dotacja do70%

Opracowanie nowych produktów i usług

 • inwestycje w maszyny i urządzenia oraz technologie informatyczne
 • wdrożenie wyników badań naukowych i rozwojowych
 • optymalizacja procesów produkcyjnych

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
 • inwestycje w urządzenia i maszyny związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej / usługowej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów / usług uprzednio nieoferowanych
 • stworzenie / doposażenie infrastruktury przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów / usług
 • zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne)
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu
 • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej
 • Do 70% kosztów kwalifikowanych projektu
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników
 • Ogłoszenie konkursu: maj 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
 • Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
 • flaga UE

  Przykład dotacji

  Kamil prowadzi działalność gospodarczą w województwie lubelskim. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją mebli. Firma posiada zdolność produkcyjną, pozwalającą na sprostanie zapotrzebowaniu regionalnego rynku.

  Kamil postanowił rozszerzyć sprzedaż swoich produktów na rynki zagraniczne. Pomysł okazał się trafny i przedsięwzięcie odniosło sukces – firma Kamila pozyskała kontrakty na nowe zlecenia. Jednak ponieważ przedsiębiorstwo osiągnęło już maksymalny poziom produkcji przy wykorzystaniu posiadanych maszyn i urządzeń, zaszła konieczność zwiększenia zdolności produkcyjnej. W związku z tym Kamil postanowił zakupić dodatkowe maszyny i urządzenia zwiększające możliwości przerobowe przedsiębiorstwa. Dzięki zwiększeniu produkcji Kamil będzie mógł zapewnić ciągłość produkcji w odniesieniu do wcześniejszych i aktualnych zobowiązań wynikających z zawartych kontraktów.

  Na sfinansowanie maszyn i urządzeń mających zwiększyć zdolność produkcyjną przedsiębiorstwa Kamil pozyska dofinansowanie z działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

  Jak dbamy o bezpieczeństwo

  Idea Bank
  Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
  Idea Bank
  Szyfrowane połączenie https
  Idea Bank
  Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
  Idea Bank
  Unikalny system ochrony IBM Trusteer


  Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

  Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.