dotacja do85%

Nowe produkty i usługi

  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
  • opracowanie nowych produktów lub usług do późniejszego wdrożenia
  • prace badawczo-rozwojowe

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie pracy nad stworzeniem nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług (do momentu wdrożenia ich do produkcji lub włączenia do oferty firmy).

  • Do 85% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
  • IV kwartał 2016 r.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
  • Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw
flaga UE

Przykład dotacji

Kinga kilka lat prowadzi firmę produkującą suplementy diety na terenie województwa łódzkiego. Ponieważ konkurencja na rynku jest duża, Kinga wie, że musi ciągle udoskonalać swoją ofertę i wprowadzać specyfiki o nowych właściwościach. Kinga planuje prowadzić prace, które będą dążyły do opracowania nowego kremu. Planuje stworzyć nowy produkt, który nie jest dostępny na rynku. Kinga ma w swojej firmie ma laboratorium, wyposażone w specjalistyczny sprzęt (wagi laboratoryjne, chromatografy, mikroskopy itp.). W tym celu musi opracować skład produktu, wykonać odpowiednie badania i testy, które będą prowadzić do stworzenia ostatecznego składu produktu. Ponadto Kinga musi zastanowić się, w jaki sposób wyprodukować nowy suplement diety i czy będzie to od niej wymagało zmian w dotychczasowym sposobie produkcji.

Kinga ma w swoim zespole wykwalifikowaną kadrę, w tym pracowników naukowych, techników i pracowników laboratoryjnych. Chciałaby powiększyć zespół, o osoby z dużym dorobkiem naukowym, jednak koszty pracy specjalistów są zbyt wysokie.

Dzięki poddziałaniu 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw będzie mogła sfinansować pracę nad nowym produktem – jego składem, właściwościami, testami, koncepcją zmian w linii produkcyjnej i obniżyć koszty funkcjonowania firmy. Dotacja oprócz kosztów pracy będzie obejmować również koszty zużytych materiałów, część kosztów użycia sprzętu i oprogramowania. Dzięki temu Kinga wraz ze swoim zespołem będzie mogła opracować nowy, gotowy do masowej produkcji suplement diety.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.