dotacja do85%

Tworzenie żłobków i klubów malucha

 • tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • zakładanie żłobków i klubów dziecięcych
 • finansowanie powrotu do pracy rodziców dzieci do lat 3

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Firma może utworzyć żłobek lub klub malucha dla swoich pracowników.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może utworzyć żłobek lub klub dziecięcy i w ten sposób rozpocząć nowy rodzaj działalności lub rozwinąć dotychczasową działalność polegającą na opiece nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania przez pierwszy rok miejsca opieki nad dziećmi do lat 3,
 • pokrycie kosztów utworzenia żłobków przyzakładowych i klubów dziecięcych,
 • tworzenie nowych miejsc opieki w już istniejących podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3,
 • pokrycie kosztów pracy opiekuna dziennego zajmującego się dzieckiem,
 • pokrycie kosztów szkoleń i doradztwa zawodowego dla rodziców dzieci do lat 3, którzy powracają na rynek pracy.
 • Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • duże przedsiębiorstwa - zatrudniające powyżej 250 pracowników
 • IV kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
 • Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
flaga UE

Przykład dotacji

Firma Alicji działa na terenie województwa dolnośląskiego. Alicja dotąd zajmowała się organizowaniem zajęć językowych dla dzieci. Obecnie rozważa utworzenie żłobka. Do tej decyzji skłoniło ją wstępne rozeznanie potrzeb w lokalnym środowisku. Okazało się, że w sąsiedniej miejscowości powstało nowe osiedle i znacznie zwiększyła się liczba osób mających małe dzieci. Po analizie danych Alicja stwierdziła, że można będzie od nowego roku szkolnego utworzyć 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Alicja zamierza wynająć budynek i zaadaptować wnętrza na potrzeby żłobka. W tym celu złoży wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich w partnerstwie ze swoją gminą, aby sfinansować remont, zatrudnienie personelu, zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie dla dzieci w pierwszym roku działalności żłobka. W następnych latach żłobek będzie funkcjonował na zasadach komercyjnych i będzie mógł być finansowany w części z funduszy gminy (dopłata do miejsca w żłobku).

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.