NFC
    Krok 2. Wybudź i odblokuj telefon.
    Włącz ekran telefonu, a następnie odblokuj urządzenie. Nie musisz otwierać aplikacji Google Pay.
    Krok 3. Przyłóż tylną część telefonu do czytnika płatności zbliżeniowych oznaczonego

    (w różnych terminalach jest on umieszczony w różnych miejscach) na kilka sekund.
    Gdy już zapłacisz na ekranie pojawi się niebieska ikona potwierdzenia, dodatkowo telefon zawibruje. Jeśli tak się nie stanie:
    Spróbuj przytrzymać telefon w inny sposób. Antena NFC powinna znajdować się u góry lub na dole telefonu. Przytrzymaj telefon dłużej.
    Krok 4. Postępuj według instrukcji widocznych na ekranie. Pamiętaj, że transakcje powyżej 100 zł wymagają dodatkowej autoryzacji.

  • Czy są jakieś opłaty związane z korzystaniem z usługi?
   • Dodanie karty do Google Pay jak i korzystanie z usługi jest bezpłatne, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.
    Dla wszystkich transakcji obowiązuje Taryfa Opłat i Prowizji w zakresie karty płatniczej, którą dodano do usługi.

  • Czy Google Pay działa dla karty zastrzeżonej?
   • Zastrzeżenie karty w Banku powoduje zastrzeżenie jej również we wszystkich kanałach płatności, w tym w Google Pay.

  • Jak usunąć kartę z Google Pay
   • Kartę możesz usunąć bezpośrednio w aplikacji Google Pay:
    • otwórz aplikację Google Pay,
    • wybierz kartę, którą chcesz usunąć,
    • naciśnij: "Usuń kartę".

    Ważne: Usunięcie aplikacji Google Pay z telefonu nie powoduje usunięcia kart z tej aplikacji. Nadal są możliwe płatności Google Pay.

  • Czy płacenie Google Pay jest bezpieczne?
   • System Google Pay nie przekazuje sprzedawcom prawdziwych danych Twojej karty, tylko wirtualny token, którego nie można wykorzystać poza aplikacją. Informacje o Twojej karcie pozostają bezpieczne w Banku.
    Jeśli stracisz telefon, możesz usunąć kartę na Infolinii Banku, pod numerem telefonu 22 101 10 10. Jeśli telefon jest online, możesz na odległość zabezpieczyć go nowym hasłem lub usunąć z niego wszystkie dane osobowe dzięki Menedżerowi urządzeń Android (jeżeli wcześniej udostępniłeś taką opcję w swoim telefonie).

    Transakcje kartą w Google Pay widzisz od razu w historii płatności w tej aplikacji, a także w historii transakcji Idea Cloud.

  • Reklamacje transakcji Google Pay
   • Reklamacje dotyczące transakcji Google Pay składasz dokładnie tak samo, jak reklamacje transakcji wykonanych kartą.

  • Jakie karty mogę dodać do Google Pay?
   • Możesz dodać do aplikacji Google Pay kartę debetową wydaną dla klientów indywidualnych. Sukcesywnie będziemy rozszerzać tą listę o kolejne typy kart.

  • Czy mogę zapłacić Google Pay w sklepach internetowych?
   • Tak, Google Pay umożliwia dokonywanie płatności w aplikacjach mobilnych oraz sklepach internetowych.

 • KREDYTU
  • Dziś przypada termin spłaty raty kredytu firmowego. Zapłaciłem ją, jednak bank i tak pobrał mi środki z rachunku firmowego. Dlaczego?
   • Do spłaty kredytów firmowych w Idea Banku jest ustanowione polecenie spłaty z rachunków bieżących, dlatego w dniu płatności raty bank automatycznie próbuje pobrać środki na rzecz płatności raty. W pierwszej kolejności jednak sprawdza, czy środki nie zostały już wpłacone bezpośrednio na rachunek kredytu. Jeżeli nie – wówczas pobiera je z rachunków bieżących. Może się zdarzyć, że przelew, którego dokonasz bezpośrednio na rachunek kredytu z innego banku, zaksięguje się już po pobraniu środków. Wynika to ze standardowych godzin transakcji, jakie ustalane są pomiędzy bankami. Powstaje wówczas nadpłata kredytu – środki na rachunku kredytu będą czekały do następnej raty. W tej sytuacji możesz pozostawić środki i pomniejszyć o ich wartość kolejną ratę bądź zgłosić telefonicznie dyspozycję zwrotu tych środków na rachunek firmowy.

  • Chcę spłacić całość kredytu przed terminem. Co powinienem zrobić?
   • O planowanej spłacie należy poinformować bank w formie pisemnej najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem spłaty.

    Wniosek możesz złożyć też kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 lub 22 101 10 10 (infolinia czynna codziennie w godzinach 9.00-17.00, koszt połączenia zgodny z taryfą). Możesz to zrobić również w oddziale banku lub przesyłając informację listownie (koniecznie skorzystaj z druku banku dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce "Przydatne dokumnety") na adres: Pekao S.A. ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa, z dopiskiem: 'Wcześniejsza całkowita / częściowa spłata kredytu / pożyczki'.

    W celu uzyskania informacji o całkowitym zadłużeniu prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego lub kontakt z Infolinią. Rozliczenie przez bank wcześniejszej spłaty zostanie dokonane w terminie wskazanym w dyspozycji, pod warunkiem że zapewnisz środki do spłaty kredytu / pożyczki wraz z kwotą należną z tytułu prowizji za wcześniejszą spłatę (określoną w Tabeli Opłat i Prowizji) na rachunku kredytu / pożyczki lub rachunku bieżącym / oszczędnościowo-rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że jeżeli planowany termin spłaty wskazany w dyspozycji jest krótszy niż 5 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji w oddziale banku lub jej wpływu do siedziby banku, bank zrealizuje dyspozycję w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu. Jeśli nie zapewnisz wystarczających środków na całkowitą spłatę kredytu, bank pobierze środki i zrealizuje spłatę częściową, jednak nastąpi to tylko w przypadku zapewnienia przynajmniej 50% kwoty wymaganej do spłaty całkowitej. Jeśli kwota będzie niższa, dyspozycja się przeterminuje a środki pozostaną na rachunku.

  • Interesuje mnie zmiana warunków kredytowania
   • Pozostajemy do Twojej dyspozycji jeśli chcesz zwrócić się z wnioskiem o zmianę warunków kredytowania. W tym celu wypełnij wniosek o zmianę warunków kredytu/pożyczki i dostarcz go do oddziału Banku lub prześlij go wraz z dokumentami finansowymi wskazanymi poniżej (w zależności od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym):

    • Księga Przychodów i Rozchodów (szczegółowa KPIR za ostatni rozliczony miesiąc bieżącego roku oraz narastająca KPIR za rok poprzedni),
    • Pełna Księgowość (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jeśli jest sporządzany na koniec roku poprzedniego oraz za ostatni rozliczony kwartał roku bieżącego ),
    • Ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów),
    • Karta podatkowa (decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości należnego podatku),
    • Zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu z umów o pracę/zlecenia/dzieło,
    • Inne źródła dochodów/spłaty.

    Dokumenty należy kierować na adres korespondencyjny:

    Pekao S.A. ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa

    Z dopiskiem: 'wniosek o zmianę warunków kredytowania umowy nr ...(numer umowy kredytowej, której ma dotyczyć zmiana)'

  • Chcę otrzymać zaświadczenie o spłacie kredytu.
   • Dokumenty potwierdzające spłatę są wysyłane do 14 dni roboczych od daty zamknięcia umowy na adres korespondencyjny podany do obsługi kredytu.

  • Gdzie należy przesłać zgłoszenie w sprawie wypłaty środków z ubezpieczenia?
   • Umowa ubezpieczenia jest odrębna od umowy kredytu, dlatego wszelkie pytania w tej kwestii należy zgłaszać do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym została zawarta.

  • Jak mogę ustanowić pełnomocnictwo na wypadek śmierci?
   • W tym celu złóż w dowolnym oddziale Idea Banku dyspozycję, w której polecisz bankowi wypłacenie wskazanym osobom określonej kwoty ze swojego rachunku w razie śmierci. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed Twoją śmiercią. W wypadku złożenia większej liczby poleceń, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Możesz w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa, są zobowiązane do ich zwrotu Twoim spadkobiercom.

    Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Tobie, tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

  • Zwrot kosztów kredytu, udzielonych od 18 grudnia 2011 r., z tytułu wcześniejszej całkowitej lub częściowej jego spłaty
   • W celu zapewnienia przejrzystej obsługi Klientów będących Konsumentami pragniemy poinformować, że w zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Bank umożliwia Klientom zwrot kosztów kredytu, udzielonych od 18 grudnia 2011 r., z tytułu wcześniejszej całkowitej lub częściowej jego spłaty. Więcej >>

  • Informacja dla Klientów będących Konsumentami – dotyczy możliwości wnioskowania o zawieszenie spłat rat kapitałowo – odsetkowych przy kredytach konsumenckich zawartych przed dniem 13 marca 2020 r. w ramach „Tarczy 4.0.”
   • W celu zapewnienia przejrzystej obsługi Klientów będących Konsumentami pragniemy poinformować, że zgodnie z art.31fa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Bank umożliwia Klientom, którzy utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, na podstawie ich oświadczenia, składanie wniosków o zawieszenie spłaty rat kapitałowo - odsetkowych na maksymalny okres 3 miesięcy. Takie prawo przysługuje jedynie Kredytobiorcom, którzy zawarli Umowy kredytu konsumenckiego przed 13 marca 2020 r. i trwają one dłużej niż 6 miesięcy od wskazanej daty.
    Oznacza to, że okres spłaty Kredytu ulega przedłużeniu o zawieszony okres wykonywania Umowy, a w okresie tym nie są naliczane odsetki umowne, ani karne (w przypadku występowania przed złożeniem wniosku zaległości w spłacie), ani też pobierane inne opłaty z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń wynikających z tej Umowy, o ile występują. Nie jest rozliczany również kapitał pozostały do spłaty. W celu zawieszenia spłat rat kapitałowo - odsetkowych należy złożyć taką dyspozycję poprzez e-mail lub pisemnie w oddziale Banku.

    W przypadku dyspozycji pisemnej należy wypełnić wniosek i dostarczyć go do oddziału Banku.
    W przypadku dyspozycji kanałem e-mail prosimy o przesłanie podpisanego wniosku o wakacje kredytowe na adres: wakacje.kredytowe@ideabank.pl lub skontaktować się z infolinią Banku w celu złożenia wniosku pod numerem 801 999 111 lub (22) 101 10 10 (infolinia czynna jest codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00; koszt połączenia zgodny ze stawką operatora).
    W celu przyspieszenia procesu obsługi prosimy o przygotowanie numeru Umowy Kredytu i dokumentu tożsamości. Wskazujemy jednak że za pośrednictwem infolinii nie jest już możliwe składanie dyspozycji zawieszenia a za jej pośrednictwem możliwe jest wyłącznie uzyskanie dodatkowych informacji i wyjaśnień.

    Informujemy również, że w terminie 14 dni roboczych od doręczenia tego wniosku, Bank przekaże Kredytobiorcy - Potwierdzenie złożenia wniosku, a przed upływem zawieszenia Umowy Kredytu przekaże także nowy Harmonogram Spłat Kredytu.

  • Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
   •  
 • ZMIANY DANYCH TELEADRESOWYCH ORAZ DOWODU OSOBISTEGO
  • Zmieniłem dowód osobisty i chcę zaktualizować dane. Jak mogę to zrobić?
   • Jeżeli podpisywałeś umowę w oddziale banku lub dokonywałeś tam aktualizacji swoich danych osobowych lub dokumentów, możesz raz na 30 dni aktualizować dane z dowodu osobistego samodzielnie, w bankowości internetowej. Zaloguj się, wejdź w zakładkę Ustawienia i wybierz Dane osobiste. Kolejnym krokiem będzie autoryzacja sms – wprowadź i zatwierdź otrzymany kod. Po rozwinięciu pola Dane Użytkownika, przy typie dokumentu, wybierz pole Edytuj.
    W przypadku, gdy pole Edytuj jest nieaktywne, należy udać się do najbliższego oddziału banku (https://www.ideabank.pl/oddzialy).
    Aktualizacja danych możliwa jest również poprzez przesłanie skanu/wyraźnego zdjęcia dokumentu tożsamości w bankowości Idea Cloud, należy przejść do „Centrum Informacji”, wybrać „Nowa wiadomość” i dodać dokument w załączniku.

    Po przesłaniu wiadomości skontaktuje się z Tobą konsultant, w celu aktualizacji danych i będzie prosił Cię o podanie zarówno danych z nowego dowodu, jaki i tego, który obecnie znajduje się w systemie. Jeżeli ich nie posiadasz, aktualizacji dowodu osobistego możesz dokonać jedynie w oddziale banku.

  • Jak mogę zmienić numer telefonu podany w Idea Banku?
   • Zmiany numeru telefonu wskazanego do kontaktu z bankiem możesz dokonać po zalogowaniu się do bankowości internetowej w zakładce Ustawienia. Podczas zmiany numeru wysyłane są dwa hasła do autoryzacji – pod dotychczasowy numer telefonu oraz pod nowy numer.

    Dyspozycję zmiany numeru telefonu możesz wydać również telefonicznie, kontaktując się z infolinią pod numerem 801 999 111 lub 22 101 10 10 (infolinia czynna jest codziennie w godz. 9.00-17.00; koszt połączenia zgodny ze stawką operatora) z dotychczasowego numeru telefonu podanego do kontaktu z bankiem.

    Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z numeru telefonu podanego w banku, zmiany dokonasz jedynie podczas wizyty w oddziale.

  • Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?
   •  
 • REKLAMACJI
  • Ważne informacje
   • Wyłączenia

    Bank Pekao S.A. – zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - przejął część przedsiębiorstwa Idea Bank S.A. i obsługę produktów przypisanych do tej części. Zanim złożysz reklamację, sprawdź, jakie produkty są wyłączone z przejęcia https://www.pekao.com.pl/idea-bank/informacje-dla-klientow.html

    Termin udzielenia odpowiedzi

    Reklamacje rozpatrujemy tak szybko, jak to możliwe. Odpowiadamy na nie nie później niż:

    • dla reklamacji płatniczych (tj. dotyczących wpłaty, wypłaty lub transferu środków pieniężnych) - w ciągu 15 dni roboczych od złożenia reklamacji (w sprawach szczególnie skomplikowanych ten termin możemy wydłużyć do 35 dni roboczych od otrzymania reklamacji).
    • dla pozostałych reklamacji – w ciągu 30 dni kalendarzowych, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 60 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji.

    Jeśli nie będziemy mogli dochować pierwszych wspomnianych terminów, poinformujemy Cię o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji.

    Formy udzielania odpowiedzi

    Na reklamację odpowiadamy na trwałym nośniku informacji, czyli w taki sposób, aby odbiorca mógł odczytywać treść odpowiedzi wielokrotnie i jednocześnie mieć pewność, że ta treść się nie zmieni. W związku z tym możemy wysłać odpowiedź:

    • listownie,
    • drogą e-mailową – tylko, jeśli się na to zgadzasz. Jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź drogą e-mailową, poinformuj nas o tym przy składaniu reklamacji, bądź umieść tę informację w zgłoszeniu lub piśmie i podaj swój e-mail.


    Ochrona klienta

    Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją o rozpatrzeniu Twojej reklamacji możesz zwrócić się do:

    • Rzecznika Klienta Banku Pekao S.A.
    • Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta (jeżeli jesteś konsumentem),
    • Rzecznika Finansowego
     Biuro Rzecznika Finansowego
     Al. Jerozolimskie 87
     02-001 Warszawa
     www.rf.gov.pl
     biuro@rf.gov.pl
     tel. +48 22 333-73-26
     +48 22 333-73-27
    • Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego
     Bankowy Arbitraż Konsumencki
     ul. Kruczkowskiego 8
     00-380 Warszawa
     www.zbp.pl
     tel. +48 22 48 68 400
    • lub złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr (jeżeli zawarłeś umowę z Bankiem za pośrednictwem Internetu lub innego kanału elektronicznego);
    • lub bezpośrednio dowodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym lub konsumenckim.

    Bank Pekao S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Powstańców Warszawy 1.

  • Chciałbym złożyć reklamację
   • Reklamację możesz zgłosić:

    • osobiście w dowolnym oddziale, który w dniu 31.12.2020 r. był oddziałem Idea Banku S.A.
     • ustnie do protokołu
     • pisemnie
    • pisemnie na adres siedziby głównej banku:
     Bank Pekao S.A.
     Biuro Reklamacji
     ul. Grzybowska 53/57,
     00-844 Warszawa,
     • telefonicznie przez infolinię: tel. 22 101 10 10 lub 801 999 111;
     • za pośrednictwem bankowości internetowej Idea Cloud;
     • przez formularz reklamacji dostępny poniżej.
  • Rzecznik Klienta
   • Nie jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Bank? Otrzymana odpowiedź nie spełnia Twoich oczekiwań?
    W takiej sytuacji możesz zwrócić się do Rzecznika Klienta. w ciągu 14 dni od otrzymania odpowiedzi na Twoją reklamację. Zadaniem Rzecznika jest reprezentowanie Twoich interesów w kontaktach z Bankiem i szukanie możliwie najlepszych rozwiązań zgłaszanej przez Ciebie sprawy. Pamiętaj, że warunkiem złożenia odwołania jest otrzymanie odpowiedzi na reklamację z Banku.

    W jaki sposób możesz złożyć odwołanie do Rzecznika Klienta?

    • na adres email: Rzecznik.Klienta@pekao.com.pl (jeżeli życzysz sobie otrzymać odpowiedź również drogą mailową zawrzyj taką informację w zgłoszeniu;
    • osobiście w dowolnym oddziale, który w dniu 31.12.2020 r. był oddziałem Idea Banku S.A.;
    • listownie na adres siedziby głównej Banku:
     Bank Pekao S.A.
     Biuro Reklamacji
     ul. Grzybowska 53/57,
     00-844 Warszawa.
    • telefonicznie poprzez Infolinię tel. 22 101 10 10 lub 801 999 111;
    • za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud;


    Co powinno zawierać odwołanie kierowane do Rzecznika Klienta?

    • imię i nazwisko, nazwę firmy,
    • numer Pesel lub Regon,
    • nazwę produktu, którego dotyczy odwołanie,
    • numer odpowiedzi na reklamację, od której się odwołujesz,
    • argumentację, dlaczego nie zgadzasz się ze stanowiskiem Banku i jakiego rozwiązania oczekujesz.


    Termin udzielenia odpowiedzi od Rzecznika Klienta

    Odwołania Rzecznik Klienta rozpatruje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie:

    • do 15 dni roboczych od dnia złożenia odwołania w ww. sposób - w przypadku spraw dotyczących usług płatniczych (tj. dotyczących wpłaty, wypłaty lub transferu środków pieniężnych);
    • do 30 dni od dnia złożenia odwołania w ww. sposób – w przypadku pozostałych spraw.


    W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi na odwołanie w wyżej wskazanych terminach, przekażemy Ci informację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.
    Maksymalny termin na udzielnie przez Rzecznika Klienta odpowiedzi na Twoje odwołanie wynosi:

    • do 35 dni roboczych od dnia złożenia odwołania - w przypadku spraw dotyczących usług płatniczych;
    • do 60 dni od dnia złożenia odwołania – w przypadku pozostałych spraw.


    Formy udzielania odpowiedzi

    Na reklamację odpowiadamy na trwałym nośniku informacji, czyli w taki sposób, aby odbiorca mógł odczytywać treść odpowiedzi wielokrotnie i jednocześnie mieć pewność, że ta treść się nie zmieni. W związku z tym możemy wysłać odpowiedź:

    • listownie,
    • drogą e-mailową – tylko, jeśli się na to zgadzasz. Jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź drogą e-mailową, poinformuj nas o tym przy składaniu reklamacji, bądź umieść tę informację w zgłoszeniu lub piśmie i podaj swój e-mail.
 • ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA NADUŻYCIA
  •  
 • WINDYKACJI
  • Kontakt do windykacji:
   Pekao S.A. Departament Kredytów Nieregularnych
   Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin

   windykacja@ideabank.pl
   tel.: 800 600 060 lub 81 454 65 30
   (dostępny od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00)

 • INNEJ SPRAWY
 • ODNOWIENIA LIMITÓW W RACHUNKU
 • RESTRUKTURYZACJA/UGODA
  • Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu lub Twoja umowa została wypowiedziana, istnieje możliwość ubiegania się o restrukturyzację (modyfikację warunków spłaty Umowy Kredytowej) lub zawarcie ugody (porozumienia w sprawie spłaty wypowiedzianej umowy).

   Restrukturyzacja zobowiązań w Idea Banku pozwoli odzyskać zdolność do obsługi swoich zobowiązań:

   • Jeżeli spóźniasz się ze spłatą rat kredytu,
   • Jeżeli uzyskiwane dochody nie pozwalają Ci na obsługę rat w pełnej wysokości,
   • Jeśli Twoja sytuacja ekonomiczno - finansowa pogorszyła się w stopniu zagrażającym wywiązaniu się z zaciągniętych zobowiązań,
   • Jeżeli prowadzone są przeciwko Tobie postępowania sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, które zagrażają spłacie kredytu,
   • Jeśli wystąpiły inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na terminową obsługę zobowiązania w przyszłości.

   Bank dopuszcza następujące rodzaje rozwiązań restrukturyzacyjnych:

   • zmiana terminów spłaty całości lub części zadłużenia, w tym:
    • wydłużenie terminu spłaty rat kapitałowych i odsetkowych (wydłużenie okresu kredytowania),
    • odroczeniu terminu spłaty rat kapitałowych (karencja w spłacie kapitału)
   • rozłożenie spłaty zadłużenia wymagalnego na raty,
   • zmiana wysokości oprocentowania,
   • zmiana sposobu spłaty,
   • kapitalizacja należności, z wyłączeniem kosztów windykacji,
   • dobrowolna sprzedaż nieruchomości,
   • inne rozwiązania restrukturyzacyjne są również możliwe jednakże ich zastosowanie uzależnione jest od indywidualnej oceny Twojego wniosku przez Bank.

   Konkretne rozwiązanie restrukturyzacyjne zostanie przedstawione po weryfikacji posiadanych produktów oraz dokonaniu indywidualnej oceny aktualnej sytuacji finansowo-ekonomicznej.

   W przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej istnieje możliwość zawarcia ugody - rozłożenie wymagalnego zadłużenia na dogodne raty.

   Jakie kroki należy podjąć aby Bank rozważył możliwość restrukturyzacji lub zawarcia ugody:

   Pobierz wniosek:

   Wniosek o restrukturyzację – spółki,
   Wniosek o restrukturyzację – jednoosobowa działalność gospodarcza,
   Wniosek o ugodę – jeśli umowa została wypowiedziana i kredyt stał się wymagalny

   Wydrukuj i prawidłowo wypełnij właściwy wniosek o restrukturyzację lub ugodę (jeśli kredyt był zabezpieczony poręczeniem innej osoby ona również musi wyrazić zgodę na złożenie wniosku) oraz przygotuj poniższą dokumentację:

   • zgodnie z formą prawną prowadzonej działalności gospodarczej, tj.:
    • podpisany przez kredytobiorcę bilans i rachunek wyników za rok ubiegły oraz za ostatni okres sprawozdawczy,
    • deklaracja podatkowa do Urzędu Skarbowego za rok ubiegły,
    • wydruk z Książki Przychodów i Rozchodów narastająco za poprzedni rok oraz bieżący wraz z szczegółową Książką Przychodów i Rozchodów za ostatni rozliczony miesiąc.
   • Jeśli zakończyłeś/ zawiesiłeś prowadzenie działalności gospodarczej udokumentuj uzyskiwanie dochodów z innego źródła ,np.:
    • dochód z tytułu umowy o pracę - zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy na druku Banku,
    • dochód z tytułu innych umów cywilnoprawnych np. umowa zlecenie, umowa najmu,
    • emerytura/ renta - dokument potwierdzający prawo do świadczenia – np. Decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty.
   • dołącz prognozę wyników finansowych na cały okres trwania umowy kredytu, zgodnie z załącznikami właściwymi dla formy prowadzonej działalności gospodarczej.
   • przygotowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami złóż w najbliższym oddziale Idea Banku bądź prześlij listownie na adres:

    Departament Kredytów Nieregularnych
    Bank Pekao S.A.
    ul. Żwirki i Wigury 31
    02-091 Warszawa
    Infolinia 81 454 65 30, +48 800 600 060

    Z dopiskiem: "Wniosek o restrukturyzację (ugodę) kredytu/pożyczki nr...(numer umowy kredytowej, której ma dotyczyć zmiana)".

   Jeśli w trakcie analizy wniosku konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów, będziemy o tym informować na bieżąco.

   Dodatkowo informujemy, iż złożenie wniosku o restrukturyzację lub ugodę nie powoduje wstrzymania działań windykacyjnych oraz nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań zgodnie z warunkami zawartej umowy.

 • INFORMACJI DLA SPADKOBIERCÓW
  • W przypadku śmierci Kredytobiorcy (poręczyciela) prosimy o dosłanie poniższych dokumentów:

   • Aktu Poświadczenia Dziedziczenia,
   • Postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
   • Aktu zgonu,
   • Karty zgonu.

   Korespondencję należy kierować na adres:
   Pekao S.A. ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa
   Powyższe dokumenty można także złożyć w oddziale Idea Banku