dotacja do95%

Aktywizacja zawodowa

 • pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe
 • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • dotacja na zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Co otrzymujesz w pakiecie?

Bezpłatny konfigurator

Centrum wiedzy o dotacjach

Wsparcie Doradcy

Informator Przedsiębiorcy

Dofinansowanie można przeznaczyć na programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, staże i/lub praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż lub praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy.
 • Do 95% kosztów kwalifikowanych projektu
 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • osoby w wieku 30 lat i więcej
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
 • Ogłoszenie konkursu: czerwiec 2016 r.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
 • Działanie 9.1 Rynek pracy
flaga UE

Przykład dotacji

Pan Ireneusz jest właścicielem warsztatu blacharsko-lakierniczego w województwie lubelskim. W związku z rozwojem przedsiębiorstwa potrzebuje uruchomić nowe stanowiska pracy w celu zwiększenia mocy przerobowych i skrócenia czasu obsługi klientów. W związku z tym przyjął na staż pana Czesława, 50-letniego mieszkańca województwa lubelskiego. Szybko okazało się, że pan Czesław jest świetnym fachowcem od prac blacharsko-lakierniczych. Pan Ireneusz podjął decyzję, że zaraz po zakończeniu stażu zatrudni pana Czesława w firmie.

W powiatowym urzędzie pracy pan Ireneusz dowiedział się o możliwości otrzymania dopłaty do wynagrodzenia dla nowo zatrudnionego pracownika oraz doposażenia stanowiska pracy. Postanowił skorzystać z tej możliwości i zatrudnił pana Czesława, a dodatkowo uzyskał dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy przez nowego pracownika.

W ramach działania 9.1 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego przedsiębiorstwo może ubiegać się o dofinansowanie na wynagrodzenie dla nowo zatrudnionego pracownika oraz doposażenie stanowiska pracy.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Promocja „Pozyskaj dotację ” (dalej „Promocja”) skierowana jest do klientów Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) tj. przedsiębiorców będących w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1829) osobami fizycznymi, osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność gospodarczą a także będącymi wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, będących stroną umowy o rachunek rozliczeniowy z Bankiem oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej będących stroną umowy o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z Bankiem (dalej „Uczestnicy”). Uczestnicy, którzy podpiszą Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Formularz wniosku promocyjnego o przystąpienie do promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców oraz spełnią warunki określone w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców, mogą skorzystać z usługi „Audytu unijnego” polegającej na analizie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na założenie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Efektem przeprowadzonej usługi „Audytu unijnego” jest raport z „Audytu unijnego” określający możliwości, lub ich brak, pozyskania dofinansowania na zadeklarowane cele z konkretnych działań/poddziałań w ramach Programów Operacyjnych (tj. zbioru wytycznych oraz aktów prawnych określających zasady przyznawania i rozliczania środków unijnych na poziomie krajowym lub wojewódzkim) lub innych źródeł publicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zapada po ocenie przygotowanego wniosku o dofinansowanie przez instytucję przyznającą dotację. Tax Care S.A. i Bank nie biorą odpowiedzialności za odrzucenie wniosku o przyznanie dofinansowania oraz za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Uczestnika na podstawie informacji zawartych w raporcie z „Audytu unijnego”. Informacje zawarte w raporcie z „Audytu unijnego” nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych Klientom. Szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Regulaminie promocji „Pozyskaj Dotację” dla przedsiębiorców dostępnych na stronie www.ideabank.pl.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny oraz nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom portalu internetowego oraz usług doradztwa inwestycyjnego. Tax Care S.A. i Idea Bank S.A. nie biorą odpowiedzialności za bezpośrednie szkody wynikające lub związane z czynnościami podjętymi przez Klienta na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Idea Bank S.A. ani Tax Care S.A. nie otrzymały wsparcia ani środków finansowych od którejkolwiek z instytucji, organów, urzędów, agencji lub jednostek Unii Europejskiej lub Rady Europy w zakresie zaprezentowanej informacji.