dotacja do45%

Promocja innowacyjności MŚP

 • zmiana profilu produkcji
 • inwestycje umożliwiające wprowadzenie innowacji
 • zakup środków trwałych, patentów i licencji

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Zakup nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych, a także znacznie ulepszonych produktów lub usług.

Wydatki mogą być przeznaczone na:

 • realizację zmian profilu produkcji, w tym w szczególności dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług,
 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia i unowocześnienia działalności gospodarczej, w tym umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług,
 • inwestycje w patenty i licencje  niezbędne do prowadzenia i unowocześnienia działalności gospodarczej oraz wdrożenia prac badawczo - rozwojowych do produkcji masowej.

UWAGA:

W ramach konkursów preferowane będą projekty realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu oraz projekty, w których przedsiębiorca wnosi większy niż wymagany minimalny wkład własny.
 • Dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Wrzesień – październik 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
 • Działanie 1.5 Wsparcie innowacyjności MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Tomasz od trzech lat prowadzi firmę związaną z produkcją ekologicznej żywności. Działa na terenie województwa dolnośląskiego. Niedawno Tomasz zakupił nowe patenty i licencje na produkcję jogurtów z wykorzystaniem nowych związków bakterii. Licencje zostały opracowane przez jednostki naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W tym roku w celu wdrożenia nowych produktów i zwiększenia przewagi konkurencyjnej Tomasz musi zainwestować w nowe linie technologiczne do produkcji serów i jogurtów na bazie zakupionych wcześniej patentów i licencji. Nakłady finansowe w sektorze produkcji wymagają obniżenia kosztów sprzedaży. Tomasz zamierza stworzyć nowy kanał dystrybucji i zakupić licencje na nowe usługi online.

Obecnie Tomasz szuka zewnętrznych źródeł finansowania swoich zamierzeń. Na pokrycie planowanych kosztów firma Tomasza może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.aNa opłacenie planowanych kosztów firma Tomasza może uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach działania 1.5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.