dotacja do85%

Opieka nad dziećmi do lat 3

 • środki na otwarcie żłobka
 • pokrycie kosztów przeszkolenia opiekuna
 • dostosowanie miejsc opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez:

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,
 • sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
 • dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
 • Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych
 • Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych
 • III kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Działanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
flaga UE

Przykład dotacji

Pani Joanna prowadzi w Toruniu szkołę języków obcych. Chciałaby rozszerzyć swoją działalność i otworzyć prywatny żłobek, ponieważ wie, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest deficyt miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Pani Joanna postanowiła dowiedzieć się, w jakiej formie i na jakich zasadach może samodzielnie utworzyć i prowadzić punkt opieki nad dziećmi do lat 3. Po przeprowadzeniu analizy przepisów prawnych zdecydowała się otworzyć klub dziecięcy. Zakłada, że klub będzie prowadzić min. 24 miesiące, a uczęszczać do niego będzie min. 15 dzieci. W jednej z dzielnic Torunia pani Joanna znalazła lokal spełniający warunki określone przepisami prawa. Z pomocą architekta oraz dyrektora jednego z funkcjonujących żłobków sporządziła szczegółowy kosztorys adaptacji lokalu oraz zestawienie niezbędnego wyposażenia, w tym m.in. mebli, łóżeczek oraz materiałów edukacyjnych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

W ramach działania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani Joanna będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów założenia klubu dziecięcego.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.