dotacja do40 tys. zł

Założenie działalności gospodarczej

 • szkolenia przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • środki na otwarcie firmy
 • opłacanie składek ZUS

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Środki można przeznaczyć na:

 • szkolenia / doradztwo przygotowujące  do  rozpoczęcia  działalności gospodarczej
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • wsparcie finansowe pomostowe w pierwszym roku działania na opłacenie składek ZUS
 • usługi księgowe, specjalistyczne wsparcie szkoleniowe
 • Możliwość finansowania do 40 tys. zł (bezzwrotna)

Adresatami dotacji są:

 • kobiety nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 29 lat
 • kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 50 lat
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy)

IV kwartał 2016 r.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
 • Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
flaga UE

Przykład dotacji

Sonia mieszka we Wrocławiu. Skończyła właśnie 31 lat i ma trudności ze znalezieniem zatrudnienia po likwidacji firmy, w której dotąd pracowała. Ostatnio ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości i Sonia chciałaby założyć własne biuro rachunkowe. Brakuje jej jednak środków finansowych na rozpoczęcie działalności. Czytając ogłoszenia zamieszczone w lokalnych portalach społecznościowych,  Sonia dowiedziała się, że może wystąpić do jednej z miejscowych organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności. Warunkiem otrzymania środków finansowych  jest jednak udział w szkoleniach i przygotowanie biznesplanu we współpracy z doradcami biznesowymi. Obecnie Sonia rozmawia z potencjalnymi klientami, dla których mogłaby w przyszłości prowadzić rozliczenia księgowe. Zrobiła też rozeznanie, w zakresie cen usług księgowych  i kosztów prowadzenia biura na terenie Wrocławia. Na tej podstawie wykona biznes plan. Sonia zaplanowała też, że w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności (ok. 22 tys. zł) wynajmie lokal biurowy oraz zakupi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wsparcie finansowe pomostowe w pierwszym roku działalności (w wysokości 1600 zł miesięcznie) Sonia przeznaczy na sfinansowanie składek ZUS i specjalistycznych szkoleń z dziedziny rachunkowości i finansów.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.