TWÓJ WYBÓR:

KALKULATOR PŁATNOŚCI WALUTOWYCH

Kalkulator służy do obliczenia całkowitej procentowej marży za przeliczenie na PLN kwoty transakcji kartą płatniczą Idea Banku wykonaną w kraju i walucie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w stosunku do kursu wymiany EUR stosowanego przez Europejski Bank Centralny.

data transakcji
waluta transakcji
kwota transakcji

NOTA PRAWNA

Kalkulator walutowy wylicza całkowitą procentową marżę, odpowiadającą łącznej kwocie opłat za przeliczenie walut EOG na PLN dla transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę płatniczą wydaną przez Idea Bank S.A. w stosunku do referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny obowiązującego w dacie wykonania transakcji. Kalkulator ma zastosowanie do:

  • transgranicznej transakcji kartą wykonanej w ramach EOG w EUR lub w innej walucie krajowej państwa członkowskiego EOG wiążącej się z przeliczeniem waluty;
  • krajowej transakcji kartą denominowanej w EUR lub w innej walucie krajowej państwa członkowskiego EOG wiążącej się z usługą przeliczenia waluty.

Kwota łączna transakcji obejmuje opłaty Idea Banku S.A. oraz organizacji płatniczej w ramach której wydana została karta za przelicznie waluty.

Niniejsza informacją jest realizacją obowiązku, wynikającego z zapisów Art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, które weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2020 r.

Filtry