dotacja do70%

Tworzenie i rozwój produktów sieciowych

 • środki na wspólne stworzenie produktów sieciowych
 • wykorzystanie potencjału i walorów makroregionu
 • wsparcie dla konsorcjów MŚP

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie konsorcjów MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Celem interwencji jest stworzenie zachęty dla MŚP do wykorzystania w ich rozwoju istniejącego potencjału i walorów makroregionu jako podstawy działalności gospodarczej.

Projekty wsparte w ramach działania będą się przyczyniać do:

 • rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP,
 • integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów,
 • tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
 • aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich.
Realizacja projektu przez konsorcjum MŚP w ramach tego poddziałania będzie musiała prowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje makroregionu są tu traktowane wyłącznie jako czynniki, w oparciu o które można budować aktywność MŚP w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów, a nie jako przedmiot interwencji programu).
 • Do 70% kosztów kwalifikowanych projektu
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, z których każdy jest MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
 • Od 20.04.2016 r. do 28.06.2016 r.
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Ponadregionalne Powiązania Kooperacyjne
 • Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Zbigniew wraz z Mateuszem kilka lat temu wpadli na pomysł, aby zacząć realizować wspólne przedsięwzięcia. Obaj zajmują się tworzeniem oprogramowania na zlecenie oraz tworzeniem oprogramowania, które wykorzystują w ramach własnej działalności gospodarczej. Ostatnio postanowili powiększyć liczbę firm współpracujących i stworzyć konsorcjum na terenach województwa lubelskiego oraz województwa świętokrzyskiego. Po pewnym czasie do konsorcjum przystąpiło kilkanaście następnych firm zajmujących się oprogramowaniem, jak również z branży turystycznej. Firmy współpracujące w ramach konsorcjum wspierają się nawzajem w prowadzonej działalności oraz stale wymieniają doświadczeniami. W ostatnim czasie podjęły decyzję, aby wspólnie stworzyć aplikację, ułatwiającą gościom korzystanie z usług hotelowych, które proponują im firmy działające w ramach konsorcjum. Powyższe przedsięwzięcie wymaga jednak sporych inwestycji. Zbigniew i Mateusz zaproponowali pozostałym firmom z konsorcjum sfinansowanie inwestycji poprzez fundusze europejskie.

Na pokrycie wymienionych kosztów konsorcjum może uzyskać dofinansowanie w ramach poddziałania POPW 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.