dotacja do85%

Innowacyjne produkty lub usługi

  • udział w krajowych i międzynarodowych targach
  • dotacje na promocję eksportu
  • ekspansja przedsiębiorstwa na nowe rynki

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na: promocję eksportu, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na nowe rynki poprzez udział w krajowych i międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, pozyskiwanie partnerów biznesowych, organizowanie spotkań handlowych oraz opracowanie strategii finansowania eksportu i strategii wzornictwa produktów na rynkach zagranicznych.

  • Do 85% wydatków kwalifikowanych
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
  • IV kwartał 2016 r. – II etap
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
  • Poddziałanie II.2.1 Modele Biznesowe MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Marek prowadzi na terenie województwa łódzkiego firmę oferującą własne rozwiązania informatyczne dla branży produkcyjnej (oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą, oprogramowanie do monitorowania procesu produkcji). Firma Marka ma silną i ugruntowaną pozycję na rynku polskim. Niedawno Marek opracował anglojęzyczne wersje systemów, ponieważ planuje zdobywać nowych klientów w krajach Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych dwóch lat chciałby wejść ze swoim produktem na rynek niemiecki, brytyjski i holenderski.

Marek będzie mógł pozyskać dofinansowanie na opracowanie strategii wejścia na każdy z rynków, obejmującej opis specyfiki tych rynków, konkurencji oraz działań, jakie powinien podjąć. Dzięki pozyskanemu finansowaniu Marek będzie mógł promować swoje produkty na branżowych targach w Polsce i za granicą i nawiązać dużo ciekawych kontaktów handlowych.

Marek wraz ze specjalistami opracuje projekty umów, koncepcje sprzedaży na rynkach oraz sposób finansowania działalności eksportowej. Dofinansowanie pokryje również koszty wyjazdów przedstawicieli firmy, biletów lotniczych, wiz oraz zbudowania stoiska na targach branżowych. Marek będzie mógł ponadto opracować wzory umów, wygląd opakowania produktu na każdy z rynków oraz materiały promocyjne i gadżety, które będzie rozdawał podczas spotkań biznesowych.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.