dotacja do55%

Innowacyjne produkty lub usługi

 • wdrożenie nowych produktów lub usług
 • wsparcie tworzenia innowacji w przedsiębiorstwach
 • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług.
 • Do 55% wydatków kwalifikowanych
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • II-III kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
 • Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP
flaga UE

Przykład dotacji

Anna prowadzi na terenie województwa łódzkiego firmę produkującą materiały budowlane (zaprawy murarskie, tynki). W ubiegłym roku w ramach własnej działalności opracowała nową zaprawę o niespotykanych dotychczas na rynku właściwościach. Jednak by ją produkować, musi unowocześnić linię produkcyjną – między innymi zakupić nowe, zaawansowane technologicznie maszyny. Ponadto, w związku z rosnącą co roku liczbą zamówień, Anna chciałaby w swojej firmie wprowadzić systemy informatyczne, które zautomatyzują współpracę z klientami i usprawnią proces obsługi – od przyjęcia zlecenia, poprzez realizację zamówienia, po wysyłkę towaru do klienta.

Anna może sfinansować planowane zakupy w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP i dzięki temu zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną w stosunku do innych firm z branży. Dzięki realizacji projektu oferta firmy zostanie rozszerzona o nowy produkt, a park maszynowy będzie nowoczesny i wydajny. Procesy obsługi klienta będą sprawniejsze, zmniejszy się liczba błędnych zamówień i czas oczekiwania klienta na wysyłkę oferty bądź towaru. Dzięki nowemu produktowi firma Anny odniesie sukces na rynku i będzie miała przewagę nad konkurencją.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.