dotacja do85%

Dotacje na termomodernizację budynków

 • termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwie
 • budowanie infrastruktury odnawialnych źródeł energii
 • systemy zarządzania energią

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

 • Kompleksowa termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach
 • Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa
 • Systemy zarządzania energią (jako element projektu)
 • Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii
 • Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego)
• Dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników


 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
 • Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Kazimierz prowadzi w Chełmie (woj. lubelskie) przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją mebli. Produkcja odbywa się w halach z lat 70., które charakteryzują się wysoką przenikalnością ciepła i energochłonnym oświetleniem. Skutkuje to wysokimi kosztami ogrzewania oraz zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo funkcjonujący obecnie system ogrzewania wykorzystuje jako źródło ciepła węgiel, który w znacznym stopniu zanieczyszcza środowisko. Pan Kazimierz, chcąc zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i energii elektrycznej oraz zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, postanowił zmodernizować halę produkcyjną. W skład inwestycji wchodziłyby takie elementy, jak: ocieplenie obiektu, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, energooszczędne oświetlenie, przebudowa systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej na dachu hali, produkującej energię elektryczną na potrzeby przedsiębiorstwa (między innymi zasilającej energią elektryczną pompę ciepła). Dzięki modernizacji hali produkcyjnej pan Kazimierz zwiększy efektywność energetyczną obiektu o 40%, przyczyni się do ochrony środowiska, a tym samym obniży znacząco koszty eksploatacji budynku. Na sfinansowanie głębokiej termomodernizacji budynku pan Kazimierz będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.