Pytania i odpowiedzi

 • O Idea Bank
  • 1. O jakich godzinach odbywają się sesje wychodzące i przychodzące w Idea Bank?
   • Sesje przychodzące to godziny, po których środki pieniężne powinny być dostępne na rachunku odbiorcy. Sesje wychodzące to godziny, w których środki pieniężne zostały przekazane z rachunku nadawcy. Różnice w terminach dostarczenia środków pieniężnych na rachunek zależą od terminów sesji rozliczeń międzybankowych Elixir, które prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Sesje rozliczeń międzybankowych Elixir realizowane są tylko w dni robocze.

    Godziny sesji przelewów przychodzących do Idea Banku S.A.:
    I sesja: 10.30
    II sesja: 14.30
    III sesja: 16.30

    Godziny sesji wychodzących z Idea Banku S.A.:
    I sesja: 9.30 (dla przelewów zleconych do godziny 7:30)
    II sesja: 13.30 (dla przelewów zleconych do 12:15)
    III sesja: 16.00 (dla przelewów zleconych do 15:00)

    Dodatkowe informacje na temat sesji Elixir dostępne są m.in. na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., będącej dostawcą usługi Elixir – www.kir.com.pl.

  • 2. Czy moje środki są bezpieczne?
   • Środki zgromadzone na wszystkich depozytach bankowych w Idea Bank S.A. są sumowane, a podlegają do wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych 100 000,00 EUR, ochronie w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się średni kurs z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
 • Bankowość internetowa i telefoniczna
  • 1. Jak zmienić numer telefonu podany w Idea Bank S.A.?
   • Zmiany numeru telefonu wskazanego do kontaktu z Bankiem można dokonać w Bankowości Internetowej w zakładce Ustawienia. Podczas zmiany numeru wysyłane są dwa hasła do autoryzacji – pod dotychczasowy numer telefonu oraz pod nowy numer. Dyspozycję zmiany numeru telefonu można wydać również telefonicznie, kontaktując się z Infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 lub 22 101 10 10 (Infolinia czynna jest codziennie w godz. 08:00-20:00, koszt połączenia zgodny ze stawką Operatora) z dotychczasowego numeru telefonu podanego do kontaktu z Bankiem. W przypadku nieposiadania numeru telefonu podanego w Banku, zmiana możliwa jedynie podczas wizyty w Oddziale Banku. Lista Oddziałów dostępna jest na stronie internetowej Banku https://www.ideabank.pl/oddzialy.
  • 2. Otrzymałem nowy Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług Bankowości Elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych, w którym nie ma informacji o zabezpieczeniu środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dlaczego?
   • Usunięcie zapisów dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług Bankowości Elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych nie oznacza, że Bank nie gwarantuje bezpieczeństwa zgromadzonych środków. Bank o BFG informuje w Arkuszu informacyjnym dla Deponentów, który jest przekazywany podczas podpisywania umowy, jak również na każde życzenie Klienta. Zarówno Arkusz jak i szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej Banku https://www.ideabank.pl/bfg.
  • 3. Jak zmienić hasło do Bankowości Internetowej w Idea Cloud?
   • Hasło którym identyfikujesz się w Bankowości Internetowej można zmienić po zalogowaniu w zakładce: Ustawienia / Kanały dostępu / Internet. Hasło musi zawierać więcej niż 8 znaków oraz wielką literę lub jeden ze znaków specjalnych np. ?@#$!%&*.
  • 4. Jak zmienić login do Bankowości Internetowej Idea Cloud?
   • Login jest jednorazowo nadanym numerem. Po zalogowaniu do Bankowości Internetowej Idea Cloud możliwe jest wprowadzenie alternatywnego loginu. Zmiany tej można dokonać po wejściu w zakładkę Ustawienia, następnie Dane osobowe (wymagane będzie zatwierdzenie kodem autoryzacyjnym SMS przesłanym na numer telefonu podany Bankowi do kontaktu) i wybraniu Ustaw. Zmiana zostanie przyjęta po zatwierdzeniu kodem autoryzacyjnym przesłanym na numer telefonu podany Bankowi do kontaktu.
    Następne logowanie do Bankowości Internetowej Idea Cloud może odbyć się przy pomocy przypisanego podczas procesu rejestracji loginu bądź loginem alternatywnym.
    Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu z Bankowości Internetowej Idea Cloud – szczegóły są dostępne pod adresem https://www.ideabank.pl/bezpieczenstwo.
  • 5. Jak zmienić hasło do Bankowości Internetowej dedykowanej dla Spółek i innych jednostek organizacyjnych?
   • Hasło do Bankowości internetowej dedykowanej dla Spółek i innych jednostek organizacyjnych można zmienić po zalogowaniu w zakładce: Ustawienia / Kanały dostępu / Internet / Zmiana hasła. Wprowadzona zmiana zostanie przyjęta po zatwierdzeniu kodem autoryzacyjnym SMS przesłanym na numer telefonu podany Bankowi.
  • 6. Jak zmienić login do Bankowości Internetowej dedykowanej dla Spółek i innych jednostek organizacyjnych
   • Login jest jednorazowo nadanym numerem, którego nie można zmienić.
  • 7. W jaki sposób mogę odblokować telefoniczny kanał dostępu?
   • Odblokowanie telefonicznego kanału dostępu możliwe jest jedynie podczas wizyty w Oddziale Idea Bank S.A. Lista Oddziałów dostępna jest na stronie https://www.ideabank.pl/oddzialy.
  • 8. Podczas połączenia z automatycznym serwisem telefonicznym IVR zablokowałem dostęp do Bankowości Internetowej Idea Bank S.A. – jak mogę go odblokować? (w godzinach 20:00 – 8:00)
   • Odblokowanie dostępu telefonicznego możliwe jest podczas kontaktu z Infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 lub 22 101 10 10 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy)
  • 9. Mam problemy z logowaniem się do Bankowości Internetowej. System nie przyjmuje loginu/ hasła?
   • W celu korzystania z Bankowości Internetowej, zalecamy używanie następujących przeglądarek: Microsoft Internet Explorer od 7.0, Mozilla Firefox od 3.0, Google Chrome od 19.0, Opera od 12.0. Login należy wpisać ręcznie - nie kopiować. Podczas wprowadzania hasła należy podać jedynie elementy wymagane przez system (niezamaskowane) lub w przypadku hasła niemaskowanego wpisać hasło w całości. Przed zalogowaniem warto sprawdzić poprawność loginu z tym przesłanym drogą mailową.
  • 10. Jak wykonać pierwsze logowanie w systemie internetowym Idea Bank?
   • Aby dokonać pierwszego logowania w Bankowości Internetowej Idea Bank S.A., należy postępować zgodnie ze wskazówkami poniżej:
   • a) proszę przygotować login do Bankowości Internetowej, otrzymany drogą e-mailową, oraz hasło otrzymane SMS-em po zakończeniu procesu rejestracji,
   • b) na stronie www.ideabank.pl proszę kliknąć przycisk "Zaloguj" znajdujący się w prawym górnym rogu strony,
   • c) po przejściu na kolejną stronę wybierz system transakcyjny, z którego korzystasz - Spółki i inne jednostki organizacyjne wybierają bankowość po prawej stronie. Klienci indywidualni oraz osoby posiadające konto na działalność gospodarczą po lewej (Idea Cloud). Po wybraniu systemu logowania w wyświetlone pole proszę wpisać otrzymany login (nie należy stosować metody kopiuj-wklej, ponieważ uniemożliwia to logowanie) oraz kliknąć przycisk Dalej,
   • d) po wpisaniu hasła (należy wpisać hasło w całości) i kliknięciu przycisku Dalej system poprosi o nadanie swojego własnego hasła - ukaże się miejsce do wpisania Państwa własnego hasła do logowania się w systemie Bankowości Internetowej (sugerujemy, by ze względów bezpieczeństwa było to hasło zawierające wielkie i małe litery oraz cyfry; hasło musi zawierać co najmniej dziesięć znaków),
   • e) po wpisaniu nowego hasła i kliknięciu przycisku Dalej otrzymają Państwo kod autoryzacyjny w wiadomości SMSem przesłanej na numer telefonu podany do kontaktu z Bankiem . Po jego wprowadzeniu pojawi się cała strona bankowości wraz z posiadanymi produktami, co oznacza pomyślną aktywację Bankowości Internetowej.
  • 11. Jak włączyć maskowania hasła w Bankowości Internetowej Idea Cloud?
   • W celu włączenia funkcji maskowania hasła należy zalogować się do Bankowości Internetowej Idea Cloud i przejść do w zakładki Ustawienia. Następnie należy wybrać zakładkę Bezpieczeństwo / Maskowanie hasła. W celu zmiany sposobu wprowadzania hasła należy zmienić status poprzez kliknięcie na przycisk Włącz. W celu potwierdzenia zmiany należy wprowadzić kod autoryzacyjny wysłany za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu podany do kontaktu z Bankiem.
  • 12. Jak postąpić, jeśli zapomniałem hasła do systemu internetowego Idea Bank?
   • a) jeśli zapomnieli Państwo hasła do systemu internetowego Idea Bank S.A., prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 999 111 lub 22 101 10 10 (Infolinia czynna codziennie w godzinach 08:00-20:00. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy), Wirtualnym Oddziałem (kanał Audio lub Video) lub udanie się do Oddziału Banku- lista Oddziałów dostępna jest na stronie https://www.ideabank.pl/oddzialy.
   • b) W celu weryfikacji Państwa tożsamości nasz konsultant poprosi o dane podane w naszym systemie, jak również poprosi o podanie wybranych cyfr z hasła do kontaktu telefonicznego. Prosimy o przygotowanie go przed rozmową z Bankiem.
   • c) Po weryfikacji hasła do kontaktu telefonicznego konsultant wyśle Państwu drogą SMS nowe hasło do Bankowości Internetowej (hasło zostanie wysłane pod numer telefonu podany do kontaktu z Bankiem). UWAGA: W wypadku braku hasła telefonicznego nasz konsultant zweryfikuje Państwa tożsamość, a pod numer telefonu podany przy rejestracji zostanie wysłane do Państwa SMS-em nowe hasło.
   • d) w przypadku kontaktu z Infolinią w godzinach 20:00 – 8:00 zostaną Państwo połączeni z automatycznym systemem głosowym i będą Państwo mieli możliwość otrzymania hasła po zalogowaniu się do systemu automatycznego odzyskiwania hasła przy pomocy loginu (otrzymanego na adres e-mail) oraz hasła do obsługi telefonicznej (hasło zostało wysłane do Państwa SMS-em podczas zakładania konta lub zostało przez Państwa zmienione na własne)
  • 13. Jak zmienić dane z dowodu osobistego?
   • W celu dokonania aktualizacji danych z dowodu osobistego należy:
   • a) udać się do najbliższego Oddziału Idea Bank S.A. (lista Oddziałów dostępna jest na stronie internetowej Banku https://www.ideabank.pl/oddzialy),
   • b) przesłać skan dowodu osobistego na adres mailowy: kontakt@ideabank.pl. Po przesłaniu dokumentu skontaktuje się z Państwem konsultant w celu aktualizacji danych.
  • 14. Podczas kontaktu z Infolinią / Wirtualnym Oddziałem otrzymałem informację, że weryfikacja przebiegła niepomyślnie – o co chodzi?
   • Podczas kontaktu z Infolinią lub Wirtualnym Oddziałem Doradca jest zobowiązany dokonać weryfikacji danych Klienta. Jeżeli na którekolwiek z pytań zostanie udzielona błędna odpowiedź, Doradca informuje o niepomyślnej weryfikacji. W takiej sytuacji należy udać się z dokumentem tożsamości do Oddziału (lista Oddziałów jest dostępna na stronie https://www.ideabank.pl/oddzialy) w celu sprawdzenia poprawności danych. Doradcy Infolinii i Wirtualnego Oddziału nie mogą udzielić informacji na temat błędnie podanych danych.
  • 15. Co zrobić w przypadku blokady systemu internetowego Idea Bank?
   • Wystarczy skontaktować się z Infolinią pod numerem telefonu 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna codziennie w godzinach 08:00-20:00. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy) albo Wirtualnym Oddziałem – kanał Audio lub Video. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji, Doradca odblokuje dostęp do konta oraz wyśle nowe hasło do Bankowości Internetowej.
  • 16. Chcę zaproponować Idea Bank S.A. współpracę w zakresie wynajęcia lokalu/udostepnienia pola reklamowego itp.
   • Prosimy skontaktować się w formie mailowej z opisem propozycji na adres administracja@ideabank.pl
 • Lokaty
 • Konta
  • 1. Złożyłem wniosek o konto firmowe. Dlaczego otrzymałem również umowę o rachunek osobisty?
   • Konto firmowe standardowo otwierane jest w pakiecie z kontem osobistym. Zapewniamy, że prowadzenie konta osobistego jest darmowe. Zachęcamy do aktywnego korzystania z obu rachunków. Jednak oczywiście jest możliwość wybrania tylko jednego rachunku – w trakcie składania wniosku o konto firmowe, prosimy nie akceptować Regulaminów konta osobistego Idealnego.
  • 2. W jaki sposób wykonać przelew walutowy/zagraniczny?
   • Aby złożyć dyspozycję przelewu w Bankowości Internetowej należy zalogować się do konta i w zakładce przelewów wybrać Przelew walutowy. Klienci Bankowości internetowej dedykowanej dla Spółek i innych jednostek organizacyjnych mogą skontaktować się z Infolinią pod numerem 801 999 111 lub 22 101 10 10 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy). W celu złożenia dyspozycji należy przygotować:
   • a) numer rachunku IBAN beneficjenta,
   • b) BIC/SWIFT banku beneficjenta,
   • c) nazwisko i imię / nazwę i adres beneficjenta,
   • d) numer Rachunku Rozliczeniowego, w ciężar którego ma zostać zrealizowane polecenie wypłaty za granicę.
   • Można również samodzielnie wypełnić formularz przelewu zagranicznego, który na życzenie Klienta zostanie wysłany na adres mailowy.
  • 3. Chciałbym, aby na moje konto wpływały środki z zagranicznego Banku, jakie dane są do tego potrzebne?
   • Aby przelew zagraniczny dokonany na rachunek w Idea Bank S.A. został prawidłowo zaksięgowany, należy podać:
   • • numer rachunku w formacie IBAN, czyli 26 cyfr stanowiących numer rachunku, poprzedzonych symbolem PL,
   • • międzynarodowy wzorcowy kod bankowy SWIFT (zwany również BIC) Idea Bank S.A.: IEEAPLPA.
  • 4. Gdzie znajdują się wyciągi elektroniczne?
   • Wyciągi elektroniczne udostępniane są do 10 dnia roboczego każdego miesiąca w Bankowości Internetowej. Znaleźć je można przechodząc do Centrum Informacji (ikona koperty w górnej części ekranu) -> następnie klikając w Dokumenty (po lewej stronie). W górnej części proszę skorzystać z filtra i oznaczyć Wyciągi. Po wykonaniu powyższych czynności, poniżej pojawi się lista dostępnych wyciągów. W Bankowości internetowej dedykowanej dla Spółek i innych jednostek organizacyjnych wyciągi znajdują się w Wiadomościach z Banku w zakładce Ustawienia
  • 5. Jak zaakceptować kilka przelewów jednym kodem sms?
   • W kwestii zrealizowania kilku przelewów jednocześnie w zakładce „Płatności i przelewy” należy zlecić nowy przelew (lub z pulpitu ,,Wykonaj przelew") i wypełnić formularz przelewu, następnie należy kliknąć ,,Dodaj do płatności". Tak należy uczynić z każdym przelewem. Następnie w zakładce „Płatności i przelewy” należy zaznaczyć wprowadzone przelewy i wcisnąć „Zapłać dziś”. Po wciśnięciu przycisku pojawi się boczny panel, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny otrzymany SMS-em.
    Po zatwierdzeniu kodem SMS wszystkie zaznaczone przelewy zostaną wysłane.
  • 6. Jak edytować zlecenie stałe?
   • Modyfikację zlecenia stałego najszybciej dokonać można w Bankowości Internetowej. W tym celu należy przejść w zakładkę Płatności i przelewy następnie u góry z rozwijającej się listy Dyspozycje wybrać Zlecenia stałe. Wyświetli się lista operacji, które zostały zlecone. Należy kliknąć w dane zlecenie, po czym otworzą się szczegóły i na samym dole będą trzy dostępne opcje: Edytuj, Usuń, Historia.
  • 7. Jak wygenerować historię rachunku?
   • W celu wygenerowania dokumentu zawierającego historię rachunku należy po zalogowaniu do Bankowości Internetowej przejść do zakładki Historia, następnie można pobrać całą historię poprzez opcję udostępnij, która znajduje się w górnym lewym rogu pod polem Liczba pozycji (kwadrat ze strzałką). Po kliknięciu otworzy się panel boczny, w którym istnieje możliwość pobrania załącznika i zostanie on udostępniony w Centrum informacji lub opcja wysłania na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomości z załącznikiem. W panelu bocznym należy wybrać Pobierz pod Zestawieniem Operacji.
    Druga możliwość to kliknięcie w opcję Zaznacz wiele (górny prawy róg historii). Zaznaczone operacje pojawią się w przygotowanym dokumencie.
  • 8. Jak wygenerować potwierdzenie przelewu?
   • W celu wygenerowania potwierdzenia danego przelewu należy po zalogowaniu do Bankowości Internetowej wejść w zakładkę Historia i odnaleźć operację, do której ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Po znalezieniu proszę kliknąć w tą operację po czym rozwiną się szczegóły. Na samym dole przy opcji Udostępnij należy kliknąć kwadrat, że strzałką.
    Otworzy się pole boczne, w którym istnieje możliwość pobrania załącznika PDF i zostanie on udostępniony w Centrum Informacji (ikona koperty, w górnym prawym rogu) lub wysłanie załącznika na wskazany adres e-mail.
  • 9. Gdzie znajdę przelewy zdefiniowane?
   • Przelewy zdefiniowane znajdują się w zakładce Książka odbiorców. Po wybraniu danego odbiorcy, należy rozwinąć opcję Pokaż wszystkie dane.
  • 10. Gdzie znajdę przelewy odrzucone?
   • Transakcje odrzucone widoczne są w zakładce Historia. Następnie należy użyć Filtry dodatkowe -> Status -> odrzucone.
  • 11. Nie mogę wykonać przelewu – pojawia się komunikat „Nie istnieją reguły przypisane do użytkownika”?
   • Do rachunków Spółki może mieć dostęp więcej niż jedna osoba. Niemniej jednak, celem bezpieczeństwa, Bank wymaga zdefiniowania grup, schematów akceptacji oraz reguł akceptacji przelewów. Zdefiniować je i edytować może każdy Użytkownik główny rachunku posiadanego w Idea Bank S.A. po zalogowaniu do Bankowości Internetowej, w zakładce Ustawienia. Te zabezpieczenia powodują, że nie wszyscy użytkownicy będą uprawnieni do dysponowania znajdującymi się na rachunku środkami.
    Ustalenie grup pozwala zdefiniować, którym użytkownikom zostaną nadane uprawnienia do wykonywania przelewów.
    Schematy akceptacji należy ustanowić, aby ustalić, ilu użytkowników danej grupy musi zaakceptować przelew, by został on zrealizowany: jedna osoba, dowolna liczba członków grupy lub wszyscy z danej grupy.
    Zdefiniowanie reguł akceptacji przelewów ustala kwotę minimalną i maksymalną jednego przelewu. Akceptacji przelewów należy dokonywać w zakładce Przelewy, wybierając opcję Przelewy oczekujące. Operacje ustanowienia schematów akceptacji, reguł akceptacji przelewów oraz potwierdzenia przelewu należy potwierdzić poprzez wprowadzenie kodu autoryzacji przesłanego w wiadomości SMS pod numer telefonu zarejestrowany w systemie informatycznym Banku.
  • 12. Jak ustawić zaufanego odbiorcę? – Bankowość internetowa dedykowana dla Spółek i innych jednostek organizacyjnych
   • Ustanowienie odbiorcy zaufanego możliwe jest do wykonania w Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu w zakładce Przelewy po prawej stronie ekranu należy wyszukać opcję Lista odbiorców. W następnym kroku należy wybrać odbiorcę, który ma zostać zmieniony na zaufanego, po czym kliknąć Szczegóły. Następnie należy wybrać pole Edycja i zaznaczyć TAK przy opcji Zaufany odbiorca. Po kliknięciu przycisku Zatwierdź w celu potwierdzenia ww. operacji niezbędne będzie wprowadzenie kodu przesłanego w wiadomości SMS pod numer telefonu zarejestrowany w systemie informatycznym Banku.
  • 13. Jak ustawić zaufanego odbiorcę? – Idea Cloud
   • Ustanowienie odbiorcy zaufanego możliwe jest z poziomu Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu do Bankowości Internetowej należy przejść do zakładki Książka odbiorców, następnie z listy odbiorców wybrać jednego, klikając guzik Edytuj, a na ekranie edycji odnaleźć opcję Dodaj do odbiorców zaufanych. Dyspozycja jest wprowadzana poprzez zaznaczenie checkboxu. Po kliknięciu przycisku Zapisz niezbędne będzie wprowadzenie kodu autoryzacji przesłanego w wiadomości SMS pod numer telefonu zarejestrowany w systemie informatycznym Banku.
  • 14. Jak usunąć odbiorcę zaufanego? – Bankowość internetowa dedykowana dla Spółek i innych jednostek organizacyjnych
   • Usunięcie odbiorcy zaufanego możliwe jest w Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu należy w zakładce Przelewy wyszukać na liście opcji (po prawej stronie) Listę odbiorców. Następnie wystarczy odszukać zdefiniowanego odbiorcę, który ma zostać usunięty z zaufanych, i wybrać kolejno Szczegóły, a następnie kliknąć Edycję i odznaczyć checkbox. Operację należy potwierdzić kodem autoryzacyjnym przesłanym w wiadomości SMS pod numer telefonu zarejestrowany w systemie informatycznym Banku.
  • 15. Jak usunąć odbiorcę zaufanego? – Idea Cloud
   • Usunięcie odbiorcy zaufanego możliwe jest z poziomu Bankowości Internetowej. Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Książka odbiorców, następnie z listy odbiorców wybrać jednego, kliknąć guzik Edytuj, a na ekranie edycji odnaleźć opcję Dodaj do odbiorców zaufanych. Usunięcie następuje poprzez odznaczenie checkboxu. Zmianę należy potwierdzić, klikając guzik Zapisz i autoryzując operację kodem SMS przesłanym w wiadomości SMS pod numer telefonu zarejestrowany w systemie informatycznym Banku.
  • 16. Na moim koncie mam inną kwotę dostępnych środków, a inną widoczną w saldzie – dlaczego?
   • Kwota dostępnych środków (wytłuszczona liczba, widoczna po zalogowaniu) stanowi ilość środków, która pozostała do wykorzystania. Liczba widoczna obok niej (mniejsza i niewytłuszczona czcionka) informuje nas o saldzie. Różnice między tymi kwotami wynikają głównie z opóźnionego księgowania płatności kartą. W chwili realizacji płatności w punkcie obsługowym (sklep, stacja paliw itp.) środki z rachunku osobistego są blokowane (znikają z kwoty Dostępne środki), natomiast dalej są uwzględnione w saldzie (mniejsza czcionka obok Dostępnych środków). Dopiero po rozksięgowaniu przez Master Card kwota płatności kartą nie będzie widoczna/uwzględniana w saldzie rachunku i widoczna w historii transakcji. Master Card rozlicza autoryzacje płatności kartą do 7 dni od daty zlecenia płatności.
  • 17. Jak zrezygnować z posiadanego rachunku?
   • W celu wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku posiadanego w Idea Bank S.A. niezbędne jest złożenie pisemnej dyspozycji. Dokument taki należy dostarczyć do najbliższego Oddziału Banku (lista Oddziałów jest dostępna na stronie https://www.ideabank.pl/oddzialy) bądź przesłać listownie na adres Centrali mieszczącej się przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem Departament Operacji. Dokument powinien zawierać dane osobowe pozwalające na identyfikację Klienta w systemie informatycznym Banku – imię i nazwisko, numer PESEL, numer rachunku, którego dotyczy rezygnacja, rachunek do zwrotu środków oraz podpis zgodny z Kartą Wzorów Podpisów (w przypadku rachunków założonych w Oddziale Banku). Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy o rachunek i w tym czasie należy uregulować wszelkie opłaty naliczone zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji obowiązującą do rachunku, aby został on zamknięty.
  • 18. Dlaczego przy wykonaniu przelewu SEPA z Idea Cloud środki po kilku godzinach nadal nie zostały wysłane z konta?
   • Przelewy walutowe można zlecać w określonych godzinach, aby były one zrealizowane jeszcze tego samego dnia. Szczegółowa tabela określająca graniczne godziny poszczególnych przelewów znajdują się na stronie internetowej w zakładce: Przydatne dokumenty/Konta
  • 19. Kontrahent z Chin nie może wykonać przelewu, gdyż jego bank nie rozpoznaje SWIFTu Idea Banku. Jak ma przelać pieniądze?
   • W tej sytuacji najpewniejszym sposobem realizacji przelewu jest dodatkowo wpisanie przy jego tytule kod SWIFT banku korespondencyjnego Raiffeisen Polbank RCBWPLPW.
  • 20. Nie mogę zrobić przelewu, pojawia się komunikat „Brak środków”. Środki mam na koncie, co się dzieje?
   • Sytuacja ta jest spowodowana domyślnym limitem transakcji, który można zmienić. Po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej należy wejść w zakładkę Ustawienia, następnie Bezpieczeństwo. Po wybraniu opcji Limity Transakcyjne można dokonać zmiany autoryzując operację kodem SMS przesłanym w wiadomości SMS pod numer telefonu zarejestrowany w systemie informatycznym Banku. Uwaga: dokonanie zmiany następuje na odpowiedzialność Klienta.
  • 21. W jaki sposób mogę zamknąć/usunąć swój profil?
   • Zamknięcie/usunięcie profilu z Bankowości Internetowej możliwe jest jedynie na podstawie pisma. Pismo można złożyć w Oddziale (lista Oddziałów jest dostępna na stronie https://www.ideabank.pl/oddzialy) bądź przesłać listownie na adres Centrali mieszczącej się przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem Departament Operacji. Zamknięcie/usunięcie profilu będzie możliwe dopiero po rezygnacji z aktywnych produktów w Idea Bank S.A.
 • Karty płatnicze
  • 1. Jak dokonać aktywacji karty debetowej?
   • Aby dokonać aktywacji karty debetowej płatniczej, należy zalogować się do portfela Bankowości Internetowej, wybrać zakładkę ,,Karty’’ i wcisnąć przycisk „Aktywuj”. Następnie należy wpisać dane otrzymanej karty w odpowiednie pola oraz zdefiniować kod PIN i potwierdzić aktywację kodem SMS. W przypadku aktywacji karty dodatkowej do rachunku należy skontaktować się z Infolinią Banku pod numerem telefonu 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy).
  • 2. Dlaczego nie mogę aktywować karty?
   • Aktywacja karty i nadanie jej numeru PIN jest możliwe poprzez Bankowość Internetową dopiero po aktywacji rachunku oraz fizycznym otrzymaniu karty. W przypadku, gdy rachunek jest aktywny i problem z aktywacją karty nadal występuje prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem 801 999 111 lub 22 101 10 10 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy)
  • 3. Jakie są limity na kartach płatniczych? W jaki sposób je zmienić?
   • Dzienny limit wypłat z bankomatów i płatności przy użyciu karty domyślnie ustawiony jest na kwotę 2000,00 PLN. Limit ten można zmienić w każdej chwili za pośrednictwem Infolinii, kontaktując się pod numerem (22) 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy) lub z poziomu Bankowości Internetowej. Należy wejść w zakładkę Karty, następnie wybrać kartę, dla której chcemy zmienić limit. Wybieramy pole Zmień limity i wpisujemy nową kwotę limitu dla danego typu transakcji. W celu zatwierdzenia zmian niezbędne będzie wprowadzenie kodu autoryzacji przesłanego w wiadomości SMS pod numer telefonu zarejestrowany w systemie informatycznym Banku. Zmiana limitu z poziomu Bankowości Internetowej realizowana jest w ciągu 2 dni roboczych.
  • 4. Czy mogę zmienić kod PIN mojej karty płatniczej?
   • Kod PIN można zmienić w każdej chwili za pośrednictwem Bankowości Internetowej. Należy wejść w zakładkę Karty, następnie wybrać kartę, dla której chcemy zmienić PIN i wybrać pole Zmień PIN.
  • 5. Zgubiłem kartę płatniczą – co mam zrobić?
   • W przypadku zgubienia karty lub jej kradzieży powinieneś niezwłocznie zastrzec swoją kartę.
   • Swoją kartę możesz zastrzec:
   • • poprzez Bankowość Internetową (zakładka karty)
   • • dzwoniąc na infolinię Banku - 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy)
   • • odwiedzając najbliższy Oddział Idea Bank S.A.
   • Podczas przyjmowania zlecenia zastrzeżenia karty pracownik Banku zweryfikuje Twoją tożsamość oraz dane dotyczące zastrzeganej karty. Jeśli po zastrzeżeniu karta się odnajdzie, nie będziesz mógł z niej dalej korzystać. Aby zamówić nową kartę w miejsce zastrzeżonej, powinieneś złożyć wniosek o jej wydanie.
  • 6. Jak zamówić kartę do rachunku?
   • Kartę debetową do rachunku można zamówić:
   • • Podczas wizyty w Oddziale Idea Bank S.A.,
   • • Podczas kontaktu z Infolinią Idea Bank S.A. pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy),
   • • Podczas kontaktu z Wirtualnym Oddzialem – kanał Audio lub Video
   • • w Bankowości Internetowej. Aby zamówić kartę debetową poprzez Bankowość Internatową:
   • o Idea Cloud – wybranie z menu pionowego zakładki „Karty”, a następnie „Nowa karta”. Po otrzymaniu karty należy pamiętać, żeby ją aktywować.
   • o Bankowość internetowa dedykowana dla Spółek i innych jednostek organizacyjnych– wybranie z menu poziomego „Karty”, następnie „złóż wniosek”, i wybranie przycisku „Nowa karta debetowa”. Po otrzymaniu karty należy pamiętać, żeby ją aktywować.
  • 7. Zamówiłem kartę płatnicza do konta – kiedy ją otrzymam?
   • Karta płatnicza przesyłana jest w ciągu 14 dni roboczych na adres korespondencyjny osobisty wskazany w Banku. W nagłych przypadkach istnieje możliwość zamówienia karty kurierem za który zostanie pobrana opłata zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji dla danego typu konta.
 • Karty Kredytowe
 • Kredyty
  • 1. W dniu dzisiejszym mam termin spłaty raty kredytu – zapłaciłem ją, jednak Bank i tak pobrał mi środki z rachunku firmowego? Dlaczego?
   • Na większości kredytów w naszym Banku jest ustanowione polecenie spłaty raty, dlatego w dniu zapadalności raty system już od momentu zmiany daty przeszukuje rachunek techniczny (RBT) do spłaty kredytu - jeżeli nie znajdzie środków na całkowitą spłatę raty, pobierze je automatycznie z rachunku bieżącego. Operacja ta zazwyczaj dokonuje się w godzinach nocnych, więc może się zdarzyć, że przelew zrealizowany przez Klienta zaksięguje się dopiero przy pierwszej sesji przychodzącej już po pobraniu środków. Z takiego powodu powstaje nadpłata kredytu – środki z RBT będą czekały do następnej raty. W tej sytuacji Klient może pozostawić środki na rachunku technicznym i pomniejszyć o ich wartość kolejną ratę, bądź zgłosić telefonicznie dyspozycji zwrotu tych środków na rachunek firmowy. Dyspozycję można zgłosić kontaktując się z Infolinią pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy), Wirtualnym Oddziałem – kanał Audio lub Video oraz w Oddziale Banku. Lista Oddziałów dostępna jest na stronie internetowej Banku https://www.ideabank.pl/oddzialy.
  • 2. Spłaciłem kredyt – kiedy otrzymam potwierdzenie jego spłaty?
   • Dokumenty potwierdzające spłatę są wysyłane do 14 dni roboczych od daty faktycznego zamknięcia umowy na adres korespondencyjny podany do obsługi kredytu.
  • 3. Gdzie należy przesłać zgłoszenie o wypłatę środków z ubezpieczenia?
   • Wszelkimi wypłatami zajmuje się bezpośrednio Towarzystwo Ubezpieczeń z którym była zawierana umowa i z tą instytucją należy się kontaktować.
  • 4. Jak przebiega proces wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu / pożyczki (z wyłączeniem kredytów konsumenckich)?
   • 1. O planowanej spłacie Bank powinien zostać poinformowany w formie pisemnej najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem spłaty. Powiadomienie Banku może być również dokonane z wykorzystaniem druku bankowego. W tym celu Bank udostępnia dwa wzory formularzy (dostępne na stronie www.ideabank.pl w zakładce Przydatne dokumenty / Kredyty):
   • • Dyspozycja całkowitej przedterminowej spłaty kredytu / pożyczki
   • • Wniosek o częściową przedterminową spłatę kredytu
   • Powiadomienie w formie pisemnej można złożyć w Oddziale Banku (lista Oddziałów jest dostępna na stronie https://www.ideabank.pl/oddzialy) lub przesłać listownie na adres: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa z dopiskiem: „Wcześniejsza całkowita / częściowa spłata kredytu / pożyczki”.
   • 2. W przypadku całkowitej spłaty kredytu / pożyczki informacje o całkowitym zadłużeniu można uzyskać w Oddziale Banku oraz poprzez Infolinię pod numerem telefonu 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy). W przypadku złożenia dyspozycji drogą listowną Bank skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o całkowitej kwocie do spłaty na dzień wskazany w dyspozycji.
    Rozliczenie przez Bank wcześniejszej spłaty zostanie dokonane w terminie wskazanym w dyspozycji, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta środków do spłaty kredytu / pożyczki wraz ze środkami należnymi z tytułu prowizji za wcześniejszą spłatę (określonej w Tabeli Opłat i Prowizji) na rachunku kredytu / pożyczki lub rachunku bieżącym / oszczędnościowo-rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że jeżeli planowany termin spłaty wskazany w dyspozycji jest krótszy niż 5 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji w oddziale Banku lub jej wpływu do siedziby Banku, Bank zrealizuje dyspozycję w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu. Zgodnie w nową procedurą jeśli Klient nie zapewni wystarczających środków na całkowitą spłatę kredytu, Bank pobierze środki i zrealizuje spłatę częściową.
  • 5. Chcę poznać pozostałe saldo zadłużenia (kredytu). Gdzie mogę to sprawdzić ?
   • Saldo zadłużenia mogą Państwo sprawdzić kontaktując się z Infolinią Idea Bank S.A. pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna codziennie w godz. 8-20. Koszt połączenia zgodny ze stawką taryfy), Wirtualnym Oddziałem – kanał Audio lub Video oraz Oddziale Banku. Lista Oddziałów dostępna jest na stronie internetowej Banku https://www.ideabank.pl/oddzialy.