dotacja do91%

Powrót do pracy po opiece nad dzieckiem

  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych,
  • zatrudnienie opiekunów dziennych czy niań,
  • aktywizację zawodową opiekunów dzieci w wieku do lat 3, m.in. poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia.

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

  • Celem szczegółowym działania jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
  • Realizacja działania przyczyni się do wdrożenia rozwiązań umożliwiających łączenie życia prywatnego i zawodowego. Brak wsparcia w tym obszarze stanowi zdiagnozowany problem i przyczynia się do dezaktywizacji zawodowej osób sprawujących funkcje opiekuńcze. Planowane typy wsparcia mają na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowych narzędzi w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, w szczególności na terenach o zdiagnozowanym deficycie w tym zakresie, oraz aktywizacji zawodowej w przypadku zidentyfikowanej potrzeby. Realizacja projektów będzie zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020.
  • Dotacja do 91%
  • Osoby pracujące i opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym
  • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy
  • IV kwartał 2016 r.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
flaga UE

Przykład dotacji

Pani Marta, mieszkanka Nowego Sącza, ma 29 lat i wykształcenie średnie. Jest szczęśliwą matką pięcioletniej Patrycji i trzyletniej Dominiki. Do czasu zajścia w pierwszą ciążę pracowała jako pracownik biurowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Ełku. Po urodzeniu Dominiki obowiązki związane z opieką nad dwójką małych dzieci nie pozwoliły jej wrócić na rynek pracy. Od kiedy Dominika zaczęła uczęszczać do przedszkola - Pani Marta rozpoczęła poszukiwania nowego zatrudnienia . Pani Marta chciałaby wrócić do pracy, jednak po złożeniu kilku CV okazało się, że obecnie na rynku nie ma zapotrzebowania na pracowników biurowych. W tej sytuacji pani Marta podjęła decyzję o zmianie ścieżki zawodowej i otwarciu własnej działalności gospodarczej – przedszkola. Kiedy zbadała rynek pod kątem wynajmu lokalu, liczby przedszkoli i liczby dzieci w wieku przedszkolnym w regionie, okazało się, że jest bardzo mało ośrodków opieki nad dziećmi. Pani Marta z internetu dowiedziała się, że lokalne stowarzyszenie realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, który umożliwia osobom pozostającym bez pracy uzyskanie dotacji na otwarcie przedszkola. W ramach projektu pani Marta może ubiegać się o dotację na modernizację i wynajem lokalu czy zatrudnienie pracowników do opieki nad dziećmi. Przed założeniem firmy pani Marta odbędzie kompleksowe szkolenie z zasad prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa. Natomiast po otwarciu firmy będzie mogła liczyć na wsparcie doradcze w zakresie m.in. marketingu, finansów oraz bieżących spraw związanych z prowadzeniem własnej firmy.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.