dotacja do40 000 zł

Założenie firmy

 • dotacja na założenie działalności gospodarczej
 • szkolenia / doradztwo / wsparcie finansowe dla nowych przedsiębiorców
 • wsparcie dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze: szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc w przygotowaniu biznesplanu, doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością,
 • preinkubację działalności gospodarczej.
 • Do 40 000 zł

Osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • III kwartał 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych –ZIT
flaga UE

Przykład dotacji

Pani Maria ma 56 lat i jest księgową. Niedawno straciła pracę w firmie handlowej. W swoim życiu zajmowała się już wieloma rzeczami, między innymi pomagała siostrze w prowadzeniu hodowli psów rasowych. Ponieważ Pani Maria ma doświadczenie w pracy ze zwierzętami, postanowiła założyć salon pielęgnacji dla zwierząt. W ofercie miałyby się znajdować między innymi: strzyżenie, kąpanie, obcinanie pazurów, czyszczenie zębów. Ponadto pani Maria wykorzysta swoje doświadczenie w firmie handlowej i będzie sprzedawać kosmetyki i specyfiki dla zwierząt.

Pani Maria dowiedziała się, że lokalna fundacja realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i oferuje w jego ramach szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia własnej firmy. Fundacja przyznaje również dofinansowanie na zakupy i szkolenia potrzebne do uruchomienia działalności.

Pani Maria postanowiła zgłosić się do projektu. Dzięki udziałowi w nim bezpłatnie nabędzie nowe umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Po stworzeniu (wraz z doradcami z fundacji) biznesplanu założy jednoosobową działalność gospodarczą i kupi wyposażenie dla swojej firmy. Dzięki udziałowi w projekcie otrzyma również wsparcie na opłacenie składek ubezpieczeniowych, mediów i wynajmu pomieszczenia. Po roku działalności z pewnością będzie miała wielu stałych klientów i dzięki temu będzie mogła rozszerzyć ofertę albo zatrudnić pracownika.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.