dotacja do70%

Odnawialne źródła energii

 • wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 • budowa lub modernizacja infrastruktury OZE
 • produkcja i dystrybucja energii elektrycznej oraz cieplnej

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki; w zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia,
 • budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki.
 • Dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych
 • Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Ogłoszenie konkursu: III kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
 • Działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Zenon jest właścicielem przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży mleczarskiej działającego w powiecie sieradzkim w województwie łódzkim. Mleczarnia funkcjonuje od 15 lat i przez ten czas wprowadzała nowe technologie oraz systemy jakościowe produkcji.

W związku z rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększeniem produkcji znacznie wzrosły koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wywołane przez urządzenia chłodnicze utrzymujące surowiec w stałej niskiej temperaturze. Pan Zenon, chcąc zmniejszyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, skonsultował się z firmą doradczą zajmującą się optymalizacją zużycia energii elektrycznej. Jednym z rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej byłoby zamontowanie instalacji produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na potrzeby mleczarni. Taka inwestycja pozwoli panu Zenonowi produkować energię elektryczną na własne potrzeby, a tym samym obniżyć koszty i zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą z sieci dystrybucyjnej.

Na sfinansowanie budowy infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym zakup urządzeń) pan Zenon będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach działania 4.1.2 Odnawialne źródła energii.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.